CEP

B21

BKR

CSP

ROH

1 Ne nás, Hospodine, ne nás, ale svoje jméno oslav pro své milosrdenství a pro svou věrnost!

1 Ne nám, ne nám, Hospodine, ale svému jménu slávu dej ve své věrnosti a v lásce své!

1 Ne nám, Hospodine, ne nám, ale jménu svému dej čest, pro milosrdenství své a pro pravdu svou.

1 Ne nás, Hospodine, ne nás, ale své jméno učiň slavným pro své milosrdenství, pro svou věrnost.

1 Nie nám, Hospodine, nie nám, ale svojmu menu daj česť pre svoju milosť, pre svoju pravdu.

2 Proč by měly pronárody říkat: "Kde je ten jejich Bůh?"

2 Proč mají říkat pohané: "Jejich Bůh? Kde je?"

2 Proč mají říkati pohané: Kdež jest nyní Bůh jejich?

2 Proč národy říkat: Nuže, kdepak jejich Bůh?

2 Prečo majú povedať pohania: Kdeže je ich Bôh?

3 Náš Bůh je v nebesích a všechno, co chce, koná.

3 Náš Bůh je přece na nebi, cokoli chce, to učiní!

3 Ješto Bůh náš jest na nebi, čině všecko, což se mu líbí.

3 Náš Bůh v nebesích. Činí vše, co si přeje.

3 Ale náš Bôh je na nebesiach a činí všetko, čo chce.

4 Jejich modly jsou stříbro a zlato, dílo lidských rukou.

4 Stříbro a zlato jsou jejich modly, výtvory rukou člověčích.

4 Modly pak jejich jsou stříbro a zlato, dílo rukou lidských.

4 Jejich modlářské zpodobeniny stříbro a zlato, dílo lidských rukou.

4 Ich modly sú striebro a zlato; sú dielom rúk človeka;

5 Mají ústa, a nemluví, mají oči, a nevidí,

5 Ústa mají, a nemluví, oči mají, a nevidí.

5 Ústa mají, a nemluví, oči mají, a nevidí.

5 Mají ústa, a nemluví, mají oči, a nevidí,

5 majú ústa a nehovoria; majú oči a nevidia;

6 mají uši, a neslyší, mají nosy, a necítí,

6 Uši mají, a neslyší, nos mají, a necítí.

6 Uši mají, a neslyší, nos mají, a nečijí.

6 mají uši, a neslyší, mají nos, a necítí,

6 majú uši a nečujú; majú nos a nečuchajú;

7 rukama nemohou hmatat, nohama nemohou chodit, z hrdla nevydají hlásku.

7 Ruce mají, a nehmatají, nohy mají, a nechodí, ani nehlesnou hrdlem svým!

7 Ruce mají, a nemakají, nohy mají, a nechodí, aniž volati mohou hrdlem svým.

7 mají ruce, a nehmatají, mají nohy, a nechodí, hrdlem nehlesnou.

7 majú svoje ruky, ale nehmatajú, svoje nohy, ale nechodia ani nezavolajú svojím hrdlom.

8 Jim jsou podobni ti, kdo je zhotovují, každý, kdo v ně doufá.

8 Ať jsou jim podobní ti, kdo je dělají, i všichni, kdo v ně doufají!

8 Nechať jsou jim podobni, kteříž je dělají, a kdožkoli v nich doufají.

8 Ti, kdo je zhotovují, budou jako ony, všichni, kdo v ně doufají.

8 Nech sú jako oni, tí, ktorí ich robia, každý, kto sa nadeje na ne.

9 Izraeli, doufej v Hospodina, je tvou pomocí a štítem.

9 Izraeli, na Hospodina spolehni - pomocník a štít je takových!

9 Izraeli, doufej v Hospodina, nebo spomocníkem a štítem takových on jest.

9 Izraeli, doufej v Hospodina! On jejich pomocí a štítem.

9 Izraelu, ty sa nadej na Hospodina! On je ich pomocou a ich štítom.

10 Áronův dome, doufej v Hospodina, je tvou pomocí a štítem.

