CSP

CEP

B21

BKR

NA

VDC

NRSV

1 Když nastal den Letnic, byli všichni spolu na jednom místě.

1 Když nastal den letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě.

1 Když přišel den Letnic, byli všichni spolu.

1 A když přišel den padesátý, byli všickni spolu na jednom místě.

1 Καὶ ἐν τῷ συμπληροῦσθαι τὴν ἡμέραν τῆς πεντηκοστῆς ἦσαν πάντες ὁμοῦ ἐπὶ τὸ αὐτό.

1 În ziua Cincizecimii, erau toţi împreunã în acelaşi loc.

1  When the day of Pentecost had come, they were all together in one place.

2 Náhle se ozval zvuk z nebe, jako když se žene prudký vítr, a naplnil celý dům, kde seděli.

2 Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli.

2 Náhle se z nebe ozval hukot, jako by se řítil prudký vítr, a naplnil celý dům, kde seděli.

2 I stal se rychle zvuk s nebe, jako přicházejícího větru prudkého, a naplnil všecken dům, kdež seděli.

2 καὶ ἐγένετο ἄφνω ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἦχος ὥσπερ φερομένης πνοῆς βιαίας καὶ ἐπλήρωσεν ὅλον τὸν οἶκον οὗ ἦσαν καθήμενοι·

2 Deodatã a venit din cer un sunet ca vîjîitul unui vânt puternic, şi a umplut toatã casa unde şedeau ei.

2  And suddenly from heaven there came a sound like the rush of a violent wind, and it filled the entire house where they were sitting.

3 A ukázaly se jim jazyky jakoby ohně, které se rozdělovaly, a na každém z nich se usadil .

3 A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden;

3 Ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, které se rozdělily a spočinuly na každém z nich.

3 I ukázali se jim rozdělení jazykové jako oheň, kterýžto posadil se na každém z nich.

3 καὶ ὤφθησαν αὐτοῖς διαμεριζόμεναι γλῶσσαι ὡσεὶ πυρός, καὶ ἐκάθισεν ἐφ' ἕνα ἕκαστον αὐτῶν,

3 Nişte limbi ca de foc au fost vãzute împãrţindu-se printre ei, şi s-au aşezat câte una pe fiecare din ei.

3  Divided tongues, as of fire, appeared among them, and a tongue rested on each of them.

4 Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat.

4 všichni byli naplněni Duchem svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat.

4 Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat.

4 I naplněni jsou všickni Duchem svatým, a počali mluviti jinými jazyky, jakž ten Duch dával jim vymlouvati.

4 καὶ ἐπλήσθησαν πάντες πνεύματος ἁγίου, καὶ ἤρξαντο λαλεῖν ἑτέραις γλώσσαις καθὼς τὸ πνεῦμα ἐδίδου ἀποφθέγγεσθαι αὐτοῖς.

4 Si toţi s-au umplut de Duh Sfânt, şi au început sã vorbeascã în alte limbi, dupã cum le da Duhul sã vorbeascã.

4  All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other languages, as the Spirit gave them ability.

5 V Jeruzalémě pobývali Židé, zbožní muži ze všech národů, které pod nebem.

5 V Jeruzalémě byli zbožní židé ze všech národů na světě,

5 V Jeruzalémě tehdy pobývali zbožní Židé z každého národa na světě.

5 Byli pak v Jeruzalémě přebývající Židé, muži nábožní, ze všelikého národu, kterýž pod nebem jest.

5 Ἦσαν δὲ εἰς Ἰερουσαλὴμ κατοικοῦντες Ἰουδαῖοι, ἄνδρες εὐλαβεῖς ἀπὸ παντὸς ἔθνους τῶν ὑπὸ τὸν οὐρανόν·

5 Si se aflau atunci în Ierusalim Iudei, oameni cucernici din toate neamurile care Sunt sub cer.

5  Now there were devout Jews from every nation under heaven living in Jerusalem.

6 A když se ozval ten zvuk, sešlo se mnoho a byli zmateni, protože každý z nich je slyšel mluvit vlastní řečí.

6 a když se ozval ten zvuk, sešlo se jich mnoho a užasli, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí.

