CSP

NA

NRSV

1 Počátek evangelia Ježíše Krista, Syna Božího.

1 Ἀρχὴ τοῦ εὐαγγελίου Ἰησοῦ Χριστοῦ υἱοῦ θεοῦ.

1  The beginning of the good news of Jesus Christ, the Son of God.

2 Jak je napsáno v proroku Izaiášovi: ‚Hle, já posílám svého posla před tvou tváří, který upraví tvou cestu .

2 Καθὼς γέγραπται ἐν τῷ Ἠσαΐᾳ τῷ προφήτῃ, Ἰδοὺ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου·

2  As it is written in the prophet Isaiah, "See, I am sending my messenger ahead of you, who will prepare your way;

3 Hlas volajícího v pustině: Připravte Pánovu cestu, vyrovnávejte jeho stezky.‘

3 φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ

3  the voice of one crying out in the wilderness: 'Prepare the way of the Lord, make his paths straight,'"

4 Objevil se Jan, který křtil v pustině a hlásal křest pokání na odpuštění hříchů.

4 ἐγένετο Ἰωάννης ὁ βαπτίζων ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.

4  John the baptizer appeared in the wilderness, proclaiming a baptism of repentance for the forgiveness of sins.

5 A vycházela k němu celá judská krajina a všichni jeruzalémští a dávali se od něho pokřtít v řece Jordánu, vyznávajíce své hříchy.

5 καὶ ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν πᾶσα ἡ Ἰουδαία χώρα καὶ οἱ Ἱεροσολυμῖται πάντες, καὶ ἐβαπτίζοντο ὑπ' αὐτοῦ ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ποταμῷ ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν.

5  And people from the whole Judean countryside and all the people of Jerusalem were going out to him, and were baptized by him in the river Jordan, confessing their sins.

6 Jan byl oděn velbloudí srstí a koženým pásem kolem svých beder a jedl kobylky a polní med.

6 καὶ ἦν ὁ Ἰωάννης ἐνδεδυμένος τρίχας καμήλου καὶ ζώνην δερματίνην περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ, καὶ ἐσθίων ἀκρίδας καὶ μέλι ἄγριον.

6  Now John was clothed with camel's hair, with a leather belt around his waist, and he ate locusts and wild honey.

7 Hlásal: „Za mnou přichází silnější než já; nejsem hoden sklonit se a rozvázat řemínek jeho sandálů.

7 καὶ ἐκήρυσσεν λέγων, Ἔρχεται ὁ ἰσχυρότερός μου ὀπίσω μου, οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς κύψας λῦσαι τὸν ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ·

7  He proclaimed, "The one who is more powerful than I is coming after me; I am not worthy to stoop down and untie the thong of his sandals.

8 Já jsem vás křtil ve vodě, ale on vás bude křtít v Duchu Svatém.“

8 ἐγὼ ἐβάπτισα ὑμᾶς ὕδατι, αὐτὸς δὲ βαπτίσει ὑμᾶς ἐν πνεύματι ἁγίῳ.

8  I have baptized you with water; but he will baptize you with the Holy Spirit."

9 V těch dnech přišel Ježíš z Nazareta v Galileji a byl pokřtěn od Jana v Jordánu.

9 Καὶ ἐγένετο ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις ἦλθεν Ἰησοῦς ἀπὸ Ναζαρὲτ τῆς Γαλιλαίας καὶ ἐβαπτίσθη εἰς τὸν Ἰορδάνην ὑπὸ Ἰωάννου.

9  In those days Jesus came from Nazareth of Galilee and was baptized by John in the Jordan.

10 A hned když vystupoval z vody, uviděl roztrhávající se nebesa a Ducha jako holubici, jak sestupuje k němu.

10 καὶ εὐθὺς ἀναβαίνων ἐκ τοῦ ὕδατος εἶδεν σχιζομένους τοὺς οὐρανοὺς καὶ τὸ πνεῦμα ὡς περιστερὰν καταβαῖνον εἰς αὐτόν·

10  And just as he was coming up out of the water, he saw the heavens torn apart and the Spirit descending like a dove on him.

11 A z nebes zazněl hlas: „Ty jsi můj Syn, Milovaný, v tobě jsem nalezl zalíbení.“

11 καὶ φωνὴ ἐγένετο ἐκ τῶν οὐρανῶν, Σὺ εἶ ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν σοὶ εὐδόκησα.

11  And a voice came from heaven, "You are my Son, the Beloved; with you I am well pleased."

12 A hned ho Duch vypudil do pustiny.

12 Καὶ εὐθὺς τὸ πνεῦμα αὐτὸν ἐκβάλλει εἰς τὴν ἔρημον.

