Osobní svědectví se zvláštním zřetelem k doktríně o následné zkušenosti

Následující svědectví jsem v kratší podobě přednesl dne 5. 11. 2019 před studenty prvního ročníku na ETS na zahájení krátké shrnující přednášky o knize Skutků apoštolských.

Cílem tohoto svědectví je osvětlit problematiku křtu v Duchu svatém s průvodním znakem daru jazyků. Svědectví obecně nemá sloužit jako model; ten musíme hledat v Bibli. Jeho formulace a reflexe ale může následnou debatu o doktrinálním využití knihy Skutků alespoň osvětlit, vizualizovat. 

Otče, dáš (parafráze Mt 6,9-13 dle Billa Johnsona, HV a NAR)

Aneb může-li modlitbu Otče náš měnit papež František, proč by ji nemohl pozměnit některý ze současných apoštolů?

Vy se modlete takto:

Původní Ježíšova verze:
Otče náš, jenž jsi na nebesích, buď posvěceno tvé jméno.
Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi.
Náš denní chléb dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny, jako jsme i my odpustili těm, kdo se provinili proti nám.
A neuveď nás do pokušení, ale vysvoboď nás od toho Zlého, neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Amen.
Nová verze:
Otče, dáš vše, co je na nebesích, neboť jsme použili jméno tvé
a pomocí kultických praktik a neinformované biblické teologie založili království tvé na zemi.
Stav se na kávu!
Buď vůle našich oblíbených veleapoštolů a lžiproroků jako na velkých konferencích, tak v naší denominaci.
Chleba dej chudým sám, my máme podnikatele a restituce.
A odpouštíme ti nepříjemná místa v Bibli, podle nichž neodpustíš ani našim ctihodným předchůdcům jejich nevyznané hříchy.
A neuveď nás v rozrušení, ale zbav nás vykazatelnosti,
neboť máme nevolenou hierarchii a vize a projekty našich širokých… ramen.

Pád letničního premilenialismu?

Lednové sympozium o eschatologii je dávno za námi, zůstaly hezké vzpomínky a věčné nahrávky. Během června jsem se zmátožil a dokončil [#1] jednak pejpr, který jsem na sympoziu poněkud neobratně prezentoval a za [#2] druhé takový kompilát zbytků, takový šumajstr „co dům dal“, něco jako páteční polévka ve školní jídelně.

V prvním textu dokazuji cosi velmi banálního, leč důležitého, a sice to, že letniční eschatologie byla založena na zkušenosti, která byla silně kristocentrická. Duch neoslavuje sebe, ale Syna a zkušenost Ducha svatého je proto cosi, co ukazuje na Krista. Společným jmenovatelem všech letničních první vlny byly čtyři důrazy: Kristus jako spasitel, uzdravitel, křtitel Duchem a jako přicházející Král. Bez Krista by byl nástup milénia nepředstavitelný, a proto letniční na dlouhé dekády přijali premilenialismus jako klíčový bod své teologické identity. 

Pán chce, abych pracoval na doktorátu z teologie (svědectví o Boží prozřetelnosti a prosba o modlitby)

Když jsem v roce 2011 nastoupil na VOŠMT jako pomocník pro všechno za minimální mzdu a s jedním studijním dnem v týdnu, připadal jsem si, jakoby mi patřil svět, jakobych byl v centru Božího plánu. Atmosféra kolem přímo světélkovala očekáváním velkých věcí. Již v srpnu 2011 jsem nastoupil, abych se zacvičil do administrativy. Nic naplat, že bych si vydělal více i na brigádě v pekárně, nic naplat, že mí bývalí spolužáci pracovali na svém profesním vzdělání. Já jsem vytíral světu zrak usilovnou prací na marginálních administrativních úkonech. 

Do Tvé péče (překlad písně)

Přeložil jsem svou oblíbenou písničku. Mezi mládeží v Rumunsku, kterou známe, to byl největší šlágr nejmíň v roce 2017, ale jistě i potom. Při překladu jsem nedbal na anglickou verzi, ale podobnost významů zde zřejmě zůstává. Nahrávka je čistě pro ilustraci mé představy o frázování. Pokusil jsem se zpracovat ji i vizuálně umělecky. Danému vizuálnímu stylu říkám prasecringe a vyhlašuji ho novým trendem pro stříhání vizuálně poutavých videjí. Tento styl sice není vhodný pro epileptiky, ale mému 5 letému synovi se velmi líbí. (Ten 3 letý se zdržuje hlasování a ten –0,5 letý se v umění zatím nevyzná.)

Stašek Bubik a Hnutí víry

Úvod: Precedent, hypotéza, metoda, definice

A říkám vám to upřímně, že v mé teologii jsem ušel obrovský kus cesty a v mnoha věcech, ve kterých jsem vyrostl, tak jsem je musel přehodnotit a změnil jsem je, ale změnil jsem je na základě toho, že tady v této knize, které si velmi vážím a vážím si jí jako Božího slova, jsem najednou uviděl, že věci jsou trochu jinak a že mi věci začaly dávat smysl. (Kde bydlí Bůh, 30.6.2019, 31:37)

Novozákonní precedent

O herezích, které nepomíjejí po jednoduchém „fact-checkingu“, platí vždy dvě věci. Za prvé, že bývají výsledkem konzistentního teologického uvažování a za druhé, že čím bližší jsou biblické pravdě a doktrinální ortodoxii, tím jsou sveřepější, neodbytnější, hůře detekovatelné a potenciálně škodlivější. 

O poprasku na instagramové laguně kvůli mému výroku, že bez biblického vzdělání nebudeš mít biblické vzdělání

Jednou z mých méně oblíbených činností na VOŠMT je nepochybně její propagace na sociálních sítích. Přívlastek „sociální“ je poněkud zavádějící. Jsou to sítě asociální, sociálně patologické, místy až sociopatické, neboť vytváří malý prostor pro normální diskusi a sebeprezentaci, ale velký prostor pro narcisismus ústící v psychopatologické excesy a patolgické jevy, jako závist, šikanu, atd. Ale co už. Nejsme z tohoto světa, ale jsme v tomto světě. Facebook a Instagram se nám proto staly jedním z lovišť, které slibují alespoň částečně zahojit podstav studentstva na naší krásné biblické škole v Kolíně. 

Výzva k podání návrhů přednášek na sympoziu 2020

Na konci ledna tohoto roku jsme v Olomouci pořádali sympozium o eschatologii. Byla to více méně zdařilá akce, tedy alespoň vzhledem k tomu, že jsme to v tomto formátu dělali poprvé. Nahrávky z tohoto sympozia naleznete v na našem Youtube kanále. Nicméně protože železo se musí kout, dokud je teplé, rozhodli jsme se uspořádat sympozium opět, a to v lednu 2020 v Kolíně. Naše domovské město je nakonec blíže geografickému středu ČR, máme tady zázemí, dobře se sem jede vlakem a my (rozuměj: naše výsost, autor tohoto blogu) nebudeme muset nikam jezdit. 

Vokurka v džínovém sáčku, kristocentrická zkušenost letniční eschatologie a poznámka k amilenialismu

Pohleďte na něj a upřete na něho zrak. Na školním Youtube jsme totiž zveřejnili nahrávky z lednového sympozia VOŠMT, a to všechny a v plné délce. Můj příspěvek naleznete přímo zde: