CSP

CEP

B21

BKR

NA

VDC

NRSV

1 Saul ještě soptil hrozbami a zabíjení Pánových učedníků. Přišel k veleknězi

1 Saul nepřestával vyhrožovat učedníkům Páně a chtěl je vyhladit. Šel proto k veleknězi

1 Saul stále ještě chrlil smrtelné výhrůžky proti Pánovým učedníkům. Šel za veleknězem

1 Saul pak ještě dychtě po pohrůžkách a po mordu proti učedlníkům Páně, šel k nejvyššímu knězi,

1 Ὁ δὲ Σαῦλος, ἔτι ἐμπνέων ἀπειλῆς καὶ φόνου εἰς τοὺς μαθητὰς τοῦ κυρίου, προσελθὼν τῷ ἀρχιερεῖ

1 Dar Saul sufla încã ameninţarea şi uciderea împotriva ucenicilor Domnului. S-a dus la marele preot,

1  Meanwhile Saul, still breathing threats and murder against the disciples of the Lord, went to the high priest

2 a vyžádal si od něho dopisy pro synagogy v Damašku, aby mohl stoupence té Cesty, muže i ženy, jestliže nějaké najde, přivést spoutané do Jeruzaléma.

2 a vyžádal si od něho doporučující listy pro synagógy v Damašku, aby tam mohl vyhledávat muže i ženy, kteří se hlásí k tomu směru, a přivést je v poutech do Jeruzaléma.

2 a vyžádal si od něj listy pro synagogy v Damašku, aby tam mohl vyhledat přívržence té Cesty - jak muže, tak ženy - a přivést je v poutech do Jeruzaléma.

2 A vyžádal od něho listy do Damašku do škol, nalezl-li by tam té cesty které muže nebo ženy, aby svázané přivedl do Jeruzaléma.

2 ᾐτήσατο παρ' αὐτοῦ ἐπιστολὰς εἰς Δαμασκὸν πρὸς τὰς συναγωγάς, ὅπως ἐάν τινας εὕρῃ τῆς ὁδοῦ ὄντας, ἄνδρας τε καὶ γυναῖκας, δεδεμένους ἀγάγῃ εἰς Ἰερουσαλήμ.

2 şi i-a cerut scrisori cãtre sinagogile din Damasc, ca, dacã va gãsi pe unii umblând pe Calea credinţei, atât bãrbaţi cât şi femei, sã-i aducã legaţi la Ierusalim.

2  and asked him for letters to the synagogues at Damascus, so that if he found any who belonged to the Way, men or women, he might bring them bound to Jerusalem.

3  stalo se, když byl na cestě a blížil se k Damašku, ho náhle ozářilo světlo z nebe.

3 Na cestě, když už byl blízko Damašku, zazářilo kolem něho náhle světlo z nebe.

3 Když už se cestou blížil k Damašku, náhle ho obklopilo světlo z nebe.

3 A když byl na cestě, stalo se, že již přibližoval se k Damašku. Tedy pojednou rychle obklíčilo jej světlo s nebe.

3 ἐν δὲ τῷ πορεύεσθαι ἐγένετο αὐτὸν ἐγγίζειν τῇ Δαμασκῷ, ἐξαίφνης τε αὐτὸν περιήστραψεν φῶς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ,

3 Pe drum, când s-a apropiat de Damasc, de odatã a stãlucit o luminã din cer în jurul lui.

3  Now as he was going along and approaching Damascus, suddenly a light from heaven flashed around him.

4 Padl na zem a uslyšel hlas, který mu říkal: „Saule, Saule, proč mne pronásleduješ?“

4 Padl na zem a uslyšel hlas: "Saule, Saule, proč mne pronásleduješ?"

4 Padl na zem a uslyšel hlas: "Saule, Saule, proč mě pronásleduješ?"

4 A padna na zem, uslyšel hlas řkoucí: Saule, Saule, proč mi se protivíš?

4 καὶ πεσὼν ἐπὶ τὴν γῆν ἤκουσεν φωνὴν λέγουσαν αὐτῷ, Σαοὺλ Σαούλ, τί με διώκεισ;