6 Když se ozval ten hukot, sešla se spousta lidí a byli ohromeni, protože je každý slyšel mluvit svou vlastní řečí.

6 A když se stal ten hlas, sešlo se množství a užasli se toho, že je slyšel jeden každý, ani mluví přirozeným jazykem jeho.

6 γενομένης δὲ τῆς φωνῆς ταύτης συνῆλθεν τὸ πλῆθος καὶ συνεχύθη, ὅτι ἤκουον εἷς ἕκαστος τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ λαλούντων αὐτῶν.

6 Când s-a auzit sunetul acela, mulţimea s-a adunat şi a rãmas încremenitã; pentru cã fiecare îi auzea vorbind în limba lui.

6  And at this sound the crowd gathered and was bewildered, because each one heard them speaking in the native language of each.

7 Všichni byli ohromeni a udiveně říkali: „Hle, což nejsou všichni ti, kteří mluví, Galilejci?

7 Byli ohromeni a divili se: "Což nejsou všichni, kteří tu mluví, z Galileje?

7 Úžasem bez sebe říkali: "Hleďte, copak ti všichni, kdo tu mluví, nejsou Galilejci?

7 I děsili se všickni a divili se, řkouce jedni k druhým: Aj, zdaliž nejsou tito všickni, kteříž mluví, Galilejští?

7 ἐξίσταντο δὲ καὶ ἐθαύμαζον λέγοντες, Οὐχ ἰδοὺ ἅπαντες οὗτοί εἰσιν οἱ λαλοῦντες Γαλιλαῖοι;

7 Toţi se mirau, se minunau, şi ziceau unii cãtre alţii: "Toţi aceştia care vorbesc, nu Sunt Galileeni?

7  Amazed and astonished, they asked, "Are not all these who are speaking Galileans?

8 Jak to, každý z nás slyší svůj vlastní jazyk, ve kterém jsme se narodili?

8 Jak to, že je slyšíme každý ve své rodné řeči:

8 Jak to, že tedy každý slyšíme svou rodnou řeč?

8 A kterak my je slyšíme jeden každý z nás mluviti jazykem naším, v kterémž jsme se zrodili?

8 καὶ πῶς ἡμεῖς ἀκούομεν ἕκαστος τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ ἡμῶν ἐν ᾗ ἐγεννήθημεν;

8 Cum, deci, îi auzim vorbind fiecãruia din noi în limba noastrã, în care ne-am nãscut?

8  And how is it that we hear, each of us, in our own native language?

9 Parthové, Médové a Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judska a Kappadokie, Pontu a Asie,

9 Parthové, Médové a Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judeje a Kappadokie, Pontu a Asie,

9 Parthové, Médové, Elamité a obyvatelé Mezopotámie, Judeje i Kappadokie, Pontu a Asie,

9 Partští, a Medští, a Elamitští, a kteříž přebýváme v Mezopotamii, v Židovstvu a v Kappadocii, v Pontu a v Azii,

9 Πάρθοι καὶ Μῆδοι καὶ Ἐλαμῖται, καὶ οἱ κατοικοῦντες τὴν Μεσοποταμίαν, Ἰουδαίαν τε καὶ Καππαδοκίαν, Πόντον καὶ τὴν Ἀσίαν,

