4Prosinec2012

Bůh odpovídá naprosto nečekaně

Boží odpověď na poptávku člověka nebo Jeho promluva do pozemské situace bývá úplně nečekaná, nevídaná a neopakovatelná.
Verše Iz 55,1–5 jsou jakoby předehra evangelia. Přesvědčují nás o tom, že se pasáž týká Božího záměru, který se naplnil v Ježíši Kristu. Nu a po této pasáži sám Pán dosvědčuje, jak jsou jeho úmysly vznešené nad naše myšlenky, když říká:

"Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův.
Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly vaše.
Iz 55,8n Boží odpověď na poptávku člověka nebo Jeho promluva do pozemské situace bývá úplně nečekaná, nevídaná a neopakovatelná.

Verše Iz 55,1–5 jsou jakoby předehra evangelia. Přesvědčují nás o tom, že se pasáž týká Božího záměru, který se naplnil v Ježíši Kristu. Nu a po této pasáži sám Pán dosvědčuje, jak jsou jeho úmysly vznešené nad naše myšlenky, když říká:

"Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův.
Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly vaše.
Iz 55,8n 

Toto sdělení Izajášova proroctví se naplnilo na Pánu Ježíši. Můžeme říci, že Izrael očekával Mesiáše, rozhodně však nečekal takového Mesiáše, jakým byl Ježíš. Apoštol Pavel se jako průkopník evangelia s touto okolností vyrovnává, když píše:

Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě; nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží.
Je psáno: ‚Zahubím moudrost moudrých a rozumnost rozumných zavrhnu.‘
Kde jsou učenci, kde znalci, kde řečníci tohoto věku? Neučinil Bůh moudrost světa bláznovstvím?
Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo věří, bláznovskou zvěstí.
Židé žádají zázračná znamení, Řekové vyhledávají moudrost,
ale my kážeme Krista ukřižovaného.
1K 1,18 –23a

Pavel tedy považuje zvěst o Kristu za definitivní odpověď do situace člověka. Požadavek Židů po zázračném znamená a požadavek Řeků po jakési filosofické moudrosti byl v evangeliu skutečně byť naprosto nečekaně naplněný.

Pro Židy je to kámen úrazu, pro ostatní bláznovství,
ale pro povolané, jak pro Židy, tak pro Řeky, je Kristus Boží moc a Boží moudrost.
1K 1,23b-24

Jinými slovy Pavel říká: Na Tvůj požadavek zázraku a moudrosti je v Kristu odpověď. Jeho smrt na kříži hovoří i do Tvé situace!
I dnešní svět vznáší požadavky, každý z nás má očekávání, v nichž předem projektuje řešení své více nebo méně utěšené situace. Můj požadavek a můj dotaz předpokládá určitou odpověď. V cestě mi stojí zjištění Izajáše, že úmysly a způsoby Dotazovaného vysoce převyšují ty mé.
Pokud tedy není můj dotaz zodpovídán způsobem, jakým bych si to přál, může to znamenat, že Bůh dávno odpověděl.
Toto sdělení Izajášova proroctví se naplnilo na Pánu Ježíši. Můžeme říci, že Izrael očekával Mesiáše, rozhodně však nečekal takového Mesiáše, jakým byl Ježíš. Apoštol Pavel se jako průkopník evangelia s touto okolností vyrovnává, když píše:

Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě; nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží.
Je psáno: ‚Zahubím moudrost moudrých a rozumnost rozumných zavrhnu.‘
Kde jsou učenci, kde znalci, kde řečníci tohoto věku? Neučinil Bůh moudrost světa bláznovstvím?
Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo věří, bláznovskou zvěstí.
Židé žádají zázračná znamení, Řekové vyhledávají moudrost,
ale my kážeme Krista ukřižovaného.
1K 1,18 –23a

Pavel tedy považuje zvěst o Kristu za definitivní odpověď do situace člověka. Požadavek Židů po zázračném znamená a požadavek Řeků po jakési filosofické moudrosti byl v evangeliu skutečně byť naprosto nečekaně naplněný.

Pro Židy je to kámen úrazu, pro ostatní bláznovství,
ale pro povolané, jak pro Židy, tak pro Řeky, je Kristus Boží moc a Boží moudrost.
1K 1,23b-24

Jinými slovy Pavel říká: Na Tvůj požadavek zázraku a moudrosti je v Kristu odpověď. Jeho smrt na kříži hovoří i do Tvé situace!
I dnešní svět vznáší požadavky, každý z nás má očekávání, v nichž předem projektuje řešení své více nebo méně utěšené situace. Můj požadavek a můj dotaz předpokládá určitou odpověď. V cestě mi stojí zjištění Izajáše, že úmysly a způsoby Dotazovaného vysoce převyšují ty mé.
Pokud tedy není můj dotaz zodpovídán způsobem, jakým bych si to přál, může to znamenat, že Bůh dávno odpověděl.