24Leden2013

Pět pramenů úžasu

Tato práce je předložena studijnímu oddělení Global University jako jeden z požadavků pro klasifikaci v předmětu MIN3053 Uctívání Boha.

Část I.

Vlastnost

Biblický verš

Biblický význam

Osobní aplikace

Věčný

Deuteronomium 33,27

Domov je v odvěkém Bohu, na jeho věčných pažích. Zahnal před tebou nepřítele a řekl: »Vyhlaď ho!«

Bůh je pevným útočištěm pro své věrné. Ti mají pravý domov v jeho věčnosti. Vysvobozuje je z nepřátelství svě­ta.

tvé paže co pracovaly
v tajných předehrách
vysoko se v mracích halí
zahání můj strach

Neměnný

Židům 13,8

Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes i na věky.

Ježíš je Kristus napříč časem: pro Abrahama i pro nás.

mnohokrát se klidně sám
od Beránka vzdal
ty jsi zrádce, On je tam
kdes' ho zanechal

Všemohoucí

Efezským 1,17–20

…a jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme. Sílu svého mocného působení prokázal přece na Kristu: Vzkřísil ho z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích, …

Bůh učinil nevídanou věc, když zemřel za mé hříchy. Jeho všemoc nepodlehla smrti. Právě proto se těšíme spasení skrze víru, neboť se spouštíme na toho, který propadl smrti namísto nás, ale byl vzkříšen pro nás, abychom v Něm žili.

možnost i skutečnost držíš v dlani
všechno, co chceš, to se jistě stane
přesto jsi v lásce a v naříkání
učinil naprosto nečekané

Všude- přítomný

Efezským 3,17a

…a aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích; …

Bůh je naprosto všude, především je ve mně.

Beránku v mém srdci
nechceš jiný chrám
ani já víc nechci
když se k tobě upínám

Vševědoucí

Židům 4,13

Není tvora, který by se před ním mohl skrýt. Nahé a odhalené je všechno před očima toho, jemuž se budeme ze všeho odpovídat.

Světlo Jeho slova září a prosvěcuje, obnažuje, vychovává bázní, kterou budí.

Boží zrak je břitký
zří skrz kosti mé
pozná jakost střídky
plíseň odstřihne

Část II.

Boží věčnost nemá co dělat s věkem, ale s Jeho vztahem k času, kterému Bůh nepodléhá a není jeho součástí. Důsledkem této nečasnosti je absolutní prozřetelnost v promlouvání do světa. Načasování Jeho pohybu světem se ohlíží na minulost i budoucnost a nepodléhá netrpělivosti, neboť Pán času ve věčnosti existuje věčně a zároveň okamžitě v nepřetržitém vztažení k minulosti i budoucnosti a právě proto k přítomnosti.

Když jsme ještě byli bezmocní, v čas, který Bůh určil, zemřel Kristus za bezbožné.
Římanům 5,6

Boží neměnnost neplatí od chvíle, co se Bůh ponížil k smrti, aby mne z ní vyvedl ven. Nebo platí?

Já jsem Alfa i Omega, první i poslední, počátek i konec.
Zjevení Janovo 22,13

Všemohoucí Bůh dokáže učinit cokoli. Jakékoli výmluvy proti jen dokazují nedostatek fantazie a úzkoprsost představ o Jeho nepředstavitelné moci. On je bytost, která je ze své podstaty blažená ve své všemoci a nečasu. Proč se tedy ve světě stal Kristem a podnikl něco tak bezmocného jako smrt na kříži, je předmětem mého úžasu.

V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného Syna, abychom skrze něho měli život.
1 Janův 4,9

Není místo v čase ani v prostoru, které by se vymykalo Božímu zřeteli a bezprostřední vládě Jeho všemoci. On je všude přítomný. Za příbytek si zvolil srdce těch, kteří se k Němu v naději vztáhli. Není potřeba rafinovat Boží přítomnost ve chvalách při společných seancích. Bůh je stále zde.

‚Neboť v něm žijeme, pohybujeme se, jsme‘, jak to říkají i někteří z vašich básníků: ‚Vždyť jsme jeho děti.‘
Skutky 17,28

Bůh si je vědom každého bytí. Je jako světlo, které prosvěcuje, obnažuje. Jsa pevným bodem rozkrývá každou šifru světa, takže nic není relativní, ani absolutní, ale pravdivé, neboť se to jeví Pravdě.

Kdo však miluje Boha, je od něho poznán.
1 Korintským 8,3

Bibliografie

Bible: Písmo svaté Starého a Nového zákona : český ekumenický překlad. 11. vyd., (9. přepr. v České biblické společnosti). Praha: Česká biblická společnost, 1998c1985, 863, 287 s. ISBN 80–858–1019–0.
Horton, Stanley M. Systematic Theology: A Pentecostal Perspective. Springfield, MO: Logion Press, 1994.