CSP

NA

NRSV

1 Pavel, otrok Boží a apoštol Ježíše Krista pro víru Božích vyvolených a poznání pravdy, která podle zbožnosti

1 Παῦλος δοῦλος θεοῦ, ἀπόστολος δὲ Ἰησοῦ Χριστοῦ κατὰ πίστιν ἐκλεκτῶν θεοῦ καὶ ἐπίγνωσιν ἀληθείας τῆς κατ' εὐσέβειαν

1  Paul, a servant of God and an apostle of Jesus Christ, for the sake of the faith of God's elect and the knowledge of the truth that is in accordance with godliness,

2 na naděje věčného života, jejž před věčnými časy zaslíbil Bůh, který nemůže lhát

2 ἐπ' ἐλπίδι ζωῆς αἰωνίου, ἣν ἐπηγγείλατο ὁ ἀψευδὴς θεὸς πρὸ χρόνων αἰωνίων,

2  in the hope of eternal life that God, who never lies, promised before the ages began--

3 a ve svůj čas zjevil své slovo ve zvěsti, která mi byla svěřena podle příkazu našeho Zachránce Boha –

3 ἐφανέρωσεν δὲ καιροῖς ἰδίοις τὸν λόγον αὐτοῦ ἐν κηρύγματι ὃ ἐπιστεύθην ἐγὼ κατ' ἐπιταγὴν τοῦ σωτῆρος ἡμῶν θεοῦ,

3  in due time he revealed his word through the proclamation with which I have been entrusted by the command of God our Savior,

4 Titovi, vlastnímu synu podle společné víry: Milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce a Krista Ježíše, našeho Zachránce.

4 Τίτῳ γνησίῳ τέκνῳ κατὰ κοινὴν πίστιν· χάρις καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν.

4  To Titus, my loyal child in the faith we share: Grace and peace from God the Father and Christ Jesus our Savior.

5 Proto jsem tě zanechal na Krétě, abys dal do pořádku to, co zbývá, a ustanovil v jednotlivých městech starší, jak jsem ti přikázal:

5 Τούτου χάριν ἀπέλιπόν σε ἐν Κρήτῃ, ἵνα τὰ λείποντα ἐπιδιορθώσῃ καὶ καταστήσῃς κατὰ πόλιν πρεσβυτέρους, ὡς ἐγώ σοι διεταξάμην,

5  I left you behind in Crete for this reason, so that you should put in order what remained to be done, and should appoint elders in every town, as I directed you:

6 je-li kdo bez úhony, muž jedné ženy, jenž má věřící děti, se nedá vytknout prostopášnost nebo nepoddajnost.

6 εἴ τίς ἐστιν ἀνέγκλητος, μιᾶς γυναικὸς ἀνήρ, τέκνα ἔχων πιστά, μὴ ἐν κατηγορίᾳ ἀσωτίας ἢ ἀνυπότακτα.

6  someone who is blameless, married only once, whose children are believers, not accused of debauchery and not rebellious.

7 Neboť biskup musí být bez úhony jako Boží správce; ne samolibý, ne popudlivý, ne pijan, ne rváč, ne zištný,

7 δεῖ γὰρ τὸν ἐπίσκοπον ἀνέγκλητον εἶναι ὡς θεοῦ οἰκονόμον, μὴ αὐθάδη, μὴ ὀργίλον, μὴ πάροινον, μὴ πλήκτην, μὴ αἰσχροκερδῆ,

7  For a bishop, as God's steward, must be blameless; he must not be arrogant or quick-tempered or addicted to wine or violent or greedy for gain;

8 ale pohostinný, milující dobro, rozvážný, spravedlivý, zbožný, ukázněný,

8 ἀλλὰ φιλόξενον, φιλάγαθον, σώφρονα, δίκαιον, ὅσιον, ἐγκρατῆ,

8  but he must be hospitable, a lover of goodness, prudent, upright, devout, and self-controlled.

