CSP

NA

NRSV

12 Celé shromáždění utichlo a poslouchalo Barnabáše a Pavla, kteří podrobně vypravovali, jaká znamení a divy učinil Bůh skrze ně mezi pohany.

12 Ἐσίγησεν δὲ πᾶν τὸ πλῆθος, καὶ ἤκουον Βαρναβᾶ καὶ Παύλου ἐξηγουμένων ὅσα ἐποίησεν ὁ θεὸς σημεῖα καὶ τέρατα ἐν τοῖς ἔθνεσιν δι' αὐτῶν.

12  The whole assembly kept silence, and listened to Barnabas and Paul as they told of all the signs and wonders that God had done through them among the Gentiles.

13 Když domluvili, řekl Jakub: „Muži bratři, poslyšte mne!

13 Μετὰ δὲ τὸ σιγῆσαι αὐτοὺς ἀπεκρίθη Ἰάκωβος λέγων, Ἄνδρες ἀδελφοί, ἀκούσατέ μου.

13  After they finished speaking, James replied, "My brothers, listen to me.

14 Šimon pověděl, jak se Bůh předem postaral, aby z pohanů vybral lid pro své jméno.

14 Συμεὼν ἐξηγήσατο καθὼς πρῶτον ὁ θεὸς ἐπεσκέψατο λαβεῖν ἐξ ἐθνῶν λαὸν τῷ ὀνόματι αὐτοῦ.

14  Simeon has related how God first looked favorably on the Gentiles, to take from among them a people for his name.

15 A s tím se shodují slova proroků, neboť je napsáno:

15 καὶ τούτῳ συμφωνοῦσιν οἱ λόγοι τῶν προφητῶν, καθὼς γέγραπται,

15  This agrees with the words of the prophets, as it is written,

16 ‚Potom se vrátím a znovu postavím Davidův zbořený stánek, jeho trosky znovu vystavím a vztyčím jej,

16 Μετὰ ταῦτα ἀναστρέψω καὶ ἀνοικοδομήσω τὴν σκηνὴν Δαυὶδ τὴν πεπτωκυῖαν, καὶ τὰ κατεσκαμμένα αὐτῆς ἀνοικοδομήσω καὶ ἀνορθώσω αὐτήν,

16  'After this I will return, and I will rebuild the dwelling of David, which has fallen; from its ruins I will rebuild it, and I will set it up,

17 aby ostatní lidé horlivě hledali Pána, všechny národy, nad nimiž je vzýváno moje jméno, praví Pán, ten, který toto činí.

17 ὅπως ἂν ἐκζητήσωσιν οἱ κατάλοιποι τῶν ἀνθρώπων τὸν κύριον, καὶ πάντα τὰ ἔθνη ἐφ' οὓς ἐπικέκληται τὸ ὄνομά μου ἐπ' αὐτούς, λέγει κύριος ποιῶν ταῦτα

17  so that all other peoples may seek the Lord-- even all the Gentiles over whom my name has been called. Thus says the Lord, who has been making these things

18 Známé jsou Bohu jeho skutky od pradávna.‘

18 γνωστὰ ἀπ' αἰῶνος.

18  known from long ago.'

19 Proto soudím, abychom nedělali potíže těm, kteří se z pohanů obracejí k Bohu,

19 διὸ ἐγὼ κρίνω μὴ παρενοχλεῖν τοῖς ἀπὸ τῶν ἐθνῶν ἐπιστρέφουσιν ἐπὶ τὸν θεόν,

19  Therefore I have reached the decision that we should not trouble those Gentiles who are turning to God,

20 ale napsali jim, aby se zdržovali toho, co bylo poskvrněno modloslužbou, smilstva, zardoušeného a krve.

20 ἀλλὰ ἐπιστεῖλαι αὐτοῖς τοῦ ἀπέχεσθαι τῶν ἀλισγημάτων τῶν εἰδώλων καὶ τῆς πορνείας καὶ τοῦ πνικτοῦ καὶ τοῦ αἵματος·

20  but we should write to them to abstain only from things polluted by idols and from fornication and from whatever has been strangled and from blood.

21 Neboť Mojžíš má ode dávných pokolení v každém městě své hlasatele v synagogách, bývá čten každou sobotu.“

21 Μωϋσῆς γὰρ ἐκ γενεῶν ἀρχαίων κατὰ πόλιν τοὺς κηρύσσοντας αὐτὸν ἔχει ἐν ταῖς συναγωγαῖς κατὰ πᾶν σάββατον ἀναγινωσκόμενος.

21  For in every city, for generations past, Moses has had those who proclaim him, for he has been read aloud every sabbath in the synagogues."