4 El a cãzut la pãmânt, şi a auzit un glas, care-i zicea: "Saule, Saule, pentru ce Mã prigoneşti?"

4  He fell to the ground and heard a voice saying to him, "Saul, Saul, why do you persecute me?"

5 Řekl: „Kdo jsi, Pane?“ On : „Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ.“

5 Saul řekl: "Kdo jsi, Pane?" On odpověděl: "Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ.

5 Zeptal se: "Kdo jsi, Pane?" Ten odpověděl: "Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ.

5 A on řekl: I kdo jsi, Pane? A Pán řekl: Já jsem Ježíš, jemuž ty se protivíš. Tvrdoť jest tobě proti ostnům se zpěčovati.

5 εἶπεν δέ, Τίς εἶ, κύριε; ὁ δέ, Ἐγώ εἰμι Ἰησοῦς ὃν σὺ διώκεις·

5 "Cine eşti Tu, Doamne?" a rãspuns el. Si Domnul a zis: "Eu Sunt Isus, pe care-L prigoneşti. "Ţi-ar fi greu sã arunci înapoi cu piciorul într-un ţepuş."

5  He asked, "Who are you, Lord?" The reply came, "I am Jesus, whom you are persecuting.

6  „Vstaň, jdi do města a ti bude řečeno, co máš dělat.“

6 Vstaň, jdi do města a tam se dovíš, co máš dělat."

6 Vstaň a jdi do města; tam se dozvíš, co máš dělat."

6 A on třesa se a boje se, řekl: Pane, co chceš, abych činil? A Pán k němu: Vstaň a jdi do města, a bude tobě povědíno, co bys ty měl činiti.

6 ἀλλὰ ἀνάστηθι καὶ εἴσελθε εἰς τὴν πόλιν, καὶ λαληθήσεταί σοι ὅ τί σε δεῖ ποιεῖν.

6 Tremurând şi plin de fricã, el a zis: "Doamne, ce vrei sã fac?" "Scoalã-te" i-a zis Domnul "intrã în cetate, şi ţi se va spune ce trebuie sã faci."

6  But get up and enter the city, and you will be told what you are to do."

7 Muži, kteří s ním cestovali, stáli oněmělí; slyšeli sice hlas, ale nikoho neviděli.

7 Muži, kteří ho doprovázeli, zůstali stát a nebyli schopni slova; slyšeli sice hlas, ale nespatřili nikoho.

7 Muži v Saulově doprovodu zůstali stát bez hlesu; slyšeli totiž hlas, ale nikoho neviděli.

7 Ti pak muži, kteříž šli za ním, stáli, ohromeni jsouce, hlas zajisté slyšíce, ale žádného nevidouce.

7 οἱ δὲ ἄνδρες οἱ συνοδεύοντες αὐτῷ εἱστήκεισαν ἐνεοί, ἀκούοντες μὲν τῆς φωνῆς μηδένα δὲ θεωροῦντες.

7 Oamenii care-l însoţeau, au rãmas încremeniţi; auzeau într-adevãr glasul, dar nu vedeau pe nimeni.

7  The men who were traveling with him stood speechless because they heard the voice but saw no one.

8 Saul vstal ze země, ale když otevřel oči, nic neviděl. Vzali ho za ruce a dovedli do Damašku.

8 Saul vstal ze země, otevřel oči, ale nic neviděl. Museli ho vzít za ruce a dovést do Damašku.

8 Když se Saul zvedl ze země, otevřel oči, ale nic neviděl. Museli ho do Damašku odvést za ruku.

8 I vstal Saul z země, a otevřev oči své, nic neviděl. Tedy pojavše ho za ruce, uvedli jej do Damašku.

8 ἠγέρθη δὲ Σαῦλος ἀπὸ τῆς γῆς, ἀνεῳγμένων δὲ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ οὐδὲν ἔβλεπεν· χειραγωγοῦντες δὲ αὐτὸν εἰσήγαγον εἰς Δαμασκόν.

