18Květen2015

Diagram rovnováhy trojiční teologie

Trojiční (trinitární) teologie počítá s aktivitou třech božských osob v různých úlohách v různých situacích. Když pak o těchto úlohách a situacích mluvíme, pak jaksi implicitně kategorizujeme vlákna diskuse na jednotlivá odvětví. O Duchu svatém mluvíme v pneumatologii, o Pánu Ježíši v kristologii a o Bohu Otci v soteriologii. Včera odpoledne jsem si pod poryvem inspirace v mé mnišské kobce na CTS nakreslil následující diagram, jímž ilustruji nutnost rovnováhy pneumato-, kristo- a soterio- logie za účelem vyhnutí se extrémům. Samozřejmě i má pozice může být extrémní v tom, že se snaží za každou cenu udržet rovnováhu. Soud nad sebou ale přenechám jiným a sdílím onen diagram. Dbejte prosím vysvětlení pod obrázkem, abyste zjistili, co chtěl básník říci:

IMG_20150518_144323_HDR3

Pokud se kristologie vydá vstříc pneumatologii, zrodí se tzv. „kristologie Ducha“ (možná lépe: pneumatická kristologie). Ta zdůrazňuje Kristovo naplnění Duchem svatým na úkor Jeho vlastního božství. Kristus nemusel být Bůh, protože stačí, aby byl člověk dokonale naplněný Duchem svatým. Svým plným obecenstvím s Duchem svatým nám Kristus poskytl příklad hodný následování.

Vydá-li se kristologie vstříc soteriologii, vytratí se z obrazu Kristova života ponětí o Jeho příkladné součinnosti s Duchem svatým. Kristus tak není ani tak příkladem, jako spíše „pouhým“ spasitelem, tj. činitelem v soteriologickém procesu. Za absence Ducha svatého v pozemském životě Krista dochází k předůraznění Jeho božství. Kristus pak není příkladem ani v utrpení a pokušení, protože božský zjev v lidské podobě nemůže reálně trpět, ani zhřešit.

Pneumatologie na cestě ke kristologii ztrácí ponětí o kontinuálním působění Ducha svatého v životě věřícího. Je zde prázdná mezera mezi první zkušeností obrácení a druhou zkušeností, jejímž účelem je svědectví o Kristu. Duch svatý je tak dán ve dvou dávkách: při obrácení jako dar nového života a později jako přídavný dar (lat. donum superadditivum) k prorocké službě zvěstování Kristova království.

Na cestě k soteriologii pneumatologie naopak ztratí ponětí o pokračujícím díle Ducha svatého. Duch je dán při obrácení a žádné zmocnění ke službě není. Je zde pouze Duch dle Pavla (Ř 8,9), Duch podle Lukáše se nekoná (Lk 24,49), neboť se čte skrz pavlovskou soteriologickou­ čočku.

Soteriologie směřující ke kristologii zdůrazňuje dostatečnost křesťana v Kristu. Kristus jako statický prvek spásy je neochvějnou zárukou vytrvání svatých. Neodolatelná milost křesťana nikdy nepustí, protože se zakládá ve svrchovaném Božím dekretu.

Zamíří-li soteriologie k pneumatologii, pak i povaha milosti nabude dynamického rozměru. Ano, Kristův kříž stojí neochvějně, ale je to mírný hlas Ducha svatého, který věřící volá k odpovědi. Tím se rodí důraz na osobní odpovědnost namísto opovážlivého spoléhání na milost Boží.

Následující už snad ani netřeba dodávat. Za prvé, jde o diagram popisující funkci některých jevů, které jsou ve skutečnosti daleko složitější. Zde jde o škatulkování, které nakonec v praxi na nikoho neplatí, protože jen velmi servilní teolog se nechá napěchovat do denominačního vyznání víry, které navíc samo mívá svá slepá místa a idiosynkrazie. Za druhé, nic není černobílé a mírný důraz tu nebo tam nemusí znamenat nerovnováhu v teologii. Za třetí, pokud diagram přijmeme jako intelektuální cvičení, ne jako detektor hereze, můžeme si všimnout, že funguje pro celé páry protilehlých vrcholů.

  1. Důraz na pneumatologii vede k pneumatické kristologii a k arminianismu. Typický případ letničního mainstreamu.
  2. Důraz na soteriologii vede ke kristologii Logu a k důrazu na kontinuální dílo Ducha svatého po znovuzrození.
  3. Důraz na kristologii vede ke kalvinismu a z druhé strany k radikální diskontinuitě. Jak to? Prostě proto, že v kalvinismu je člověk znovuzrozen už před obrácením. Cokoli tedy Duch svatý učiní, učiní to diskontinuálně s obrácením!

Tak… teologické ekvilibristiky bylo dost. Jdu dočíst skvělou knihu Reading Luke-Acts in the Pentecostal Tradition, kterou napsal můj pan profesor. Zdravím a žehnám z Bruselu.