CSP

CEP

B21

BKR

NA

VDC

NRSV

6 Zástupy jednomyslně věnovaly pozornost tomu, co Filip mluvil, když slyšely a viděly znamení, která činil.

6 Všichni lidé byli zaujati Filipovými slovy, když je slyšeli, a když viděli znamení, která činil.

6 Lidé svorně naslouchali Filipovým slovům v celých zástupech, protože slyšeli a viděli zázraky, které dělal.

6 I pozorovali zástupové s pilností jednomyslně toho, což se pravilo od Filipa, slyšíce a vidouce divy, kteréž činil.

6 προσεῖχον δὲ οἱ ὄχλοι τοῖς λεγομένοις ὑπὸ τοῦ Φιλίππου ὁμοθυμαδὸν ἐν τῷ ἀκούειν αὐτοὺς καὶ βλέπειν τὰ σημεῖα ἃ ἐποίει·

6 Noroadele luau aminte cu un gând la cele spuse de Filip, când au auzit şi au vãzut semnele pe care le fãcea.

6  The crowds with one accord listened eagerly to what was said by Philip, hearing and seeing the signs that he did,

7 Neboť z mnoha těch, kteří měli nečisté duchy, s velikým křikem vycházeli a mnoho ochrnutých a chromých bylo uzdraveno.

7 Neboť z mnoha posedlých vycházeli s velikým křikem nečistí duchové a mnoho ochrnutých a chromých bylo uzdraveno.

7 Nečistí duchové s velikým křikem vycházeli z mnoha posedlých a mnozí ochrnutí a chromí byli uzdraveni.

7 Nebo duchové nečistí z mnohých, kteříž je měli, křičíce hlasem velikým, vycházeli, a mnozí šlakem poražení a kulhaví uzdraveni jsou.

7 πολλοὶ γὰρ τῶν ἐχόντων πνεύματα ἀκάθαρτα βοῶντα φωνῇ μεγάλῃ ἐξήρχοντο, πολλοὶ δὲ παραλελυμένοι καὶ χωλοὶ ἐθεραπεύθησαν·

7 Cãci din mulţi îndrãciţi ieşeau duhuri necurate, şi scoteau mari ţipete; mulţi slãbãnogi şi şchiopi erau tãmãduiţi.

7  for unclean spirits, crying with loud shrieks, came out of many who were possessed; and many others who were paralyzed or lame were cured.