CSP

CEP

B21

BKR

NA

VDC

NRSV

1 První zprávu, ó Theofile, jsem napsal o všem, co Ježíš začal činit a učit,

1 První knihu, Theofile, jsem napsal o všem, co Ježíš činil a učil od samého počátku

1 První knihu jsem sepsal, drahý Teofile, o všem, co Ježíš začal dělat a učit

1 První zajisté knihu sepsalť jsem, ó Teofile, o všech věcech, kteréž začal Ježíš činiti a učiti,

1 Τὸν μὲν πρῶτον λόγον ἐποιησάμην περὶ πάντων, ὦ Θεόφιλε, ὧν ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς ποιεῖν τε καὶ διδάσκειν

1 Teofile, în cea dintâi carte a mea, am vorbit despre tot ce a început Isus sã facã şi sã înveţe pe oameni,

1  In the first book, Theophilus, I wrote about all that Jesus did and taught from the beginning

2 až do dne, kdy byl vzat vzhůru, když skrze Ducha Svatého dal příkazy apoštolům, které si vyvolil.

2 až do dne, kdy v Duchu svatém přikázal svým vyvoleným apoštolům, jak si mají počínat, a byl přijat k Bohu;

2 až do dne, kdy byl vzat vzhůru poté, co skrze Ducha svatého dal pokyny svým vyvoleným apoštolům.

2 Až do toho dne, v kterémžto dav přikázání apoštolům, kteréž byl skrze Ducha svatého vyvolil, vzhůru vzat jest.

2 ἄχρι ἧς ἡμέρας ἐντειλάμενος τοῖς ἀποστόλοις διὰ πνεύματος ἁγίου οὓς ἐξελέξατο ἀνελήμφθη·

2 de la început pânã în ziua în care S-a înãlţat la cer, dupã ce, prin Duhul Sfânt, dãduse poruncile Sale apostolilor, pe care-i alesese.

2  until the day when he was taken up to heaven, after giving instructions through the Holy Spirit to the apostles whom he had chosen.

3 Jim také po svém utrpení mnoha důkazy prokázal, že žije, po čtyřicet dní se jim dával spatřit a říkal o Božím království.

3 jim také po svém umučení mnoha způsoby prokázal, že žije, po čtyřicet dní se jim dával spatřit a učil je o království Božím.

3 Těm také po svém umučení mnoha jistými důkazy prokázal, že je živý, když se jim po čtyřicet dní ukazoval a mluvil o Božím království.

3 Kterýmžto i zjevoval sebe samého živého po svém umučení ve mnohých jistých důvodích, za čtyřidceti dnů ukazuje se jim a mluvě o království Božím.

3 οἷς καὶ παρέστησεν ἑαυτὸν ζῶντα μετὰ τὸ παθεῖν αὐτὸν ἐν πολλοῖς τεκμηρίοις, δι' ἡμερῶν τεσσεράκοντα ὀπτανόμενος αὐτοῖς καὶ λέγων τὰ περὶ τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ.

3 Dupã patima Lui, li S-a înfãţişat viu, prin multe dovezi, arãtându-li-Se deseori timp de patruzeci de zile, şi vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la Împãrãţia lui Dumnezeu.

3  After his suffering he presented himself alive to them by many convincing proofs, appearing to them during forty days and speaking about the kingdom of God.

4 A když s jedl, nařídil jim, aby se nevzdalovali z Jeruzaléma, ale očekávali Otcovo zaslíbení – „které jste slyšeli ode mne,

4 Když s nimi byl u stolu, nařídil jim, aby neodcházeli z Jeruzaléma: "Čekejte, až se splní Otcovo zaslíbení, o němž jste ode mne slyšeli.

4 Když se s nimi sešel, přikázal jim: "Neopouštějte Jeruzalém, ale očekávejte Otcovo zaslíbení, o kterém jste mě slyšeli mluvit.

4 A shromáždiv se s nimi, přikázal jim, aby z Jeruzaléma neodcházeli, ale aby očekávali zaslíbení Otcova, o kterémž jste prý slyšeli ode mne.

