CSP

NA

VDC

NRSV

VUL

1 V Cesareji nějaký muž jménem Kornélius, setník pluku zvaného Italský,

1 Ἀνὴρ δέ τις ἐν Καισαρείᾳ ὀνόματι Κορνήλιος, ἑκατοντάρχης ἐκ σπείρης τῆς καλουμένης Ἰταλικῆς,

1 În Cezarea era un om cu numele Corneliu, sutaş din ceata de ostaşi numitã "Italiana".

1  In Caesarea there was a man named Cornelius, a centurion of the Italian Cohort, as it was called.

1 vir autem quidam erat in Caesarea nomine Cornelius centurio cohortis quae dicitur Italica

2  zbožný, který se bál Boha s celým svým domem, dával mnoho almužen lidu a stále se modlil k Bohu.

2 εὐσεβὴς καὶ φοβούμενος τὸν θεὸν σὺν παντὶ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ, ποιῶν ἐλεημοσύνας πολλὰς τῷ λαῷ καὶ δεόμενος τοῦ θεοῦ διὰ παντός,

2 Omul acesta era cucernic şi temãtor de Dumnezeu, împreunã cu toatã casa lui. El fãcea multe milostenii norodului, şi se ruga totdeauna lui Dumnezeu.

2  He was a devout man who feared God with all his household; he gave alms generously to the people and prayed constantly to God.

2 religiosus et timens Deum cum omni domo sua faciens elemosynas multas plebi et deprecans Deum semper

3 Kolem třetí hodiny odpoledne spatřil jasně ve vidění Božího anděla, k němu vešel a řekl mu: „Kornélie!“

3 εἶδεν ἐν ὁράματι φανερῶς ὡσεὶ περὶ ὥραν ἐνάτην τῆς ἡμέρας ἄγγελον τοῦ θεοῦ εἰσελθόντα πρὸς αὐτὸν καὶ εἰπόντα αὐτῷ, Κορνήλιε.

3 Pe la ceasul al nouãlea din zi, a vãzut lãmurit într-o vedenie pe un înger al lui Dumnezeu cã a intrat la el, şi i-a zis: "Cornelie!"

3  One afternoon at about three o'clock he had a vision in which he clearly saw an angel of God coming in and saying to him, "Cornelius."

3 vidit in visu manifeste quasi hora nona diei angelum Dei introeuntem ad se et dicentem sibi Corneli

4 Pozorně na něho pohlédl, ulekl se a řekl: „Co je, Pane?“ mu řekl: „Tvé modlitby a tvé almužny vystoupily, jako připomínka před Bohem.

4 ὁ δὲ ἀτενίσας αὐτῷ καὶ ἔμφοβος γενόμενος εἶπεν, Τί ἐστιν, κύριε; εἶπεν δὲ αὐτῷ, Αἱ προσευχαί σου καὶ αἱ ἐλεημοσύναι σου ἀνέβησαν εἰς μνημόσυνον ἔμπροσθεν τοῦ θεοῦ.

4 Corneliu s-a uitat ţintã la el, s-a înfricoşat, şi a rãspuns: "Ce este, Doamne?" Si îngerul i-a zis: "Rugãciunile şi milosteniile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu, şi El Si-a adus aminte de ele.

4  He stared at him in terror and said, "What is it, Lord?" He answered, "Your prayers and your alms have ascended as a memorial before God.

4 at ille intuens eum timore correptus dixit quid est domine dixit autem illi orationes tuae et elemosynae tuae ascenderunt in memoriam in conspectu Dei

5 Pošli nyní muže do Joppe a pozvi jistého Šimona, který se nazývá Petr.

5 καὶ νῦν πέμψον ἄνδρας εἰς Ἰόππην καὶ μετάπεμψαι Σίμωνά τινα ὃς ἐπικαλεῖται Πέτρος·

5 Trimite acum nişte oameni la Iope, şi chiamã pe Simon, zis şi Petru.

5  Now send men to Joppa for a certain Simon who is called Peter;

5 et nunc mitte viros in Ioppen et accersi Simonem quendam qui cognominatur Petrus

6 Ten je hostem u nějakého Šimona koželuha, který má dům u moře.“

6 οὗτος ξενίζεται παρά τινι Σίμωνι βυρσεῖ, ᾧ ἐστιν οἰκία παρὰ θάλασσαν.

6 El gãzduieşte la un om, numit Simon tãbãcarul, a cãrui casã este lângã mare: acela îţi va spune ce trebuie sã faci."

6  he is lodging with Simon, a tanner, whose house is by the seaside."

