CSP

CEP

B21

BKR

NA

VDC

NRSV

5 Filip sestoupil do města Samaří a hlásal jim Krista.

5 Filip odešel do města Samaří a zvěstoval tam Krista.

5 Filip vešel do města Samaří a kázal tam Krista.

5 A Filip všed do města Samaří, kázal jim Krista.

5 Φίλιππος δὲ κατελθὼν εἰς τὴν πόλιν τῆς Σαμαρείας ἐκήρυσσεν αὐτοῖς τὸν Χριστόν.

5 Filip s-a coborît în cetatea Samariei, şi le-a propovãduit pe Hristos.

5  Philip went down to the city of Samaria and proclaimed the Messiah to them.

6 Zástupy jednomyslně věnovaly pozornost tomu, co Filip mluvil, když slyšely a viděly znamení, která činil.

6 Všichni lidé byli zaujati Filipovými slovy, když je slyšeli, a když viděli znamení, která činil.

6 Lidé svorně naslouchali Filipovým slovům v celých zástupech, protože slyšeli a viděli zázraky, které dělal.

6 I pozorovali zástupové s pilností jednomyslně toho, což se pravilo od Filipa, slyšíce a vidouce divy, kteréž činil.

6 προσεῖχον δὲ οἱ ὄχλοι τοῖς λεγομένοις ὑπὸ τοῦ Φιλίππου ὁμοθυμαδὸν ἐν τῷ ἀκούειν αὐτοὺς καὶ βλέπειν τὰ σημεῖα ἃ ἐποίει·

6 Noroadele luau aminte cu un gând la cele spuse de Filip, când au auzit şi au vãzut semnele pe care le fãcea.

6  The crowds with one accord listened eagerly to what was said by Philip, hearing and seeing the signs that he did,

7 Neboť z mnoha těch, kteří měli nečisté duchy, s velikým křikem vycházeli a mnoho ochrnutých a chromých bylo uzdraveno.

7 Neboť z mnoha posedlých vycházeli s velikým křikem nečistí duchové a mnoho ochrnutých a chromých bylo uzdraveno.

7 Nečistí duchové s velikým křikem vycházeli z mnoha posedlých a mnozí ochrnutí a chromí byli uzdraveni.

7 Nebo duchové nečistí z mnohých, kteříž je měli, křičíce hlasem velikým, vycházeli, a mnozí šlakem poražení a kulhaví uzdraveni jsou.

7 πολλοὶ γὰρ τῶν ἐχόντων πνεύματα ἀκάθαρτα βοῶντα φωνῇ μεγάλῃ ἐξήρχοντο, πολλοὶ δὲ παραλελυμένοι καὶ χωλοὶ ἐθεραπεύθησαν·

7 Cãci din mulţi îndrãciţi ieşeau duhuri necurate, şi scoteau mari ţipete; mulţi slãbãnogi şi şchiopi erau tãmãduiţi.

7  for unclean spirits, crying with loud shrieks, came out of many who were possessed; and many others who were paralyzed or lame were cured.

8 A v onom městě nastala veliká radost.

8 A tak nastala veliká radost v tom městě.

8 Celé město zažívalo velikou radost.

8 A stala se radost veliká v tom městě.

8 ἐγένετο δὲ πολλὴ χαρὰ ἐν τῇ πόλει ἐκείνῃ.

8 Si a fost o mare bucurie în cetatea aceasta.

8  So there was great joy in that city.

9 Ve městě však byl dříve nějaký muž jménem Šimon, který provozoval magii a ohromoval samařský národ; říkal o sobě, že je někdo veliký.

9 Jeden muž, jménem Šimon, který tam žil, už dlouhou dobu svou magií uváděl v úžas samařský lid; říkal o sobě, že je v něm božská moc.

9 V tom městě žil jeden muž jménem Šimon. Už dlouho ohromoval samařský lid svou magií a prohlašoval se za někoho výjimečného.