4 καὶ συναλιζόμενος παρήγγειλεν αὐτοῖς ἀπὸ Ἱεροσολύμων μὴ χωρίζεσθαι, ἀλλὰ περιμένειν τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πατρὸς ἣν ἠκούσατέ μου·

4 Pe când Se afla cu ei, le-a poruncit sã nu se depãrteze de Ierusalim, ci sã aştepte acolo fãgãduinţa Tatãlui "pe care" le-a zis El "aţi auzit-o de la Mine.

4  While staying with them, he ordered them not to leave Jerusalem, but to wait there for the promise of the Father. "This," he said, "is what you have heard from me;

5 neboť Jan křtil vodou, vy však po nemnohých těchto dnech budete pokřtěni v Duchu Svatém.“

5 Jan křtil vodou, vy však budete pokřtěni Duchem svatým, až uplyne těchto několik dní."

5 Jan křtil vodou, ale vy budete brzy pokřtěni Duchem svatým."

5 Nebo Jan zajisté křtil vodou, ale vy pokřtěni budete Duchem svatým po nemnohých těchto dnech.

5 ὅτι Ἰωάννης μὲν ἐβάπτισεν ὕδατι, ὑμεῖς δὲ ἐν πνεύματι βαπτισθήσεσθε ἁγίῳ οὐ μετὰ πολλὰς ταύτας ἡμέρας.

5 Cãci Ioan a botezat cu apã, dar voi, nu dupã multe zile, veţi fi botezaţi cu Duhul Sfânt."

5  for John baptized with water, but you will be baptized with the Holy Spirit not many days from now."

6 Když se tedy sešli, tázali se ho: „Pane, v tomto čase obnovíš království pro Izrael?“

6 Ti, kteří byli s ním, se ho ptali: "Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael?"

6 Ti, kdo s ním byli, se ho zeptali: "Pane, obnovíš už teď království Izraele?"

6 Oni pak sšedše se, otázali se ho, řkouce: Pane, v tomto-li času napravíš království Izraelské?

6 Οἱ μὲν οὖν συνελθόντες ἠρώτων αὐτὸν λέγοντες, Κύριε, εἰ ἐν τῷ χρόνῳ τούτῳ ἀποκαθιστάνεις τὴν βασιλείαν τῷ Ἰσραήλ;

6 Deci apostolii, pe când erau strânşi laolaltã, L-au întrebat: "Doamne, în vremea aceasta ai de gând sã aşezi din nou Împãrãţia lui Israel?"

6  So when they had come together, they asked him, "Lord, is this the time when you will restore the kingdom to Israel?"

7 Řekl jim: „Nepřísluší vám poznat časy a doby, které Otec uložil ve vlastní pravomoci,

7 Řekl jim: "Není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci;

7 Odpověděl jim: "Není vaše věc znát časy a doby, které si Otec ponechal ve své pravomoci.

7 I řekl jim: Neníť vaše věc znáti časy anebo příhodnosti časů, kteréžto Otec v moci své položil.

7 εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς, Οὐχ ὑμῶν ἐστιν γνῶναι χρόνους ἢ καιροὺς οὓς ὁ πατὴρ ἔθετο ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ·

7 El le-a rãspuns: "Nu este treaba voastrã sã ştiţi vremurile sau soroacele; pe acestea Tatãl le-a pãstrat sub stãpânirea Sa.

7  He replied, "It is not for you to know the times or periods that the Father has set by his own authority.

8 ale přijmete moc Ducha Svatého, který na vás přijde, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až po nejzazší konec země.“

8 ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země."

8 Přijmete ale moc Ducha svatého přicházejícího na vás a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří a až na konec světa."

8 Ale přijmete moc Ducha svatého, přicházejícího na vás, a budete mi svědkové, i v Jeruzalémě, i ve všem Judstvu, i v Samaří, a až do posledních končin země.

8 ἀλλὰ λήμψεσθε δύναμιν ἐπελθόντος τοῦ ἁγίου πνεύματος ἐφ' ὑμᾶς, καὶ ἔσεσθέ μου μάρτυρες ἔν τε Ἰερουσαλὴμ καὶ ἐν πάσῃ τῇ Ἰουδαίᾳ καὶ Σαμαρείᾳ καὶ ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς.

8 Ci voi veţi primi o putere, când Se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toatã Iudea, în Samaria, şi pânã la marginile pãmântului."

8  But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you; and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth."

