17Leden2013

K uctívání v deseti otázkách

10. Vymysli dva typy liturgie pro bohoslužbu uctívání. Uveď proč sis vybral právě tyto dva typy liturgie.

Liturgická bohoslužba je organizovaná do přesných schematických prvků. Již ve třetím úkolu jsem uvedl, že pro ilustraci těchto prvků (ne pro jejich doktrinální ukotvení!) lze použít šestou kapitolu Izajáše. Odvozenými prvky jsou tedy chvála, vyznání, odpuštění, Boží povolání a závazek. K těmto prvkům se přidávají volitelně prvky mimořádné (např. související s církevním kalendářem, s konfesí, s tradicí atp.) a samozřejmé klasické prvky jako Večeře Páně, kázání, úvodní chvalozpěv, sbírka a závěrečné propuštění věřících.
Liesch v rámci pojednání o liturgické bohoslužbě uvádí dva příklady evangelikální liturgie:

 • Příklad Roberta Webbera31
  • Prvky jsou
   • příprava: úvodní chvalozpěv, výzva k uctívání, invokace (vzývání), uznání Boha, vyznání hříchů, slova odpuštění;
   • čtení, kázání a reakce na Slovo;
   • Večeře Páně,
   • propuštění věřících.
  • Vyznání hříchů a odpuštění jsou na začátku bohoslužby. Uznání Boha zdůrazňuje Jeho nadpřirozenost. Sbírka a oznámení jsou reakcí na slovo. První část bohoslužby směřuje ke zjevení, druhá část k odpovědi na něj.
 • Varianta Donalda Hustada32
  • Hustad uznává koleje Izajáše 6, klade je nicméně vstříc současnému evangelikálnímu mainstreamu. Liturgické vyznávání a odpuštění hříchů je evangelikálům cizí, je proto vyjádřeno předčítáním biblických pasáží nebo hlasitou modlitbou.
  • Prvky jsou
  • chvalozpěv „Bohu buď sláva“,
  • úvodní modlitba (Vzývání, vyznání, odpuštění),
  • přivítání,
  • chvalozpěv „Lámejte chléb života“,
  • čtení z Písma,
  • chór zpívá „Chválíme Tě, Bože“,
  • kázání,
  • chvalozpěv „Povstaňte, povstaňte pro Ježíše“,
  • sbírka, zpívá se „Kamkoli On vede, tam já jdu“,
  • Večeře Páně,
  • pastorální modlitba s jednohlasným „amen“,
  • dobrořečení a požehnání.

S ohledem na zmíněné dva příklady a na vlastní aktivní i pasivní zkušenost s vedením bohoslužby jsem si jist, že navržení jakékoli liturgie pro společenství charismaticko-letničního hnutí je „úkol hodný Herkula“. Prvky bohoslužby jsou v takových sborech libovolně rozesety. Tento jev je však spíše důsledkem povahy letniční či charismatické spirituality a historické souvislosti, než nedbalosti duchovních. Sám termín „liturgie“ je náladově chápán v negativních odstínech nesvobody katolicismu a spojován se sakramentalis­mem33, což může být důvodem, proč jinak „židofilní“ příslušníci ch-l hnutí přehlížejí ve spiritualitě starozákonních Izraelců Bohem nařízený přísný ceremoniální řád a pevnou organizaci náboženského roku.
Má liturgie přejímá od Hustada pokus kontextualizaci, která však s ohledem na postmoderní krizi komunikace musí přesáhnout do samotné formy a hledat v liturgii funkční komunikační kanály kérygmatu a koinonie. Od Webera přejímám rafinovanou návaznost zjevení – odpověď, díky níž se prvky bohoslužby řadí logičtěji.
Součástí mého liturgického rámce nedělního shromáždění je

 • přivítání ve jménu Pána Ježíše Krista,
 • výzva ke ztišení
 • blok společných chval,
 • kázání,
 • oznámení,
 • propuštění.

Výzva ke ztišení před Bohem probíhá ve smyslu Koloským 3,1–15. Vyznání hříchů a odpuštění před Bohem i před lidmi je nevyhnutelné pro přístup ke chvalám. Doporučenými kanály je společná hlasitá modlitba a předčítání Písma případně spojené s hlasitou modlitbou předčítajícího. Blok společných chval navazuje na radost z odpuštění hříchů. Kázání nutně zvěstuje. Pokud nezvěstuje, je slaměné. Komentář k politické situaci si mohu přečíst v novinách. Převyprávění starozákonního příběhu nepotřebuji. Kázání musí zvěstovat milovaného Krista. Oznámení může zahrnovat svědectví a povzbuzení ze strany věřících. Organizační záležitosti ze strany vedení sboru by měly zaznít jen výjimečně, podobně i sbírka by neměla být pravidelnou součástí liturgie, měla by se vyhlašovat pouze při mimořádných událostech. Prostor pro praktická oznámení může být vymezen mimo liturgický rámec, např. po shromáždění. Vybírání dobrovolných příspěvků je možné ošetřit pokladničkou u vchodu do modlitebny, kterou každý dobře uvidí.

Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11