CSP

NA

NRSV

1 Pavel a Timoteus, otroci Krista Ježíše, všem svatým v Kristu Ježíši, kteří jsou ve Filipech, a také biskupům a diakonům:

1 Παῦλος καὶ Τιμόθεος δοῦλοι Χριστοῦ Ἰησοῦ πᾶσιν τοῖς ἁγίοις ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τοῖς οὖσιν ἐν Φιλίπποις σὺν ἐπισκόποις καὶ διακόνοις·

1  Paul and Timothy, servants of Christ Jesus, To all the saints in Christ Jesus who are in Philippi, with the bishops and deacons:

2 Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce a Pána Ježíše Krista.

2 χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.

2  Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ.

3 Děkuji svému Bohu při každé vzpomínce na vás

3 Εὐχαριστῶ τῷ θεῷ μου ἐπὶ πάσῃ τῇ μνείᾳ ὑμῶν,

3  I thank my God every time I remember you,

4  vždy v každé své modlitbě za vás všechny prosím s radostí

4 πάντοτε ἐν πάσῃ δεήσει μου ὑπὲρ πάντων ὑμῶν μετὰ χαρᾶς τὴν δέησιν ποιούμενος,

4  constantly praying with joy in every one of my prayers for all of you,

5 nad vaší účastí na evangelia od prvního dne až doposud.

5 ἐπὶ τῇ κοινωνίᾳ ὑμῶν εἰς τὸ εὐαγγέλιον ἀπὸ τῆς πρώτης ἡμέρας ἄχρι τοῦ νῦν,

5  because of your sharing in the gospel from the first day until now.

6 Jsem si jist právě tím, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede až do dne Krista Ježíše.

6 πεποιθὼς αὐτὸ τοῦτο, ὅτι ὁ ἐναρξάμενος ἐν ὑμῖν ἔργον ἀγαθὸν ἐπιτελέσει ἄχρι ἡμέρας Χριστοῦ Ἰησοῦ·

6  I am confident of this, that the one who began a good work among you will bring it to completion by the day of Jesus Christ.

7 Vždyť je správné, abych takto smýšlel o vás všech, protože vás mám v srdci; jak ve svých poutech, tak při obhajobě a utvrzování evangelia jste vy všichni se mnou spoluúčastníky milosti.

7 καθώς ἐστιν δίκαιον ἐμοὶ τοῦτο φρονεῖν ὑπὲρ πάντων ὑμῶν, διὰ τὸ ἔχειν με ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμᾶς, ἔν τε τοῖς δεσμοῖς μου καὶ ἐν τῇ ἀπολογίᾳ καὶ βεβαιώσει τοῦ εὐαγγελίου συγκοινωνούς μου τῆς χάριτος πάντας ὑμᾶς ὄντας.

7  It is right for me to think this way about all of you, because you hold me in your heart, for all of you share in God's grace with me, both in my imprisonment and in the defense and confirmation of the gospel.

8 Bůh mi svědkem, jak po vás všech toužím v srdci Krista Ježíše.

8 μάρτυς γάρ μου ὁ θεός, ὡς ἐπιποθῶ πάντας ὑμᾶς ἐν σπλάγχνοις Χριστοῦ Ἰησοῦ.

8  For God is my witness, how I long for all of you with the compassion of Christ Jesus.

9 A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala v důkladnějším poznání a ve vší vnímavosti;

9 καὶ τοῦτο προσεύχομαι, ἵνα ἡ ἀγάπη ὑμῶν ἔτι μᾶλλον καὶ μᾶλλον περισσεύῃ ἐν ἐπιγνώσει καὶ πάσῃ αἰσθήσει,

9  And this is my prayer, that your love may overflow more and more with knowledge and full insight

10 abyste uměli rozpoznat to, na čem záleží, a byli čistí a bezúhonní pro den Kristův,

10 εἰς τὸ δοκιμάζειν ὑμᾶς τὰ διαφέροντα, ἵνα ἦτε εἰλικρινεῖς καὶ ἀπρόσκοποι εἰς ἡμέραν Χριστοῦ,

10  to help you to determine what is best, so that in the day of Christ you may be pure and blameless,

11 naplněni ovocem spravedlnosti, které skrze Ježíše Krista ke slávě a chvále Boží.

11 πεπληρωμένοι καρπὸν δικαιοσύνης τὸν διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς δόξαν καὶ ἔπαινον θεοῦ.

11  having produced the harvest of righteousness that comes through Jesus Christ for the glory and praise of God.