8 Saul s-a sculat de la pãmânt; şi cu toate cã ochii îi erau deschişi, nu vedea nimic. L-au luat de mâni, şi l-au dus în Damasc.

8  Saul got up from the ground, and though his eyes were open, he could see nothing; so they led him by the hand and brought him into Damascus.

9  tři dny neviděl, nejedl ani nepil.

9 Po tři dny neviděl, nic nejedl a nepil.

9 Po tři dny neviděl, nejedl ani nepil.

9 I byl tu za tři dni nevida, a nejedl nic, ani nepil.

9 καὶ ἦν ἡμέρας τρεῖς μὴ βλέπων, καὶ οὐκ ἔφαγεν οὐδὲ ἔπιεν.

9 Trei zile n-a vãzut, şi n-a mâncat, nici n-a bãut nimic.

9  For three days he was without sight, and neither ate nor drank.

10 V Damašku byl jeden učedník, jménem Ananiáš. Pán mu ve vidění řekl: „Ananiáši!“ On řekl: „Zde jsem, Pane.“

10 V Damašku žil jeden učedník, jménem Ananiáš. Toho Pán ve vidění zavolal: "Ananiáši!" On odpověděl: "Zde jsem, Pane."

10 V Damašku žil jeden učedník jménem Ananiáš. Pán ho ve vidění oslovil: "Ananiáši!" Odpověděl: "Zde jsem, Pane."

10 Byl pak jeden učedlník apoštolský v Damašku, jménem Ananiáš. I řekl k němu Pán u vidění: Ananiáši. A on řekl: Aj, já, Pane.

10 Ἦν δέ τις μαθητὴς ἐν Δαμασκῷ ὀνόματι Ἁνανίας, καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν ἐν ὁράματι ὁ κύριος, Ἁνανία. ὁ δὲ εἶπεν, Ἰδοὺ ἐγώ, κύριε.

10 În Damasc era un ucenic numit Anania. Domnul i-a zis într-o vedenie: "Anania!" "Iatã-mã Doamne" a rãspuns el.

10  Now there was a disciple in Damascus named Ananias. The Lord said to him in a vision, "Ananias." He answered, "Here I am, Lord."

11 A Pán mu : „Vstaň a jdi do ulice, která se nazývá Přímá, a v Judově domě vyhledej Saula, jménem Tarského. Hle, právě se modlí

11 Pán mu řekl: "Jdi hned do ulice, která se jmenuje Přímá, a v domě Judově vyhledej Saula z Tarsu. Právě se modlí

11 Pán mu řekl: "Vstaň a jdi do ulice zvané Přímá. V Judově domě najdeš Saula z Tarsu - hle, právě se modlí

11 A Pán k němu: Vstaň a jdi do ulice, kteráž slove Přímá, a hledej v domě Judově Saule, jménem Tarsenského. Nebo aj, modlí se,

11 ὁ δὲ κύριος πρὸς αὐτόν, Ἀναστὰς πορεύθητι ἐπὶ τὴν ῥύμην τὴν καλουμένην Εὐθεῖαν καὶ ζήτησον ἐν οἰκίᾳ Ἰούδα Σαῦλον ὀνόματι Ταρσέα· ἰδοὺ γὰρ προσεύχεται,

11 Si Domnul i-a zis: "Scoalã-te, du-te pe uliţa care se cheamã "Dreaptã" şi cautã în casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars. Cãci iatã, el se roagã;

11  The Lord said to him, "Get up and go to the street called Straight, and at the house of Judas look for a man of Tarsus named Saul. At this moment he is praying,

12 a uviděl ve vidění muže jménem Ananiáš, který vešel a vložil na něho ruce, aby opět viděl.“

12 a dostalo se mu vidění, jak k němu vchází muž jménem Ananiáš a vkládá na něj ruce, aby opět viděl."

12 a ve vidění spatřil muže jménem Ananiáš, jak jde k němu a vkládá na něj ruku, aby prohlédl."

