Doporučená literatura k samostudiu Starého zákona pro pracovníka v Apoštolské církvi

Opět zde máme modelový případ. Pracovník sboru Apoštolské církve, 35+, civilní zaměstnání, slušná znalost angličtiny. Dotyčný se chce zaměřit na Starý zákon, ale z jakéhokoli důvodu nemá nyní možnost přihlásit se do konkrétního programu či ke studiu konkrétního předmětu. Cílem je zde homiletická aplikace znalostí, které při studiu Starého zákona nabere. Důležité je proto dbát na postupné poznávání historických okolností ruku v ruce s teologickou informovaností. Kritickým problémům se dotyčný nesmí vyhýbat, ale musí je pochopit v kontextu své aktuální služby, aby jej tyto záležitosti obohatily, ne vyvedly z míry. Navrhuji proto studijní dráhu od jednoduššího ke složitějšímu, která studenta postupně informuje nejprve ve znalosti samotného textu, potom v celkovém obrazu o historických záležitostech, potom ve velmi specifických exegetických záležitostech a potom v záležitostech teologických. 

Glosolálie jako znamení soudu

Tyto poznámky jsou parafrází rozsáhlé eseje o teologii glosolálie, kterou jsem připravil k prezentaci na sympoziu VOŠMT v lednu 2020 a na níž stále pracuji. Nepředpokládám, že budu mít plnou verzi v angličtině hotovou dříve než v půlce tohoto kalendářního roku. Tato česká verze již sice obsahuje to hlavní, co mělo zaznít, ale byla odlehčena o některé exkurzy a především o podrobný poznámkový aparát. Videozáznam z mé přednášky bude k dispozici na Youtube kanále VOŠMT během následujících týdnů.
 

Možnosti studia teologie v Čechách a na Slovensku

Člověk 35+, který je zapojen do učitelské služby v Apoštolské církvi, má rodinu a již je držitelem vysokoškolského vzdělání mne kontaktoval, zda bych mu vedle VOŠMT nedoporučil ještě i jiné možnosti studia teologie. Odpověděl jsem mu sepsáním všech možností, o nichž vím a nastínil jsem mu, jakého scénáře bych se držel já sám. Seznam škol, který níže rozepisuji, je vhodný i pro další uchazeče o studium. Prosím o jeho případné doplnění či korekci. 

Je v Bibli vůbec něco starého?

Tento článek vyšel v ŽvK 12/2019. Zde je v kompletnější verzi přetištěn se svolením redakce.

1. Vztah Starého a Nového zákona

Běžnou představou o vztahu Nového zákona ke Starému je, že Nový zákon vykládá Starý. Toto domnění se zakládá na několika souběžných faktech. Za prvé, Nový zákon používá některé starozákonní pasáže způsobem, který při jejich prostém historickém čtení není zřejmý,1 a to zvláště za účelem vysvětlení osoby a díla Ježíše Krista. Za druhé, Nový zákon opakovaně apeluje na ten Starý jako na inspirovaný (2Pt 1,21) výchovný prostředek (Ga 3,24) a kritérium rozsuzování (Žd 4,12) užitečné k učení a k výchově (2Tm 3,16) a to do té míry, do jaké se vztahuje ke Kristu a čte s ohledem na Něj (J 5,39; Sk 8,35). Za třetí, pokud Nový zákon neupřesňuje význam Starého zákona pro církev, na základě čeho se můžeme domnívat, že se nemusíme stát židy, abychom se mohli stát křesťany? Nebo, máme-li otázku položit opačně, jaký by pro nás, původem pohany, měl bez Nového zákona Starý zákon smysl? 

Osobní svědectví se zvláštním zřetelem k doktríně o následné zkušenosti

Následující svědectví jsem v kratší podobě přednesl dne 5. 11. 2019 před studenty prvního ročníku na ETS na zahájení krátké shrnující přednášky o knize Skutků apoštolských.

