CSP

CEP

B21

BKR

NA

VDC

NRSV

2  zbožný, který se bál Boha s celým svým domem, dával mnoho almužen lidu a stále se modlil k Bohu.

2 Byl to člověk zbožný, s celou svou rodinou věřil v jediného Boha, byl velmi štědrý vůči židovskému lidu a pravidelně se modlil k Bohu.

2 Byl zbožný a bohabojný s celým svým domem, dával mnoho almužen lidu a stále se modlil k Bohu.

2 Nábožný a bohobojný se vším domem svým, čině almužny mnohé lidu,

2 εὐσεβὴς καὶ φοβούμενος τὸν θεὸν σὺν παντὶ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ, ποιῶν ἐλεημοσύνας πολλὰς τῷ λαῷ καὶ δεόμενος τοῦ θεοῦ διὰ παντός,

2 Omul acesta era cucernic şi temãtor de Dumnezeu, împreunã cu toatã casa lui. El fãcea multe milostenii norodului, şi se ruga totdeauna lui Dumnezeu.

2  He was a devout man who feared God with all his household; he gave alms generously to the people and prayed constantly to God.

3 Kolem třetí hodiny odpoledne spatřil jasně ve vidění Božího anděla, k němu vešel a řekl mu: „Kornélie!“

3 Ten měl kolem třetí hodiny odpoledne vidění, v němž jasně spatřil Božího anděla, jak k němu vchází a volá na něj: "Kornélie!"

3 Jednou odpoledne kolem třetí hodiny jasně uviděl ve vidění Božího anděla, jak k němu jde a říká: "Kornelie!"

3 A modle se Bohu vždycky. Ten viděl u vidění zřetelně, jako v hodinu devátou na den, anděla Božího, an všel k němu, a řekl jemu: Kornéli.

3 εἶδεν ἐν ὁράματι φανερῶς ὡσεὶ περὶ ὥραν ἐνάτην τῆς ἡμέρας ἄγγελον τοῦ θεοῦ εἰσελθόντα πρὸς αὐτὸν καὶ εἰπόντα αὐτῷ, Κορνήλιε.

3 Pe la ceasul al nouãlea din zi, a vãzut lãmurit într-o vedenie pe un înger al lui Dumnezeu cã a intrat la el, şi i-a zis: "Cornelie!"

3  One afternoon at about three o'clock he had a vision in which he clearly saw an angel of God coming in and saying to him, "Cornelius."

4 Pozorně na něho pohlédl, ulekl se a řekl: „Co je, Pane?“ mu řekl: „Tvé modlitby a tvé almužny vystoupily, jako připomínka před Bohem.

4 Pohlédl na něj a pln bázně řekl: "Co si přeješ, Pane?" Anděl odpověděl: "Bůh přijal tvé modlitby a almužny a pamatuje na tebe.

4 V úleku na něj vytřeštil oči a zeptal se: "Co je, Pane?" Anděl mu řekl: "Tvé modlitby a almužny vzbudily Boží pozornost.

4 A on pilně popatřil naň, a zstrašiv se, řekl: Co chceš, Pane? I řekl jemu: Modlitby tvé a almužny tvé vstoupily na pamět před tváří Boží.

4 ὁ δὲ ἀτενίσας αὐτῷ καὶ ἔμφοβος γενόμενος εἶπεν, Τί ἐστιν, κύριε; εἶπεν δὲ αὐτῷ, Αἱ προσευχαί σου καὶ αἱ ἐλεημοσύναι σου ἀνέβησαν εἰς μνημόσυνον ἔμπροσθεν τοῦ θεοῦ.

4 Corneliu s-a uitat ţintã la el, s-a înfricoşat, şi a rãspuns: "Ce este, Doamne?" Si îngerul i-a zis: "Rugãciunile şi milosteniile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu, şi El Si-a adus aminte de ele.

4  He stared at him in terror and said, "What is it, Lord?" He answered, "Your prayers and your alms have ascended as a memorial before God.