9 Muž pak nějaký, jménem Šimon, před tím v tom městě čáry provodil, a lid Samařský mámil, pravě se býti nějakým velikým.

9 Ἀνὴρ δέ τις ὀνόματι Σίμων προϋπῆρχεν ἐν τῇ πόλει μαγεύων καὶ ἐξιστάνων τὸ ἔθνος τῆς Σαμαρείας, λέγων εἶναί τινα ἑαυτὸν μέγαν,

9 În cetate era un om, numit Simon, care zicea cã este un om însemnat; el vrãjea şi punea în uimire pe poporul Samariei.

9  Now a certain man named Simon had previously practiced magic in the city and amazed the people of Samaria, saying that he was someone great.

10 Všichni od nejmenšího do největšího mu věnovali pozornost a říkali: „Tento je ta moc Boží, která se nazývá Veliká.“

10 Všichni - prostí i významní - mu dychtivě naslouchali a říkali si: "On je ta božská moc, která se nazývá Veliká."

10 Všichni, od nejmenšího až po největšího, ho dychtivě poslouchali a říkali: "Tohle je jistě ta veliká Boží moc!"

10 Na něhož pozor měli všickni, od nejmenšího až do největšího, říkajíce: Tentoť jest Boží moc veliká.

10 ᾧ προσεῖχον πάντες ἀπὸ μικροῦ ἕως μεγάλου λέγοντες, Οὗτός ἐστιν ἡ δύναμις τοῦ θεοῦ ἡ καλουμένη Μεγάλη.

10 Toţi, de la mic pânã la mare, îl ascultau cu luare aminte, şi ziceau: "Acesta este puterea lui Dumnezeu, cea care se numeşte "mare".

10  All of them, from the least to the greatest, listened to him eagerly, saying, "This man is the power of God that is called Great."

11 Věnovali mu pozornost proto, že je dlouhý čas ohromoval magií.

11 Poslouchali ho ve všem proto, že na ně dlouhý čas působil svou magií.

11 Poslouchali ho proto, že je tak dlouho ohromoval svou magií.

11 Pozor pak měli na něho, protože je za mnohý čas mámil svými čáry.

11 προσεῖχον δὲ αὐτῷ διὰ τὸ ἱκανῷ χρόνῳ ταῖς μαγείαις ἐξεστακέναι αὐτούς.

11 Îl ascultau cu luare aminte, pentru cã multã vreme îi uimise cu vrãjitoriile lui.

11  And they listened eagerly to him because for a long time he had amazed them with his magic.

12 Když však uvěřili Filipovi, který zvěstoval evangelium o Božím království a o jménu Ježíše Krista, dávali se pokřtít muži i ženy.

12 Ale když uvěřili Filipově zvěsti o Božím království a o Ježíši Kristu, dávali se pokřtít muži i ženy.

12 Když ale uvěřili Filipovi kážícímu o Božím království a o jménu Ježíše Krista, dávali se muži i ženy pokřtít.

12 A když, uvěřivše Filipovi zvěstujícímu o království Božím a o jménu Ježíše Krista, křtili se muži i ženy,

12 ὅτε δὲ ἐπίστευσαν τῷ Φιλίππῳ εὐαγγελιζομένῳ περὶ τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ ὀνόματος Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐβαπτίζοντο ἄνδρες τε καὶ γυναῖκες.

12 Dar când au crezut pe Filip, care propovãduia Evanghelia Împãrãţiei lui Dumnezeu şi a Numelui lui Isus Hristos, au fost botezaţi, atât bãrbaţi cât şi femei.

12  But when they believed Philip, who was proclaiming the good news about the kingdom of God and the name of Jesus Christ, they were baptized, both men and women.

13 Dokonce sám Šimon uvěřil, byl pokřtěn a držel se Filipa. Když viděl, jak se dějí veliká znamení a mocné činy, velmi žasl.

