CSP

NA

NRSV

1 Protože se mnozí pokusili sestavit vyprávění o událostech, které se mezi námi naplnily,

1 Ἐπειδήπερ πολλοὶ ἐπεχείρησαν ἀνατάξασθαι διήγησιν περὶ τῶν πεπληροφορημένων ἐν ἡμῖν πραγμάτων,

1  Since many have undertaken to set down an orderly account of the events that have been fulfilled among us,

2 jak nám předali ti, kteří se od počátku stali očitými svědky a služebníky slova,

2 καθὼς παρέδοσαν ἡμῖν οἱ ἀπ' ἀρχῆς αὐτόπται καὶ ὑπηρέται γενόμενοι τοῦ λόγου,

2  just as they were handed on to us by those who from the beginning were eyewitnesses and servants of the word,

3 rozhodl jsem se také já, když jsem vše znovu pečlivě prošel, že ti po pořádku vypíši, vznešený Theofile,

3 ἔδοξε κἀμοὶ παρηκολουθηκότι ἄνωθεν πᾶσιν ἀκριβῶς καθεξῆς σοι γράψαι, κράτιστε Θεόφιλε,

3  I too decided, after investigating everything carefully from the very first, to write an orderly account for you, most excellent Theophilus,

4 abys plně poznal spolehlivost věcí, kterým jsi byl vyučen.

4 ἵνα ἐπιγνῷς περὶ ὧν κατηχήθης λόγων τὴν ἀσφάλειαν.

4  so that you may know the truth concerning the things about which you have been instructed.

5 Za dnů judského krále Heroda byl jeden kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl ženu z dcer Áronových a její jméno Alžběta.

5 Ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Ἡρῴδου βασιλέως τῆς Ἰουδαίας ἱερεύς τις ὀνόματι Ζαχαρίας ἐξ ἐφημερίας Ἀβιά, καὶ γυνὴ αὐτῷ ἐκ τῶν θυγατέρων Ἀαρών, καὶ τὸ ὄνομα αὐτῆς Ἐλισάβετ.

5  In the days of King Herod of Judea, there was a priest named Zechariah, who belonged to the priestly order of Abijah. His wife was a descendant of Aaron, and her name was Elizabeth.

6 Oba byli spravedliví před Bohem a žili bezúhonně podle všech Pánových příkazů a ustanovení.

6 ἦσαν δὲ δίκαιοι ἀμφότεροι ἐναντίον τοῦ θεοῦ, πορευόμενοι ἐν πάσαις ταῖς ἐντολαῖς καὶ δικαιώμασιν τοῦ κυρίου ἄμεμπτοι.

6  Both of them were righteous before God, living blamelessly according to all the commandments and regulations of the Lord.

7 Neměli však dítě, neboť Alžběta byla neplodná a oba již byli pokročilého věku.

7 καὶ οὐκ ἦν αὐτοῖς τέκνον, καθότι ἦν ἡ Ἐλισάβετ στεῖρα, καὶ ἀμφότεροι προβεβηκότες ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῶν ἦσαν.

7  But they had no children, because Elizabeth was barren, and both were getting on in years.

8 Stalo se pak, když v pořadí svého oddílu konal před Bohem kněžskou službu

8 Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ ἱερατεύειν αὐτὸν ἐν τῇ τάξει τῆς ἐφημερίας αὐτοῦ ἔναντι τοῦ θεοῦ,

8  Once when he was serving as priest before God and his section was on duty,

9 podle zvyku kněžského úřadu, připadlo na něj losem, aby vešel do Pánovy svatyně a obětoval kadidlo.

9 κατὰ τὸ ἔθος τῆς ἱερατείας ἔλαχε τοῦ θυμιᾶσαι εἰσελθὼν εἰς τὸν ναὸν τοῦ κυρίου,

9  he was chosen by lot, according to the custom of the priesthood, to enter the sanctuary of the Lord and offer incense.

