CSP

CEP

B21

BKR

NA

VDC

NRSV

4 A když s jedl, nařídil jim, aby se nevzdalovali z Jeruzaléma, ale očekávali Otcovo zaslíbení – „které jste slyšeli ode mne,

4 Když s nimi byl u stolu, nařídil jim, aby neodcházeli z Jeruzaléma: "Čekejte, až se splní Otcovo zaslíbení, o němž jste ode mne slyšeli.

4 Když se s nimi sešel, přikázal jim: "Neopouštějte Jeruzalém, ale očekávejte Otcovo zaslíbení, o kterém jste mě slyšeli mluvit.

4 A shromáždiv se s nimi, přikázal jim, aby z Jeruzaléma neodcházeli, ale aby očekávali zaslíbení Otcova, o kterémž jste prý slyšeli ode mne.

4 καὶ συναλιζόμενος παρήγγειλεν αὐτοῖς ἀπὸ Ἱεροσολύμων μὴ χωρίζεσθαι, ἀλλὰ περιμένειν τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πατρὸς ἣν ἠκούσατέ μου·

4 Pe când Se afla cu ei, le-a poruncit sã nu se depãrteze de Ierusalim, ci sã aştepte acolo fãgãduinţa Tatãlui "pe care" le-a zis El "aţi auzit-o de la Mine.

4  While staying with them, he ordered them not to leave Jerusalem, but to wait there for the promise of the Father. "This," he said, "is what you have heard from me;