5 Pošli nyní muže do Joppe a pozvi jistého Šimona, který se nazývá Petr.

5 Vyprav hned posly do Joppe, ať sem přivedou Šimona, zvaného Petr.

5 Hned pošli do Joppy a nech zavolat Šimona zvaného Petr.

5 Protož nyní pošli muže některé do Joppen, a povolej Šimona, kterýž má příjmí Petr.

5 καὶ νῦν πέμψον ἄνδρας εἰς Ἰόππην καὶ μετάπεμψαι Σίμωνά τινα ὃς ἐπικαλεῖται Πέτρος·

5 Trimite acum nişte oameni la Iope, şi chiamã pe Simon, zis şi Petru.

5  Now send men to Joppa for a certain Simon who is called Peter;

6 Ten je hostem u nějakého Šimona koželuha, který má dům u moře.“

6 Bydlí u Šimona koželuha, který má dům u moře."

6 Je hostem jistého Šimona koželuha, který má dům u moře."

6 Tenť hospodu má u nějakého Šimona koželuha, kterýž má dům u moře. Onť poví tobě, co bys měl činiti.

6 οὗτος ξενίζεται παρά τινι Σίμωνι βυρσεῖ, ᾧ ἐστιν οἰκία παρὰ θάλασσαν.

6 El gãzduieşte la un om, numit Simon tãbãcarul, a cãrui casã este lângã mare: acela îţi va spune ce trebuie sã faci."

6  he is lodging with Simon, a tanner, whose house is by the seaside."

7 Když anděl, který k němu mluvil, odešel, zavolal dva ze domácích sluhů a zbožného vojáka, z těch, zůstávali věrně při něm,

7 Když odešel ten anděl, zavolal si Kornélius ze svých lidí dva sluhy a jednoho zbožného vojáka ze své stráže,

7 Když po těch slovech anděl odešel, Kornelius zavolal dva své služebníky a jednoho zbožného vojáka, který patřil k jeho pobočníkům.

7 A když odšel anděl, kterýž mluvil Korneliovi, zavolal dvou služebníků svých, a rytíře pobožného z těch, kteříž vždycky při něm byli,

7 ὡς δὲ ἀπῆλθεν ὁ ἄγγελος ὁ λαλῶν αὐτῷ, φωνήσας δύο τῶν οἰκετῶν καὶ στρατιώτην εὐσεβῆ τῶν προσκαρτερούντων αὐτῷ,

7 Cum a plecat îngerul, care vorbise cu el, Corneliu a chemat douã din slugile sale, şi un ostaş cucernic din aceia care-i slujeau în tot timpul;

7  When the angel who spoke to him had left, he called two of his slaves and a devout soldier from the ranks of those who served him,

8 všechno jim vysvětlil a poslal je do Joppe.

8 všechno jim vypravoval a pak je vyslal do Joppe.

8 Všechno jim vyložil a poslal je do Joppy.

8 A pověděv jim všecko to, poslal je do Joppen.

8 καὶ ἐξηγησάμενος ἅπαντα αὐτοῖς ἀπέστειλεν αὐτοὺς εἰς τὴν Ἰόππην.

8 şi, dupã ce le-a istorisit totul, i-a trimis la Iope.

8  and after telling them everything, he sent them to Joppa.

9 Druhého dne, když oni byli na cestě a blížili se k městu, vystoupil Petr na střechu , aby se kolem poledne pomodlil.

9 Druhého dne, právě když se blížili k městu, vyšel Petr za poledne na rovnou střechu domu, aby se modlil.

9 Druhého dne, zatímco se cestou blížili k městu, Petr vystoupil na plochou střechu domu, aby se modlil. Okolo poledne

9 Nazejtří pak, když oni šli a přibližovali se k městu, všel Petr nahoru, aby se modlil, v hodinu šestou.

9 Τῇ δὲ ἐπαύριον ὁδοιπορούντων ἐκείνων καὶ τῇ πόλει ἐγγιζόντων ἀνέβη Πέτρος ἐπὶ τὸ δῶμα προσεύξασθαι περὶ ὥραν ἕκτην.

9 A doua zi, când erau pe drum şi se apropiau de cetate, Petru s-a suit sã se roage pe acoperişul casei, pela ceasul al şaselea.

9  About noon the next day, as they were on their journey and approaching the city, Peter went up on the roof to pray.

10 Dostal hlad a chtěl se najíst. připravovali , ocitl se ve vytržení:

10 Pak dostal hlad a chtěl se najíst. Zatímco mu připravovali jídlo, upadl do vytržení mysli:

10 dostal hlad a chtěl jíst. Než mu však připravili jídlo, upadl do vytržení.