12 A viděl u vidění muže, Ananiáše jménem, an jde k němu, a vzkládá naň ruku, aby zrak přijal.

12 καὶ εἶδεν ἄνδρα ἐν ὁράματι Ἁνανίαν ὀνόματι εἰσελθόντα καὶ ἐπιθέντα αὐτῷ τὰσ χεῖρας ὅπως ἀναβλέψῃ.

12 şi a vãzut în vedenie pe un om, numit Anania, intrând la el, şi punându-şi mâinile peste el, ca sã-şi capete iarãşi vederea."

12  and he has seen in a vision a man named Ananias come in and lay his hands on him so that he might regain his sight."

13 Ananiáš odpověděl: „Pane, slyšel jsem o tomto muži od mnohých , kolik zla učinil tvým svatým v Jeruzalémě.

13 Ananiáš odpověděl: "Pane, mnoho lidí mi vyprávělo o tom člověku, kolik zla způsobil bratřím v Jeruzalémě.

13 Ananiáš namítl: "Pane, slyšel jsem od mnoha lidí, kolik zla ten muž napáchal tvým svatým v Jeruzalémě!

13 I odpověděl Ananiáš: Pane, slyšel jsem od mnohých o tom muži, kterak mnoho zlého činil svatým tvým v Jeruzalémě.

13 ἀπεκρίθη δὲ Ἁνανίας, Κύριε, ἤκουσα ἀπὸ πολλῶν περὶ τοῦ ἀνδρὸς τούτου, ὅσα κακὰ τοῖς ἁγίοις σου ἐποίησεν ἐν Ἰερουσαλήμ·

13 "Doamne" a rãspuns Anania "am auzit de la mulţi despre toate relele pe care le-a fãcut omul acesta sfinţilor Tãi în Ierusalim;

13  But Ananias answered, "Lord, I have heard from many about this man, how much evil he has done to your saints in Jerusalem;

14 Také zde má od velekněží plnou moc spoutat všechny, kteří vzývají tvé jméno.“

14 Také zde má od velekněží plnou moc zatknout každého, kdo vzývá tvé jméno."

14 A teď má i zde od vrchních kněží pověření, aby spoutal všechny, kdo vzývají tvé jméno!"

14 A i zdeť má moc od předních kněží, aby jímal všecky, kteříž vzývají jméno tvé.

14 καὶ ὧδε ἔχει ἐξουσίαν παρὰ τῶν ἀρχιερέων δῆσαι πάντας τοὺς ἐπικαλουμένους τὸ ὄνομά σου.

14  ba şi aici are puteri din partea preoţilor celor mai de seamã, ca sã lege pe toţi care cheamã Numele Tãu.

14  and here he has authority from the chief priests to bind all who invoke your name."

15 Pán mu řekl: „Jdi, neboť on je mou vyvolenou nádobou, aby přinesl mé jméno před národy i krále a syny Izraele.

15 Pán mu však řekl: "Jdi, neboť on je mým nástrojem, který jsem si zvolil, aby nesl mé jméno národům i králům a synům izraelským.

15 Pán mu však řekl: "Jdi, neboť je to má vyvolená nádoba - bude přinášet mé jméno národům, králům i synům Izraele

15 I řekl jemu Pán: Jdi, neboť on jest má nádoba vyvolená, aby nosil jméno mé před pohany i krále, i před syny Izraelské.

15 εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ κύριος, Πορεύου, ὅτι σκεῦος ἐκλογῆς ἐστίν μοι οὗτος τοῦ βαστάσαι τὸ ὄνομά μου ἐνώπιον ἐθνῶν τε καὶ βασιλέων υἱῶν τε Ἰσραήλ·

15 Dar Domnul i-a zis: "Du-te, cãci el este un vas pe care l-am ales, ca sã ducã Numele Meu înaintea Nemurilor, înaintea împãraţilor, şi înaintea fiilor lui Israel;

15  But the Lord said to him, "Go, for he is an instrument whom I have chosen to bring my name before Gentiles and kings and before the people of Israel;

16 Ukáži mu, co všechno musí vytrpět pro mé jméno.“

16 Ukáži mu, co všechno musí podstoupit pro mé jméno."

16 a já mu ukážu, kolik musí vytrpět pro mé jméno."