Cílem tohoto svědectví je osvětlit problematiku křtu v Duchu svatém s průvodním znakem daru jazyků. Svědectví obecně nemá sloužit jako model; ten musíme hledat v Bibli. Jeho formulace a reflexe ale může následnou debatu o doktrinálním využití knihy Skutků alespoň osvětlit, vizualizovat. 

Odpověď na běžné argumenty v neprospěch Aleše France

Metod sebevraždy existuje celá řada. Jsou metody noblesní i plebejské, teatrální i komorní, teroristické i ohleduplné, vynalézavé i fádní, šetrné i bolestivé. Nejjistější politickou sebevraždou v Apoštolské církvi je však nepochybně přihlásit se jakýmkoli způsobem k názoru, osobě či odkazu Aleše France. Než tento politováníhodný čin sám na sobě spáchám, musím předeslat čtyři věci, ano zanechat dopis na rozloučenou, aby Tyran věděl, že jeho požadavku bylo učiněno zadost a že již nemusí vypálit můj dům, vyvraždit příbuzné, popř. zneuctít i toho psa, co po mně smuten zbude. 

Ježíš jako přísný zákoník lásky

Hle, proto vám posílám proroky a učitele moudrosti i zákoníky; a vy je budete zabíjet a křižovat, budete je bičovat ve svých synagógách a pronásledovat z místa na místo, … (Matouš 23,34 ČEP)

Tento text je druhou částí eseje Sním o skutečném zákonictví, která vychází v pěti částech.

  1. Předběžné námitky a ústřední teze
  2. Ježíš jako přísný zákoník lásky
  3. Pavel jako zákoník pohanů
  4. Metoda legislativy lásky
  5. Střetnout se se světem v jeho nejlepším

Sním o skutečném zákonictví: Předběžné námitky a ústřední teze

Byl jsem až příliš často svědkem, jak se dal soucit nepravou cestou. (Exupéry, Citadela, úvodní slova)

Tuto esej píšu ve věci, která je předmětem mých úvah již nejméně deset, možná patnáct let. Mou základní tezí je, že křesťanská láska k Bohu a k bližnímu není náhradou biblických imperativů, ale zákonodárným principem, který zákon nejenže neruší, ale doplňuje jej o zákazy a příkazy v zájmu zřetelného svědectví o lásce k Bohu a k bližnímu.
 

Eden, Noemova archa, zaslíbená země a svatostánek

Toto je poměrně narychlo sestavený výstup z nedávných hodin Genesis. Nejvyšší motivací k jeho tvorbě bylo, že chci rámcovou znalost těchto paralel po studentech vyžadovat v testu a verze, kterou jsem promítal o hodině, byla příliš zkratkovitá, než aby se z ní dalo učit. Vycházím zde do jisté míry z článku mormonského biblisty Bradshawa (mormoni to s chrámem myslí vážně), z jedné své starší práce a z řady svých poznámek, u nichž už nelze dohledat zdroj. Je nepochybné, že tato tabulka je pouhým zlomkem možného výčtu paralel, které by stály za úvahu. Budu proto velmi rád za další podněty. 

Do Tvé péče (překlad písně)

Přeložil jsem svou oblíbenou písničku. Mezi mládeží v Rumunsku, kterou známe, to byl největší šlágr nejmíň v roce 2017, ale jistě i potom. Při překladu jsem nedbal na anglickou verzi, ale podobnost významů zde zřejmě zůstává. Nahrávka je čistě pro ilustraci mé představy o frázování. Pokusil jsem se zpracovat ji i vizuálně umělecky. Danému vizuálnímu stylu říkám prasecringe a vyhlašuji ho novým trendem pro stříhání vizuálně poutavých videjí. Tento styl sice není vhodný pro epileptiky, ale mému 5 letému synovi se velmi líbí. (Ten 3 letý se zdržuje hlasování a ten –0,5 letý se v umění zatím nevyzná.)