10 Dome Áronův, na Hospodina spolehni - pomocník a štít je takových!

10 Dome Aronův, doufej v Hospodina, spomocníkem a štítem takových on jest.

10 Dome Áronův, doufej v Hospodina! On jejich pomocí a štítem.

10 Dom Áronov, nadejte sa na Hospodina. On je ich pomocou a ich štítom.

11 Vy, kdo se bojíte Hospodina, doufejte v Hospodina, je vám pomocí a štítem.

11 Každý, kdo Hospodina ctí, na Hospodina spolehni - pomocník a štít je takových!

11 Kteříž se bojíte Hospodina, doufejte v Hospodina, spomocníkem a štítem takových on jest.

11 Kdo se bojíte Hospodina, doufejte v něj! On jejich pomocí a štítem.

11 Vy, ktorí sa bojíte Hospodina, nadejte sa na Hospodina! On je ich pomocou a ich štítom.

12 Hospodin na nás pamatuje, on nám žehná: žehná domu Izraele, žehná domu Áronovu,

12 Vzpomene si na nás Hospodin a požehnání udělí: Požehná domu Izraelovu, požehná domu Áronovu,

12 Hospodin rozpomena se na nás, požehná; požehná domu Izraelovu, požehná i domu Aronovu.

12 Hospodin nás pamatuje žehná ; žehná domu Izraelovu, žehná domu Áronovu,

12 Hospodin bude pamätať na nás, požehná; požehná dom Izraelov; požehná dom Áronov.

13 žehná těm, kteří se bojí Hospodina, jak malým, tak velkým.

13 požehná těm, kdo Hospodina ctí, jak malým, tak i velikým!

13 Požehná bojícím se Hospodina, malým, i velikým.

13 žehná bojícím se Hospodina, malým i velkým.

13 Požehná tých, ktorí sa boja Hospodina, malých s veľkými.

14 Hospodin ať vás rozmnoží, vás i vaše syny!

14 Ať vás Hospodin rozmnoží, jak vás, tak vaše potomky!

14 Rozmnoží Hospodin vás, vás i syny vaše.

14  vám Hospodin přidá – vám i vašim synům.

14 Nech pridá Hospodin na vás, na vás i na vašich synov.

15 Jste Hospodinovi požehnaní; on učinil nebesa i zemi.

15 Od Hospodina buďte požehnaní - nebe i zemi on sám učinil!

15 Požehnaní vy od Hospodina, kterýž učinil nebesa i zemi.

15 Jste Hospodinovi požehnaní – učinil nebesa i zemi.

15 Požehnaní vy Hospodinovi, ktorý učinil nebesia i zem.

16 Nebesa, ta patří Hospodinu, zemi dal však lidem.

16 Hospodinu patří nejvyšší nebesa, zemi však lidem daroval!

16 Nebesa jsou nebesa Hospodinova, zemi pak dal synům lidským.

16 Nebesa, nebesa patří Hospodinu, ale zemi dal synům lidským.

16 Nebesia sú nebesia Hospodinove, a zem dal synom človeka.

17 Mrtví nechválí už Hospodina, nikdo z těch, kdo sestupují v říši ticha.

17 Mrtví už Hospodina nechválí, žádní, kdo sestoupili do říše mlčení.

17 Ne mrtví chváliti budou Hospodina, ani kdo ze všech těch, kteříž sstupují do místa mlčení,

17 Mrtví nechválí Hospodina, ani nikdo těch, kdo sestupují říše ticha.

17 Nie mŕtvi budú chváliť Hospodina a niktorý z tých, ktorí sostupujú na miesto mlčania;

18 Avšak my budeme Hospodinu dobrořečit nyní i navěky. Haleluja.

18 My ale Hospodina budem velebit jak nyní, tak i navěky! Haleluja!

18 Ale my dobrořečiti budeme Hospodinu od tohoto času až na věky. Halelujah.

18 Ale my budeme dobrořečit Hospodinu od nynějška až navěky. Haleluja!

18 ale my budeme dobrorečiť Hospodinovi odteraz až na veky. Hallelujah!