10 A v hodinu obětování kadidla se celé shromáždění lidu modlilo venku.

10 καὶ πᾶν τὸ πλῆθος ἦν τοῦ λαοῦ προσευχόμενον ἔξω τῇ ὥρᾳ τοῦ θυμιάματος·

10  Now at the time of the incense offering, the whole assembly of the people was praying outside.

11 Tu se mu ukázal Pánův anděl, stojící po pravé straně oltáře pro obětování kadidla.

11 ὤφθη δὲ αὐτῷ ἄγγελος κυρίου ἑστὼς ἐκ δεξιῶν τοῦ θυσιαστηρίου τοῦ θυμιάματος.

11  Then there appeared to him an angel of the Lord, standing at the right side of the altar of incense.

12 Když Zachariáš uviděl, rozrušil se a padl na něj strach.

12 καὶ ἐταράχθη Ζαχαρίας ἰδών, καὶ φόβος ἐπέπεσεν ἐπ' αὐτόν.

12  When Zechariah saw him, he was terrified; and fear overwhelmed him.

13 Anděl mu řekl: „Neboj se, Zachariáši, neboť tvá prosba byla vyslyšena, a tvá žena Alžběta ti porodí syna a dáš mu jméno Jan.

13 εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ ἄγγελος, Μὴ φοβοῦ, Ζαχαρία, διότι εἰσηκούσθη ἡ δέησίς σου, καὶ ἡ γυνή σου Ἐλισάβετ γεννήσει υἱόν σοι, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰωάννην.

13  But the angel said to him, "Do not be afraid, Zechariah, for your prayer has been heard. Your wife Elizabeth will bear you a son, and you will name him John.

14 A budeš mít radost a veselí a mnozí se budou radovat z jeho narození.

14 καὶ ἔσται χαρά σοι καὶ ἀγαλλίασις, καὶ πολλοὶ ἐπὶ τῇ γενέσει αὐτοῦ χαρήσονται·

14  You will have joy and gladness, and many will rejoice at his birth,

15 Neboť bude veliký před Pánem, vína a opojného nápoje se nenapije a již od lůna své matky bude naplněn Duchem Svatým.

15 ἔσται γὰρ μέγας ἐνώπιον τοῦ κυρίου, καὶ οἶνον καὶ σίκερα οὐ μὴ πίῃ, καὶ πνεύματος ἁγίου πλησθήσεται ἔτι ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ,

15  for he will be great in the sight of the Lord. He must never drink wine or strong drink; even before his birth he will be filled with the Holy Spirit.

16 A mnohé ze synů Izraele obrátí k Pánu, jejich Bohu.

16 καὶ πολλοὺς τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ἐπιστρέψει ἐπὶ κύριον τὸν θεὸν αὐτῶν.

16  He will turn many of the people of Israel to the Lord their God.

17 A sám půjde před ním v duchu a moci Eliášově, aby obrátil srdce otců k dětem a neposlušné k smýšlení spravedlivých a přichystal Pánu připravený lid.“

17 καὶ αὐτὸς προελεύσεται ἐνώπιον αὐτοῦ ἐν πνεύματι καὶ δυνάμει Ἠλίου, ἐπιστρέψαι καρδίας πατέρων ἐπὶ τέκνα καὶ ἀπειθεῖς ἐν φρονήσει δικαίων, ἑτοιμάσαι κυρίῳ λαὸν κατεσκευασμένον.

17  With the spirit and power of Elijah he will go before him, to turn the hearts of parents to their children, and the disobedient to the wisdom of the righteous, to make ready a people prepared for the Lord."

18 I řekl Zachariáš andělovi: „Podle čeho to poznám? Vždyť jsem stařec a má žena je již pokročilého věku.“

18 Καὶ εἶπεν Ζαχαρίας πρὸς τὸν ἄγγελον, Κατὰ τί γνώσομαι τοῦτο; ἐγὼ γάρ εἰμι πρεσβύτης καὶ ἡ γυνή μου προβεβηκυῖα ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῆς.

18  Zechariah said to the angel, "How will I know that this is so? For I am an old man, and my wife is getting on in years."

19 Anděl mu odpověděl a řekl: „Já jsem Gabriel, který stojí před Bohem, a byl jsem poslán, abych k tobě promluvil a oznámil ti tuto radostnou zprávu.