6 hic hospitatur apud Simonem quendam coriarium cuius est domus iuxta mare

7 Když anděl, který k němu mluvil, odešel, zavolal dva ze domácích sluhů a zbožného vojáka, z těch, zůstávali věrně při něm,

7 ὡς δὲ ἀπῆλθεν ὁ ἄγγελος ὁ λαλῶν αὐτῷ, φωνήσας δύο τῶν οἰκετῶν καὶ στρατιώτην εὐσεβῆ τῶν προσκαρτερούντων αὐτῷ,

7 Cum a plecat îngerul, care vorbise cu el, Corneliu a chemat douã din slugile sale, şi un ostaş cucernic din aceia care-i slujeau în tot timpul;

7  When the angel who spoke to him had left, he called two of his slaves and a devout soldier from the ranks of those who served him,

7 et cum discessisset angelus qui loquebatur illi vocavit duos domesticos suos et militem metuentem Dominum ex his qui illi parebant

8 všechno jim vysvětlil a poslal je do Joppe.

8 καὶ ἐξηγησάμενος ἅπαντα αὐτοῖς ἀπέστειλεν αὐτοὺς εἰς τὴν Ἰόππην.

8 şi, dupã ce le-a istorisit totul, i-a trimis la Iope.

8  and after telling them everything, he sent them to Joppa.

8 quibus cum narrasset omnia misit illos in Ioppen

9 Druhého dne, když oni byli na cestě a blížili se k městu, vystoupil Petr na střechu , aby se kolem poledne pomodlil.

9 Τῇ δὲ ἐπαύριον ὁδοιπορούντων ἐκείνων καὶ τῇ πόλει ἐγγιζόντων ἀνέβη Πέτρος ἐπὶ τὸ δῶμα προσεύξασθαι περὶ ὥραν ἕκτην.

9 A doua zi, când erau pe drum şi se apropiau de cetate, Petru s-a suit sã se roage pe acoperişul casei, pela ceasul al şaselea.

9  About noon the next day, as they were on their journey and approaching the city, Peter went up on the roof to pray.

9 postera autem die iter illis facientibus et adpropinquantibus civitati ascendit Petrus in superiora ut oraret circa horam sextam

10 Dostal hlad a chtěl se najíst. připravovali , ocitl se ve vytržení:

10 ἐγένετο δὲ πρόσπεινος καὶ ἤθελεν γεύσασθαι· παρασκευαζόντων δὲ αὐτῶν ἐγένετο ἐπ' αὐτὸν ἔκστασις,

10 L-a ajuns foamea, şi a vrut sã mãnânce. Pe când îi pregãteau mâncarea, a cãzut într-o rãpire sufleteascã.

10  He became hungry and wanted something to eat; and while it was being prepared, he fell into a trance.

10 et cum esuriret voluit gustare parantibus autem eis cecidit super eum mentis excessus

11 vidí otevřené nebe, sestupuje jakási nádoba jako veliká plachta, za čtyři rohy spouštěná k zemi.

11 καὶ θεωρεῖ τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγμένον καὶ καταβαῖνον σκεῦός τι ὡς ὀθόνην μεγάλην τέσσαρσιν ἀρχαῖς καθιέμενον ἐπὶ τῆς γῆς,

11 A vãzut cerul deschis, şi un vas ca o faţã de masã mare, legatã cu cele patru colţuri, coborându-se şi slobozindu-se în jos pe pãmânt.

11  He saw the heaven opened and something like a large sheet coming down, being lowered to the ground by its four corners.

11 et videt caelum apertum et descendens vas quoddam velut linteum magnum quattuor initiis submitti de caelo in terram

12 V ní byli všichni čtvernožci, , zemští plazi i nebeští ptáci.

12 ἐν ᾧ ὑπῆρχεν πάντα τὰ τετράποδα καὶ ἑρπετὰ τῆς γῆς καὶ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ.

12 În ea se aflau tot felul de dobitoace cu patru picioare şi târâtoare de pe pãmânt şi pãsãrile cerului.

12  In it were all kinds of four-footed creatures and reptiles and birds of the air.

12 in quo erant omnia quadrupedia et serpentia terrae et volatilia caeli

13 I zazněl k němu hlas: „Vstaň, Petře, zabíjej a jez!“

13 καὶ ἐγένετο φωνὴ πρὸς αὐτόν, Ἀναστάς, Πέτρε, θῦσον καὶ φάγε.

13 Si un glas i-a zis: "Petre, scoalã-te, taie şi mãnâncã."

13  Then he heard a voice saying, "Get up, Peter; kill and eat."

13 et facta est vox ad eum surge Petre et occide et manduca

14 Petr řekl: „Ne, Pane! Nikdy jsem nejedl nic poskvrněného a nečistého!“

14 ὁ δὲ Πέτρος εἶπεν, Μηδαμῶς, κύριε, ὅτι οὐδέποτε ἔφαγον πᾶν κοινὸν καὶ ἀκάθαρτον.