13 Tu uvěřil i sám Šimon, dal se pokřtít, byl stále s Filipem a nevycházel z úžasu, když viděl, jak se tu dějí veliká znamení a mocné činy.

13 Uvěřil dokonce i sám Šimon a po svém křtu se stále držel Filipa. Když viděl, jak veliké divy a zázraky se dějí, byl ohromen.

13 Tedy i ten Šimon také uvěřil, a pokřtěn byv, přídržel se Filipa, a vida zázraky a moci veliké činěné, děsil se.

13 ὁ δὲ Σίμων καὶ αὐτὸς ἐπίστευσεν, καὶ βαπτισθεὶς ἦν προσκαρτερῶν τῷ Φιλίππῳ, θεωρῶν τε σημεῖα καὶ δυνάμεις μεγάλας γινομένας ἐξίστατο.

13 Chiar Simon a crezut; şi dupã ce a fost botezat, nu se mai despãrţea de Filip, şi privea cu uimire minunile şi semnele mari care se fãceau.

13  Even Simon himself believed. After being baptized, he stayed constantly with Philip and was amazed when he saw the signs and great miracles that took place.

14 Když apoštolové v Jeruzalémě uslyšeli, že Samaří přijalo slovo Boží, poslali k nim Petra a Jana.

14 Když apoštolové v Jeruzalémě uslyšeli, že v Samařsku přijali Boží slovo, poslali k nim Petra a Jana.

14 Apoštolové v Jeruzalémě uslyšeli, že Samaří přijalo Boží slovo, a tak k nim vyslali Petra a Jana.

14 Uslyšavše pak v Jeruzalémě apoštolé, že by Samaří přijala slovo Boží, poslali k nim Petra a Jana.

14 Ἀκούσαντες δὲ οἱ ἐν Ἱεροσολύμοις ἀπόστολοι ὅτι δέδεκται ἡ Σαμάρεια τὸν λόγον τοῦ θεοῦ ἀπέστειλαν πρὸς αὐτοὺς Πέτρον καὶ Ἰωάννην,

14  Apostolii, care erau în Ierusalim, când au auzit cã Samaria a primit Cuvântul lui Dumnezeu, au trimis la ei pe Petru şi pe Ioan.

14  Now when the apostles at Jerusalem heard that Samaria had accepted the word of God, they sent Peter and John to them.

15 Oni sestoupili a pomodlili se za ně, aby dostali Ducha Svatého,

15 Oni tam přišli a modlili se za ně, aby také jim byl dán Duch svatý,

15 Ti přišli a modlili se za ně, aby přijali Ducha svatého.

15 Kteříž přišedše k nim, modlili se za ně, aby přijali Ducha svatého.

15 οἵτινες καταβάντες προσηύξαντο περὶ αὐτῶν ὅπως λάβωσιν πνεῦμα ἅγιον·

15 Aceştia au venit la Samariteni, şi s-au rugat pentru ei, ca sã primeascã Duhul Sfânt.

15  The two went down and prayed for them that they might receive the Holy Spirit

16 neboť ještě na nikoho z nich nepadl; byli jen pokřtěni ve jméno Pána Ježíše.

16 neboť ještě na nikoho z nich nesestoupil; byli jen pokřtěni ve jméno Pána Ježíše.

16 (Na nikoho z nich totiž ještě nesestoupil; byli pouze pokřtěni ve jménu Pána Ježíše.)

16 (Nebo ještě byl na žádného z nich nesstoupil, ale pokřtěni toliko byli ve jménu Pána Ježíše.)

16 οὐδέπω γὰρ ἦν ἐπ' οὐδενὶ αὐτῶν ἐπιπεπτωκός, μόνον δὲ βεβαπτισμένοι ὑπῆρχον εἰς τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου Ἰησοῦ.

