17Leden2013

K uctívání v deseti otázkách

3. Popiš liturgickou, tematickou a otevřenou bohoslužbu uctívání. Jaké jsou výhody různých druhů uctívání?

Na základě intenzivního téměř ročního výzkumu definoval autor tři základní formáty služby uctívání8.

 • Liturgická služba řídící se lekcionářem a plánem církevního roku.
  • Prvky tohoto chváličského schématu lze dobře odvodit z šesté kapitoly Izajáše9.
   • Chvála. „Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů,…“ (Iz 6,3a).
   • Vyznání. „Běda mi, jsem ztracen.“ (Iz 6,5a).
   • Odpuštění. „…tvá vina je odňata a tvůj hřích je usmířen.“ (Iz 6,7b).
   • Boží povolání. „Koho pošlu a kdo nám půjde?“ (Iz 6,8a).
   • Závazek. „Hle, zde jsem, pošli mne!“ (Iz 6,8b).
  • Tyto prvky v různých obměnách přeskládané a doplněné o kázání, Večeři Páně, atp.
  • Výhody: Zabraňuje předpojatému kázání, dialogický charakter pobožnosti,
 • Tematická služba, kdy je hudba a čtení z Písma ve službách kázání.
  • Vychází z tíhnutí pastorů ke svobodě od církevního kalendáře, lekcionáře a liturgických schémat při volbě tématu kázání10. Cílem tohoto schématu je tematická integrace kázání a chval, která vede k přínosu pro celé shromáždění díky své didaktické síle. Důsledkem je rovněž zosobnění Božího slova.
  • Tematicky sjednocené kázání může být naopak nesvobodnější ve své jednotě v nerozmanitosti (Hustad)11.
 • Volná služba, kdy jsou kázání a chvály na sobě nezávislé.
  • Dělí se zpravidla na pět fází inspirovaných Žalmem 9512:
   • Pozvání. (v. 1)
   • Zahájení. (v. 2)
   • Velebení. (vv. 3nn)
   • Vyvyšování. (v. 6)
   • Blízkost. (v. 7)
   • (Zakončení)

V kapitole „Free-Flowing Praise“13 Liesch radí, jak použít tempo, přechody, gesta, výběr písní, tóninu a gradaci při práci s chválícími správným způsobem. Úplná volnost vedoucího chval v používání choreografických prostředků pro práci s „publikem“ je zřejmě klíčovou vlastností tohoto schématu. Úmyslným výběrem a organizací písní a prvků chval lze „putovat do svatyně svatých“ (viz předchozí úkol).
Opět se před námi noří otázka nikoli po obsahu schématu, ale po pravdivosti a původu jeho předpokladů.

Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11