9 Když to pověděl, byl před jejich zraky vyzdvižen a oblak jim ho vzal z očí.

9 Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a oblak jim ho zastřel.

9 Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a zmizel jim z očí v oblaku.

9 A to pověděv, ani na to hledí, vzhůru vyzdvižen jest, a oblak vzal jej od očí jejich.

9 καὶ ταῦτα εἰπὼν βλεπόντων αὐτῶν ἐπήρθη, καὶ νεφέλη ὑπέλαβεν αὐτὸν ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν.

9 Dupã ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la El, S-a înãlţat la cer, şi un nor L-a ascuns din ochii lor.

9  When he had said this, as they were watching, he was lifted up, and a cloud took him out of their sight.

10 A když se upřeně dívali do nebe, jak odchází, hle, stáli vedle nich dva muži v bílých šatech

10 A když upřeně hleděli k nebi za ním, jak odchází, hle, stáli vedle nich dva muži v bílém rouchu

10 Zatímco se upřeně dívali, jak odchází do nebe, hle, přistoupili k nim dva muži v bílém rouchu

10 A když za ním v nebe jdoucím pilně hleděli, aj, dva muži postavili se podle nich v rouše bílém,

10 καὶ ὡς ἀτενίζοντες ἦσαν εἰς τὸν οὐρανὸν πορευομένου αὐτοῦ, καὶ ἰδοὺ ἄνδρες δύο παρειστήκεισαν αὐτοῖς ἐν ἐσθήσεσι λευκαῖς,

10 Si cum stãteau ei cu ochii pironiţi spre cer, pe când Se suia El, iatã cã li s-au arãtat doi bãrbaţi îmbrãcaţi în alb,

10  While he was going and they were gazing up toward heaven, suddenly two men in white robes stood by them.

11 a řekli: „Muži galilejští, co stojíte a hledíte do nebe? Tento Ježíš, který byl od vás vzat vzhůru do nebe, přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet do nebe.“

11 a řekli: "Muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet."

11 a řekli jim: "Co tu stojíte a hledíte k nebi, Galilejci? Tento Ježíš, který od vás byl vzat do nebe, se vrátí právě tak, jak jste ho viděli odcházet."

11 A řekli: Muži Galilejští, co stojíte, hledíce do nebe? Tento Ježíš, kterýž vzhůru vzat jest od vás do nebe, takť přijde, jakž jste spatřili způsob jeho jdoucího do nebe.

11 οἳ καὶ εἶπαν, Ἄνδρες Γαλιλαῖοι, τί ἑστήκατε ἐμβλέποντες εἰς τὸν οὐρανόν; οὗτος ὁ Ἰησοῦς ὁ ἀναλημφθεὶς ἀφ' ὑμῶν εἰς τὸν οὐρανὸν οὕτως ἐλεύσεται ὃν τρόπον ἐθεάσασθε αὐτὸν πορευόμενον εἰς τὸν οὐρανόν.

11 şi au zis: "Bãrbaţi Galileeni, de ce staţi şi vã uitaţi spre cer? Acest Isus, care S-a înãlţat la cer din mijlocul vostru, va veni în acelaşi fel cum L-aţi vãzut mergând la cer."

11  They said, "Men of Galilee, why do you stand looking up toward heaven? This Jesus, who has been taken up from you into heaven, will come in the same way as you saw him go into heaven."

12 Potom se vrátili do Jeruzaléma z hory nazývané Olivová, která je blízko Jeruzaléma, ve vzdálenosti sobotní cesty.

12 Potom se z hory, které se říká Olivová, vrátili do Jeruzaléma; není to daleko, jen asi kolik je dovoleno ujít v sobotu.

12 Tehdy se vrátili do Jeruzaléma od Olivetské hory ležící poblíž města - na vzdálenost sobotní cesty.

12 Tedy navrátili se do Jeruzaléma od hory, jenž slove Olivetská, kteráž jest blízko Jeruzaléma, vzdálí cesty jednoho dne svátečního.

12 Τότε ὑπέστρεψαν εἰς Ἰερουσαλὴμ ἀπὸ ὄρους τοῦ καλουμένου Ἐλαιῶνος, ὅ ἐστιν ἐγγὺς Ἰερουσαλὴμ σαββάτου ἔχον ὁδόν.