16 Cãci nu Se pogorâse încã peste nici unul din ei, ci fuseserã numai botezaţi în Numele Domnului Isus.

16  (for as yet the Spirit had not come upon any of them; they had only been baptized in the name of the Lord Jesus).

17 Potom na ně vkládali ruce a dostávali Ducha Svatého.

17 Petr a Jan tedy na ně vložili ruce a oni přijali Ducha svatého.

17 Vkládali tedy na ně ruce a oni přijímali Ducha svatého.

17 Tedy vzkládali na ně ruce, a oni přijali Ducha svatého.

17 τότε ἐπετίθεσαν τὰς χεῖρας ἐπ' αὐτούς, καὶ ἐλάμβανον πνεῦμα ἅγιον.

17 Atunci Petru şi Ioan au pus mâinile peste ei, şi aceia au primit Duhul Sfânt.

17  Then Peter and John laid their hands on them, and they received the Holy Spirit.

18 Když Šimon viděl, že se vkládáním rukou apoštolů dává Duch Svatý, přinesl jim peníze

18 Když Šimon viděl, že ten, na koho apoštolové vloží ruce, dostává Ducha svatého, nabídl jim peníze a řekl:

18 Když Šimon uviděl, že se Duch svatý uděluje skrze vkládání rukou apoštolů, přinesl jim peníze

18 I uzřev Šimon, že skrze vzkládání rukou apoštolských dává se Duch svatý, přinesl jim peníze,

18 ἰδὼν δὲ ὁ Σίμων ὅτι διὰ τῆς ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν τῶν ἀποστόλων δίδοται τὸ πνεῦμα, προσήνεγκεν αὐτοῖς χρήματα

18  Când a vãzut Simon cã Duhul Sfânt era dat prin punerea mânilor apostolilor, le-a dat bani,

18  Now when Simon saw that the Spirit was given through the laying on of the apostles' hands, he offered them money,

19 a řekl: „Dejte i mně tuto pravomoc, aby každý, na koho vložím ruce, dostal Ducha Svatého.“

19 "Dejte i mně tu moc, aby Ducha svatého dostal každý, na koho vložím ruce."

19 se slovy: "Dejte i mně tu moc, aby každý, na koho vložím ruce, přijal Ducha svatého!"

19 Řka: Dejte i mně tu moc, ať, na kohož bych koli vzložil ruce, přijme Ducha svatého.

19 λέγων, Δότε κἀμοὶ τὴν ἐξουσίαν ταύτην ἵνα ᾧ ἐὰν ἐπιθῶ τὰς χεῖρας λαμβάνῃ πνεῦμα ἅγιον.

19 şi a zis: "Daţi-mi şi mie puterea aceasta, pentru ca peste oricine-mi voi pune mâinile, sã primeascã Duhul Sfânt."

19  saying, "Give me also this power so that anyone on whom I lay my hands may receive the Holy Spirit."

20 Petr mu řekl: „Tvé peníze kéž jsou zatraceny s tebou, protože ses domníval, že lze Boží dar získat za peníze.

20 Petr mu odpověděl: "Tvé peníze ať jsou zatraceny i s tebou: Myslil sis, že se Boží dar dá získat za peníze!

20 Petr mu na to řekl: "Ať jsou tvé peníze zatraceny s tebou! To sis myslel, že Boží dar jde koupit za peníze?

20 I řekl k němu Petr: Peníze tvé buďtež s tebou na zatracení, protože jsi se domníval, že by dar Boží mohl býti zjednán za peníze.

20 Πέτρος δὲ εἶπεν πρὸς αὐτόν, Τὸ ἀργύριόν σου σὺν σοὶ εἴη εἰς ἀπώλειαν, ὅτι τὴν δωρεὰν τοῦ θεοῦ ἐνόμισας διὰ χρημάτων κτᾶσθαι.

20 Dar Petru i-a zis: "Banii tãi sã piarã împreunã cu tine, pentru cã ai crezut cã darul lui Dumnezeu s-ar putea cãpãta cu bani!