19 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος εἶπεν αὐτῷ, Ἐγώ εἰμι Γαβριὴλ ὁ παρεστηκὼς ἐνώπιον τοῦ θεοῦ, καὶ ἀπεστάλην λαλῆσαι πρὸς σὲ καὶ εὐαγγελίσασθαί σοι ταῦτα·

19  The angel replied, "I am Gabriel. I stand in the presence of God, and I have been sent to speak to you and to bring you this good news.

20 A hle, budeš němý a nebudeš moci promluvit až do dne, kdy se to stane, protože jsi neuvěřil mým slovům, která ve svůj čas naplní.“

20 καὶ ἰδοὺ ἔσῃ σιωπῶν καὶ μὴ δυνάμενος λαλῆσαι ἄχρι ἧς ἡμέρας γένηται ταῦτα, ἀνθ' ὧν οὐκ ἐπίστευσας τοῖς λόγοις μου, οἵτινες πληρωθήσονται εἰς τὸν καιρὸν αὐτῶν.

20  But now, because you did not believe my words, which will be fulfilled in their time, you will become mute, unable to speak, until the day these things occur."

21 Lid čekal na Zachariáše a divil se, že tak dlouho prodlévá ve svatyni.

21 Καὶ ἦν ὁ λαὸς προσδοκῶν τὸν Ζαχαρίαν, καὶ ἐθαύμαζον ἐν τῷ χρονίζειν ἐν τῷ ναῷ αὐτόν.

21  Meanwhile the people were waiting for Zechariah, and wondered at his delay in the sanctuary.

22 Když vyšel, nemohl k nim promluvit, i poznali, že spatřil ve svatyni vidění. Dorozumíval se s nimi posunky a zůstával němý.

22 ἐξελθὼν δὲ οὐκ ἐδύνατο λαλῆσαι αὐτοῖς, καὶ ἐπέγνωσαν ὅτι ὀπτασίαν ἑώρακεν ἐν τῷ ναῷ· καὶ αὐτὸς ἦν διανεύων αὐτοῖς, καὶ διέμενεν κωφός.

22  When he did come out, he could not speak to them, and they realized that he had seen a vision in the sanctuary. He kept motioning to them and remained unable to speak.

23 I stalo se, jakmile se naplnily dny jeho služby, odešel do svého domu.

23 καὶ ἐγένετο ὡς ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τῆς λειτουργίας αὐτοῦ ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ.

23  When his time of service was ended, he went to his home.

24 Po těch dnech jeho žena Alžběta otěhotněla, a skrývala se po pět měsíců a říkala:

24 Μετὰ δὲ ταύτας τὰς ἡμέρας συνέλαβεν Ἐλισάβετ ἡ γυνὴ αὐτοῦ· καὶ περιέκρυβεν ἑαυτὴν μῆνας πέντε, λέγουσα

24  After those days his wife Elizabeth conceived, and for five months she remained in seclusion. She said,

25 „Tak mi učinil Pán ve dnech, v nichž pohlédl, aby odňal mé pohanění mezi lidmi.“

25 ὅτι Οὕτως μοι πεποίηκεν κύριος ἐν ἡμέραις αἷς ἐπεῖδεν ἀφελεῖν ὄνειδός μου ἐν ἀνθρώποις.

25  "This is what the Lord has done for me when he looked favorably on me and took away the disgrace I have endured among my people."

26 V šestém měsíci byl anděl Gabriel poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret,

26 Ἐν δὲ τῷ μηνὶ τῷ ἕκτῳ ἀπεστάλη ὁ ἄγγελος Γαβριὴλ ἀπὸ τοῦ θεοῦ εἰς πόλιν τῆς Γαλιλαίας ᾗ ὄνομα Ναζαρὲθ

26  In the sixth month the angel Gabriel was sent by God to a town in Galilee called Nazareth,

27 k panně zasnoubené muži jménem Josef, z domu Davidova; jméno té panny Marie.

27 πρὸς παρθένον ἐμνηστευμένην ἀνδρὶ ᾧ ὄνομα Ἰωσὴφ ἐξ οἴκου Δαυίδ, καὶ τὸ ὄνομα τῆς παρθένου Μαριάμ.

27  to a virgin engaged to a man whose name was Joseph, of the house of David. The virgin's name was Mary.