12 Atunci ei s-au întors în Ierusalim din muntele numit al Mãslinilor, care este lângã Ierusalim, departe cât un drum în ziua Sabatului.

12  Then they returned to Jerusalem from the mount called Olivet, which is near Jerusalem, a sabbath day's journey away.

13 Když vešli , vystoupili do horní místnosti, kde pobývali Petr, Jan, Jakub, Ondřej, Filip, Tomáš, Bartoloměj, Matouš, Jakub Alfeův, Šimon Zélóta a Juda Jakubův.

13 Když přišli do města, vystoupili do horní místnosti domu, kde pobývali. Byli to Petr, Jan, Jakub, Ondřej, Filip a Tomáš, Bartoloměj a Matouš, Jakub Alfeův, Šimon Zélóta a Juda Jakubův.

13 Když přišli, vystoupili do horní místnosti domu, kde pobývali: Petr, Jakub, Jan, Ondřej, Filip, Tomáš, Bartoloměj, Matouš, Jakub (syn Alfeův), Šimon Zélot a Juda (syn Jakubův).

13 A když přišli domů, vstoupili do vrchního příbytku domu, kdež přebývali, i Petr i Jakub, i Jan a Ondřej, Filip a Tomáš, Bartoloměj a Matouš, Jakub Alfeův a Šimon Zelótes a Judas bratr Jakubův.

13 καὶ ὅτε εἰσῆλθον, εἰς τὸ ὑπερῷον ἀνέβησαν οὗ ἦσαν καταμένοντες, ὅ τε Πέτρος καὶ Ἰωάννης καὶ Ἰάκωβος καὶ Ἀνδρέας, Φίλιππος καὶ Θωμᾶς, Βαρθολομαῖος καὶ Μαθθαῖος, Ἰάκωβος Ἁλφαίου καὶ Σίμων ὁ ζηλωτὴς καὶ Ἰούδας Ἰακώβου.

13 Când au ajuns acasã, s-au suit în odaia de sus, unde stãteau de obicei. Erau: Petru, Iacov, Ioan, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacov, fiul lui Alfeu, Simon Zilotul, şi Iuda, fiul lui Iacov.

13  When they had entered the city, they went to the room upstairs where they were staying, Peter, and John, and James, and Andrew, Philip and Thomas, Bartholomew and Matthew, James son of Alphaeus, and Simon the Zealot, and Judas son of James.

14 Ti všichni zůstávali jednomyslně oddáni modlitbě se ženami, Marií, matkou Ježíšovou, a s jeho bratry.

14 Ti všichni se svorně a vytrvale modlili spolu se ženami, s Marií, matkou Ježíšovou, a s jeho bratry.

14 Ti všichni svorně setrvávali v modlitbách společně s ženami i s Ježíšovou matkou Marií a s jeho sourozenci.

14 Ti všickni byli trvajíce jednomyslně na modlitbě a pokorné prosbě s ženami a s Marijí, matkou Ježíšovou, i s bratřími jeho.

14 οὗτοι πάντες ἦσαν προσκαρτεροῦντες ὁμοθυμαδὸν τῇ προσευχῇ σὺν γυναιξὶν καὶ Μαριὰμ τῇ μητρὶ τοῦ Ἰησοῦ καὶ τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ.

14  Toţi aceştia stãruiau cu un cuget în rugãciune şi în cereri, împreunã cu femeile, şi cu Maria, mama lui Isus, şi cu fraţii Lui.

14  All these were constantly devoting themselves to prayer, together with certain women, including Mary the mother of Jesus, as well as his brothers.

15 V těch dnech se postavil Petr uprostřed bratří – byl pohromadě zástup asi sto dvaceti osob – a řekl:

15 V těch dnech vstal Petr ve shromáždění bratří - bylo tam pohromadě asi sto dvacet lidí - a řekl:

15 V té době vstal uprostřed shromážděných učedníků Petr (bylo jich tam asi sto dvacet) a řekl:

15 V těch pak dnech povstav Petr uprostřed učedlníků, řekl (a byl zástup lidí spolu shromážděných okolo sta a dvadcíti):

15 Καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις ἀναστὰς Πέτρος ἐν μέσῳ τῶν ἀδελφῶν εἶπεν· ἦν τε ὄχλος ὀνομάτων ἐπὶ τὸ αὐτὸ ὡσεὶ ἑκατὸν εἴκοσι·

