CSP

BHS

NRSV

1 Hospodinovo slovo, které se stalo k Micheáši Mórešetskému ve dnech judských králů Jótama, Achaza Chizkijáše, to, co viděl o Samaří a Jeruzalému.

1 דְּבַר־יְהוָה אֲשֶׁר הָיָה אֶל־מִיכָה הַמֹּרַשְׁתִּי בִּימֵי יוֹתָם אָחָז יְחִזְקִיָּה מַלְכֵי יְהוּדָה אֲשֶׁר־חָזָה עַל־שֹׁמְרוֹן וִירוּשָׁלִָם ׃

1  The word of the LORD that came to Micah of Moresheth in the days of Kings Jotham, Ahaz, and Hezekiah of Judah, which he saw concerning Samaria and Jerusalem.

2 Slyšte, všechny národy, pozorně naslouchej, země, i všechno, co ji naplňuje. Ať je Panovník Hospodin proti vám svědkem, Panovník ze svého svatého chrámu.

2 שִׁמְעוּ עַמִּים כֻּלָּם הַקְשִׁיבִי אֶרֶץ וּמְלֹאָהּ וִיהִי אֲדֹנָי יְהוִה בָּכֶם לְעֵד אֲדֹנָי מֵהֵיכַל קָדְשׁוֹ ׃

2  Hear, you peoples, all of you; listen, O earth, and all that is in it; and let the Lord GOD be a witness against you, the Lord from his holy temple.

3 Neboť hle, Hospodin vychází ze svého místa, sestoupí a bude šlapat po návrších země.

3 כִּי־הִנֵּה יְהוָה יֹצֵא מִמְּקוֹמוֹ וְיָרַד וְדָרַךְ עַל־בָּמוֹתֵי אָרֶץ ׃

3  For lo, the LORD is coming out of his place, and will come down and tread upon the high places of the earth.

4 Hory se pod ním rozplynou, údolí se rozpoltí, jako vosk od ohně, jako voda proudící po stráni.

4 וְנָמַסּוּ הֶהָרִים תַּחְתָּיו וְהָעֲמָקִים יִתְבַּקָּעוּ כַּדּוֹנַג מִפְּנֵי הָאֵשׁ כְּמַיִם מֻגָּרִים בְּמוֹרָד ׃

4  Then the mountains will melt under him and the valleys will burst open, like wax near the fire, like waters poured down a steep place.

5 To všechno kvůli Jákobovu přestoupení a kvůli hříchům domu izraelského. Co Jákobovým přestoupením? Přece Samaří! Co návrší Judy? Přece Jeruzalém!

5 בְּפֶשַׁע יַעֲקֹב כָּל־זֹאת וּבְחַטֹּאות בֵּית יִשְׂרָאֵל מִי־פֶשַׁע יַעֲקֹב הֲלוֹא שֹׁמְרוֹן וּמִי בָּמוֹת יְהוּדָה הֲלוֹא יְרוּשָׁלִָם ׃

5  All this is for the transgression of Jacob and for the sins of the house of Israel. What is the transgression of Jacob? Is it not Samaria? And what is the high place of Judah? Is it not Jerusalem?

6 Proměním Samaří v sutiny poli, v místo pro vysazení vinice. Jeho kameny uvrhnu do údolí a jeho základy odhalím.

6 וְשַׂמְתִּי שֹׁמְרוֹן לְעִי הַשָּׂדֶה לְמַטָּעֵי כָרֶם וְהִגַּרְתִּי לַגַּי אֲבָנֶיהָ וִיסֹדֶיהָ אֲגַלֶּה ׃

6  Therefore I will make Samaria a heap in the open country, a place for planting vineyards. I will pour down her stones into the valley, and uncover her foundations.

7 Všechny jeho tesané modly budou rozbity, všechny jeho nevěstčí mzdy budou spáleny ohněm, všechny jeho modlářské zpodobeniny proměním pustinu. Protože shromáždilo jako nevěstčí mzdu prostitutky, znovu se stanou nevěstčí mzdou prostitutky.

7 וְכָל־פְּסִילֶיהָ יֻכַּתּוּ וְכָל־אֶתְנַנֶּיהָ יִשָּׂרְפוּ בָאֵשׁ וְכָל־עֲצַבֶּיהָ אָשִׂים שְׁמָמָה כִּי מֵאֶתְנַן זוֹנָה קִבָּצָה וְעַד־אֶתְנַן זוֹנָה יָשׁוּבוּ ׃

7  All her images shall be beaten to pieces, all her wages shall be burned with fire, and all her idols I will lay waste; for as the wages of a prostitute she gathered them, and as the wages of a prostitute they shall again be used.