12  And the Spirit immediately drove him out into the wilderness.

13 V té pustině byl čtyřicet dní pokoušen Satanem. Byl s dravou zvěří a andělé mu sloužili.

13 καὶ ἦν ἐν τῇ ἐρήμῳ τεσσεράκοντα ἡμέρας πειραζόμενος ὑπὸ τοῦ Σατανᾶ, καὶ ἦν μετὰ τῶν θηρίων, καὶ οἱ ἄγγελοι διηκόνουν αὐτῷ.

13  He was in the wilderness forty days, tempted by Satan; and he was with the wild beasts; and the angels waited on him.

14 Po Janově uvěznění přišel Ježíš do Galileje a hlásal evangelium Boží.

14 Μετὰ δὲ τὸ παραδοθῆναι τὸν Ἰωάννην ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν Γαλιλαίαν κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τοῦ θεοῦ

14  Now after John was arrested, Jesus came to Galilee, proclaiming the good news of God,

15 A říkal: „Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království; čiňte pokání a věřte evangeliu.“

15 καὶ λέγων ὅτι Πεπλήρωται ὁ καιρὸς καὶ ἤγγικεν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ· μετανοεῖτε καὶ πιστεύετε ἐν τῷ εὐαγγελίῳ.

15  and saying, "The time is fulfilled, and the kingdom of God has come near; repent, and believe in the good news."

16 A když šel podél Galilejského moře, uviděl Šimona a Šimonova bratra Ondřeje, jak do moře vrhají síť; byli totiž rybáři.

16 Καὶ παράγων παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας εἶδεν Σίμωνα καὶ Ἀνδρέαν τὸν ἀδελφὸν Σίμωνος ἀμφιβάλλοντας ἐν τῇ θαλάσσῃ· ἦσαν γὰρ ἁλιεῖς.

16  As Jesus passed along the Sea of Galilee, he saw Simon and his brother Andrew casting a net into the sea-- for they were fishermen.

17 Ježíš jim řekl: „Pojďte za mnou a učiním, že se stanete rybáři lidí.“

17 καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Δεῦτε ὀπίσω μου, καὶ ποιήσω ὑμᾶς γενέσθαι ἁλιεῖς ἀνθρώπων.

17  And Jesus said to them, "Follow me and I will make you fish for people."

18 A hned opustili sítě a následovali ho.

18 καὶ εὐθὺς ἀφέντες τὰ δίκτυα ἠκολούθησαν αὐτῷ.

18  And immediately they left their nets and followed him.

19 A když šel kousek dál, uviděl Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana, jak v lodi spravují sítě.

19 Καὶ προβὰς ὀλίγον εἶδεν Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, καὶ αὐτοὺς ἐν τῷ πλοίῳ καταρτίζοντας τὰ δίκτυα,

19  As he went a little farther, he saw James son of Zebedee and his brother John, who were in their boat mending the nets.

20 A hned je povolal. Zanechali svého otce Zebedea v lodi s najatými pomocníky a odešli za ním.

20 καὶ εὐθὺς ἐκάλεσεν αὐτούς. καὶ ἀφέντες τὸν πατέρα αὐτῶν Ζεβεδαῖον ἐν τῷ πλοίῳ μετὰ τῶν μισθωτῶν ἀπῆλθον ὀπίσω αὐτοῦ.

20  Immediately he called them; and they left their father Zebedee in the boat with the hired men, and followed him.

21 I vešli do Kafarnaum. Hned v sobotu vstoupil do synagogy a učil.

21 Καὶ εἰσπορεύονται εἰς Καφαρναούμ. καὶ εὐθὺς τοῖς σάββασιν εἰσελθὼν εἰς τὴν συναγωγὴν ἐδίδασκεν.

21  They went to Capernaum; and when the sabbath came, he entered the synagogue and taught.

22 Byli ohromeni jeho vyučováním, neboť je učil jako ten, kdo má pravomoc, a ne jako učitelé Zákona.

22 καὶ ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ, ἦν γὰρ διδάσκων αὐτοὺς ὡς ἐξουσίαν ἔχων καὶ οὐχ ὡς οἱ γραμματεῖς.

22  They were astounded at his teaching, for he taught them as one having authority, and not as the scribes.

23 V jejich synagoze byl právě člověk s nečistým duchem. Vykřikl:

23 καὶ εὐθὺς ἦν ἐν τῇ συναγωγῇ αὐτῶν ἄνθρωπος ἐν πνεύματι ἀκαθάρτῳ, καὶ ἀνέκραξεν

23  Just then there was in their synagogue a man with an unclean spirit,

24 „Co je ti po nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás zničit? Znám tě, , kdo jsi: Ten Svatý Boží.“

24 λέγων, Τί ἡμῖν καὶ σοί, Ἰησοῦ Ναζαρηνέ; ἦλθες ἀπολέσαι ἡμᾶσ; οἶδά σε τίς εἶ, ὁ ἅγιος τοῦ θεοῦ.