9 Parţi, Mezi, Elamiţi, locuitori din Mesopotamia, Iudea, Capadocia, Pont, Asia,

9  Parthians, Medes, Elamites, and residents of Mesopotamia, Judea and Cappadocia, Pontus and Asia,

10 Frygie a Pamfylie, Egypta a oblastí Libye u Kyrény a návštěvníci z Říma,

10 Frygie a Pamfylie, Egypta a krajů Libye u Kyrény a přistěhovalí Římané,

10 Frygie i Pamfylie, Egypta i krajů Libye vedle Kyrény a příchozí z Říma, jak Židé, tak proselyté,

10 V Frygii a v Pamfylii, v Egyptě a v krajinách Libye, kteráž jest vedle Cyrénu, a hosté Římané, Židé, i vnově na víru obrácení,

10 Φρυγίαν τε καὶ Παμφυλίαν, Αἴγυπτον καὶ τὰ μέρη τῆς Λιβύης τῆς κατὰ Κυρήνην, καὶ οἱ ἐπιδημοῦντες ᾩωμαῖοι,

10 Frigia, Pamfilia, Egipt, pãrţile Libiei dinspre Cirena, oaspeţi din Roma, Iudei sau prozeliţi,

10  Phrygia and Pamphylia, Egypt and the parts of Libya belonging to Cyrene, and visitors from Rome, both Jews and proselytes,

11 Židé i proselyté, Kréťané a Arabové: je slyšíme mluvit našimi jazyky veliké věci Boží.“

11 židé i obrácení pohané, Kréťané i Arabové; všichni je slyšíme mluvit v našich jazycích o velikých skutcích Božích!"

11 Kréťané i Arabové - slyšíme je mluvit našimi jazyky o velikých Božích věcech!"

11 Kretští i Arabští, slyšíme je, ani mluví jazyky našimi veliké věci Boží.

11 Ἰουδαῖοί τε καὶ προσήλυτοι, Κρῆτες καὶ Ἄραβες, ἀκούομεν λαλούντων αὐτῶν ταῖς ἡμετέραις γλώσσαις τὰ μεγαλεῖα τοῦ θεοῦ.

11 Cretani şi Arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu!"

11  Cretans and Arabs-- in our own languages we hear them speaking about God's deeds of power."

12 Všichni byli ohromeni a zmateni a jeden druhému říkali: „Co to má znamenat?“

12 Žasli a v rozpacích říkali jeden druhému: "Co to má znamenat?"

12 Všichni žasli a nevěděli, co si o tom myslet. "Co má tohle znamenat?" ptali se jeden druhého.

12 I děsili se všickni a divili se, jeden k druhému řkouce: I což toto bude?

12 ἐξίσταντο δὲ πάντες καὶ διηπόρουν, ἄλλος πρὸς ἄλλον λέγοντες, Τί θέλει τοῦτο εἶναι;

12 Toţi erau uimiţi, nu ştiau ce sã creadã, şi ziceau unii cãtre alţii: "Ce vrea sã zicã aceasta?"

12  All were amazed and perplexed, saying to one another, "What does this mean?"

13 Ale jiní se posmívali a říkali: „Jsou opilí.“

13 Ale jiní říkali s posměškem: "Jsou opilí!"

13 Někteří se ale posmívali a říkali: "Opili se novým vínem!"

13 Jiní pak posmívajíce se, pravili: Mstem se zpili tito.

13 ἕτεροι δὲ διαχλευάζοντες ἔλεγον ὅτι Γλεύκους μεμεστωμένοι εἰσίν.

13 Dar alţii îşi bãteau joc, şi ziceau: "Sunt plini de must!"

13  But others sneered and said, "They are filled with new wine."

14 Petr se postavil s jedenácti, pozvedl svůj hlas a přímo k nim promluvil: „Muži judští a všichni obyvatelé Jeruzaléma, toto ať je vám známo, vyslechněte pozorně má slova.