12 Chci však, bratři, abyste věděli, že mé postavení bylo spíše k prospěchu evangelia;

12 Γινώσκειν δὲ ὑμᾶς βούλομαι, ἀδελφοί, ὅτι τὰ κατ' ἐμὲ μᾶλλον εἰς προκοπὴν τοῦ εὐαγγελίου ἐλήλυθεν,

12  I want you to know, beloved, that what has happened to me has actually helped to spread the gospel,

13 vždyť moje pouta pro Krista, se stalo známým v celé císařské gardě i všem ostatním,

13 ὥστε τοὺς δεσμούς μου φανεροὺς ἐν Χριστῷ γενέσθαι ἐν ὅλῳ τῷ πραιτωρίῳ καὶ τοῖς λοιποῖς πάσιν,

13  so that it has become known throughout the whole imperial guard and to everyone else that my imprisonment is for Christ;

14 a většina bratrů, kteří se spolehli na Pána, se kvůli mým poutům více odvažují mluvit beze strachu slovo .

14 καὶ τοὺς πλείονας τῶν ἀδελφῶν ἐν κυρίῳ πεποιθότας τοῖς δεσμοῖς μου περισσοτέρως τολμᾶν ἀφόβως τὸν λόγον λαλεῖν.

14  and most of the brothers and sisters, having been made confident in the Lord by my imprisonment, dare to speak the word with greater boldness and without fear.

15 Někteří sice hlásají Krista také ze závisti a řevnivosti, jiní však i z dobré vůle.

15 Τινὲς μὲν καὶ διὰ φθόνον καὶ ἔριν, τινὲς δὲ καὶ δι' εὐδοκίαν τὸν Χριστὸν κηρύσσουσιν·

15  Some proclaim Christ from envy and rivalry, but others from goodwill.

16 Jedni z lásky, neboť vědí, že jsem tu k obraně evangelia,

16 οἱ μὲν ἐξ ἀγάπης, εἰδότες ὅτι εἰς ἀπολογίαν τοῦ εὐαγγελίου κεῖμαι,

16  These proclaim Christ out of love, knowing that I have been put here for the defense of the gospel;

17 druzí zvěstují Krista ze sobectví, ne z čistého úmyslu, domnívají se, že k mým poutům přidají soužení.

17 οἱ δὲ ἐξ ἐριθείας τὸν Χριστὸν καταγγέλλουσιν, οὐχ ἁγνῶς, οἰόμενοι θλῖψιν ἐγείρειν τοῖς δεσμοῖς μου.

17  the others proclaim Christ out of selfish ambition, not sincerely but intending to increase my suffering in my imprisonment.

18 Co tedy? Jen když se jakýmkoli způsobem, ať s postranním úmyslem, ať pravdivě zvěstuje Kristus; a z toho se raduji. Ale budu se i radovat.

18 τί γάρ; πλὴν ὅτι παντὶ τρόπῳ, εἴτε προφάσει εἴτε ἀληθείᾳ, Χριστὸς καταγγέλλεται, καὶ ἐν τούτῳ χαίρω· ἀλλὰ καὶ χαρήσομαι,

18  What does it matter? Just this, that Christ is proclaimed in every way, whether out of false motives or true; and in that I rejoice. Yes, and I will continue to rejoice,

19 Neboť vím, že mi to bude k záchraně skrze vaši modlitbu a podporu Ducha Ježíše Krista.

19 οἶδα γὰρ ὅτι τοῦτό μοι ἀποβήσεται εἰς σωτηρίαν διὰ τῆς ὑμῶν δεήσεως καὶ ἐπιχορηγίας τοῦ πνεύματος Ἰησοῦ Χριστοῦ,

19  for I know that through your prayers and the help of the Spirit of Jesus Christ this will turn out for my deliverance.

20 Toužebně očekávám a doufám, že v ničem nebudu zahanben, ale se vší otevřeností, jako vždycky i nyní, bude Kristus zveleben na mém těle, ať životem, ať smrtí.

20 κατὰ τὴν ἀποκαραδοκίαν καὶ ἐλπίδα μου ὅτι ἐν οὐδενὶ αἰσχυνθήσομαι, ἀλλ' ἐν πάσῃ παρρησίᾳ ὡς πάντοτε καὶ νῦν μεγαλυνθήσεται Χριστὸς ἐν τῷ σώματί μου, εἴτε διὰ ζωῆς εἴτε διὰ θανάτου.

20  It is my eager expectation and hope that I will not be put to shame in any way, but that by my speaking with all boldness, Christ will be exalted now as always in my body, whether by life or by death.

