Možnosti studia teologie v Čechách a na Slovensku

Člověk 35+, který je zapojen do učitelské služby v Apoštolské církvi, má rodinu a již je držitelem vysokoškolského vzdělání mne kontaktoval, zda bych mu vedle VOŠMT nedoporučil ještě i jiné možnosti studia teologie. Odpověděl jsem mu sepsáním všech možností, o nichž vím a nastínil jsem mu, jakého scénáře bych se držel já sám. Seznam škol, který níže rozepisuji, je vhodný i pro další uchazeče o studium. Prosím o jeho případné doplnění či korekci. 

Je v Bibli vůbec něco starého?

Tento článek vyšel v ŽvK 12/2019. Zde je v kompletnější verzi přetištěn se svolením redakce.

1. Vztah Starého a Nového zákona

Běžnou představou o vztahu Nového zákona ke Starému je, že Nový zákon vykládá Starý. Toto domnění se zakládá na několika souběžných faktech. Za prvé, Nový zákon používá některé starozákonní pasáže způsobem, který při jejich prostém historickém čtení není zřejmý,1 a to zvláště za účelem vysvětlení osoby a díla Ježíše Krista. Za druhé, Nový zákon opakovaně apeluje na ten Starý jako na inspirovaný (2Pt 1,21) výchovný prostředek (Ga 3,24) a kritérium rozsuzování (Žd 4,12) užitečné k učení a k výchově (2Tm 3,16) a to do té míry, do jaké se vztahuje ke Kristu a čte s ohledem na Něj (J 5,39; Sk 8,35). Za třetí, pokud Nový zákon neupřesňuje význam Starého zákona pro církev, na základě čeho se můžeme domnívat, že se nemusíme stát židy, abychom se mohli stát křesťany? Nebo, máme-li otázku položit opačně, jaký by pro nás, původem pohany, měl bez Nového zákona Starý zákon smysl? 

Osobní svědectví se zvláštním zřetelem k doktríně o následné zkušenosti

Následující svědectví jsem v kratší podobě přednesl dne 5. 11. 2019 před studenty prvního ročníku na ETS na zahájení krátké shrnující přednášky o knize Skutků apoštolských.

Cílem tohoto svědectví je osvětlit problematiku křtu v Duchu svatém s průvodním znakem daru jazyků. Svědectví obecně nemá sloužit jako model; ten musíme hledat v Bibli. Jeho formulace a reflexe ale může následnou debatu o doktrinálním využití knihy Skutků alespoň osvětlit, vizualizovat. 

Otče, dáš (parafráze Mt 6,9-13 dle Billa Johnsona, HV a NAR)

Aneb může-li modlitbu Otče náš měnit papež František, proč by ji nemohl pozměnit některý ze současných apoštolů?

Vy se modlete takto:

Původní Ježíšova verze:
Otče náš, jenž jsi na nebesích, buď posvěceno tvé jméno.
Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi.
Náš denní chléb dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny, jako jsme i my odpustili těm, kdo se provinili proti nám.
A neuveď nás do pokušení, ale vysvoboď nás od toho Zlého, neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Amen.
Nová verze:
Otče, dáš vše, co je na nebesích, neboť jsme použili jméno tvé
a pomocí kultických praktik a neinformované biblické teologie založili království tvé na zemi.
Stav se na kávu!
Buď vůle našich oblíbených veleapoštolů a lžiproroků jako na velkých konferencích, tak v naší denominaci.
Chleba dej chudým sám, my máme podnikatele a restituce.
A odpouštíme ti nepříjemná místa v Bibli, podle nichž neodpustíš ani našim ctihodným předchůdcům jejich nevyznané hříchy.
A neuveď nás v rozrušení, ale zbav nás vykazatelnosti,
neboť máme nevolenou hierarchii a vize a projekty našich širokých… ramen.