14  "Nicidecum, Doamne" a rãspuns Petru. "Cãci niciodatã n-am mâncat ceva spurcat sau necurat."

14  But Peter said, "By no means, Lord; for I have never eaten anything that is profane or unclean."

14 ait autem Petrus absit Domine quia numquam manducavi omne commune et inmundum

15 A opět k němu hlas podruhé: „Co Bůh očistil, ty nepokládej za poskvrněné!“

15 καὶ φωνὴ πάλιν ἐκ δευτέρου πρὸς αὐτόν, Ἃ ὁ θεὸς ἐκαθάρισεν σὺ μὴ κοίνου.

15 Si glasul i-a zis iarãşi a doua oarã: "Ce a curãţit Dumnezeu, sã nu numeşti spurcat."

15  The voice said to him again, a second time, "What God has made clean, you must not call profane."

15 et vox iterum secundo ad eum quae Deus purificavit ne tu commune dixeris

16 To se stalo třikrát a hned byla ta nádoba zase vzata vzhůru do nebe.

16 τοῦτο δὲ ἐγένετο ἐπὶ τρίς, καὶ εὐθὺς ἀνελήμφθη τὸ σκεῦος εἰς τὸν οὐρανόν.

16 Lucrul acesta s-a fãcut de trei ori, şi îndatã dupã aceea vasul a fost ridicat iarãşi la cer.

16  This happened three times, and the thing was suddenly taken up to heaven.

16 hoc autem factum est per ter et statim receptum est vas in caelum

17 Zatímco byl Petr na rozpacích, co by to vidění, které spatřil, mohlo znamenat, hle, muži poslaní Kornéliem se doptali na Šimonův dům a dorazili k bráně,

17 Ὡς δὲ ἐν ἑαυτῷ διηπόρει ὁ Πέτρος τί ἂν εἴη τὸ ὅραμα ὃ εἶδεν, ἰδοὺ οἱ ἄνδρες οἱ ἀπεσταλμένοι ὑπὸ τοῦ Κορνηλίου διερωτήσαντες τὴν οἰκίαν τοῦ Σίμωνος ἐπέστησαν ἐπὶ τὸν πυλῶνα,

17 Pe când Petru nu ştia ce sã creadã despre înţelesul vedeniei pe care o avusese, iatã cã, oamenii trimeşi de Corneliu, întrebînd de casa lui Simon, au stat la poartã,

17  Now while Peter was greatly puzzled about what to make of the vision that he had seen, suddenly the men sent by Cornelius appeared. They were asking for Simon's house and were standing by the gate.

17 et dum intra se haesitaret Petrus quidnam esset visio quam vidisset ecce viri qui missi erant a Cornelio inquirentes domum Simonis adstiterunt ad ianuam

18 zavolali a vyptávali se, je-li tu hostem Šimon zvaný Petr.

18 καὶ φωνήσαντες ἐπυνθάνοντο εἰ Σίμων ὁ ἐπικαλούμενος Πέτρος ἐνθάδε ξενίζεται.

18  şi au întrebat cu glas tare dacã Simon, zis şi Petru, gãzduieşte acolo.

18  They called out to ask whether Simon, who was called Peter, was staying there.

18 et cum vocassent interrogabant si Simon qui cognominatur Petrus illic haberet hospitium

19 Když Petr přemýšlel o tom vidění, Duchmu řekl: „Hle, tři muži tě hledají.

19 τοῦ δὲ Πέτρου διενθυμουμένου περὶ τοῦ ὁράματος εἶπεν αὐτῷ τὸ πνεῦμα, Ἰδοὺ ἄνδρες τρεῖς ζητοῦντές σε·

19 Si pe când se gândea Petru la vedenia aceea, Duhul i-a zis: "Iatã cã te cautã trei oameni;

19  While Peter was still thinking about the vision, the Spirit said to him, "Look, three men are searching for you.

19 Petro autem cogitante de visione dixit Spiritus ei ecce viri tres quaerunt te

20 Vstaň, sestup a jdi bez pochybování s nimi, neboť já jsem je poslal.“

20 ἀλλὰ ἀναστὰς κατάβηθι καὶ πορεύου σὺν αὐτοῖς μηδὲν διακρινόμενος, ὅτι ἐγὼ ἀπέσταλκα αὐτούς.

