3Srpen2014

Duchovní soustředění AC 2014

Před dvěma týdny jsem i se Sluněnkou a Koblížkem strávil na Duchovním soustředění Apoštolské církve v Jeseníkách. Nerozhodoval jsem se dlouho zda jet anebo ne jednak protože mi výdaje uhradil zaměstnavatel a za druhé protože čerstvý vzduch a změna prostředí se nám zdála nanejvýš potřebná.

Během soustředění jsem se zapojil do vedení jedné mládežnické skupinky. Musím říci, že to bylo přesně to, před čím jsem se snažil utéct. Ale co už, snad jsem toho moc nepokazil. Zúčastnil jsem se několika modlitebních setkání a všech večerních shromáždění kromě toho posledního. Během soustředění jsem testoval svou novou hračku – Nikon D3100 se základním objektivem. Kromě toho jsme podnikli půldenní výšlap k horní nádrži přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně.

Níže zveřejním několik fotek a poznámky z kázání. Jsou zde pro potřebu rychlého průletu obsahem. Kompletní nahrávky večerních kázání jsou k dispozici na stránkách Havířovského sboru AC.

Jako pasivní, unavený a duchovně ucasnovaný konzument hodnotím akci kladně. Rád jsem viděl a slyšel br. emeritního biskupa Rudka Bubika. Velmi pozitivně hodnotím charakter akce. I když co do počtu roste, nikdo se z ní nesnaží dělat křesťanský festival s čtyřmi pódii, workshopy, sporty a s kreativním uctíváním. Všichni a všechno se soustředí na jediné – aby byl pohled upřený na Ježíše. Pamětníkům to připomínalo tzv. „rodinné dovolené“ v Albrechticích, na kterých se narodila Apoštolská církev.

Sobota 12.7.

Shánění zavazadel, balení, nakládání, řízení, příjezd, ubytování, zdravení, večeře.

Večerní slovo

má biskup Martin. Přednáší tematické kázání: Zkreslené představy o Bohu. Jako výchozí text si vybírá podobenství o třech správcích (Mt 25). Zlý služebník říká: poznal jsem tě. Ale poznal ho blbě! Služebník se bál. Selhal proto, že jeho představa pána byla představa někoho náročného. Proto se ptejme: Jak vidíme Boha? Je pro nás příliš dokonalý, svatý, náročný, soudící?

Když uvidím Boha, který mne trpělivě učí, usmívá se na mne a je se mnou, pak se budu méně bát, budu odvážnější. Nesmíme vidět modlu, karikaturu, ale Ježíše takového, jaký skutečně je.

Když Bůh něco chce, je to nakonec dobré. Když vám bere kost, hledejte šunku.

Klíčové je vidět Ježíše takového, jaký skutečně je. V tom je duchovní růst: opouštět lživé a přijímat pravdivé. Manning říká: „Náboženství není o tom naučit se o Bohu správně přemýšlet, ale skutečně se s ním setkat. Učme se na Boha dívat jinýma očima. On je velkorysý a chce dát víc.“

Co je to hřivna? Jsou to dary , schopnosti a příležitosti, které můžeme využít k Boží slávě.

Otázky

 1. Co ovlivňuje tvůj pohled na Boha? Zkušenosti, výchova, povaha, pozitivní/nega­tivní vzory?
 2. Jak se tvůj pohled na Boha v průběhu času změnil – co ti nejvíce pomohlo?
 3. Co zásadního ty osobně vidíš v podobenství o hřivnách? Co považuješ za rozhodující rozdíl mezi postojem prvnívch dvou služebníků a toho třetího a jaké poznání o tobě samém ti to přineslo?
 4. Jak ty osobně vidíš Boha a kým nebo čim pro tebe v současnosti je?
 5. V čem ti sobotní slovo pomohlo vidět Boha a Pana Ježíše nově?

Neděle

Vstávání a snídání. Spoluvedení skupinky mládeže. Obědvání. Modlitby s Rudkem Bubikem. Připravování propagační nástěnky VOŠMT. Klábosení na balkóně. Focení. Houkání auta pod balkónem. Večerní shromáždění.

Rudolf Bubik

navazuje na téma DS – Ježíš takový, jaký skutečně je. Otevírá citátem z Exodu: JSEM KTERÝ JSEM (Ex 3,14). Říká: Kdybyste se ptali na význam toho jména, odpovím vám nejlépe ve vztahu k sobě: Já nejsem. Jsem jen dokud je On. Sám Ježíš v evangeliích řekl JÁ JSEM!