14 Tu vystoupil Petr spolu s jedenácti, pozvedl hlas a oslovil je: "Muži judští a všichni, kdo bydlíte v Jeruzalémě, toto vám chci oznámit, poslouchejte mě pozorně:

14 Tehdy vstal Petr s ostatními jedenácti a hlasitě k nim promluvil: "Židé a všichni, kdo pobýváte v Jeruzalémě, chci vám něco oznámit. Dobře mě poslouchejte:

14 A stoje Petr s jedenácti, pozdvihl hlasu svého a promluvil k nim: Muži Židé a všickni, kteříž bydlíte v Jeruzalémě, toto vám známo buď, a ušima pozorujte slov mých.

14 Σταθεὶς δὲ ὁ Πέτρος σὺν τοῖς ἕνδεκα ἐπῆρεν τὴν φωνὴν αὐτοῦ καὶ ἀπεφθέγξατο αὐτοῖς, Ἄνδρες Ἰουδαῖοι καὶ οἱ κατοικοῦντες Ἰερουσαλὴμ πάντες, τοῦτο ὑμῖν γνωστὸν ἔστω καὶ ἐνωτίσασθε τὰ ῥήματά μου.

14  Atunci Petru s-a sculat în picioare cu cei unsprezece, a ridicat glasul, şi le-a zis: "Bãrbaţi Iudei şi voi toţi cei care locuiţi în Ierusalim, sã ştiţi lucrul acesta, şi ascultaţi cuvintele mele!

14  But Peter, standing with the eleven, raised his voice and addressed them, "Men of Judea and all who live in Jerusalem, let this be known to you, and listen to what I say.

15 Tito nejsou opilí, jak se domníváte. Vždyť je devět hodin ráno.

15 Tito lidé nejsou, jak se domníváte, opilí - vždyť je teprve devět hodin ráno.

15 Tito lidé vůbec nejsou opilí, jak si myslíte - vždyť je teprve devět hodin!

15 Jistě nejsouť tito, jakož vy se domníváte, zpilí, poněvadž jest teprv třetí hodina na den.

15 οὐ γὰρ ὡς ὑμεῖς ὑπολαμβάνετε οὗτοι μεθύουσιν, ἔστιν γὰρ ὥρα τρίτη τῆς ἡμέρας,

15 Oamenii aceştia nu Sunt beţi, cum vã închipuiţi voi, cãci nu este decât al treilea ceas din zi.

15  Indeed, these are not drunk, as you suppose, for it is only nine o'clock in the morning.

16 Ale toto je to, co je řečeno skrze proroka Jóela:

16 Ale děje se, co bylo řečeno ústy proroka Jóele:

16 Děje se ale, co bylo předpověděno ústy proroka Joele:

16 Ale totoť jest, což jest předpovědíno skrze proroka Joele:

16 ἀλλὰ τοῦτό ἐστιν τὸ εἰρημένον διὰ τοῦ προφήτου Ἰωήλ,

16 Ci aceasta este ce a fost spus prin proorocul Ioel:

16  No, this is what was spoken through the prophet Joel:

17 ‚I stane se v posledních dnech, praví Bůh, vyleji ze svého Ducha na každé tělo; vaši synové a vaše dcery budou prorokovat, vaši mladíci budou vídat vidění a vaši starci budou mívat sny.

17 'A stane se v posledních dnech, praví Bůh, sešlu svého Ducha na všechny lidi, synové vaši a vaše dcery budou mluvit v prorockém vytržení, vaši mládenci budou mít vidění a vaši starci budou mít sny.

17 ‚V posledních dnech, praví Bůh, vyliji svého Ducha na všechny lidi. Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat, vaši mladíci uvidí vidění, vaši starci budou mít sny.

17 A budeť v posledních dnech, (dí Bůh,) vyleji z Ducha mého na všeliké tělo, a prorokovati budou synové vaši, i dcery vaše, a mládenci vaši vidění vídati budou, a starci vaši sny míti budou.