20 scoalã-te, pogoarã-te, şi du-te cu ei, fãrã şovãire, cãci Eu i-am trimis."

20  Now get up, go down, and go with them without hesitation; for I have sent them."

20 surge itaque et descende et vade cum eis nihil dubitans quia ego misi illos

21 Petr tedy sešel dolů k těm mužům a řekl: „Hle, já jsem , kterého hledáte. Co důvodem vašeho příchodu?“

21 καταβὰς δὲ Πέτρος πρὸς τοὺς ἄνδρας εἶπεν, Ἰδοὺ ἐγώ εἰμι ὃν ζητεῖτε· τίς ἡ αἰτία δι' ἣν πάρεστε;

21 Petru, deci, s-a pogorât şi a zis oamenilor acelora: "Eu Sunt acela, pe care-l cãutaţi; ce pricinã vã aduce?"

21  So Peter went down to the men and said, "I am the one you are looking for; what is the reason for your coming?"

21 descendens autem Petrus ad viros dixit ecce ego sum quem quaeritis quae causa est propter quam venistis

22 Oni řekli: „Setník Kornélius, muž spravedlivý, který se bojí Boha a celý židovský národ vydává svědectví, dostal pokyn od svatého anděla, aby tě pozval do svého domu a vyslechl tvá slova.“

22 οἱ δὲ εἶπαν, Κορνήλιος ἑκατοντάρχης, ἀνὴρ δίκαιος καὶ φοβούμενος τὸν θεὸν μαρτυρούμενός τε ὑπὸ ὅλου τοῦ ἔθνους τῶν Ἰουδαίων, ἐχρηματίσθη ὑπὸ ἀγγέλου ἁγίου μεταπέμψασθαί σε εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ καὶ ἀκοῦσαι ῥήματα παρὰ σοῦ.

22 Ei au rãspuns: "Sutaşul Corneliu, om drept şi temãtor de Dumnezeu şi vorbit de bine de tot neamul Iudeilor, a fost înştiinţat de Dumnezeu, printr-un înger Sfânt, sã te cheme în casa lui, şi sã audã cuvintele pe care i le vei spune."

22  They answered, "Cornelius, a centurion, an upright and God-fearing man, who is well spoken of by the whole Jewish nation, was directed by a holy angel to send for you to come to his house and to hear what you have to say."

22 qui dixerunt Cornelius centurio vir iustus et timens Deum et testimonium habens ab universa gente Iudaeorum responsum accepit ab angelo sancto accersire te in domum suam et audire verba abs te

23 Pozval je tedy a pohostil . Druhého dne vstal a vyšel s nimi, i někteří bratři z Joppe šli s ním.

23 εἰσκαλεσάμενος οὖν αὐτοὺς ἐξένισεν. Τῇ δὲ ἐπαύριον ἀναστὰς ἐξῆλθεν σὺν αὐτοῖς, καί τινες τῶν ἀδελφῶν τῶν ἀπὸ Ἰόππης συνῆλθον αὐτῷ.

23 Petru, deci, i-a chemat înãuntru, şi i-a gãzduit.

23  So Peter invited them in and gave them lodging. The next day he got up and went with them, and some of the believers from Joppa accompanied him.

23 introducens igitur eos recepit hospitio sequenti autem die surgens profectus est cum eis et quidam ex fratribus ab Ioppe comitati sunt eum

24 Nazítří vešli do Cesareje. Kornélius je očekával; svolal své příbuzné a nejbližší přátele.

24 τῇ δὲ ἐπαύριον εἰσῆλθεν εἰς τὴν Καισάρειαν· ὁ δὲ Κορνήλιος ἦν προσδοκῶν αὐτούς, συγκαλεσάμενος τοὺς συγγενεῖς αὐτοῦ καὶ τοὺς ἀναγκαίους φίλους.

24 A doua zi, s-a sculat, şi a plecat cu ei. L-au însoţit şi cîţiva fraţi din Iope. În cealaltã zi au ajuns la Cezarea. Corneliu îi aştepta cu rudele şi prietenii de aproape, pe care-i chemase.

24  The following day they came to Caesarea. Cornelius was expecting them and had called together his relatives and close friends.

24 altera autem die introivit Caesaream Cornelius vero expectabat illos convocatis cognatis suis et necessariis amicis

25 Když Petr vstupoval, Kornélius mu vyšel vstříc, padl k nohám a poklonil se.

25 ὡς δὲ ἐγένετο τοῦ εἰσελθεῖν τὸν Πέτρον, συναντήσας αὐτῷ ὁ Κορνήλιος πεσὼν ἐπὶ τοὺς πόδας προσεκύνησεν.