On zná mou budoucnost. On ví, kam mne vede. On je můj pastýř a chce, abych mu důvěřoval. Říká: Já jsem světlo (1J 1,5; J 12,46)! Ďábel je ve tmě. Pán chce všecko! Proč jsi uvěřil? Protože ti nabízí štěstí a radost? On chce všechno, tak jako mu všechno dala ta prostitutka, která mu pomazala nohy drahým olejem. On ti ukáže, co je ta pravda. On je světlo a chce nám osvítit všechny věci.

Neposlal jsem své děti na prvního máje, protože se skandovala ideologická hesla. Svým kolegům svědčil svou abstinencí a věrností v manželství. Dokazoval jim, že jsou pod vládou lháře satana a jeho tmy – nemanželského sexu, tabakismu a alkoholismu.

Dělám to, co On ode mne žádá, nebo jdu svou vlastní cestou? Bůh je světlo a není v něm tmy. Ďábel je tma. On se každému dá nalézt. Neobávej se, že tě zklame. Jedno si zapamatuj: Já jsem světlo. On je Bůh a vidí dál.

Otázky

 1. Pán Ježíš o sobě řekl, že je světlo světa. Jak tomu rozumíš a jakou s tímto výrokem máš osobní zkušenost?
 2. Farizeus pozval Pána Ježíše do svého domu, aby si ho „vyzkoušel“. Žena hříšnice k němu přišla, aby se před ním pokořila a přinesla mu vše, co měla. Jak to souvisí s námi osobně?
 3. Zvaž si, čím se zabýváš ve své mysli převážně: věcmi časnými nebo věčnými? Jak člověk přemýšlí, tak také žije.

Pondělí

Skupinka. Potkání spolužačky, co má o dva měsíce starší dítě. Krása.

Večerní slovo

má Rudek Bubik.

Bůh si je mocen použít i to málo, které umíš, ale potřebuje, aby ses mu vydal. I evangelisté začínali od nuly.

Ježíš rozmnožil chléb. Chtěli ho ustanovit za krále, ale On od nich odešel a pak jim řekl, že za ním jdou ne kvůli znamení, ale protože se najedli chleba. Proč jsi tady? Lidé jsou na konferenci, Duch svatý vane, dotkne se jejich citu a najednou je tu veliké hurá. Nežij jen manou, ale žij chlebem života! (Bubik vykládá manu jako trest, ne jako požehnání. Opírá se o Dt 8,16.)

Démon sebelitování má dnes žně. Za sebelitováním je neodpuštění a pak je zle! Dej sebelítost stranou! Neusiluj o to povrchní, ale o pokrm, který je věčný. A tím je plnit Boží vůli.

Smrt je ztráta kontaktu. Fyzická smrt je ztráta kontaktu s fyzickým světem, duchovní smrt je ztráta kontaktu s Bohem.

Otázky

 1. Všem nám je blízké těšit se z požehnaných setkání. Podstatnou otázkou je, zda hledáš Pána Ježíše nebo svůj prospěch, případně požehnané prožitky.
 2. Proč můžeme sebelitování a reptání? Jaké mohou být jejich důsledky? Vzpomeň na Izrael když vyšli z Egypta. Závislost na Bohu nebo mana?
 3. Ježíš řekl: Já jsem chléb života. On je Slovem Božím. Polož si otázku: Čím se sytíš? Na čem stavíš? Jsi ochoten zaplatit cenu?

Úterý

Večerní slovo

má biskup Martin Moldan.

Text: Podobenství o marnotratném synu. Toto je málo pochopené. Vedlejší pointou je návrat ztraceného syna, hlavní pointou je radost a apel na staršího syna – farizea. Podobenství nám chce ukázat: Ty jsi na prvním místě syn. Podobáš se více mladšímu, nebo staršímu?

Pavel hovoří o dědictví (Ef 1,13). Izrael měl dědictví, o které přišel kvůli nevěře. Stejně tak naše nová přirozenost je dědictvím. Už teď si užíváme závdavek. Neporušitelnost a sláva jsou v budoucnosti, ale nový člověk je závdavkem již dnes. V Ježíši Kristu to máme. Křesťan, který se modlí za pokoru, musí vědět, že to je jeho dědictví. Ať oblékne nového člověka!

Jeden německý misionář se ptal různých lidí v různých částí světa, převážně v Asii, co si myslí o evropské církvi. Odpovídali mu shodně: (1) Máte teologii, které sami nevěříte a (2) humanismus a individualismus.

Křesťan, který si je jistý tím, co má, ten to také žije! Klíčové je dědictví. Abychom jej získali, musíme získat víru. Musíme mít pohled upřený na Ježíše. Člověk, který si je jistý svým dědictvím, ten se bude jinak modlit.

Otázky

 1. Rozumíš tomu, co je v Bibli myšleno jako dědictví?
 2. Co toto dědictví znamená konkrétně pro tebe?
 3. Jak se dá růst ve víře?