28 I vešel k ní a řekl: „Buď zdráva, milostí obdařená, Pán s tebou. .“

28 καὶ εἰσελθὼν πρὸς αὐτὴν εἶπεν, Χαῖρε, κεχαριτωμένη, ὁ κύριος μετὰ σοῦ.

28  And he came to her and said, "Greetings, favored one! The Lord is with you."

29 Ona však byla tím slovem velmi rozrušena a uvažovala, jaký je to pozdrav.

29 ἡ δὲ ἐπὶ τῷ λόγῳ διεταράχθη καὶ διελογίζετο ποταπὸς εἴη ὁ ἀσπασμὸς οὗτος.

29  But she was much perplexed by his words and pondered what sort of greeting this might be.

30 A anděl jí řekl: „Neboj se, Marie, neboť jsi nalezla milost u Boha.

30 καὶ εἶπεν ὁ ἄγγελος αὐτῇ, Μὴ φοβοῦ, Μαριάμ, εὗρες γὰρ χάριν παρὰ τῷ θεῷ·

30  The angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God.

31 A hle, otěhotníš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš.

31 καὶ ἰδοὺ συλλήμψῃ ἐν γαστρὶ καὶ τέξῃ υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν.

31  And now, you will conceive in your womb and bear a son, and you will name him Jesus.

32 Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida.

32 οὗτος ἔσται μέγας καὶ υἱὸς ὑψίστου κληθήσεται, καὶ δώσει αὐτῷ κύριος ὁ θεὸς τὸν θρόνον Δαυὶδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ,

32  He will be great, and will be called the Son of the Most High, and the Lord God will give to him the throne of his ancestor David.

33 Na věky bude kralovat nad domem Jákobovým a jeho kralování nebude konce.“

33 καὶ βασιλεύσει ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰακὼβ εἰς τοὺς αἰῶνας, καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται τέλος.

33  He will reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end."

34 Marie řekla andělovi: „Jak se to stane, vždyť nepoznávám muže?“

34 εἶπεν δὲ Μαριὰμ πρὸς τὸν ἄγγελον, Πῶς ἔσται τοῦτο, ἐπεὶ ἄνδρα οὐ γινώσκω;

34  Mary said to the angel, "How can this be, since I am a virgin?"

35 A anděl jí odpověděl: „Duch Svatý přijde na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní; proto také to Svaté, co se narodí, bude nazváno Syn Boží.

35 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος εἶπεν αὐτῇ, Πνεῦμα ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ σέ, καὶ δύναμις ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι· διὸ καὶ τὸ γεννώμενον ἅγιον κληθήσεται, υἱὸς θεοῦ.

35  The angel said to her, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you; therefore the child to be born will be holy; he will be called Son of God.

36 Hle, tvá příbuzná Alžběta – také ona počala ve svém stáří syna a toto je šestý měsíc té, která je nazývána neplodnou.

36 καὶ ἰδοὺ Ἐλισάβετ ἡ συγγενίς σου καὶ αὐτὴ συνείληφεν υἱὸν ἐν γήρει αὐτῆς, καὶ οὗτος μὴν ἕκτος ἐστὶν αὐτῇ τῇ καλουμένῃ στείρᾳ·

36  And now, your relative Elizabeth in her old age has also conceived a son; and this is the sixth month for her who was said to be barren.

37 Neboť u Boha nebude žádná věc nemožná.“

37 ὅτι οὐκ ἀδυνατήσει παρὰ τοῦ θεοῦ πᾶν ῥῆμα.

37  For nothing will be impossible with God."

38 Marie řekla: „Hle, Pánova otrokyně; nechť se mi stane podle tvého slova.“ A anděl od ní odešel.

38 εἶπεν δὲ Μαριάμ, Ἰδοὺ ἡ δούλη κυρίου· γένοιτό μοι κατὰ τὸ ῥῆμά σου. καὶ ἀπῆλθεν ἀπ' αὐτῆς ὁ ἄγγελος.

38  Then Mary said, "Here am I, the servant of the Lord; let it be with me according to your word." Then the angel departed from her.