25 Când era sã intre Petru, Corneliu, care-i ieşise înainte, s-a aruncat la picioarele lui, şi i s-a închinat.

25  On Peter's arrival Cornelius met him, and falling at his feet, worshiped him.

25 et factum est cum introisset Petrus obvius ei Cornelius et procidens ad pedes adoravit

26 Petr ho pozdvihl a řekl: „Vstaň! i já jsem člověk.“

26 ὁ δὲ Πέτρος ἤγειρεν αὐτὸν λέγων, Ἀνάστηθι· καὶ ἐγὼ αὐτὸς ἄνθρωπός εἰμι.

26 Dar Petru l-a ridicat şi a zis: "Scoalã-te, şi eu Sunt om!"

26  But Peter made him get up, saying, "Stand up; I am only a mortal."

26 Petrus vero levavit eum dicens surge et ego ipse homo sum

27 Za hovoru s ním vešel a nalezl mnoho shromážděných .

27 καὶ συνομιλῶν αὐτῷ εἰσῆλθεν, καὶ εὑρίσκει συνεληλυθότας πολλούς,

27 Si vorbind cu el, a intrat în casã, şi a gãsit adunaţi pe mulţi.

27  And as he talked with him, he went in and found that many had assembled;

27 et loquens cum illo intravit et invenit multos qui convenerant

28 I řekl jim: „Vy víte, jak nezákonné je pro židovského muže připojovat se jiného národa nebo navštěvovat. Ale mně Bůh ukázal, abych žádného člověka nepokládal za poskvrněného nebo nečistého.

28 ἔφη τε πρὸς αὐτούς, Ὑμεῖς ἐπίστασθε ὡς ἀθέμιτόν ἐστιν ἀνδρὶ Ἰουδαίῳ κολλᾶσθαι ἢ προσέρχεσθαι ἀλλοφύλῳ· κἀμοὶ ὁ θεὸς ἔδειξεν μηδένα κοινὸν ἢ ἀκάθαρτον λέγειν ἄνθρωπον·

28 "Stiţi" le-a zis el "cã nu este îngãduit de Lege unui Iudeu sã se însoţeascã împreunã cu unul de alt neam sau sã vinã la el; dar Dumnezeu mi-a arãtat sã nu numesc pe nici un om spurcat sau necurat.

28  and he said to them, "You yourselves know that it is unlawful for a Jew to associate with or to visit a Gentile; but God has shown me that I should not call anyone profane or unclean.

28 dixitque ad illos vos scitis quomodo abominatum sit viro iudaeo coniungi aut accedere ad alienigenam et mihi ostendit Deus neminem communem aut inmundum dicere hominem

29 Proto jsem také bez odmluvy přišel, když jsem byl pozván. Ptám se tedy, z jakého důvodu jste mne pozvali.“

29 διὸ καὶ ἀναντιρρήτως ἦλθον μεταπεμφθείς. πυνθάνομαι οὖν τίνι λόγῳ μετεπέμψασθέ με;

29 De aceea am venit fãrã cîrtire când m-aţi chemat; vã întreb, deci, cu ce gând aţi trimis dupã mine?"

29  So when I was sent for, I came without objection. Now may I ask why you sent for me?"

29 propter quod sine dubitatione veni accersitus interrogo ergo quam ob causam accersistis me

30 A Kornélius odpověděl: „Před čtyřmi dny jsem se postil do této hodiny a o deváté hodině jsem se modlil ve svém domě, a hle, přede mnou stál muž v zářivém rouchu

30 καὶ ὁ Κορνήλιος ἔφη, Ἀπὸ τετάρτης ἡμέρας μέχρι ταύτης τῆς ὥρας ἤμην τὴν ἐνάτην προσευχόμενος ἐν τῷ οἴκῳ μου, καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ἔστη ἐνώπιόν μου ἐν ἐσθῆτι λαμπρᾷ

30 Corneliu a rãspuns: "Acum patru zile, chiar în clipa aceasta, mã rugam în casa mea la ceasul al nouãlea; şi iatã cã a stat înaintea mea un om cu o hainã strãlucitoare,

30  Cornelius replied, "Four days ago at this very hour, at three o'clock, I was praying in my house when suddenly a man in dazzling clothes stood before me.

30 et Cornelius ait a nudius quartana die usque in hanc horam orans eram hora nona in domo mea et ecce vir stetit ante me in veste candida et ait

31 a řekl: ‚Kornélie, tvá modlitba byla vyslyšena a tvé skutky milosrdenství byly vzpomenuty před Bohem.