Středa

Dopoledne skupinka. Odpoledne výšlap na horní nádrž vodní elektrárny Dlouhé stráně.

Káže Rudolf Bubik

Jakmile začnu Boží slovo probírat filosofií, pak brzy skončím vedle.

Text: Já jsem dveře. Kdo věří ve mne, bude vcházet a vycházet. Dveře předpokládají plot! Vstup do Království, vstup do rodiny a vstup do sboru.

Pozor na to, co se říká, že existuje nějaká univerzální církev. Bible hovoří o sboru, o určitém tělesu. Vstup do církve!

Např. biskup Moldan vstoupil přes dveře. A já musím dávat pozor, abych neřekl něco negativního. Když mi vytýkali mladší bratři, co všechno jsem zkazil, řekl jsem jim, že jim to nemohl říci Duch svatý, protože ten by nedovolil, aby si takto vyskakovali.

Když byl Bubik mladý, zažil branhamismus. Duch svatý ho varoval, protože se sytil na Božích pastvinách (kontakt s DS a s Písmem). Ostatní a třeba i zkušení bratři (jistý Karel) kvůli povrchním knihám (Ewald Frank) sice skvěle kázali, ale nerozeznali nebezpečí.

Proto s ním měj kontakt! On má mnoho způsobů, jak tě k sobě přitulit. Ale nelez přes plot.

Mě nezáleží na tom, co si o mně lidé myslí. Záleží mi na tom, co si o mně myslí On!

Teprve když ovečka zjistila, že je ztracena, mohla být nalezena. Podmínkou znovuzrození je pokání. Co znamená lézt přes plot? To, co je v rozporu s Boží vůlí a co je svévole. To, co je bez Ježíše. Pokud to není s Ním a přes Něj, nelez tam. Může lézt znovuzrozený přes plot? Ano. Bůh nás nezotročuje. Co s „triumfálním průvodem“? Je to hlavně zkouška. Triumf tkví ve zkoušce. On nás vede triumfální zkouškou před satanem a anděly. Co je duchovní příčinou ateismu v českém národě? Je to povaha „netrpět, nejít proti“.

Otázky

 1. Jaké podmínky musí splňovat znovuzrozený křesťan, aby byl podle Ježíšových slov jeho učedníkem?
 2. Tělesný křesťan se ptá: co z toho budu mít a budu při tom mít aspoň dobré pocity? Učedník Pána Ježíše Krista si klade otázky: přeje si to můj Pán a potěší Tě to, Ježíši? Kterou cestou chceš jít Ty?
 3. Žiješ svůj život Božího dítěte ve vědomí, že jsi v Boží ruce? Co to pro Tebe konkrétně znamená?

Čtvrtek

Káže R. Bubik

Iz 5,1–8 a J 15,1n spolu souvisí. Byl jsi znovuzrozen, ale abys nesl ovoce, potřebuješ i sílu od Boha. Musíš být spojen s Bohem skrze Ducha svatého. Nejsem proti teologii. Ale budu se vždy ptát: Prožíváš to, co učíš? On se rozhodl, že jeho lid bude žít z moci Ducha svatého.

Činil jsi pokání? Zde na DS šlo o tvé city. Ale to, zda nastala skutečná změna, záleží na tom, nakolik neseš ovoce pokání. Ovoce světla je pravda a spravedlnost. S modlitbou si přečti Ga 5,22. Pokud se skrze Ducha svatého napojíš na Boha, poneseš takové ovoce. Miluje tě svět? Pak pozor! Žijme zde, přinášejme ovoce. Ale nečekejme, že nás svět bude milovat.

Vstupujeme do těžké doby, kdy se mluví o genderové ideologii. Naše děti to budou mít těžké. Tlačí na nás islám. Islám agituje na školách. Proto přinášej ovoce všude, i v rodině.

Na závěr varování: Mt 7,21!!! Bubik se ve Varšavě setkal s Johnem Wimberem. Tam na jeho konferenci sloužili katoličtí kněží. Když Wimber umíral, činil pokání z toho, že uvrhl do vinici do hříchu.

Život s Bohem není žádná teologie ani filosofie. Křesťanský život je život v blízkém obecenství s Ježíšem Kristem. On je dveře. On je vinný kmen. On je pastýř. Žijme dle toho. To způsobí, že nás někteří budou milovat a jiní nenávidět.

Otázky

 1. Jak rozumíš biblickému pojmu pokání? Jaká je tvá zkušenost s pokáním?
 2. Co Bůh hledá ve tvém životě, je ovoce. Jak dosáhneš toho, abys nesl hojné ovoce Ducha?
 3. Jak se vyrovnáváš s přikázáním Pána Ježíše z Jana 15 – příkaz vzájemně se milovat – ve svých vztazích?

Pátek

Poslední skupinka, focení, večer pizza místo shromka.