39 V těch dnech Marie vstala a vydala se spěšně na cestu do hor do města Judova.

39 Ἀναστᾶσα δὲ Μαριὰμ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις ἐπορεύθη εἰς τὴν ὀρεινὴν μετὰ σπουδῆς εἰς πόλιν Ἰούδα,

39  In those days Mary set out and went with haste to a Judean town in the hill country,

40 Vešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu.

40 καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον Ζαχαρίου καὶ ἠσπάσατο τὴν Ἐλισάβετ.

40  where she entered the house of Zechariah and greeted Elizabeth.

41 I stalo se, jakmile Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, poskočilo dítě v jejím lůně; a Alžběta byla naplněna Duchem Svatým

41 καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσεν τὸν ἀσπασμὸν τῆς Μαρίας ἡ Ἐλισάβετ, ἐσκίρτησεν τὸ βρέφος ἐν τῇ κοιλίᾳ αὐτῆς, καὶ ἐπλήσθη πνεύματος ἁγίου ἡ Ἐλισάβετ,

41  When Elizabeth heard Mary's greeting, the child leaped in her womb. And Elizabeth was filled with the Holy Spirit

42 a zvolala silným hlasem: „Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod tvého lůna!

42 καὶ ἀνεφώνησεν κραυγῇ μεγάλῃ καὶ εἶπεν, Εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξίν, καὶ εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας σου.

42  and exclaimed with a loud cry, "Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb.

43 Jak mi to , že ke mně přišla matka mého Pána?

43 καὶ πόθεν μοι τοῦτο ἵνα ἔλθῃ ἡ μήτηρ τοῦ κυρίου μου πρὸς ἐμέ;

43  And why has this happened to me, that the mother of my Lord comes to me?

44 Neboť hle, jakmile se zvuk tvého pozdravu dotkl mých uší, poskočilo radostí dítě v mém lůně.

44 ἰδοὺ γὰρ ὡς ἐγένετο ἡ φωνὴ τοῦ ἀσπασμοῦ σου εἰς τὰ ὦτά μου, ἐσκίρτησεν ἐν ἀγαλλιάσει τὸ βρέφος ἐν τῇ κοιλίᾳ μου.

44  For as soon as I heard the sound of your greeting, the child in my womb leaped for joy.

45 A blahoslavená, která uvěřila, neboť se splní, co jí bylo řečeno od Pána.“

45 καὶ μακαρία ἡ πιστεύσασα ὅτι ἔσται τελείωσις τοῖς λελαλημένοις αὐτῇ παρὰ κυρίου.

45  And blessed is she who believed that there would be a fulfillment of what was spoken to her by the Lord."

46 A Marie řekla:

46 Καὶ εἶπεν Μαριάμ, Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν κύριον,

46  And Mary said, "My soul magnifies the Lord,

47 „Má duše velebí Pána a můj duch se rozveselil v Bohu, mém Zachránci,

47 καὶ ἠγαλλίασεν τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ τῷ θεῷ τῷ σωτῆρί μου,

47  and my spirit rejoices in God my Savior,

48 že pohlédl na ponížení své otrokyně. Hle, vždyť od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,

48 ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ. ἰδοὺ γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν μακαριοῦσίν με πᾶσαι αἱ γενεαί·

48  for he has looked with favor on the lowliness of his servant. Surely, from now on all generations will call me blessed;

49 protože mi Mocný učinil veliké věci. Svaté jeho jméno

49 ὅτι ἐποίησέν μοι μεγάλα ὁ δυνατός, καὶ ἅγιον τὸ ὄνομα αὐτοῦ,

49  for the Mighty One has done great things for me, and holy is his name.

50 a jeho milosrdenství od pokolení do pokolení těm, kdo se ho bojí.

50 καὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ εἰς γενεὰς καὶ γενεὰς τοῖς φοβουμένοις αὐτόν.

50  His mercy is for those who fear him from generation to generation.

51 Svou paží učinil mocný skutek, rozptýlil pyšní v smýšlení svého srdce,

51 Ἐποίησεν κράτος ἐν βραχίονι αὐτοῦ, διεσκόρπισεν ὑπερηφάνους διανοίᾳ καρδίας αὐτῶν·

51  He has shown strength with his arm; he has scattered the proud in the thoughts of their hearts.

52 svrhl vládce z trůnů a povýšil pokorné,

52 καθεῖλεν δυνάστας ἀπὸ θρόνων καὶ ὕψωσεν ταπεινούς,

52  He has brought down the powerful from their thrones, and lifted up the lowly;

53 hladovějící nasytil dobrými věcmi a bohaté poslal pryč s prázdnou.