31 καὶ φησίν, Κορνήλιε, εἰσηκούσθη σου ἡ προσευχὴ καὶ αἱ ἐλεημοσύναι σου ἐμνήσθησαν ἐνώπιον τοῦ θεοῦ.

31 şi a zis: "Cornelie, rugãciunea ta a fost ascultatã, şi Dumnezeu Si-a adus aminte de milosteniile tale.

31  He said, 'Cornelius, your prayer has been heard and your alms have been remembered before God.

31 Corneli exaudita est oratio tua et elemosynae tuae commemoratae sunt in conspectu Dei

32 Pošli tedy do Joppe a povolej Šimona, který je nazýván Petr; ten je hostem v domě Šimona koželuha u moře. .‘

32 πέμψον οὖν εἰς Ἰόππην καὶ μετακάλεσαι Σίμωνα ὃς ἐπικαλεῖται Πέτρος· οὗτος ξενίζεται ἐν οἰκίᾳ Σίμωνος βυρσέως παρὰ θάλασσαν.

32 Trimite, deci, la Iope, şi cheamã pe Simon, zis şi Petru; el gãzduieşte în casa lui Simon tãbãcarul, lângã mare; când va veni el, îţi va vorbi."

32  Send therefore to Joppa and ask for Simon, who is called Peter; he is staying in the home of Simon, a tanner, by the sea.'

32 mitte ergo in Ioppen et accersi Simonem qui cognominatur Petrus hic hospitatur in domo Simonis coriarii iuxta mare

33 Hned jsem tedy pro tebe poslal a ty jsi dobře učinil, že jsi přišel. Nyní tedy my všichni jsme tu před Bohem, abychom vyslechli vše, co ti bylo od Boha nařízeno.“

33 ἐξαυτῆς οὖν ἔπεμψα πρὸς σέ, σύ τε καλῶς ἐποίησας παραγενόμενος. νῦν οὖν πάντες ἡμεῖς ἐνώπιον τοῦ θεοῦ πάρεσμεν ἀκοῦσαι πάντα τὰ προστεταγμένα σοι ὑπὸ τοῦ κυρίου.

33 Am trimis îndatã la tine, şi bine ai fãcut cã ai venit. Acum, deci, toţi Suntem aici înaintea lui Dumnezeu, ca sã ascultãm tot ce ţi-a poruncit Domnul sã ne spui."

33  Therefore I sent for you immediately, and you have been kind enough to come. So now all of us are here in the presence of God to listen to all that the Lord has commanded you to say."

33 confestim igitur misi ad te et tu bene fecisti veniendo nunc ergo omnes nos in conspectu tuo adsumus audire omnia quaecumque tibi praecepta sunt a Domino

34 Petr otevřel ústa a řekl: „Opravdu chápu, že Bůh nikomu nestraní,

34 Ἀνοίξας δὲ Πέτρος τὸ στόμα εἶπεν, Ἐπ' ἀληθείας καταλαμβάνομαι ὅτι οὐκ ἔστιν προσωπολήμπτης ὁ θεός,

34 Atunci Petru a început sã vorbeascã şi a zis: "În adevãr, vãd cã Dumnezeu nu este pãrtinitor,

34  Then Peter began to speak to them: "I truly understand that God shows no partiality,

34 aperiens autem Petrus os dixit in veritate conperi quoniam non est personarum acceptor Deus

35 ale v každém národě je mu milý ten, se ho bojí a činí spravedlnost.

35 ἀλλ' ἐν παντὶ ἔθνει ὁ φοβούμενος αὐτὸν καὶ ἐργαζόμενος δικαιοσύνην δεκτὸς αὐτῷ ἐστιν.

35 ci cã în orice neam, cine se teme de El, şi lucreazã neprihãnire este primit de El.

35  but in every nation anyone who fears him and does what is right is acceptable to him.

35 sed in omni gente qui timet eum et operatur iustitiam acceptus est illi

36 To slovo, které poslal synům Izraele, když zvěstoval pokoj skrze Ježíše Krista – on je Pánem všech.

36 τὸν λόγον ὃν ἀπέστειλεν τοῖς υἱοῖς Ἰσραὴλ εὐαγγελιζόμενος εἰρήνην διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ οὗτός ἐστιν πάντων κύριος

36 El a trimis Cuvântul Sãu fiilor lui Israel, şi le-a vestit Evanghelia pãcii, prin Isus Hristos, care este Domnul tuturor.

