CSP

CEP

B21

BKR

NA

VDC

NRSV

16 Ale toto je to, co je řečeno skrze proroka Jóela:

16 Ale děje se, co bylo řečeno ústy proroka Jóele:

16 Děje se ale, co bylo předpověděno ústy proroka Joele:

16 Ale totoť jest, což jest předpovědíno skrze proroka Joele:

16 ἀλλὰ τοῦτό ἐστιν τὸ εἰρημένον διὰ τοῦ προφήτου Ἰωήλ,

16 Ci aceasta este ce a fost spus prin proorocul Ioel:

16  No, this is what was spoken through the prophet Joel: