10Listopad2013

Pastorační poradenství zaměřené na řešení

Tato práce je předložena studijnímu oddělení Global University jako jeden z požadavků pro klasifikaci v předmětu MIN1093 Úvod do pastoračního poradenství.

Poradenství zaměřené na řešení podle mého názoru vychází z neochvějného předpokladu, že Bůh je nejen schopen vyřešit klientovy problémy, ale že tak dokonce činí v současnosti, a že tak činil i v klientově nesnadné minulosti. Poradce se tedy stává namísto lékaře, pro nějž existuje možnost pacientova exitu, spíše jakýmsi „výhybkářem“, který pouze provádí pacienta po předem položených Božích kolejích (podnázev knihy ostatně slibuje návod na směrování lidí „zpět na dráhu“ – „back on track“).

Biblické pojetí vývoje osobnosti se zakládá na vědomí Božího svrchovaného plánu pro každého jednotlivce zvlášť. Psychologie a antropologie se tak podřizují teologii a sekulární antropologické teorie samy o sobě přinejlepším popisují stav člověka bez Boha, nikoli objektivní realitu, neboť nerozeznávají historickou objektivitu křesťanské zvěsti. Všechno, co se v životě člověka odehrává, lze popsat termínem záměrnost. Záměrem je spasení i odpadnutí (srov. Ř 9,21)1. Toto poznání vytváří prostor spontaneitě, neboť Bůh záměrně „tvoří všecko nové“ (Zj 21,5). Od něj pochází kreativita a originalita, která svrchovaným a nepřetržitým tvořením ruší naše teoretická přesvědčení (srov. Iz 43,18n; Ž 40,3; Iz 62,2 atp.). Na rozdíl od Ericksonovy teorie také vytváří prostor pro přirozenou rozmanitost, která nemůže být vměstnána do univerzální vývojové teorie. Problémem sekulárních vývojových teorií je podle Kollara obecně ten, že nemohou počítat s jedinečností člověka a výjimečností Božího plánu pro něj.

Příkladem může být etické selhání Davida v intimním poměru s Batšebou (2S 11,4). Morální profil Batšeby není v Bibli na žádném místě zpochybněn. V Nátanově příběhu, jehož cílem bylo zkompromitovat Davidův hřích, figuruje Batšeba jako „ovečka“ (2S 12,4). Davidovým hříchem proto bylo, že zneužil svého královského postavení, a to nejen v okamžiku, kdy nechal odstranit Urijáše, ale nejprve tehdy, když s Batšebou jednal s jasným cílem svést ji. Podobného hříchu by se mohl poradce dopustit vůči méně samostatné osobě a porušit tak Kollarovo 4., 5. a 6. etické vodítko.

Celá práce ke stažení: Buban MIN1093 CRA (web) ↓