CSP

NA

NRSV

1 Pavel, otrok Krista Ježíše, povolaný apoštol, oddělený pro Boží evangelium,

1 Παῦλος δοῦλος Χριστοῦ Ἰησοῦ, κλητὸς ἀπόστολος, ἀφωρισμένος εἰς εὐαγγέλιον θεοῦ,

1  Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, set apart for the gospel of God,

2 které předem zaslíbil skrze své proroky ve svatých Písmech,

2 ὃ προεπηγγείλατο διὰ τῶν προφητῶν αὐτοῦ ἐν γραφαῖς ἁγίαις,

2  which he promised beforehand through his prophets in the holy scriptures,

3  o jeho Synu, jenž povstal podle těla z potomstva Davidova

3 περὶ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ τοῦ γενομένου ἐκ σπέρματος Δαυὶδ κατὰ σάρκα,

3  the gospel concerning his Son, who was descended from David according to the flesh

4 a podle Ducha svatosti byl vzkříšením mrtvých ustanoven za Syna Božího v moci, o Ježíši Kristu, našem Pánu.

4 τοῦ ὁρισθέντος υἱοῦ θεοῦ ἐν δυνάμει κατὰ πνεῦμα ἁγιωσύνης ἐξ ἀναστάσεως νεκρῶν, Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν,

4  and was declared to be Son of God with power according to the spirit of holiness by resurrection from the dead, Jesus Christ our Lord,

5 Skrze něho jsme přijali milost a apoštolské poslání k poslušnosti víry pro jeho jméno mezi všemi národy,

5 δι' οὗ ἐλάβομεν χάριν καὶ ἀποστολὴν εἰς ὑπακοὴν πίστεως ἐν πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ,

5  through whom we have received grace and apostleship to bring about the obedience of faith among all the Gentiles for the sake of his name,

6 mezi nimiž jste i vy, povolaní Ježíše Krista.

6 ἐν οἷς ἐστε καὶ ὑμεῖς κλητοὶ Ἰησοῦ Χριστοῦ,

6  including yourselves who are called to belong to Jesus Christ,

7 Všem těm, kdo jsou v Římě, milovaným Božím, povolaným svatým: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.

7 πᾶσιν τοῖς οὖσιν ἐν ᾩώμῃ ἀγαπητοῖς θεοῦ, κλητοῖς ἁγίοις· χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.

7  To all God's beloved in Rome, who are called to be saints: Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ.

8 Především děkuji svému Bohu skrze Ježíše Krista za vás všechny, že se zvěst o vaší víře šíří po celém světě.

8 Πρῶτον μὲν εὐχαριστῶ τῷ θεῷ μου διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ περὶ πάντων ὑμῶν, ὅτι ἡ πίστις ὑμῶν καταγγέλλεται ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ.

8  First, I thank my God through Jesus Christ for all of you, because your faith is proclaimed throughout the world.

9 Bůh, jemuž sloužím ve svém duchu v evangeliu jeho Syna, je mi svědkem, že se o vás stále zmiňuji

9 μάρτυς γάρ μού ἐστιν ὁ θεός, ᾧ λατρεύω ἐν τῷ πνεύματί μου ἐν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, ὡς ἀδιαλείπτως μνείαν ὑμῶν ποιοῦμαι

9  For God, whom I serve with my spirit by announcing the gospel of his Son, is my witness that without ceasing I remember you always in my prayers,

10 a vždy na svých modlitbách prosím, zda by se mi konečně jednou nepodařilo z Boží vůle přijít k vám.

10 πάντοτε ἐπὶ τῶν προσευχῶν μου, δεόμενος εἴ πως ἤδη ποτὲ εὐοδωθήσομαι ἐν τῷ θελήματι τοῦ θεοῦ ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς.

10  asking that by God's will I may somehow at last succeed in coming to you.

11 Toužím vás spatřit, abych vám mohl udělit nějaký duchovní dar k vaší posile,

11 ἐπιποθῶ γὰρ ἰδεῖν ὑμᾶς, ἵνα τι μεταδῶ χάρισμα ὑμῖν πνευματικὸν εἰς τὸ στηριχθῆναι ὑμᾶς,

11  For I am longing to see you so that I may share with you some spiritual gift to strengthen you--

12 to jest abychom byli, mezi vámi, navzájem povzbuzeni vírou toho druhého – vaší a mou.

12 τοῦτο δέ ἐστιν συμπαρακληθῆναι ἐν ὑμῖν διὰ τῆς ἐν ἀλλήλοις πίστεως ὑμῶν τε καὶ ἐμοῦ.

12  or rather so that we may be mutually encouraged by each other's faith, both yours and mine.

13 Nechci však, bratři, abyste nevěděli, že jsem se často rozhodl přijít k vám, ale až dosud bylo zabráněno, abych i mezi vámi sklidil nějaké ovoce jako mezi ostatními národy.