15 În zilele acelea, Petru s-a sculat în mijlocul fraţilor, numãrul celor adunaţi laolaltã era de aproape o sutã douãzeci, şi a zis:

15  In those days Peter stood up among the believers (together the crowd numbered about one hundred twenty persons) and said,

16 „Muži bratři, muselo se naplnit Písma, které předpověděl Duch Svatý ústy Davidovými o Judovi, jenž se stal vůdcem těch, kteří se zmocnili Ježíše;

16 "Bratří, muselo se splnit slovo Písma, kde Duch svatý už ústy Davidovými mluvil o Jidášovi, o tom, který na Ježíše přivedl stráže,

16 "Bratři, muselo se naplnit, co v Písmu Davidovými ústy předpověděl Duch svatý o Jidášovi, který na Ježíše přivedl stráže,

16 Muži bratří, musilo se naplniti Písmo to, kteréž předpověděl Duch svatý skrze ústa Davidova o Jidášovi, kterýž byl vůdce těch, jenž jímali Ježíše.

16 Ἄνδρες ἀδελφοί, ἔδει πληρωθῆναι τὴν γραφὴν ἣν προεῖπεν τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον διὰ στόματος Δαυὶδ περὶ Ἰούδα τοῦ γενομένου ὁδηγοῦ τοῖς συλλαβοῦσιν Ἰησοῦν,

16 "Fraţilor, trebuia sã se împlineascã Scriptura spusã de Duhul Sfânt mai înainte, prin gura lui David, despre Iuda, care a fost cãlãuza celor ce au prins pe Isus.

16  "Friends, the scripture had to be fulfilled, which the Holy Spirit through David foretold concerning Judas, who became a guide for those who arrested Jesus--

17 byl počítán mezi nás a obdržel podíl na této službě.

17 ačkoliv patřil do počtu nás Dvanácti a byl vyvolen ke stejné službě.

17 ačkoli patřil mezi nás a měl podíl na této službě."

17 Nebo byl přičten k nám, a byl došel losu přisluhování tohoto.

17 ὅτι κατηριθμημένος ἦν ἐν ἡμῖν καὶ ἔλαχεν τὸν κλῆρον τῆς διακονίας ταύτης.

17 El era din numãrul nostru, şi era pãrtaş al aceleiaşi slujbe.

17  for he was numbered among us and was allotted his share in this ministry."

18 Z odměny za nepravost získal pole, a když spadl střemhlav, roztrhl se v půli a všechny jeho vnitřnosti vyhřezly.

18 Z odměny za svůj zlý čin si koupil pole, ale pak se střemhlav zřítil, jeho tělo se roztrhlo a všechny vnitřnosti vyhřezly.

18 (Jidáš za své špinavé peníze získal pole. Poté, co se oběsil, roztrhl se v půli a vyhřezly mu všechny vnitřnosti.

18 Ten zajisté obdržel pole ze mzdy nepravosti, a oběsiv se, rozpukl se na dvé, i vykydla se všecka střeva jeho.

18 Οὗτος μὲν οὖν ἐκτήσατο χωρίον ἐκ μισθοῦ τῆς ἀδικίας, καὶ πρηνὴς γενόμενος ἐλάκησεν μέσος, καὶ ἐξεχύθη πάντα τὰ σπλάγχνα αὐτοῦ.

18  Omul acesta a dobîndit un ogor cu plata nelegiuirii lui, a cãzut cu capul în jos, a plesnit în douã prin mijloc, şi i s-au vãrsat toate mãruntaiele.

18  (Now this man acquired a field with the reward of his wickedness; and falling headlong, he burst open in the middle and all his bowels gushed out.

19 A se stalo známým všem obyvatelům Jeruzaléma, takže to pole bylo v jejich vlastním jazyce nazváno Hakeldama, to znamená Krvavé pole.

19 Všichni obyvatelé Jeruzaléma se o tom dověděli a začali tomu poli říkat ve svém jazyce Hakeldama, to znamená Krvavé pole.