10 A potom velice zlačněv, chtěl pojísti. Když pak oni strojili, připadlo na něj mysli vytržení.

10 ἐγένετο δὲ πρόσπεινος καὶ ἤθελεν γεύσασθαι· παρασκευαζόντων δὲ αὐτῶν ἐγένετο ἐπ' αὐτὸν ἔκστασις,

10 L-a ajuns foamea, şi a vrut sã mãnânce. Pe când îi pregãteau mâncarea, a cãzut într-o rãpire sufleteascã.

10  He became hungry and wanted something to eat; and while it was being prepared, he fell into a trance.

11 vidí otevřené nebe, sestupuje jakási nádoba jako veliká plachta, za čtyři rohy spouštěná k zemi.

11 Vidí, jak se z otevřeného nebe cosi snáší; podobalo se to veliké plachtě, kterou spouštějí za čtyři cípy k zemi.

11 Uviděl otevřené nebe a něco jako velikou plachtu, jak se za čtyři cípy spouští na zem.

11 I uzřel nebe otevřené a sstupující k sobě nádobu jakous jako prostěradlo veliké, za čtyři rohy uvázané, ano se spouští na zem,

11 καὶ θεωρεῖ τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγμένον καὶ καταβαῖνον σκεῦός τι ὡς ὀθόνην μεγάλην τέσσαρσιν ἀρχαῖς καθιέμενον ἐπὶ τῆς γῆς,

11 A vãzut cerul deschis, şi un vas ca o faţã de masã mare, legatã cu cele patru colţuri, coborându-se şi slobozindu-se în jos pe pãmânt.

11  He saw the heaven opened and something like a large sheet coming down, being lowered to the ground by its four corners.

12 V ní byli všichni čtvernožci, , zemští plazi i nebeští ptáci.

12 Byly v ní všechny druhy živočichů: čtvernožci, plazi i ptáci.

12 V ní byla všemožná čtvernohá polní zvířata i šelmy, plazi a ptáci.

12 Na němž byla všeliká zemská hovada čtvernohá, a zvířata, a zeměplazové, i ptactvo nebeské.

12 ἐν ᾧ ὑπῆρχεν πάντα τὰ τετράποδα καὶ ἑρπετὰ τῆς γῆς καὶ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ.

12 În ea se aflau tot felul de dobitoace cu patru picioare şi târâtoare de pe pãmânt şi pãsãrile cerului.

12  In it were all kinds of four-footed creatures and reptiles and birds of the air.

13 I zazněl k němu hlas: „Vstaň, Petře, zabíjej a jez!“

13 Tu k němu zazněl hlas: "Vstaň, Petře, zabíjej a jez!"

13 Vtom k němu zazněl hlas: "Vstaň, Petře, zabíjej a jez!"

13 I stal se hlas k němu: Vstaň, Petře, bij a jez.

13 καὶ ἐγένετο φωνὴ πρὸς αὐτόν, Ἀναστάς, Πέτρε, θῦσον καὶ φάγε.

13 Si un glas i-a zis: "Petre, scoalã-te, taie şi mãnâncã."

13  Then he heard a voice saying, "Get up, Peter; kill and eat."

14 Petr řekl: „Ne, Pane! Nikdy jsem nejedl nic poskvrněného a nečistého!“

14 Petr odpověděl: "To ne, Pane! Ještě nikdy jsem nejedl nic, co poskvrňuje a znečišťuje."

14 Petr odpověděl: "To ne, Pane! Nikdy jsem přece nejedl nic nečistého nebo poskvrněného."

14 I řekl Petr: Nikoli, Pane, nebť jsem nikdy nejedl nic obecného anebo nečistého.

14 ὁ δὲ Πέτρος εἶπεν, Μηδαμῶς, κύριε, ὅτι οὐδέποτε ἔφαγον πᾶν κοινὸν καὶ ἀκάθαρτον.

14  "Nicidecum, Doamne" a rãspuns Petru. "Cãci niciodatã n-am mâncat ceva spurcat sau necurat."

14  But Peter said, "By no means, Lord; for I have never eaten anything that is profane or unclean."

15 A opět k němu hlas podruhé: „Co Bůh očistil, ty nepokládej za poskvrněné!“

15 Ale hlas se ozval znovu: "Co Bůh prohlásil za čisté, nepokládej za nečisté."

15 Ale hlas k němu promluvil znovu: "Co Bůh očistil, neměj za nečisté!"

15 Tedy opět po druhé stal se hlas k němu: Cožť jest Bůh očistil, neměj ty toho za nečisté.

15 καὶ φωνὴ πάλιν ἐκ δευτέρου πρὸς αὐτόν, Ἃ ὁ θεὸς ἐκαθάρισεν σὺ μὴ κοίνου.

