CSP

CEP

B21

BKR

NA

VDC

NRSV

34 Petr otevřel ústa a řekl: „Opravdu chápu, že Bůh nikomu nestraní,

34 A Petr se ujal slova: "Nyní skutečně vidím, že Bůh nikomu nestraní,

34 Petr se ujal slova a řekl: "Opravdu vidím, že Bůh nikomu nestraní,

34 Tedy Petr otevřev ústa, řekl: V pravdě jsem shledal, že Bůh není přijimač osob.

34 Ἀνοίξας δὲ Πέτρος τὸ στόμα εἶπεν, Ἐπ' ἀληθείας καταλαμβάνομαι ὅτι οὐκ ἔστιν προσωπολήμπτης ὁ θεός,

34 Atunci Petru a început sã vorbeascã şi a zis: "În adevãr, vãd cã Dumnezeu nu este pãrtinitor,

34  Then Peter began to speak to them: "I truly understand that God shows no partiality,

35 ale v každém národě je mu milý ten, se ho bojí a činí spravedlnost.

35 ale v každém národě je mu milý ten, kdo v něho věří a činí, co je spravedlivé.

35 ale v každém národě se mu líbí, kdokoli ho ctí a koná spravedlnost.

35 Ale v každém národu, kdož se ho bojí a činí spravedlnost, příjemný jest jemu;

35 ἀλλ' ἐν παντὶ ἔθνει ὁ φοβούμενος αὐτὸν καὶ ἐργαζόμενος δικαιοσύνην δεκτὸς αὐτῷ ἐστιν.

35 ci cã în orice neam, cine se teme de El, şi lucreazã neprihãnire este primit de El.

35  but in every nation anyone who fears him and does what is right is acceptable to him.

36 To slovo, které poslal synům Izraele, když zvěstoval pokoj skrze Ježíše Krista – on je Pánem všech.

36 To je ta zvěst, kterou Bůh poslal synům izraelským, když vyhlásil pokoj v Ježíši Kristu. On je Pánem všech.

36 To je to poselství, které Bůh svěřil synům Izraele; jím zvěstuje pokoj skrze Ježíše Krista, který je Pánem všech.

36 Jakž to oznámil synům Izraelským, zvěstuje pokoj skrze Ježíše Krista, jenž jest Pánem všeho.

36 τὸν λόγον ὃν ἀπέστειλεν τοῖς υἱοῖς Ἰσραὴλ εὐαγγελιζόμενος εἰρήνην διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ οὗτός ἐστιν πάντων κύριος

36 El a trimis Cuvântul Sãu fiilor lui Israel, şi le-a vestit Evanghelia pãcii, prin Isus Hristos, care este Domnul tuturor.

36  You know the message he sent to the people of Israel, preaching peace by Jesus Christ-- he is Lord of all.

37 Vy víte o tom, co se dálo po celém Judsku, počínajíc Galileou, po křtu, který hlásal Jan.

37 Dobře víte, co se dálo po celém Judsku: Začalo to v Galileji po křtu, který kázal Jan.

37 Sami víte, co se dělo po celém Judsku; začalo to v Galileji, po křtu, který kázal Jan.

37 O čemž i vy sami víte, co se dálo po všem Židovstvu, počna od Galilee, po křtu, kterýž kázal Jan:

37 ὑμεῖς οἴδατε, τὸ γενόμενον ῥῆμα καθ' ὅλης τῆς Ἰουδαίας, ἀρξάμενος ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας μετὰ τὸ βάπτισμα ὃ ἐκήρυξεν Ἰωάννης,

37 Stiţi vorba fãcutã prin toatã Iudea, începând din Galilea, în urma botezului propovãduit de Ioan;

37  That message spread throughout Judea, beginning in Galilee after the baptism that John announced:

38 Jak Bůh pomazal Duchem Svatým a mocí Ježíše, toho z Nazareta, jenž procházel , činil dobře a uzdravoval všechny, kteří trpěli pod mocí Ďábla, protože Bůh byl s ním.

38 Bůh obdařil Ježíše z Nazareta Duchem svatým a mocí, Ježíš procházel zemí, všem pomáhal a uzdravoval všechny, kteří byli v moci ďáblově, neboť Bůh byl s ním.

38 Ježíše z Nazaretu Bůh pomazal Duchem svatým a mocí. Kamkoli přišel, konal dobro a uzdravoval všechny soužené od ďábla, protože Bůh byl s ním.

38 Kterak Ježíše od Nazaréta pomazal Bůh Duchem svatým a mocí; kterýžto chodil, dobře čině, a uzdravuje všecky posedlé od ďábla; nebo Bůh s ním byl.

38 Ἰησοῦν τὸν ἀπὸ Ναζαρέθ, ὡς ἔχρισεν αὐτὸν ὁ θεὸς πνεύματι ἁγίῳ καὶ δυνάμει, ὃς διῆλθεν εὐεργετῶν καὶ ἰώμενος πάντας τοὺς καταδυναστευομένους ὑπὸ τοῦ διαβόλου, ὅτι ὁ θεὸς ἦν μετ' αὐτοῦ.

38 cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt şi cu putere pe Isus din Nazaret, care umbla din loc în loc, fãcea bine, şi vindeca pe toţi cei ce erau apãsaţi de diavolul; cãci Dumnezeu era cu El.

38  how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power; how he went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him.