20  But Peter said to him, "May your silver perish with you, because you thought you could obtain God's gift with money!

21 Na této věci nemáš podíl ani účast, neboť tvé srdce není upřímné před Bohem.

21 Tato moc není pro tebe a nemůžeš mít na ní podíl, neboť tvé srdce není upřímné před Bohem.

21 Nemáš podíl ani účast na téhle věci, protože tvé srdce není před Bohem upřímné.

21 Nemáš dílu ani losu v této věci; nebo srdce tvé není upřímé před Bohem.

21 οὐκ ἔστιν σοι μερὶς οὐδὲ κλῆρος ἐν τῷ λόγῳ τούτῳ, ἡ γὰρ καρδία σου οὐκ ἔστιν εὐθεῖα ἔναντι τοῦ θεοῦ.

21 Tu n-ai nici parte, nici sorţ în toatã treaba aceasta, cãci inima ta nu este curatã înaintea lui Dumnezeu.

21  You have no part or share in this, for your heart is not right before God.

22 Proto čiň pokání z této své špatnosti a popros Pána; snad ti úmysl tvého srdce bude odpuštěn.

22 Odvrať se proto od této své ničemnosti a pros Boha; snad ti odpustí, co jsi zamýšlel.

22 Čiň pokání ze své špatnosti a modli se - snad ti Bůh ten úmysl tvého srdce odpustí.

22 Protož čiň pokání z této své nešlechetnosti, a pros Boha, zda by odpuštěno bylo tobě to myšlení srdce tvého.

22 μετανόησον οὖν ἀπὸ τῆς κακίας σου ταύτης, καὶ δεήθητι τοῦ κυρίου εἰ ἄρα ἀφεθήσεταί σοι ἡ ἐπίνοια τῆς καρδίας σου·

22 Pocãieşte-te, deci, de aceastã rãutate a ta, şi roagã-te Domnului sã ţi se ierte gândul acesta al inimii tale, dacã este cu putinţã;

22  Repent therefore of this wickedness of yours, and pray to the Lord that, if possible, the intent of your heart may be forgiven you.

23 Vidím, že jsi pln hořkosti a v poutu nepravosti.“

23 Vidím, že jsi pln hořké závisti a v zajetí nepravosti."

23 Vidím, jak jsi plný hořkosti a spoutaný nepravostí."

23 Nebo v žluči hořkosti a v svazku nepravosti tebe býti vidím.

23 εἰς γὰρ χολὴν πικρίας καὶ σύνδεσμον ἀδικίας ὁρῶ σε ὄντα.

23 cãci vãd cã eşti plin din fiere amarã, şi în lanţurile fãrãdelegii."

23  For I see that you are in the gall of bitterness and the chains of wickedness."

24 Šimon odpověděl: „Poproste vy za mne Pána, aby na mne nepřišlo nic , o čem jste mluvili.“

24 Šimon na to řekl: "Modlete se za mne k Bohu, aby mne nepostihlo nic z toho, o čem jste mluvili."

24 Šimon odpověděl: "Vy se za mě modlete k Pánu, ať se mi nestane nic z toho, co jste říkali!"

24 I odpověděv Šimon, řekl: Modltež vy se za mne Pánu, aby na mne nepřišlo něco z těch věcí, kteréž jste mluvili.

24 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Σίμων εἶπεν, Δεήθητε ὑμεῖς ὑπὲρ ἐμοῦ πρὸς τὸν κύριον ὅπως μηδὲν ἐπέλθῃ ἐπ' ἐμὲ ὧν εἰρήκατε.

24 Simon a rãspuns: "Rugaţi-vã voi Domnului pentru mine, ca sã nu mi se întâmple nimic din ce aţi zis."

24  Simon answered, "Pray for me to the Lord, that nothing of what you have said may happen to me."