13 οὐ θέλω δὲ ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, ὅτι πολλάκις προεθέμην ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς, καὶ ἐκωλύθην ἄχρι τοῦ δεῦρο, ἵνα τινὰ καρπὸν σχῶ καὶ ἐν ὑμῖν καθὼς καὶ ἐν τοῖς λοιποῖς ἔθνεσιν.

13  I want you to know, brothers and sisters, that I have often intended to come to you (but thus far have been prevented), in order that I may reap some harvest among you as I have among the rest of the Gentiles.

14 Jsem dlužníkem Řeků i barbarů, moudrých i nevědomých,

14 Ἕλλησίν τε καὶ βαρβάροις, σοφοῖς τε καὶ ἀνοήτοις ὀφειλέτης εἰμί·

14  I am a debtor both to Greeks and to barbarians, both to the wise and to the foolish

15  tak, pokud na mně, toužím posloužit evangeliem i vám, kteří v Římě.

15 οὕτως τὸ κατ' ἐμὲ πρόθυμον καὶ ὑμῖν τοῖς ἐν ᾩώμῃ εὐαγγελίσασθαι.

15  -- hence my eagerness to proclaim the gospel to you also who are in Rome.

16 Nestydím se za evangelium, neboť je Boží moc k záchraně pro každého, kdo věří, předně pro Žida, ale i pro Řeka.

16 Οὐ γὰρ ἐπαισχύνομαι τὸ εὐαγγέλιον, δύναμις γὰρ θεοῦ ἐστιν εἰς σωτηρίαν παντὶ τῷ πιστεύοντι, Ἰουδαίῳ τε πρῶτον καὶ Ἕλληνι·

16  For I am not ashamed of the gospel; it is the power of God for salvation to everyone who has faith, to the Jew first and also to the Greek.

17 V něm se zjevuje Boží spravedlnost z víry k víře, jak je napsáno: ‚Spravedlivý z víry bude živ.‘

17 δικαιοσύνη γὰρ θεοῦ ἐν αὐτῷ ἀποκαλύπτεται ἐκ πίστεως εἰς πίστιν, καθὼς γέγραπται, Ὁ δὲ δίκαιος ἐκ πίστεως ζήσεται.

17  For in it the righteousness of God is revealed through faith for faith; as it is written, "The one who is righteous will live by faith."

18 Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří v nepravosti potlačují pravdu,

18 Ἀποκαλύπτεται γὰρ ὀργὴ θεοῦ ἀπ' οὐρανοῦ ἐπὶ πᾶσαν ἀσέβειαν καὶ ἀδικίαν ἀνθρώπων τῶν τὴν ἀλήθειαν ἐν ἀδικίᾳ κατεχόντων,

18  For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and wickedness of those who by their wickedness suppress the truth.

19 protože , co lze o Bohu poznat, je jim zřejmé; Bůh jim zjevil.

19 διότι τὸ γνωστὸν τοῦ θεοῦ φανερόν ἐστιν ἐν αὐτοῖς· ὁ θεὸς γὰρ αὐτοῖς ἐφανέρωσεν.

19  For what can be known about God is plain to them, because God has shown it to them.

20 Jeho věčnou moc a božství, neviditelné, lze totiž od stvoření světa jasně vidět, když přemýšlejí o díle, takže jsou bez výmluvy.

20 τὰ γὰρ ἀόρατα αὐτοῦ ἀπὸ κτίσεως κόσμου τοῖς ποιήμασιν νοούμενα καθορᾶται, ἥ τε ἀΐδιος αὐτοῦ δύναμις καὶ θειότης, εἰς τὸ εἶναι αὐτοὺς ἀναπολογήτους·

20  Ever since the creation of the world his eternal power and divine nature, invisible though they are, have been understood and seen through the things he has made. So they are without excuse;

21 Ačkoli poznali Boha, neoslavili jako Boha, ani neprojevili vděčnost, nýbrž upadli ve svých myšlenkách do marnosti a jejich nerozumné srdce se ocitlo ve tmě.

21 διότι γνόντες τὸν θεὸν οὐχ ὡς θεὸν ἐδόξασαν ἢ ηὐχαρίστησαν, ἀλλ' ἐματαιώθησαν ἐν τοῖς διαλογισμοῖς αὐτῶν καὶ ἐσκοτίσθη ἡ ἀσύνετος αὐτῶν καρδία.

21  for though they knew God, they did not honor him as God or give thanks to him, but they became futile in their thinking, and their senseless minds were darkened.

22 Tvrdí, že jsou moudří, stali se blázny.

22 φάσκοντες εἶναι σοφοὶ ἐμωράνθησαν,

22  Claiming to be wise, they became fools;

23 Zaměnili slávu neporušitelného Boha za zpodobení obrazu porušitelného člověka, ptáků, čtvernožců a plazů.

23 καὶ ἤλλαξαν τὴν δόξαν τοῦ ἀφθάρτου θεοῦ ἐν ὁμοιώματι εἰκόνος φθαρτοῦ ἀνθρώπου καὶ πετεινῶν καὶ τετραπόδων καὶ ἑρπετῶν.