36  You know the message he sent to the people of Israel, preaching peace by Jesus Christ-- he is Lord of all.

36 verbum misit filiis Israhel adnuntians pacem per Iesum Christum hic est omnium Dominus

37 Vy víte o tom, co se dálo po celém Judsku, počínajíc Galileou, po křtu, který hlásal Jan.

37 ὑμεῖς οἴδατε, τὸ γενόμενον ῥῆμα καθ' ὅλης τῆς Ἰουδαίας, ἀρξάμενος ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας μετὰ τὸ βάπτισμα ὃ ἐκήρυξεν Ἰωάννης,

37 Stiţi vorba fãcutã prin toatã Iudea, începând din Galilea, în urma botezului propovãduit de Ioan;

37  That message spread throughout Judea, beginning in Galilee after the baptism that John announced:

37 vos scitis quod factum est verbum per universam Iudaeam incipiens enim a Galilaea post baptismum quod praedicavit Iohannes

38 Jak Bůh pomazal Duchem Svatým a mocí Ježíše, toho z Nazareta, jenž procházel , činil dobře a uzdravoval všechny, kteří trpěli pod mocí Ďábla, protože Bůh byl s ním.

38 Ἰησοῦν τὸν ἀπὸ Ναζαρέθ, ὡς ἔχρισεν αὐτὸν ὁ θεὸς πνεύματι ἁγίῳ καὶ δυνάμει, ὃς διῆλθεν εὐεργετῶν καὶ ἰώμενος πάντας τοὺς καταδυναστευομένους ὑπὸ τοῦ διαβόλου, ὅτι ὁ θεὸς ἦν μετ' αὐτοῦ.

38 cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt şi cu putere pe Isus din Nazaret, care umbla din loc în loc, fãcea bine, şi vindeca pe toţi cei ce erau apãsaţi de diavolul; cãci Dumnezeu era cu El.

38  how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power; how he went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him.

38 Iesum a Nazareth quomodo unxit eum Deus Spiritu Sancto et virtute qui pertransivit benefaciendo et sanando omnes oppressos a diabolo quoniam Deus erat cum illo

39 My svědky všeho, co učinil v té krajině Židů a v Jeruzalémě. A ho pověsili na dřevo a zabili.

39 καὶ ἡμεῖς μάρτυρες πάντων ὧν ἐποίησεν ἔν τε τῇ χώρᾳ τῶν Ἰουδαίων καὶ ἐν Ἰερουσαλήμ· ὃν καὶ ἀνεῖλαν κρεμάσαντες ἐπὶ ξύλου.

39 Noi Suntem martori a tot ce a fãcut El în ţara Iudeilor şi în Ierusalim. Ei L-au omorât, atîrnându-L pe lemn.

39  We are witnesses to all that he did both in Judea and in Jerusalem. They put him to death by hanging him on a tree;

39 et nos testes sumus omnium quae fecit in regione Iudaeorum et Hierusalem quem et occiderunt suspendentes in ligno

40 Bůh jej třetího dne probudil a dal mu zjevit se;

40 τοῦτον ὁ θεὸς ἤγειρεν ἐν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ καὶ ἔδωκεν αὐτὸν ἐμφανῆ γενέσθαι,

40 Dar Dumnezeu L-a înviat a treia zi, şi a îngãduit sã Se arate,

40  but God raised him on the third day and allowed him to appear,

40 hunc Deus suscitavit tertia die et dedit eum manifestum fieri

41 ne všemu lidu, ale svědkům předem Bohem určeným, nám, kteří jsme s ním po jeho vzkříšení z mrtvých jedli a pili.

41 οὐ παντὶ τῷ λαῷ ἀλλὰ μάρτυσιν τοῖς προκεχειροτονημένοις ὑπὸ τοῦ θεοῦ, ἡμῖν, οἵτινες συνεφάγομεν καὶ συνεπίομεν αὐτῷ μετὰ τὸ ἀναστῆναι αὐτὸν ἐκ νεκρῶν·

41 nu la tot norodul, ci nouã, martorilor aleşi mai dinainte de Dumnezeu, nouã, care am mâncat şi am bãut împreunã cu El, dupã ce a înviat din morţi.

41  not to all the people but to us who were chosen by God as witnesses, and who ate and drank with him after he rose from the dead.

41 non omni populo sed testibus praeordinatis a Deo nobis qui manducavimus et bibimus cum illo postquam resurrexit a mortuis

42 A nařídil nám, abychom lidu vyhlásili a dosvědčili, že on je ten Bohem ustanovený soudce živých i mrtvých.

42 καὶ παρήγγειλεν ἡμῖν κηρύξαι τῷ λαῷ καὶ διαμαρτύρασθαι ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ ὡρισμένος ὑπὸ τοῦ θεοῦ κριτὴς ζώντων καὶ νεκρῶν.

42 Isus ne-a poruncit sã propovãduim norodului, şi sã mãrturisim cã El a fost rânduit de Dumnezeu Judecãtorul celor vii şi al celor morţi.