16 Jáť zajisté ukáži jemu, kterak on mnoho musí trpěti pro jméno mé.

16 ἐγὼ γὰρ ὑποδείξω αὐτῷ ὅσα δεῖ αὐτὸν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματός μου παθεῖν.

16 şi îi voi arãta tot ce trebuie sã sufere pentru Numele Meu."

16  I myself will show him how much he must suffer for the sake of my name."

17 Ananiáš odešel, vstoupil do toho domu, vložil na něho ruce a řekl: „Bratře Saule, Pán, Ježíš, který se ti ukázal na cestě, kterou jsi šel, mě poslal, abys opět viděl a byl naplněn Duchem Svatým.“

17 Ananiáš šel, vstoupil do toho domu, vložil na Saula ruce a řekl: "Saule, můj bratře, posílá mě k tobě Pán - ten Ježíš, který se ti zjevil na tvé cestě; chce, abys opět viděl a byl naplněn Duchem svatým."

17 Ananiáš tedy šel do určeného domu. Vešel dovnitř, vložil na něj ruce a řekl: "Bratře Saule, Pán Ježíš, který se ti ukázal na cestě, po níž jsi šel, mě poslal, abys prohlédl a byl naplněn Duchem svatým."

17 I šel Ananiáš, a všel do toho domu, a vloživ ruce naň, řekl: Saule bratře, Pán Ježíš poslal mne, kterýž se ukázal tobě na cestě, po níž jsi šel, abys zrak přijal a naplněn byl Duchem svatým.

17 Ἀπῆλθεν δὲ Ἁνανίας καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὴν οἰκίαν, καὶ ἐπιθεὶς ἐπ' αὐτὸν τὰς χεῖρας εἶπεν, Σαοὺλ ἀδελφέ, ὁ κύριος ἀπέσταλκέν με, Ἰησοῦς ὁ ὀφθείς σοι ἐν τῇ ὁδῷ ᾗ ἤρχου, ὅπως ἀναβλέψῃς καὶ πλησθῇς πνεύματος ἁγίου.

17 Anania a plecat; şi, dupã ce a intrat în casã, a pus mâinile peste Saul şi a zis: "Frate Saule, Domnul Isus, care ţi S-a arãtat pe drumul pe care veneai, m-a trimis ca sã capeţi vederea, şi sã te umpli de Duhul Sfânt."

17  So Ananias went and entered the house. He laid his hands on Saul and said, "Brother Saul, the Lord Jesus, who appeared to you on your way here, has sent me so that you may regain your sight and be filled with the Holy Spirit."

18 A hned jako by mu s očí spadly šupiny, zase viděl, vstal a byl pokřtěn.

18 Tu jako by mu s očí spadly šupiny, zase viděl a hned se dal pokřtít.

18 Saul náhle prohlédl, jako by mu z očí spadly šupiny. Potom vstal a dal se pokřtít.

18 A hned spadly s očí jeho jako lupiny, a on prohlédl pojednou; a vstav, pokřtěn jest.

18 καὶ εὐθέως ἀπέπεσαν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν ὡς λεπίδες, ἀνέβλεψέν τε, καὶ ἀναστὰς ἐβαπτίσθη,

18  Chiar în clipa aceea, au cãzut de pe ochii lui un fel de solzi; şi el şi-a cãpãtat iarãşi vederea. Apoi s-a sculat, şi a fost botezat.

18  And immediately something like scales fell from his eyes, and his sight was restored. Then he got up and was baptized,

19 Pak přijal pokrm a posilnil se. Několik dní byl s učedníky v Damašku

19 Pak přijal pokrm a síla se mu vrátila. S damašskými učedníky zůstal Saul několik dní

19 Přijal pokrm a posilnil se. Saul pak strávil několik dní s damašskými učedníky

19 A přijav pokrm, posilnil se. I zůstal Saul s učedlníky, kteříž byli v Damašku, za několiko dní.

19 καὶ λαβὼν τροφὴν ἐνίσχυσεν. Ἐγένετο δὲ μετὰ τῶν ἐν Δαμασκῷ μαθητῶν ἡμέρας τινάς,

19 Dupã ce a mâncat, a prins iarãşi putere. Saul a rãmas câteva zile cu ucenicii, care erau în Damasc.

19  and after taking some food, he regained his strength. For several days he was with the disciples in Damascus,

20 a hned v synagogách hlásal Ježíše, že on je Syn Boží.