21 Vždyť žít pro mne Kristus a zemřít zisk.

21 ἐμοὶ γὰρ τὸ ζῆν Χριστὸς καὶ τὸ ἀποθανεῖν κέρδος.

21  For to me, living is Christ and dying is gain.

22 Jestliže tedy žít v těle, to pro mne užitek práce a nevím, co bych zvolil.

22 εἰ δὲ τὸ ζῆν ἐν σαρκί, τοῦτό μοι καρπὸς ἔργου· καὶ τί αἱρήσομαι οὐ γνωρίζω.

22  If I am to live in the flesh, that means fruitful labor for me; and I do not know which I prefer.

23 Přitahuje mě obojí: Mám touhu odejít a být s Kristem, mnohem, mnohem lepší;

23 συνέχομαι δὲ ἐκ τῶν δύο, τὴν ἐπιθυμίαν ἔχων εἰς τὸ ἀναλῦσαι καὶ σὺν Χριστῷ εἶναι, πολλῷ γὰρ μᾶλλον κρεῖσσον·

23  I am hard pressed between the two: my desire is to depart and be with Christ, for that is far better;

24 ale zůstat v těle nutnější pro vás.

24 τὸ δὲ ἐπιμένειν ἐν τῇ σαρκὶ ἀναγκαιότερον δι' ὑμᾶς.

24  but to remain in the flesh is more necessary for you.

25 O tom jsem přesvědčen a vím, že zůstanu a vytrvám se všemi vámi k vašemu pokroku a radosti ve víře,

25 καὶ τοῦτο πεποιθὼς οἶδα ὅτι μενῶ καὶ παραμενῶ πᾶσιν ὑμῖν εἰς τὴν ὑμῶν προκοπὴν καὶ χαρὰν τῆς πίστεως,

25  Since I am convinced of this, I know that I will remain and continue with all of you for your progress and joy in faith,

26 aby se v Kristu Ježíši rozhojňovala vaše chlouba ze mne, až k vám opět přijdu.

26 ἵνα τὸ καύχημα ὑμῶν περισσεύῃ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἐν ἐμοὶ διὰ τῆς ἐμῆς παρουσίας πάλιν πρὸς ὑμᾶς.

26  so that I may share abundantly in your boasting in Christ Jesus when I come to you again.

27 Jenom veďte život hodný Kristova evangelia, abych, přijdu-li k vám, viděl, či jsem-li nepřítomen, o vás slyšel, že pevně stojíte v jednom Duchu, jako jedna duše zápasíte ve víře evangelia

27 Μόνον ἀξίως τοῦ εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ πολιτεύεσθε, ἵνα εἴτε ἐλθὼν καὶ ἰδὼν ὑμᾶς εἴτε ἀπὼν ἀκούω τὰ περὶ ὑμῶν, ὅτι στήκετε ἐν ἑνὶ πνεύματι, μιᾷ ψυχῇ συναθλοῦντες τῇ πίστει τοῦ εὐαγγελίου,

27  Only, live your life in a manner worthy of the gospel of Christ, so that, whether I come and see you or am absent and hear about you, I will know that you are standing firm in one spirit, striving side by side with one mind for the faith of the gospel,

28 a v ničem se nelekáte protivníků. Jim je to znamením záhuby, vám však záchrany, a to od Boha.

28 καὶ μὴ πτυρόμενοι ἐν μηδενὶ ὑπὸ τῶν ἀντικειμένων, ἥτις ἐστὶν αὐτοῖς ἔνδειξις ἀπωλείας, ὑμῶν δὲ σωτηρίας, καὶ τοῦτο ἀπὸ θεοῦ·

28  and are in no way intimidated by your opponents. For them this is evidence of their destruction, but of your salvation. And this is God's doing.

29 Neboť vám je z milosti pro Krista dáno, abyste nejen v něj věřili, ale i pro něho trpěli;

29 ὅτι ὑμῖν ἐχαρίσθη τὸ ὑπὲρ Χριστοῦ, οὐ μόνον τὸ εἰς αὐτὸν πιστεύειν ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπὲρ αὐτοῦ πάσχειν,

29  For he has graciously granted you the privilege not only of believing in Christ, but of suffering for him as well--

30 vedete týž zápas, jaký jste při mně viděli a nyní slyšíte.

30 τὸν αὐτὸν ἀγῶνα ἔχοντες οἷον εἴδετε ἐν ἐμοὶ καὶ νῦν ἀκούετε ἐν ἐμοί.

30  since you are having the same struggle that you saw I had and now hear that I still have.