15 Si glasul i-a zis iarãşi a doua oarã: "Ce a curãţit Dumnezeu, sã nu numeşti spurcat."

15  The voice said to him again, a second time, "What God has made clean, you must not call profane."

16 To se stalo třikrát a hned byla ta nádoba zase vzata vzhůru do nebe.

16 To se opakovalo třikrát a zase to všechno bylo vyneseno vzhůru do nebe.

16 Opakovalo se to třikrát, než byla plachta vytažena zpátky do nebe.

16 A to se stalo po třikrát. I vzato jest zase prostěradlo do nebe.

16 τοῦτο δὲ ἐγένετο ἐπὶ τρίς, καὶ εὐθὺς ἀνελήμφθη τὸ σκεῦος εἰς τὸν οὐρανόν.

16 Lucrul acesta s-a fãcut de trei ori, şi îndatã dupã aceea vasul a fost ridicat iarãşi la cer.

16  This happened three times, and the thing was suddenly taken up to heaven.

17 Zatímco byl Petr na rozpacích, co by to vidění, které spatřil, mohlo znamenat, hle, muži poslaní Kornéliem se doptali na Šimonův dům a dorazili k bráně,

17 Zatímco Petr úporně přemýšlel, co to jeho vidění může znamenat, podařilo se Kornéliovým poslům nalézt Šimonův dům. Zastavili se před vraty,

17 Zatímco si Petr marně lámal hlavu, co mělo to vidění znamenat, hle, muži poslaní Korneliem se doptali na Šimonův dům. Když dorazili ke dveřím,

17 A když Petr sám u sebe rozjímal, co by znamenalo vidění to, kteréž viděl, aj muži ti, kteříž posláni byli od Kornelia, ptajíce se na dům Šimonův, stáli přede dveřmi.

17 Ὡς δὲ ἐν ἑαυτῷ διηπόρει ὁ Πέτρος τί ἂν εἴη τὸ ὅραμα ὃ εἶδεν, ἰδοὺ οἱ ἄνδρες οἱ ἀπεσταλμένοι ὑπὸ τοῦ Κορνηλίου διερωτήσαντες τὴν οἰκίαν τοῦ Σίμωνος ἐπέστησαν ἐπὶ τὸν πυλῶνα,

17 Pe când Petru nu ştia ce sã creadã despre înţelesul vedeniei pe care o avusese, iatã cã, oamenii trimeşi de Corneliu, întrebînd de casa lui Simon, au stat la poartã,

17  Now while Peter was greatly puzzled about what to make of the vision that he had seen, suddenly the men sent by Cornelius appeared. They were asking for Simon's house and were standing by the gate.

18 zavolali a vyptávali se, je-li tu hostem Šimon zvaný Petr.

18 zavolali a ptali se, zda tu bydlí Šimon, kterému říkají Petr.

18 zavolali: "Je tu hostem Šimon zvaný Petr?"

18 A zavolavše kohosi, tázali se: Má-li zde hospodu Šimon, kterýž má příjmí Petr?

18 καὶ φωνήσαντες ἐπυνθάνοντο εἰ Σίμων ὁ ἐπικαλούμενος Πέτρος ἐνθάδε ξενίζεται.

18  şi au întrebat cu glas tare dacã Simon, zis şi Petru, gãzduieşte acolo.

18  They called out to ask whether Simon, who was called Peter, was staying there.

19 Když Petr přemýšlel o tom vidění, Duchmu řekl: „Hle, tři muži tě hledají.

19 A Petr stále ještě přemýšlel o svém vidění, když mu Duch řekl: "Jsou tu tři muži a hledají tě;

19 Petr zatím přemýšlel o tom vidění. Duch mu řekl: "Hledají tě tři muži.

19 A když Petr přemyšloval o tom vidění, řekl jemu Duch: Aj, muži tři hledají tebe.

19 τοῦ δὲ Πέτρου διενθυμουμένου περὶ τοῦ ὁράματος εἶπεν αὐτῷ τὸ πνεῦμα, Ἰδοὺ ἄνδρες τρεῖς ζητοῦντές σε·

19 Si pe când se gândea Petru la vedenia aceea, Duhul i-a zis: "Iatã cã te cautã trei oameni;

19  While Peter was still thinking about the vision, the Spirit said to him, "Look, three men are searching for you.

20 Vstaň, sestup a jdi bez pochybování s nimi, neboť já jsem je poslal.“

20 sejdi hned dolů a bez rozpaků s nimi jdi, neboť já jsem je poslal."