23  and they exchanged the glory of the immortal God for images resembling a mortal human being or birds or four-footed animals or reptiles.

24 Proto je Bůh skrze žádosti jejich srdcí vydal do nečistoty, aby navzájem zneuctívali svá těla;

24 Διὸ παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ θεὸς ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις τῶν καρδιῶν αὐτῶν εἰς ἀκαθαρσίαν τοῦ ἀτιμάζεσθαι τὰ σώματα αὐτῶν ἐν αὐτοῖς,

24  Therefore God gave them up in the lusts of their hearts to impurity, to the degrading of their bodies among themselves,

25 vyměnili Boží pravdu za lež, kořili se a sloužili tvorstvu více než Stvořiteli, jenž je požehnaný na věky. Amen.

25 οἵτινες μετήλλαξαν τὴν ἀλήθειαν τοῦ θεοῦ ἐν τῷ ψεύδει, καὶ ἐσεβάσθησαν καὶ ἐλάτρευσαν τῇ κτίσει παρὰ τὸν κτίσαντα, ὅς ἐστιν εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας· ἀμήν.

25  because they exchanged the truth about God for a lie and worshiped and served the creature rather than the Creator, who is blessed forever! Amen.

26 Proto je Bůh vydal do potupných vášní. Jejich ženy vyměnily přirozený styk za nepřirozený

26 διὰ τοῦτο παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ θεὸς εἰς πάθη ἀτιμίας· αἵ τε γὰρ θήλειαι αὐτῶν μετήλλαξαν τὴν φυσικὴν χρῆσιν εἰς τὴν παρὰ φύσιν,

26  For this reason God gave them up to degrading passions. Their women exchanged natural intercourse for unnatural,

27 a stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženou a ve své touze se rozpálili jeden k druhému, muži s muži páchají hanebnost a na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svoje poblouzení.

27 ὁμοίως τε καὶ οἱ ἄρσενες ἀφέντες τὴν φυσικὴν χρῆσιν τῆς θηλείας ἐξεκαύθησαν ἐν τῇ ὀρέξει αὐτῶν εἰς ἀλλήλους, ἄρσενες ἐν ἄρσεσιν τὴν ἀσχημοσύνην κατεργαζόμενοι καὶ τὴν ἀντιμισθίαν ἣν ἔδει τῆς πλάνης αὐτῶν ἐν ἑαυτοῖς ἀπολαμβάνοντες.

27  and in the same way also the men, giving up natural intercourse with women, were consumed with passion for one another. Men committed shameless acts with men and received in their own persons the due penalty for their error.

28  tak, jako neuznali poznávat Boha, vydal je Bůh neosvědčené mysli, aby dělali, co se nesluší:

28 καὶ καθὼς οὐκ ἐδοκίμασαν τὸν θεὸν ἔχειν ἐν ἐπιγνώσει, παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ θεὸς εἰς ἀδόκιμον νοῦν, ποιεῖν τὰ μὴ καθήκοντα,

28  And since they did not see fit to acknowledge God, God gave them up to a debased mind and to things that should not be done.

29 Jsou naplněni veškerou nepravostí, , ničemností, chamtivostí, špatností, plni závisti, vraždy, sváru, lsti, zlomyslnosti, donašeči,

29 πεπληρωμένους πάσῃ ἀδικίᾳ πονηρίᾳ πλεονεξίᾳ κακίᾳ, μεστοὺς φθόνου φόνου ἔριδος δόλου κακοηθείας, ψιθυριστάς,

29  They were filled with every kind of wickedness, evil, covetousness, malice. Full of envy, murder, strife, deceit, craftiness, they are gossips,

30 pomlouvači, Bohu odporní, zpupní, domýšliví, chlubiví. Vymýšlejí zlé , neposlouchají rodiče,

30 καταλάλους, θεοστυγεῖς, ὑβριστάς, ὑπερηφάνους, ἀλαζόνας, ἐφευρετὰς κακῶν, γονεῦσιν ἀπειθεῖς,

30  slanderers, God-haters, insolent, haughty, boastful, inventors of evil, rebellious toward parents,

31  nerozumní, věrolomní, bezcitní nemilosrdní.

31 ἀσυνέτους, ἀσυνθέτους, ἀστόργους, ἀνελεήμονας·

31  foolish, faithless, heartless, ruthless.

32 Ačkoliv poznali Boží ustanovení, že ti, kdo dělají takové věci, jsou hodni smrti, nejenže je činí, ale dokonce schvalují , kteří dělají.

32 οἵτινες τὸ δικαίωμα τοῦ θεοῦ ἐπιγνόντες, ὅτι οἱ τὰ τοιαῦτα πράσσοντες ἄξιοι θανάτου εἰσίν, οὐ μόνον αὐτὰ ποιοῦσιν ἀλλὰ καὶ συνευδοκοῦσιν τοῖς πράσσουσιν.

32  They know God's decree, that those who practice such things deserve to die-- yet they not only do them but even applaud others who practice them.