CSP

CEP

B21

BKR

NA

VDC

NRSV

15 Když jsem začal mluvit, padl na ně Duch Svatý, jako i na nás na počátku.

15 Když jsem k nim začal mluvit, sestoupil na ně Duch svatý, jako už na počátku sestoupil na nás.

15 A jen, co jsem k nim začal mluvit, sestoupil na ně Duch svatý stejně jako na počátku na nás.

15 Když jsem pak já mluviti začal, sstoupil Duch svatý na ně jako i na nás na počátku.

15 ἐν δὲ τῷ ἄρξασθαί με λαλεῖν ἐπέπεσεν τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐπ' αὐτοὺς ὥσπερ καὶ ἐφ' ἡμᾶς ἐν ἀρχῇ.

15 Si, cum am început sã vorbesc, Duhul Sfânt S-a pogorât peste ei ca şi peste noi la început.

15  And as I began to speak, the Holy Spirit fell upon them just as it had upon us at the beginning.

16 Vzpomněl jsem si na Pánův výrok, jak říkal: ‚Jan křtil vodou, ale vy budete pokřtěni v Duchu Svatém.‘

16 Tu jsem si vzpomněl na to, co řekl Pán: 'Jan křtil vodou, ale vy budete pokřtěni Duchem svatým.'

16 Tehdy jsem si vzpomněl na Pánova slova: ‚Jan křtil vodou, ale vy budete pokřtěni Duchem svatým.'

16 I rozpomenul jsem se na slovo Páně, kteréž byl pověděl: Jan zajisté křtil vodou, ale vy pokřtěni budete Duchem svatým.

16 ἐμνήσθην δὲ τοῦ ῥήματος τοῦ κυρίου ὡς ἔλεγεν, Ἰωάννης μὲν ἐβάπτισεν ὕδατι, ὑμεῖς δὲ βαπτισθήσεσθε ἐν πνεύματι ἁγίῳ.

16 Si mi-am adus aminte de vorba Domnului, cum a zis: "Ioan a botezat cu apã, dar voi veţi fi botezaţi cu Duhul Sfânt."

16  And I remembered the word of the Lord, how he had said, 'John baptized with water, but you will be baptized with the Holy Spirit.'