53 πεινῶντας ἐνέπλησεν ἀγαθῶν καὶ πλουτοῦντας ἐξαπέστειλεν κενούς.

53  he has filled the hungry with good things, and sent the rich away empty.

54 Ujal se Izraele, svého služebníka, pamatoval na milosrdenství,

54 ἀντελάβετο Ἰσραὴλ παιδὸς αὐτοῦ, μνησθῆναι ἐλέους,

54  He has helped his servant Israel, in remembrance of his mercy,

55 jak mluvil k našim otcům, Abrahamovi a jeho potomstvu na věčnost.“

55 καθὼς ἐλάλησεν πρὸς τοὺς πατέρας ἡμῶν, τῷ Ἀβραὰμ καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ εἰς τὸν αἰῶνα.

55  according to the promise he made to our ancestors, to Abraham and to his descendants forever."

56 Marie s ní zůstala asi tři měsíce a se vrátila do svého domu.

56 Ἔμεινεν δὲ Μαριὰμ σὺν αὐτῇ ὡς μῆνας τρεῖς, καὶ ὑπέστρεψεν εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς.

56  And Mary remained with her about three months and then returned to her home.

57 Alžbětě se naplnila doba k jejímu porodu, i porodila syna.

57 Τῇ δὲ Ἐλισάβετ ἐπλήσθη ὁ χρόνος τοῦ τεκεῖν αὐτήν, καὶ ἐγέννησεν υἱόν.

57  Now the time came for Elizabeth to give birth, and she bore a son.

58 Její sousedé a příbuzní uslyšeli, že jí Pán učinil své veliké milosrdenství, a radovali se spolu s ní.

58 καὶ ἤκουσαν οἱ περίοικοι καὶ οἱ συγγενεῖς αὐτῆς ὅτι ἐμεγάλυνεν κύριος τὸ ἔλεος αὐτοῦ μετ' αὐτῆς, καὶ συνέχαιρον αὐτῇ.

58  Her neighbors and relatives heard that the Lord had shown his great mercy to her, and they rejoiced with her.

59 I stalo se, osmého dne přišli chlapce obřezat a chtěli ho nazvat podle jména jeho otce Zachariáš.

59 Καὶ ἐγένετο ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ ἦλθον περιτεμεῖν τὸ παιδίον, καὶ ἐκάλουν αὐτὸ ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ πατρὸς αὐτοῦ Ζαχαρίαν.

59  On the eighth day they came to circumcise the child, and they were going to name him Zechariah after his father.

60 A jeho matka odpověděla: „Ne, ale bude se jmenovat Jan.“

60 καὶ ἀποκριθεῖσα ἡ μήτηρ αὐτοῦ εἶπεν, Οὐχί, ἀλλὰ κληθήσεται Ἰωάννης.

60  But his mother said, "No; he is to be called John."

61 Řekli jí: „Z tvého příbuzenstva není nikdo, kdo se tak jmenuje.“

61 καὶ εἶπαν πρὸς αὐτὴν ὅτι Οὐδείς ἐστιν ἐκ τῆς συγγενείας σου ὃς καλεῖται τῷ ὀνόματι τούτῳ.

61  They said to her, "None of your relatives has this name."

62 Dávali znamení jeho otci, jak by si přál, bylo nazýváno.

62 ἐνένευον δὲ τῷ πατρὶ αὐτοῦ τὸ τί ἂν θέλοι καλεῖσθαι αὐτό.

62  Then they began motioning to his father to find out what name he wanted to give him.

63 Požádal o tabulku a napsal: ‚Jeho jméno je Jan.‘ A všichni se podivili.

63 καὶ αἰτήσας πινακίδιον ἔγραψεν λέγων, Ἰωάννης ἐστὶν ὄνομα αὐτοῦ. καὶ ἐθαύμασαν πάντες.