19 Vědělo se o tom po celém Jeruzalémě, takže to pole dostalo v jejich řeči jméno Chakel-dama, totiž Krvavé pole.)

19 A to známé jest učiněno všechněm přebývajícím v Jeruzalémě, takže jest nazváno pole to vlastním jazykem jejich Akeldama, to jest pole krve.

19 καὶ γνωστὸν ἐγένετο πᾶσι τοῖς κατοικοῦσιν Ἰερουσαλήμ, ὥστε κληθῆναι τὸ χωρίον ἐκεῖνο τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ αὐτῶν Ἁκελδαμάχ, τοῦτ' ἔστιν, Χωρίον Αἵματος.

19 Lucrul acesta a ajuns aşa de cunoscut de toţi locuitorii din Ierusalim, încît ogorul acela a fost numit în limba lor: "Acheldama" adicã: "Ogorul sângelui." -

19  This became known to all the residents of Jerusalem, so that the field was called in their language Hakeldama, that is, Field of Blood.)

20 Neboť je napsáno v knize Žalmů: ‚Jeho příbytek ať zpustne, ať není , kdo by v něm bydlil‘ a ‚Jeho pověření ať obdrží jiný‘.

20 Neboť je psáno v knize Žalmů: 'Jeho obydlí ať zpustne, ať není nikoho, kdo by v něm bydlil'; a jinde je psáno: 'Jeho pověření ať převezme jiný.'

20 "V knize Žalmů je psáno: ‚Jeho příbytek ať zůstane pustý a ať v něm nikdo nebydlí' a dále: ‚Jeho pověření ať přijme jiný.'

20 Psáno jest zajisté v knihách Žalmů: Budiž příbytek jeho pustý, a nebuď, kdo by přebýval v něm, a opět: Biskupství jeho vezmi jiný.

20 Γέγραπται γὰρ ἐν βίβλῳ ψαλμῶν, Γενηθήτω ἡ ἔπαυλις αὐτοῦ ἔρημος καὶ μὴ ἔστω ὁ κατοικῶν ἐν αὐτῇ, καί, Τὴν ἐπισκοπὴν αὐτοῦ λαβέτω ἕτερος.

20 În adevãr, în cartea Psalmilor este scris: "Locuinţa lui sã rãmânã pustie, şi nimeni sã nu locuiascã în ea!" Si: "Slujba lui s-o ia altul!"

20  "For it is written in the book of Psalms, 'Let his homestead become desolate, and let there be no one to live in it'; and 'Let another take his position of overseer.'

21 Proto se musí jeden z těch mužů, kteří s námi chodili po celý čas, kdy Pán Ježíš pobýval mezi námi,

21 Proto jeden z těch mužů, kteří s námi chodili po celý čas, kdy Pán Ježíš byl mezi námi,

21 Jeden z těch, kdo s námi chodili po celý čas, kdy Pán Ježíš přebýval mezi námi,

21 Protož musíť to býti, aby jeden z těch mužů, kteříž jsou s námi bývali po všecken čas, v němž přebýval mezi námi Pán Ježíš,

21 δεῖ οὖν τῶν συνελθόντων ἡμῖν ἀνδρῶν ἐν παντὶ χρόνῳ ᾧ εἰσῆλθεν καὶ ἐξῆλθεν ἐφ' ἡμᾶς ὁ κύριος Ἰησοῦς,

21 Trebuie, deci, ca, dintre cei ce ne-au însoţit în toatã vremea în care a trãit Domnul Isus între noi,

21  So one of the men who have accompanied us during all the time that the Lord Jesus went in and out among us,

22 od křtu Janova až do dne, kdy byl od nás vzat vzhůru, stát s námi svědkem jeho zmrtvýchvstání.“

22 od křtu Janova až do dne, kdy byl od nás vzat, musí se spolu s námi stát svědkem jeho zmrtvýchvstání."

22 od Janova křtu až do dne, kdy byl od nás vzat vzhůru, se proto musí stát spolu s námi svědkem jeho vzkříšení."

22 Počav od křtu Janova až do dne toho, v kterémžto vzhůru vzat jest od nás, byl svědkem spolu s námi vzkříšení jeho.

22 ἀρξάμενος ἀπὸ τοῦ βαπτίσματος Ἰωάννου ἕως τῆς ἡμέρας ἧς ἀνελήμφθη ἀφ' ἡμῶν, μάρτυρα τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ σὺν ἡμῖν γενέσθαι ἕνα τούτων.