Sním o skutečném zákonictví: Předběžné námitky a ústřední teze

Byl jsem až příliš často svědkem, jak se dal soucit nepravou cestou. (Exupéry, Citadela, úvodní slova)

Tuto esej píšu ve věci, která je předmětem mých úvah již nejméně deset, možná patnáct let. Mou základní tezí je, že křesťanská láska k Bohu a k bližnímu není náhradou biblických imperativů, ale zákonodárným principem, který zákon nejenže neruší, ale doplňuje jej o zákazy a příkazy v zájmu zřetelného svědectví o lásce k Bohu a k bližnímu.
 

Eden, Noemova archa, zaslíbená země a svatostánek

Toto je poměrně narychlo sestavený výstup z nedávných hodin Genesis. Nejvyšší motivací k jeho tvorbě bylo, že chci rámcovou znalost těchto paralel po studentech vyžadovat v testu a verze, kterou jsem promítal o hodině, byla příliš zkratkovitá, než aby se z ní dalo učit. Vycházím zde do jisté míry z článku mormonského biblisty Bradshawa (mormoni to s chrámem myslí vážně), z jedné své starší práce a z řady svých poznámek, u nichž už nelze dohledat zdroj. Je nepochybné, že tato tabulka je pouhým zlomkem možného výčtu paralel, které by stály za úvahu. Budu proto velmi rád za další podněty. 

Do Tvé péče (překlad písně)

Přeložil jsem svou oblíbenou písničku. Mezi mládeží v Rumunsku, kterou známe, to byl největší šlágr nejmíň v roce 2017, ale jistě i potom. Při překladu jsem nedbal na anglickou verzi, ale podobnost významů zde zřejmě zůstává. Nahrávka je čistě pro ilustraci mé představy o frázování. Pokusil jsem se zpracovat ji i vizuálně umělecky. Danému vizuálnímu stylu říkám prasecringe a vyhlašuji ho novým trendem pro stříhání vizuálně poutavých videjí. Tento styl sice není vhodný pro epileptiky, ale mému 5 letému synovi se velmi líbí. (Ten 3 letý se zdržuje hlasování a ten –0,5 letý se v umění zatím nevyzná.)

Stašek Bubik a Hnutí víry

Úvod: Precedent, hypotéza, metoda, definice

A říkám vám to upřímně, že v mé teologii jsem ušel obrovský kus cesty a v mnoha věcech, ve kterých jsem vyrostl, tak jsem je musel přehodnotit a změnil jsem je, ale změnil jsem je na základě toho, že tady v této knize, které si velmi vážím a vážím si jí jako Božího slova, jsem najednou uviděl, že věci jsou trochu jinak a že mi věci začaly dávat smysl. (Kde bydlí Bůh, 30.6.2019, 31:37)

Novozákonní precedent

O herezích, které nepomíjejí po jednoduchém „fact-checkingu“, platí vždy dvě věci. Za prvé, že bývají výsledkem konzistentního teologického uvažování a za druhé, že čím bližší jsou biblické pravdě a doktrinální ortodoxii, tím jsou sveřepější, neodbytnější, hůře detekovatelné a potenciálně škodlivější. 

O poprasku na instagramové laguně kvůli mému výroku, že bez biblického vzdělání nebudeš mít biblické vzdělání

Jednou z mých méně oblíbených činností na VOŠMT je nepochybně její propagace na sociálních sítích. Přívlastek „sociální“ je poněkud zavádějící. Jsou to sítě asociální, sociálně patologické, místy až sociopatické, neboť vytváří malý prostor pro normální diskusi a sebeprezentaci, ale velký prostor pro narcisismus ústící v psychopatologické excesy a patolgické jevy, jako závist, šikanu, atd. Ale co už. Nejsme z tohoto světa, ale jsme v tomto světě. Facebook a Instagram se nám proto staly jedním z lovišť, které slibují alespoň částečně zahojit podstav studentstva na naší krásné biblické škole v Kolíně.