20 a hned začal v synagógách kázat, že Ježíš je Syn Boží.

20 a hned začal v synagogách kázat, že Ježíš je Boží Syn.

20 A hned v školách kázal Krista, pravě, že on jest Syn Boží.

20 καὶ εὐθέως ἐν ταῖς συναγωγαῖς ἐκήρυσσεν τὸν Ἰησοῦν ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ.

20 Si îndatã a început sã propovãduiascã în sinagogi cã Isus este Fiul lui Dumnezeu.

20  and immediately he began to proclaim Jesus in the synagogues, saying, "He is the Son of God."

21 Všichni, kteří slyšeli, byli ohromeni a říkali: „Není to ten, který ničil v Jeruzalémě ty, kteří vzývají toto jméno? I sem přišel proto, aby je spoutané odvedl k velekněžím!“

21 Všichni, kdo ho slyšeli, žasli a říkali: "To je přece ten, který se snažil v Jeruzalémě vyhladit všechny vyznavače tohoto jména. I sem přišel jen proto, aby je v poutech odvedl k velekněžím."

21 Všichni, kdo ho slyšeli, žasli a říkali: "Vždyť to je ten, který v Jeruzalémě hubil vyznavače toho jména! Copak sem nepřišel, aby je v poutech odvedl k vrchním kněžím?"

21 I divili se náramně všickni, kteříž jej slyšeli, a pravili: Zdaliž toto není ten, jenž hubil v Jeruzalémě ty, kteříž vzývali jméno toto, a sem na to přišel, aby je svázané vedl k předním kněžím?

21 ἐξίσταντο δὲ πάντες οἱ ἀκούοντες καὶ ἔλεγον, Οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ πορθήσας εἰς Ἰερουσαλὴμ τοὺς ἐπικαλουμένους τὸ ὄνομα τοῦτο, καὶ ὧδε εἰς τοῦτο ἐληλύθει ἵνα δεδεμένους αὐτοὺς ἀγάγῃ ἐπὶ τοὺς ἀρχιερεῖσ;

21 Toţi ceice-l ascultau, rãmâneau uimiţi, şi ziceau: "Nu este el acela care fãcea prãpãd în Ierusalim, printre cei ce chemau Numele acesta? Si n-a venit el aici ca sã-i ducã legaţi înaintea preoţilor celor mai de seamã?"

21  All who heard him were amazed and said, "Is not this the man who made havoc in Jerusalem among those who invoked this name? And has he not come here for the purpose of bringing them bound before the chief priests?"

22 Ale Saul působil mocněji a důkazy, že tento je Mesiáš, pobuřoval Židy, kteří bydleli v Damašku.

22 Ale Saul působil čím dál tím mocněji a svými důkazy, že Ježíš je Mesiáš, přiváděl do úzkých damašské židy.

22 Saul ale kázal stále mocněji a svými důkazy, že Ježíš je Mesiáš, popouzel damašské Židy.

22 Saul pak mnohem více se zmocňoval a zahanboval Židy, kteříž byli v Damašku, potvrzuje toho, že ten jest Kristus.

22 Σαῦλος δὲ μᾶλλον ἐνεδυναμοῦτο καὶ συνέχυννεν τοὺσ Ἰουδαίους τοὺς κατοικοῦντας ἐν Δαμασκῷ, συμβιβάζων ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ Χριστός.

22 Totuşi Saul se întãrea din ce în ce mai mult, şi fãcea de ruşine pe Iudeii, care locuiau în Damasc, dovedind cã Isus este Hristosul.

22  Saul became increasingly more powerful and confounded the Jews who lived in Damascus by proving that Jesus was the Messiah.