8 Proto budu bědovat a naříkat, půjdu bosý a nahý, budu kvílet jako šakali a truchlit jako pštrosi.

8 עַל־זֹאת אֶסְפְּדָה וְאֵילִילָה אֵילְכָה שִׁילַל וְעָרוֹם אֶעֱשֶׂה מִסְפֵּד כַּתַּנִּים וְאֵבֶל כִּבְנוֹת יַעֲנָה ׃

8  For this I will lament and wail; I will go barefoot and naked; I will make lamentation like the jackals, and mourning like the ostriches.

9 Neboť jeho rána je nevyléčitelná, dostala se až do Judska, dosáhla až k bráně mého lidu, až do Jeruzaléma.

9 כִּי אֲנוּשָׁה מַכּוֹתֶיהָ כִּי־בָאָה עַד־יְהוּדָה נָגַע עַד־שַׁעַר עַמִּי עַד־יְרוּשָׁלִָם ׃

9  For her wound is incurable. It has come to Judah; it has reached to the gate of my people, to Jerusalem.

10 Neoznamujte v Gatu, vůbec neplačte! V Bét-leafře se válej prachu.

10 בְּגַת אַל־תַּגִּידוּ בָּכוֹ אַל־תִּבְכּוּ בְּבֵית לְעַפְרָה עָפָר הִתְפַּלָּשְׁתִּי ׃

10  Tell it not in Gath, weep not at all; in Beth-leaphrah roll yourselves in the dust.

11 Obyvatelé Šafíru, jděte dál nahotě hanbě. Obyvatelé Saanánu ne vyjít. Kvílení Bét-eselu vás připraví o místo k přebývání.

11 עִבְרִי לָכֶם יוֹשֶׁבֶת שָׁפִיר עֶרְיָה־בֹשֶׁת לֹא יָצְאָה יוֹשֶׁבֶת צַאֲנָן מִסְפַּד בֵּית הָאֵצֶל יִקַּח מִכֶּם עֶמְדָּתוֹ ׃

11  Pass on your way, inhabitants of Shaphir, in nakedness and shame; the inhabitants of Zaanan do not come forth; Beth-ezel is wailing and shall remove its support from you.

12 Obyvatelé Marótu zeslábli po dobru, ale od Hospodina sestoupilo do brány Jeruzaléma zlo.

12 כִּי־חָלָה לְטוֹב יוֹשֶׁבֶת מָרוֹת כִּי־יָרַד רָע מֵאֵת יְהוָה לְשַׁעַר יְרוּשָׁלִָם ׃

12  For the inhabitants of Maroth wait anxiously for good, yet disaster has come down from the LORD to the gate of Jerusalem.

13 Zapřáhněte vozy k ořům, obyvatelé Lakíše! Zde počátek hříchu pro dceru sijónskou, neboť v tobě tkví přestoupení Izraele.

13 רְתֹם הַמֶּרְכָּבָה לָרֶכֶשׁ יוֹשֶׁבֶת לָכִישׁ רֵאשִׁית חַטָּאת הִיא לְבַת־צִיּוֹן כִּי־בָךְ נִמְצְאוּ פִּשְׁעֵי יִשְׂרָאֵל ׃

13  Harness the steeds to the chariots, inhabitants of Lachish; it was the beginning of sin to daughter Zion, for in you were found the transgressions of Israel.

14 Proto dáš dary na rozloučenou Mórešet-gatu. Domy Akzíbu budou zklamáním pro izraelské krále.

14 לָכֵן תִּתְּנִי שִׁלּוּחִים עַל מוֹרֶשֶׁת גַּת בָּתֵּי אַכְזִיב לְאַכְזָב לְמַלְכֵי יִשְׂרָאֵל ׃

14  Therefore you shall give parting gifts to Moresheth-gath; the houses of Achzib shall be a deception to the kings of Israel.

15 Znovu na vás přivedu dobyvatele, obyvatelé Maréši, až do Adulámu přijde sláva Izraele.

15 עֹד הַיֹּרֵשׁ אָבִי לָךְ יוֹשֶׁבֶת מָרֵשָׁה עַד־עֲדֻלָּם יָבוֹא כְּבוֹד יִשְׂרָאֵל ׃

15  I will again bring a conqueror upon you, inhabitants of Mareshah; the glory of Israel shall come to Adullam.

16 Vyhol si lysinu a ostříhej se kvůli svým rozkošným synům, rozšiř svou lysinu jako sup, protože byli od tebe vystěhováni.

16 קָרְחִי וָגֹזִּי עַל־בְּנֵי תַּעֲנוּגָיִךְ הַרְחִבִי קָרְחָתֵךְ כַּנֶּשֶׁר כִּי גָלוּ מִמֵּךְ ׃ ס

16  Make yourselves bald and cut off your hair for your pampered children; make yourselves as bald as the eagle, for they have gone from you into exile.