CSP

CEP

B21

BKR

NA

VDC

NRSV

5 Když uslyšeli, dali se pokřtít ve jméno Pána Ježíše.

5 Když to uslyšeli, dali se pokřtít ve jméno Pána Ježíše.

5 Když to uslyšeli, dali se pokřtít ve jménu Pána Ježíše.

5 Kteříž pak toho uposlechli, pokřtěni jsou ve jméno Pána Ježíše.

5 ἀκούσαντες δὲ ἐβαπτίσθησαν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου Ἰησοῦ·

5 Când au auzit ei aceste vorbe, au fost botezaţi în Numele Domnului Isus.

5  On hearing this, they were baptized in the name of the Lord Jesus.

6 A když na ně Pavel vložil ruce, přišel na ně Duch Svatý a mluvili jazyky a prorokovali.

6 Jakmile na ně Pavel vložil ruce, sestoupil na ně Duch svatý a oni mluvili v prorockém vytržení.

6 Když pak na ně Pavel položil ruce, sestoupil na ně Duch svatý, takže začali mluvit v jiných jazycích a prorokovat.

6 A když vzkládal na tyto ruce Pavel, sstoupil Duch svatý na ně, i mluvili jazyky rozličnými, a prorokovali.

6 καὶ ἐπιθέντος αὐτοῖς τοῦ Παύλου τὰσ χεῖρας ἦλθε τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐπ' αὐτούς, ἐλάλουν τε γλώσσαις καὶ ἐπροφήτευον.

6 Când şi-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt S-a pogorât peste ei, şi vorbeau în alte limbi, şi prooroceau.

6  When Paul had laid his hands on them, the Holy Spirit came upon them, and they spoke in tongues and prophesied--

7 Těch mužů bylo celkem asi dvanáct.

7 Těch mužů bylo asi dvanáct.

7 Těch mužů bylo celkem asi dvanáct.

7 A bylo všech spolu okolo dvanácti mužů.

7 ἦσαν δὲ οἱ πάντες ἄνδρες ὡσεὶ δώδεκα.

7 Erau cam doisprezece bãrbaţi de toţi.

7  altogether there were about twelve of them.