9 musí se pevně držet spolehlivého slova, jak vyučováno, aby byl schopen jak povzbuzovat ve zdravém učení, tak usvědčovat odpůrce.

9 ἀντεχόμενον τοῦ κατὰ τὴν διδαχὴν πιστοῦ λόγου, ἵνα δυνατὸς ᾖ καὶ παρακαλεῖν ἐν τῇ διδασκαλίᾳ τῇ ὑγιαινούσῃ καὶ τοὺς ἀντιλέγοντας ἐλέγχειν.

9  He must have a firm grasp of the word that is trustworthy in accordance with the teaching, so that he may be able both to preach with sound doctrine and to refute those who contradict it.

10 Neboť je mnoho nepoddajných, prázdných mluvků a svůdců, obzvláště těch ze Židů.

10 Εἰσὶν γὰρ πολλοὶ καὶ ἀνυπότακτοι, ματαιολόγοι καὶ φρεναπάται, μάλιστα οἱ ἐκ τῆς περιτομῆς,

10  There are also many rebellious people, idle talkers and deceivers, especially those of the circumcision;

11 Těm je třeba zacpávat ústa, neboť rozvracejí celé rodiny, když pro hanebný zisk učí, co by neměli.

11 οὓς δεῖ ἐπιστομίζειν, οἵτινες ὅλους οἴκους ἀνατρέπουσιν διδάσκοντες ἃ μὴ δεῖ αἰσχροῦ κέρδους χάριν.

11  they must be silenced, since they are upsetting whole families by teaching for sordid gain what it is not right to teach.

12 Jeden z nich, jejich vlastní prorok, řekl: ‚Kréťané vždycky lháři, zlá zvěř, líná břicha.‘

12 εἶπέν τις ἐξ αὐτῶν, ἴδιος αὐτῶν προφήτης, Κρῆτες ἀεὶ ψεῦσται, κακὰ θηρία, γαστέρες ἀργαί.

12  It was one of them, their very own prophet, who said, "Cretans are always liars, vicious brutes, lazy gluttons."

13 Toto svědectví je pravdivé. Z toho důvodu je přísně kárej, aby byli zdraví ve víře

13 ἡ μαρτυρία αὕτη ἐστὶν ἀληθής. δι' ἣν αἰτίαν ἔλεγχε αὐτοὺς ἀποτόμως, ἵνα ὑγιαίνωσιν ἐν τῇ πίστει,

13  That testimony is true. For this reason rebuke them sharply, so that they may become sound in the faith,

14 a nedbali na židovské báje a příkazy lidí, kteří se odvracejí od pravdy.

14 μὴ προσέχοντες Ἰουδαϊκοῖς μύθοις καὶ ἐντολαῖς ἀνθρώπων ἀποστρεφομένων τὴν ἀλήθειαν.

14  not paying attention to Jewish myths or to commandments of those who reject the truth.

15 Čistým vše čisté. Avšak poskvrněným a nevěřícím nic ne čisté, ale je poskvrněná jak jejich mysl, tak svědomí.

15 πάντα καθαρὰ τοῖς καθαροῖς· τοῖς δὲ μεμιαμμένοις καὶ ἀπίστοις οὐδὲν καθαρόν, ἀλλὰ μεμίανται αὐτῶν καὶ ὁ νοῦς καὶ ἡ συνείδησις.

15  To the pure all things are pure, but to the corrupt and unbelieving nothing is pure. Their very minds and consciences are corrupted.

16 Vyznávají, že znají Boha, ale skutky zapírají. Jsou ohavní a neposlušní a nezpůsobilí k jakémukoli dobrému skutku.

16 θεὸν ὁμολογοῦσιν εἰδέναι, τοῖς δὲ ἔργοις ἀρνοῦνται, βδελυκτοὶ ὄντες καὶ ἀπειθεῖς καὶ πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἀδόκιμοι.

16  They profess to know God, but they deny him by their actions. They are detestable, disobedient, unfit for any good work.