CSP

CEP

B21

BKR

NA

VDC

NRSV

2 Řekl jim: „Přijali jste Ducha Svatého, když jste uvěřili?“ Oni mu : „Ne, jsme ani neslyšeli, že je Duch Svatý.“

2 Zeptal se jich: "Když jste uvěřili, přijali jste Ducha svatého?" Odpověděli mu: "Vůbec jsme neslyšeli, že je seslán Duch svatý."

2 Zeptal se jich: "Přijali jste Ducha svatého, když jste uvěřili?" "Nikdy jsme o Duchu svatém ani neslyšeli," řekli mu na to.

2 Řekl k nim: Přijali-li jste Ducha svatého, uvěřivše? A oni řekli jemu: Ba, aniž jsme slýchali, jest-li Duch svatý.

2 εἶπέν τε πρὸς αὐτούς, Εἰ πνεῦμα ἅγιον ἐλάβετε πιστεύσαντεσ; οἱ δὲ πρὸς αὐτόν, Ἀλλ' οὐδ' εἰ πνεῦμα ἅγιον ἔστιν ἠκούσαμεν.

2 şi le-a zis: "Aţi primit voi Duhul Sfânt când aţi crezut?" Ei i-au rãspuns: "Nici n-am auzit cu toate cã a fost dat un Duh Sfânt."

2  He said to them, "Did you receive the Holy Spirit when you became believers?" They replied, "No, we have not even heard that there is a Holy Spirit."

3 Řekl: „Jak jste tedy byli pokřtěni?“ Oni řekli: „Janovým křtem.“

3 Pavel řekl: "Jakým křtem jste tedy byli pokřtěni?" Oni řekli: "Křtem Janovým."

3 "Jak jste tedy byli pokřtěni?" ptal se. "Janovým křtem," odpověděli.

3 On pak řekl jim: Načež tedy pokřtěni jste? A oni řekli: Křtěni jsme křtem Janovým.

3 εἶπέν τε, Εἰς τί οὖν ἐβαπτίσθητε; οἱ δὲ εἶπαν, Εἰς τὸ Ἰωάννου βάπτισμα.

3 Dar cu ce botez aţi fost botezaţi?" le-a zis el. Si ei au rãspuns: "Cu botezul lui Ioan."

3  Then he said, "Into what then were you baptized?" They answered, "Into John's baptism."

4 Pavel řekl: „Jan křtil křtem pokání a říkal lidu, aby uvěřili v toho, který přijde po něm, to jest v Ježíše.“

4 Tu jim Pavel prohlásil: "Jan křtil ty, kteří se odvrátili od svých hříchů, a vybízel lid, aby uvěřili v toho, který přijde po něm - v Ježíše."

4 Pavel jim řekl: "Jan svým křtem vedl lidi k pokání a vyzýval je k víře v toho, který měl přijít po něm - v Ježíše."

4 I řekl Pavel: Janť zajisté křtil křtem pokání, pravě lidu, aby v toho, kterýž měl po něm přijíti, věřili, to jest v Krista Ježíše.

4 εἶπεν δὲ Παῦλος, Ἰωάννης ἐβάπτισεν βάπτισμα μετανοίας, τῷ λαῷ λέγων εἰς τὸν ἐρχόμενον μετ' αὐτὸν ἵνα πιστεύσωσιν, τοῦτ' ἔστιν εἰς τὸν Ἰησοῦν.

4 Atunci Pavel a zis: "Ioan a botezat cu botezul pocãinţei, şi spunea norodului sã creadã în Cel ce venea dupã el, adicã în Isus."

4  Paul said, "John baptized with the baptism of repentance, telling the people to believe in the one who was to come after him, that is, in Jesus."