42  He commanded us to preach to the people and to testify that he is the one ordained by God as judge of the living and the dead.

42 et praecepit nobis praedicare populo et testificari quia ipse est qui constitutus est a Deo iudex vivorum et mortuorum

43 Jemu všichni proroci vydávají svědectví, že skrze jeho jméno přijme odpuštění hříchů každý, kdo v něho věří.“

43 τούτῳ πάντες οἱ προφῆται μαρτυροῦσιν, ἄφεσιν ἁμαρτιῶν λαβεῖν διὰ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ πάντα τὸν πιστεύοντα εἰς αὐτόν.

43 Toţi proorocii mãrturisesc despre El cã oricine crede în El, capãtã, prin Numele Lui, iertarea pãcatelor."

43  All the prophets testify about him that everyone who believes in him receives forgiveness of sins through his name."

43 huic omnes prophetae testimonium perhibent remissionem peccatorum accipere per nomen eius omnes qui credunt in eum

44 Ještě když Petr říkal tato slova, padl Duch Svatý na všechny, kteří tu řeč slyšeli.

44 Ἔτι λαλοῦντος τοῦ Πέτρου τὰ ῥήματα ταῦτα ἐπέπεσεν τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐπὶ πάντας τοὺς ἀκούοντας τὸν λόγον.

44 Pe când rostea Petru cuvintele acestea, S-a pogorât Duhul Sfânt peste toţi cei ce ascultau Cuvântul.

44  While Peter was still speaking, the Holy Spirit fell upon all who heard the word.

44 adhuc loquente Petro verba haec cecidit Spiritus Sanctus super omnes qui audiebant verbum

45 A věřící ze Židů, kteří přišli s Petrem, byli ohromeni , že i na pohany byl vylit dar Ducha Svatého,

45 καὶ ἐξέστησαν οἱ ἐκ περιτομῆς πιστοὶ ὅσοι συνῆλθαν τῷ Πέτρῳ, ὅτι καὶ ἐπὶ τὰ ἔθνη ἡ δωρεὰ τοῦ ἁγίου πνεύματος ἐκκέχυται·

45 Toţi credincioşii tãiaţi împrejur, care veniserã cu Petru, au rãmas uimiţi când au vãzut cã darul Duhului Sfânt s-a vãrsat şi peste Neamuri.

45  The circumcised believers who had come with Peter were astounded that the gift of the Holy Spirit had been poured out even on the Gentiles,

45 et obstipuerunt ex circumcisione fideles qui venerant cum Petro quia et in nationes gratia Spiritus Sancti effusa est

46 neboť je slyšeli mluvit jazyky a velebit Boha. Potom Petr prohlásil:

46 ἤκουον γὰρ αὐτῶν λαλούντων γλώσσαις καὶ μεγαλυνόντων τὸν θεόν. τότε ἀπεκρίθη Πέτρος,

46 Cãci îi auzeau vorbind în limbi şi mãrind pe Dumnezeu. Atunci Petru a zis:

46  for they heard them speaking in tongues and extolling God. Then Peter said,

46 audiebant enim illos loquentes linguis et magnificantes Deum

47 „Může někdo odepřít vodu, aby nebyli pokřtěni ti, kteří přijali Ducha Svatého tak jako my?“

47 Μήτι τὸ ὕδωρ δύναται κωλῦσαί τις τοῦ μὴ βαπτισθῆναι τούτους οἵτινες τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἔλαβον ὡς καὶ ἡμεῖσ;

47 "Se poate opri apa ca sã nu fie botezaţi aceştia, care au primit Duhul Sfânt ca şi noi?"

47  "Can anyone withhold the water for baptizing these people who have received the Holy Spirit just as we have?"

47 tunc respondit Petrus numquid aquam quis prohibere potest ut non baptizentur hii qui Spiritum Sanctum acceperunt sicut et nos

48 A nařídil, aby byli pokřtěni ve jménu Ježíše Krista. Potom ho poprosili, aby s nimi zůstal několik dní.

48 προσέταξεν δὲ αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ βαπτισθῆναι. τότε ἠρώτησαν αὐτὸν ἐπιμεῖναι ἡμέρας τινάς.

48 Si a poruncit sã fie botezaţi în Numele Domnului Isus Hristos. Atunci l-au rugat sã mai rãmânã câteva zile la ei.

48  So he ordered them to be baptized in the name of Jesus Christ. Then they invited him to stay for several days.

48 et iussit eos in nomine Iesu Christi baptizari tunc rogaverunt eum ut maneret aliquot diebus