22 cu începere de la botezul lui Ioan pânã în ziua când S-a înãlţat El de la noi, sã fie rânduit, unul care sã ne însoţeascã drept martor al învierii Lui.

22  beginning from the baptism of John until the day when he was taken up from us-- one of these must become a witness with us to his resurrection."

23 I postavili dva: Josefa zvaného Barsabáš, jenž měl příjmení Justus, a Matěje.

23 Vybrali tedy dva, Josefa jménem Barsabas, zvaného Justus, a Matěje;

23 Navrhli dva - Josefa Barnabáše, zvaného také Justus, a Matěje.

23 Tedy postavili dva, Jozefa, jenž sloul Barsabáš, kterýž měl příjmí Justus, a Matěje.

23 καὶ ἔστησαν δύο, Ἰωσὴφ τὸν καλούμενον Βαρσαββᾶν, ὃς ἐπεκλήθη Ἰοῦστος, καὶ Μαθθίαν.

23 Ei au pus înainte pe doi: pe Iosif, numit Barsaba, zis şi Iust, şi pe Matia.

23  So they proposed two, Joseph called Barsabbas, who was also known as Justus, and Matthias.

24 Pak se pomodlili a řekli: „Ty, Pane, který znáš srdce všech, ukaž, kterého z těchto dvou sis vyvolil,

24 pak se modlili: "Ty, Pane, znáš srdce všech lidí; ukaž, koho z těch dvou sis vyvolil,

24 Potom se modlili: "Ty, Pane, znáš srdce všech lidí. Ukaž, kterého z těch dvou jsi vyvolil,

24 A modléce se, řekli: Ty, Pane, všech srdcí zpytateli, ukažiž, kterého jsi vyvolil z těchto dvou,

24 καὶ προσευξάμενοι εἶπαν, Σὺ κύριε, καρδιογνῶστα πάντων, ἀνάδειξον ὃν ἐξελέξω ἐκ τούτων τῶν δύο ἕνα

24 Apoi au fãcut urmãtoarea rugãciune: "Doamne, Tu, care cunoşti inimile tuturor oamenilor, aratã-ne pe care din aceşti doi l-ai ales,

24  Then they prayed and said, "Lord, you know everyone's heart. Show us which one of these two you have chosen

25 aby dostal místo této službě a apoštolství, od něhož se Juda odvrátil a odešel na své místo.“

25 aby převzal místo v této apoštolské službě, kterou Jidáš opustil a odešel tam, kam patří."

25 aby měl podíl na této službě a stal se apoštolem namísto Jidáše, který se odvrátil a odešel, kam patří."

25 Aby přijal los přisluhování tohoto a apoštolství, z něhož jest vypadl Jidáš, aby odšel na místo své.

25 λαβεῖν τὸν τόπον τῆς διακονίας ταύτης καὶ ἀποστολῆς, ἀφ' ἧς παρέβη Ἰούδας πορευθῆναι εἰς τὸν τόπον τὸν ἴδιον.

25 ca sã ia loc în slujba şi apostolia aceasta, din care a cãzut Iuda, ca sã meargã la locul lui."

25  to take the place in this ministry and apostleship from which Judas turned aside to go to his own place."

26 Dali jim losy a los padl na Matěje; i byl volbou připojen k jedenácti apoštolům.

26 Potom jim dali losy a los padl na Matěje; tak byl připojen k jedenácti apoštolům.

26 Potom losovali: los padl na Matěje, a tak byl připočten k jedenácti apoštolům.

26 I dali jim losy. Spadl pak los na Matěje, i připojen jest z společného snešení k jedenácti apoštolům.

26 καὶ ἔδωκαν κλήρους αὐτοῖς, καὶ ἔπεσεν ὁ κλῆρος ἐπὶ Μαθθίαν, καὶ συγκατεψηφίσθη μετὰ τῶν ἕνδεκα ἀποστόλων.

26 Au tras la sorţi, şi sorţul a cãzut pe Matia, care a fost numãrat împreunã cu cei unsprezece apostoli.

26  And they cast lots for them, and the lot fell on Matthias; and he was added to the eleven apostles.