CSP

CEP

B21

BKR

NA

VDC

NRSV

1 Když nastal den Letnic, byli všichni spolu na jednom místě.

1 Když nastal den letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě.

1 Když přišel den Letnic, byli všichni spolu.

1 A když přišel den padesátý, byli všickni spolu na jednom místě.

1 Καὶ ἐν τῷ συμπληροῦσθαι τὴν ἡμέραν τῆς πεντηκοστῆς ἦσαν πάντες ὁμοῦ ἐπὶ τὸ αὐτό.

1 În ziua Cincizecimii, erau toţi împreunã în acelaşi loc.

1  When the day of Pentecost had come, they were all together in one place.

2 Náhle se ozval zvuk z nebe, jako když se žene prudký vítr, a naplnil celý dům, kde seděli.

2 Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli.

2 Náhle se z nebe ozval hukot, jako by se řítil prudký vítr, a naplnil celý dům, kde seděli.

2 I stal se rychle zvuk s nebe, jako přicházejícího větru prudkého, a naplnil všecken dům, kdež seděli.

2 καὶ ἐγένετο ἄφνω ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἦχος ὥσπερ φερομένης πνοῆς βιαίας καὶ ἐπλήρωσεν ὅλον τὸν οἶκον οὗ ἦσαν καθήμενοι·

2 Deodatã a venit din cer un sunet ca vîjîitul unui vânt puternic, şi a umplut toatã casa unde şedeau ei.

2  And suddenly from heaven there came a sound like the rush of a violent wind, and it filled the entire house where they were sitting.

3 A ukázaly se jim jazyky jakoby ohně, které se rozdělovaly, a na každém z nich se usadil .

3 A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden;

3 Ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, které se rozdělily a spočinuly na každém z nich.

3 I ukázali se jim rozdělení jazykové jako oheň, kterýžto posadil se na každém z nich.

3 καὶ ὤφθησαν αὐτοῖς διαμεριζόμεναι γλῶσσαι ὡσεὶ πυρός, καὶ ἐκάθισεν ἐφ' ἕνα ἕκαστον αὐτῶν,

3 Nişte limbi ca de foc au fost vãzute împãrţindu-se printre ei, şi s-au aşezat câte una pe fiecare din ei.

3  Divided tongues, as of fire, appeared among them, and a tongue rested on each of them.

4 Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat.

4 všichni byli naplněni Duchem svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat.

4 Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat.

4 I naplněni jsou všickni Duchem svatým, a počali mluviti jinými jazyky, jakž ten Duch dával jim vymlouvati.

4 καὶ ἐπλήσθησαν πάντες πνεύματος ἁγίου, καὶ ἤρξαντο λαλεῖν ἑτέραις γλώσσαις καθὼς τὸ πνεῦμα ἐδίδου ἀποφθέγγεσθαι αὐτοῖς.

4 Si toţi s-au umplut de Duh Sfânt, şi au început sã vorbeascã în alte limbi, dupã cum le da Duhul sã vorbeascã.

4  All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other languages, as the Spirit gave them ability.