39 My svědky všeho, co učinil v té krajině Židů a v Jeruzalémě. A ho pověsili na dřevo a zabili.

39 A my jsme svědky všeho, co činil v zemi judské i v Jeruzalémě. Ale oni ho pověsili na kříž a zabili.

39 My jsme svědkové všeho, co dělal v judské zemi a v Jeruzalémě. Oni ho přibili na kříž a popravili,

39 A my jsme svědkové všeho toho, což jest činil v krajině Judské a v Jeruzalémě. Kteréhožto zamordovali jsou, pověsivše na dřevě.

39 καὶ ἡμεῖς μάρτυρες πάντων ὧν ἐποίησεν ἔν τε τῇ χώρᾳ τῶν Ἰουδαίων καὶ ἐν Ἰερουσαλήμ· ὃν καὶ ἀνεῖλαν κρεμάσαντες ἐπὶ ξύλου.

39 Noi Suntem martori a tot ce a fãcut El în ţara Iudeilor şi în Ierusalim. Ei L-au omorât, atîrnându-L pe lemn.

39  We are witnesses to all that he did both in Judea and in Jerusalem. They put him to death by hanging him on a tree;

40 Bůh jej třetího dne probudil a dal mu zjevit se;

40 Bůh jej však třetího dne vzkřísil a dal mu zjevit se -

40 ale Bůh jej třetího dne vzkřísil a dal, aby se ukázal -

40 Toho Bůh vzkřísil třetího dne, a způsobil to, aby zjeven byl,

40 τοῦτον ὁ θεὸς ἤγειρεν ἐν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ καὶ ἔδωκεν αὐτὸν ἐμφανῆ γενέσθαι,

40 Dar Dumnezeu L-a înviat a treia zi, şi a îngãduit sã Se arate,

40  but God raised him on the third day and allowed him to appear,

41 ne všemu lidu, ale svědkům předem Bohem určeným, nám, kteří jsme s ním po jeho vzkříšení z mrtvých jedli a pili.

41 nikoli všemu lidu, nýbrž jen svědkům, které k tomu napřed vyvolil, totiž nám; my jsme s ním jedli a pili po jeho zmrtvýchvstání.

41 ne všemu lidu, ale svědkům, které Bůh předem vyvolil - nám, kteří jsme s ním jedli a pili po jeho zmrtvýchvstání.

41 Ne všemu lidu, ale svědkům prve k tomu zřízeným od Boha, nám, kteříž jsme s ním jedli a pili po jeho z mrtvých vstání.

41 οὐ παντὶ τῷ λαῷ ἀλλὰ μάρτυσιν τοῖς προκεχειροτονημένοις ὑπὸ τοῦ θεοῦ, ἡμῖν, οἵτινες συνεφάγομεν καὶ συνεπίομεν αὐτῷ μετὰ τὸ ἀναστῆναι αὐτὸν ἐκ νεκρῶν·

41 nu la tot norodul, ci nouã, martorilor aleşi mai dinainte de Dumnezeu, nouã, care am mâncat şi am bãut împreunã cu El, dupã ce a înviat din morţi.

41  not to all the people but to us who were chosen by God as witnesses, and who ate and drank with him after he rose from the dead.

42 A nařídil nám, abychom lidu vyhlásili a dosvědčili, že on je ten Bohem ustanovený soudce živých i mrtvých.

42 A uložil nám, abychom kázali lidu a dosvědčovali, že je to on, koho Bůh ustanovil za soudce živých i mrtvých.

42 Uložil nám, abychom kázali všemu lidu a dosvědčovali, že on je ten, koho Bůh ustanovil soudcem živých i mrtvých.

42 A přikázal nám kázati lidu a svědčiti, že on jest ten ustanovený od Boha soudce živých i mrtvých.

42 καὶ παρήγγειλεν ἡμῖν κηρύξαι τῷ λαῷ καὶ διαμαρτύρασθαι ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ ὡρισμένος ὑπὸ τοῦ θεοῦ κριτὴς ζώντων καὶ νεκρῶν.

42 Isus ne-a poruncit sã propovãduim norodului, şi sã mãrturisim cã El a fost rânduit de Dumnezeu Judecãtorul celor vii şi al celor morţi.

42  He commanded us to preach to the people and to testify that he is the one ordained by God as judge of the living and the dead.

43 Jemu všichni proroci vydávají svědectví, že skrze jeho jméno přijme odpuštění hříchů každý, kdo v něho věří.“

43 Jemu všichni proroci vydávají svědectví, že pro jeho jméno budou odpuštěny hříchy každému, kdo v něho věří."

43 Jemu vydávají svědectví všichni proroci: skrze jeho jméno přijme odpuštění hříchů každý, kdo v něj věří."

43 Jemuť všickni proroci svědectví vydávají, že odpuštění hříchů vezme skrze jméno jeho všeliký, kdožkoli uvěřil by v něho.

43 τούτῳ πάντες οἱ προφῆται μαρτυροῦσιν, ἄφεσιν ἁμαρτιῶν λαβεῖν διὰ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ πάντα τὸν πιστεύοντα εἰς αὐτόν.

43 Toţi proorocii mãrturisesc despre El cã oricine crede în El, capãtã, prin Numele Lui, iertarea pãcatelor."

43  All the prophets testify about him that everyone who believes in him receives forgiveness of sins through his name."