24  and he cried out, "What have you to do with us, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know who you are, the Holy One of God."

25 Ježíš mu pohrozil: „Umlkni a vyjdi z něho.“

25 καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς λέγων, Φιμώθητι καὶ ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ.

25  But Jesus rebuked him, saying, "Be silent, and come out of him!"

26 A ten nečistý duch jím zalomcoval, zvolal silným hlasem a vyšel z něho.

26 καὶ σπαράξαν αὐτὸν τὸ πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον καὶ φωνῆσαν φωνῇ μεγάλῃ ἐξῆλθεν ἐξ αὐτοῦ.

26  And the unclean spirit, convulsing him and crying with a loud voice, came out of him.

27 Všichni užasli, takže se dohadovali mezi sebou, říkajíce: „Co to je? Nové učení! S pravomocí dokonce přikazuje nečistým duchům, a poslouchají ho!“

27 καὶ ἐθαμβήθησαν ἅπαντες, ὥστε συζητεῖν πρὸς ἑαυτοὺς λέγοντας, Τί ἐστιν τοῦτο; διδαχὴ καινὴ κατ' ἐξουσίαν· καὶ τοῖς πνεύμασι τοῖς ἀκαθάρτοις ἐπιτάσσει, καὶ ὑπακούουσιν αὐτῷ.

27  They were all amazed, and they kept on asking one another, "What is this? A new teaching-- with authority! He commands even the unclean spirits, and they obey him."

28 A pověst o něm se hned rozšířila všude po celém okolí Galileje.

28 καὶ ἐξῆλθεν ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ εὐθὺς πανταχοῦ εἰς ὅλην τὴν περίχωρον τῆς Γαλιλαίας.

28  At once his fame began to spread throughout the surrounding region of Galilee.

29 A hned, když vyšli ze synagogy, přišli s Jakubem a Janem do domu Šimona a Ondřeje.

29 Καὶ εὐθὺς ἐκ τῆς συναγωγῆς ἐξελθόντες ἦλθον εἰς τὴν οἰκίαν Σίμωνος καὶ Ἀνδρέου μετὰ Ἰακώβου καὶ Ἰωάννου.

29  As soon as they left the synagogue, they entered the house of Simon and Andrew, with James and John.

30 Šimonova tchyně ležela v horečce. Hned mu o ní pověděli.

30 ἡ δὲ πενθερὰ Σίμωνος κατέκειτο πυρέσσουσα, καὶ εὐθὺς λέγουσιν αὐτῷ περὶ αὐτῆς.

30  Now Simon's mother-in-law was in bed with a fever, and they told him about her at once.

31  přistoupil, uchopil její ruku a pozdvihl ji. Ihned ji horečka opustila a je obsluhovala.

31 καὶ προσελθὼν ἤγειρεν αὐτὴν κρατήσας τῆς χειρός· καὶ ἀφῆκεν αὐτὴν ὁ πυρετός, καὶ διηκόνει αὐτοῖς.

31  He came and took her by the hand and lifted her up. Then the fever left her, and she began to serve them.

32 Když nastal večer a slunce zapadlo, přinášeli k němu všechny nemocné a všechny démonizované.

32 Ὀψίας δὲ γενομένης, ὅτε ἔδυ ὁ ἥλιος, ἔφερον πρὸς αὐτὸν πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας καὶ τοὺς δαιμονιζομένους·

32  That evening, at sundown, they brought to him all who were sick or possessed with demons.

33 Celé město se shromáždilo přede dveřmi.

33 καὶ ἦν ὅλη ἡ πόλις ἐπισυνηγμένη πρὸς τὴν θύραν.

33  And the whole city was gathered around the door.

34 I uzdravil mnoho trpících rozličnými chorobami a vyhnal mnoho démonů. A těm démonům nedovoloval mluvit, neboť ho znali.

34 καὶ ἐθεράπευσεν πολλοὺς κακῶς ἔχοντας ποικίλαις νόσοις, καὶ δαιμόνια πολλὰ ἐξέβαλεν, καὶ οὐκ ἤφιεν λαλεῖν τὰ δαιμόνια, ὅτι ᾔδεισαν αὐτόν.

34  And he cured many who were sick with various diseases, and cast out many demons; and he would not permit the demons to speak, because they knew him.

35 Časně ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel ; odešel na opuštěné místo a tam se modlil.