17 Καὶ ἔσται ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις, λέγει ὁ θεός, ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ πνεύματός μου ἐπὶ πᾶσαν σάρκα, καὶ προφητεύσουσιν οἱ υἱοὶ ὑμῶν καὶ αἱ θυγατέρες ὑμῶν, καὶ οἱ νεανίσκοι ὑμῶν ὁράσεις ὄψονται, καὶ οἱ πρεσβύτεροι ὑμῶν ἐνυπνίοις ἐνυπνιασθήσονται·

17 "În zilele de pe urmã, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu peste orice fãpturã; feciorii voştri şi fetele voastre vor prooroci, tinerii voştri vor avea vedenii, şi bãtrânii voştri vor visa visuri!

17  'In the last days it will be, God declares, that I will pour out my Spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams.

18 I na své otroky a na své otrokyně v oněch dnech vyleji ze svého Ducha, a budou prorokovat.

18 I na své služebníky a na své služebnice v oněch dnech sešlu svého Ducha, a budou prorokovat.

18 Jistěže na své služebníky a služebnice v těch dnech vyliji svého Ducha a budou prorokovat.

18 A zajisté na služebníky své a na služebnice své v těch dnech vyleji z Ducha mého, a budou prorokovati.

18 καί γε ἐπὶ τοὺς δούλους μου καὶ ἐπὶ τὰς δούλας μου ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ πνεύματός μου, καὶ προφητεύσουσιν.

18  Da, chiar şi peste robii Mei şi peste roabele Mele voi turna, în zilele acelea, din Duhul Meu, şi vor prooroci.

18  Even upon my slaves, both men and women, in those days I will pour out my Spirit; and they shall prophesy.

19 A dám divy nahoře na nebi a znamení dole na zemi, krev a oheň a sloupy dýmu.

19 A učiním divy nahoře na nebi a znamení dole na zemi: krev a oheň a oblaka dýmu.

19 Ukážu zázraky na nebi a znamení na zemi, krev a oheň a oblaka dýmu.

19 A ukáži zázraky na nebi svrchu a znamení na zemi dole, krev a oheň a páru dýmovou.

19 καὶ δώσω τέρατα ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω καὶ σημεῖα ἐπὶ τῆς γῆς κάτω, αἷμα καὶ πῦρ καὶ ἀτμίδα καπνοῦ·

19 Voi face sã se arate semne sus în cer şi minuni jos pe pãmânt, sânge, foc şi un vârtej de fum;

19  And I will show portents in the heaven above and signs on the earth below, blood, and fire, and smoky mist.

20 Slunce se obrátí v temnotu a měsíc v krev, než přijde Pánův den, veliký a skvělý.

20 Slunce se obrátí v temnotu a měsíc se změní v krev, než přijde den Páně, velký a slavný;

20 Slunce se obrátí v tmu a měsíc v krev, než přijde veliký a zjevný Hospodinův den.

20 Slunce obrátí se v temnost a měsíc v krev, prve než přijde den Páně veliký a zjevný.

20 ὁ ἥλιος μεταστραφήσεται εἰς σκότος καὶ ἡ σελήνη εἰς αἷμα πρὶν ἐλθεῖν ἡμέραν κυρίου τὴν μεγάλην καὶ ἐπιφανῆ.

20 soarele se va preface în întuneric, şi luna în sânge, înainte ca sã vinã ziua Domnului, ziua aceea mare şi strãlucitã.

20  The sun shall be turned to darkness and the moon to blood, before the coming of the Lord's great and glorious day.

21 I stane se, každý, kdo bude vzývat Pánovo jméno, bude zachráněn.‘“

21 a každý, kdo vzývá jméno Páně, bude zachráněn.'

21 Každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, však bude zachráněn.'

21 A staneť se, že každý, kdožkoli vzýval by jméno Páně, spasen bude.

21 καὶ ἔσται πᾶς ὃς ἂν ἐπικαλέσηται τὸ ὄνομα κυρίου σωθήσεται.

21 Atunci oricine va chema Numele Domnului, va fi mântuit."

21  Then everyone who calls on the name of the Lord shall be saved.'