20 Vstaň, sejdi dolů a bez váhání odejdi s nimi, protože jsem je poslal já sám."

20 Protož vstana, sejdi dolů a jdi s nimi, nic nepochybuje; neboť jsem já je poslal.

20 ἀλλὰ ἀναστὰς κατάβηθι καὶ πορεύου σὺν αὐτοῖς μηδὲν διακρινόμενος, ὅτι ἐγὼ ἀπέσταλκα αὐτούς.

20 scoalã-te, pogoarã-te, şi du-te cu ei, fãrã şovãire, cãci Eu i-am trimis."

20  Now get up, go down, and go with them without hesitation; for I have sent them."

21 Petr tedy sešel dolů k těm mužům a řekl: „Hle, já jsem , kterého hledáte. Co důvodem vašeho příchodu?“

21 Petr tedy sešel dolů k těm mužům a řekl: "Já jsem ten, kterého hledáte. Proč jste za mnou přišli?"

21 Petr tedy sešel dolů k těm mužům a řekl: "Já jsem ten, koho hledáte. Co vás přivádí?"

21 Tedy sšed Petr k mužům, jenž posláni byli k němu od Kornelia, řekl: Aj, jáť jsem ten, kteréhož hledáte. Jaká jest příčina, pro niž jste přišli?

21 καταβὰς δὲ Πέτρος πρὸς τοὺς ἄνδρας εἶπεν, Ἰδοὺ ἐγώ εἰμι ὃν ζητεῖτε· τίς ἡ αἰτία δι' ἣν πάρεστε;

21 Petru, deci, s-a pogorât şi a zis oamenilor acelora: "Eu Sunt acela, pe care-l cãutaţi; ce pricinã vã aduce?"

21  So Peter went down to the men and said, "I am the one you are looking for; what is the reason for your coming?"

22 Oni řekli: „Setník Kornélius, muž spravedlivý, který se bojí Boha a celý židovský národ vydává svědectví, dostal pokyn od svatého anděla, aby tě pozval do svého domu a vyslechl tvá slova.“

22 Oni odpověděli: "Posílá nás setník Kornélius, muž spravedlivý, který věří v jediného Boha a má dobrou pověst u všeho židovského lidu. Zjevil se mu anděl a rozkázal mu, aby tě pozval do svého domu a vyslechl, co mu máš říci."

22 Odpověděli: "Setník Kornelius, spravedlivý a bohabojný muž, který má dobrou pověst u celého židovského národa, dostal od svatého anděla pokyn, že tě má pozvat k sobě domů, aby vyslechl tvá slova."

22 Oni pak řekli: Kornelius setník, muž spravedlivý a bohabojící, i svědectví dobré mající ode všeho národu Židovského, u vidění napomenut jest od anděla svatého, aby povolal tebe do domu svého a slyšel řeč od tebe.

22 οἱ δὲ εἶπαν, Κορνήλιος ἑκατοντάρχης, ἀνὴρ δίκαιος καὶ φοβούμενος τὸν θεὸν μαρτυρούμενός τε ὑπὸ ὅλου τοῦ ἔθνους τῶν Ἰουδαίων, ἐχρηματίσθη ὑπὸ ἀγγέλου ἁγίου μεταπέμψασθαί σε εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ καὶ ἀκοῦσαι ῥήματα παρὰ σοῦ.

22 Ei au rãspuns: "Sutaşul Corneliu, om drept şi temãtor de Dumnezeu şi vorbit de bine de tot neamul Iudeilor, a fost înştiinţat de Dumnezeu, printr-un înger Sfânt, sã te cheme în casa lui, şi sã audã cuvintele pe care i le vei spune."

22  They answered, "Cornelius, a centurion, an upright and God-fearing man, who is well spoken of by the whole Jewish nation, was directed by a holy angel to send for you to come to his house and to hear what you have to say."