35 Καὶ πρωῒ ἔννυχα λίαν ἀναστὰς ἐξῆλθεν καὶ ἀπῆλθεν εἰς ἔρημον τόπον κἀκεῖ προσηύχετο.

35  In the morning, while it was still very dark, he got up and went out to a deserted place, and there he prayed.

36 Šimon a ti, s ním, se pustili spěšně za ním.

36 καὶ κατεδίωξεν αὐτὸν Σίμων καὶ οἱ μετ' αὐτοῦ,

36  And Simon and his companions hunted for him.

37 Když ho našli, řekli mu: „Všichni tě hledají.“

37 καὶ εὗρον αὐτὸν καὶ λέγουσιν αὐτῷ ὅτι Πάντες ζητοῦσίν σε.

37  When they found him, they said to him, "Everyone is searching for you."

38 Říká jim: „Pojďme jinam, do sousedních městeček, abych i tam hlásal , neboť kvůli tomu jsem vyšel.“

38 καὶ λέγει αὐτοῖς, Ἄγωμεν ἀλλαχοῦ εἰς τὰς ἐχομένας κωμοπόλεις, ἵνα καὶ ἐκεῖ κηρύξω· εἰς τοῦτο γὰρ ἐξῆλθον.

38  He answered, "Let us go on to the neighboring towns, so that I may proclaim the message there also; for that is what I came out to do."

39 A hlásal v jejich synagogách po celé Galileji a vyháněl démony.

39 καὶ ἦλθεν κηρύσσων εἰς τὰς συναγωγὰς αὐτῶν εἰς ὅλην τὴν Γαλιλαίαν καὶ τὰ δαιμόνια ἐκβάλλων.

39  And he went throughout Galilee, proclaiming the message in their synagogues and casting out demons.

40 Tu k němu přišel malomocný, padl na kolena a prosil ho: „Chceš-li, jsi mocen mne očistit.“

40 Καὶ ἔρχεται πρὸς αὐτὸν λεπρὸς παρακαλῶν αὐτὸν καὶ γονυπετῶν καὶ λέγων αὐτῷ ὅτι Ἐὰν θέλῃς δύνασαί με καθαρίσαι.

40  A leper came to him begging him, and kneeling he said to him, "If you choose, you can make me clean."

41  , hluboce pohnut, vztáhl svou ruku, dotkl se a řekl mu: „Chci, buď očištěn.“

41 καὶ σπλαγχνισθεὶς ἐκτείνας τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἥψατο καὶ λέγει αὐτῷ, Θέλω, καθαρίσθητι·

41  Moved with pity, Jesus stretched out his hand and touched him, and said to him, "I do choose. Be made clean!"

42 A když řekl, hned od něho malomocenství odešlo a byl očištěn.

42 καὶ εὐθὺς ἀπῆλθεν ἀπ' αὐτοῦ ἡ λέπρα, καὶ ἐκαθαρίσθη.

42  Immediately the leprosy left him, and he was made clean.

43  mu přísně domluvil a hned ho poslal pryč.

43 καὶ ἐμβριμησάμενος αὐτῷ εὐθὺς ἐξέβαλεν αὐτόν,

43  After sternly warning him he sent him away at once,

44 Řekl mu: „Hleď, abys nikomu nic neřekl! Ale jdi, ukaž se knězi a obětuj za své očištění, co nařídil Mojžíš, jim na svědectví.“

44 καὶ λέγει αὐτῷ, Ὅρα μηδενὶ μηδὲν εἴπῃς, ἀλλὰ ὕπαγε σεαυτὸν δεῖξον τῷ ἱερεῖ καὶ προσένεγκε περὶ τοῦ καθαρισμοῦ σου ἃ προσέταξεν Μωϋσῆς, εἰς μαρτύριον αὐτοῖς.

44  saying to him, "See that you say nothing to anyone; but go, show yourself to the priest, and offer for your cleansing what Moses commanded, as a testimony to them."

45 On však vyšel a začal to velice rozhlašovat a rozšiřovat, takže již nemohl veřejně vstoupit do města, ale zůstával venku na opuštěných místech. A přicházeli k němu odevšad.

45 ὁ δὲ ἐξελθὼν ἤρξατο κηρύσσειν πολλὰ καὶ διαφημίζειν τὸν λόγον, ὥστε μηκέτι αὐτὸν δύνασθαι φανερῶς εἰς πόλιν εἰσελθεῖν, ἀλλ' ἔξω ἐπ' ἐρήμοις τόποις ἦν· καὶ ἤρχοντο πρὸς αὐτὸν πάντοθεν.

45  But he went out and began to proclaim it freely, and to spread the word, so that Jesus could no longer go into a town openly, but stayed out in the country; and people came to him from every quarter.