63  He asked for a writing tablet and wrote, "His name is John." And all of them were amazed.

64 Ihned se otevřela jeho ústa a jeho jazyk a mluvil a dobrořečil Bohu.

64 ἀνεῴχθη δὲ τὸ στόμα αὐτοῦ παραχρῆμα καὶ ἡ γλῶσσα αὐτοῦ, καὶ ἐλάλει εὐλογῶν τὸν θεόν.

64  Immediately his mouth was opened and his tongue freed, and he began to speak, praising God.

65 Na všechny, kdo žili v jejich sousedství, padl strach a po celém judském pohoří se mluvilo o všech těchto událostech.

65 καὶ ἐγένετο ἐπὶ πάντας φόβος τοὺς περιοικοῦντας αὐτούς, καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ὀρεινῇ τῆς Ἰουδαίας διελαλεῖτο πάντα τὰ ῥήματα ταῦτα,

65  Fear came over all their neighbors, and all these things were talked about throughout the entire hill country of Judea.

66 A všichni, kteří uslyšeli, si uložili ve svém srdci a říkali: „Co z toho dítěte bude?“ A Pánova ruka byla s ním.

66 καὶ ἔθεντο πάντες οἱ ἀκούσαντες ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῶν, λέγοντες, Τί ἄρα τὸ παιδίον τοῦτο ἔσται; καὶ γὰρ χεὶρ κυρίου ἦν μετ' αὐτοῦ.

66  All who heard them pondered them and said, "What then will this child become?" For, indeed, the hand of the Lord was with him.

67 A jeho otec Zachariáš byl naplněn Duchem Svatým a prorocky promluvil:

67 Καὶ Ζαχαρίας ὁ πατὴρ αὐτοῦ ἐπλήσθη πνεύματος ἁγίου καὶ ἐπροφήτευσεν λέγων,

67  Then his father Zechariah was filled with the Holy Spirit and spoke this prophecy:

68 „Požehnaný Pán, Bůh Izraele, protože navštívil a vykoupil svůj lid

68 Εὐλογητὸς κύριος ὁ θεὸς τοῦ Ἰσραήλ, ὅτι ἐπεσκέψατο καὶ ἐποίησεν λύτρωσιν τῷ λαῷ αὐτοῦ,

68  "Blessed be the Lord God of Israel, for he has looked favorably on his people and redeemed them.

69 a vzbudil nám roh záchrany v domě Davida, svého služebníka,

69 καὶ ἤγειρεν κέρας σωτηρίας ἡμῖν ἐν οἴκῳ Δαυὶδ παιδὸς αὐτοῦ,

69  He has raised up a mighty savior for us in the house of his servant David,

70 jak mluvil skrze ústa svých svatých proroků od pradávna,

70 καθὼς ἐλάλησεν διὰ στόματος τῶν ἁγίων ἀπ' αἰῶνος προφητῶν αὐτοῦ,

70  as he spoke through the mouth of his holy prophets from of old,

71 zachránil od našich nepřátel a z rukou všech, kteří nás nenávidí,

71 σωτηρίαν ἐξ ἐχθρῶν ἡμῶν καὶ ἐκ χειρὸς πάντων τῶν μισούντων ἡμᾶς·

71  that we would be saved from our enemies and from the hand of all who hate us.

72 aby prokázal milosrdenství našim otcům a rozpomenul se na svou svatou smlouvu,

72 ποιῆσαι ἔλεος μετὰ τῶν πατέρων ἡμῶν καὶ μνησθῆναι διαθήκης ἁγίας αὐτοῦ,

72  Thus he has shown the mercy promised to our ancestors, and has remembered his holy covenant,

73 na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi, že nám dá,

73 ὅρκον ὃν ὤμοσεν πρὸς Ἀβραὰμ τὸν πατέρα ἡμῶν, τοῦ δοῦναι ἡμῖν

73  the oath that he swore to our ancestor Abraham, to grant us

74 abychom vysvobozeni z rukou nepřátel mu beze strachu sloužili

74 ἀφόβως ἐκ χειρὸς ἐχθρῶν ῥυσθέντας λατρεύειν αὐτῷ

74  that we, being rescued from the hands of our enemies, might serve him without fear,

75 ve svatosti a spravedlnosti před ním po všechny své dny.

75 ἐν ὁσιότητι καὶ δικαιοσύνῃ ἐνώπιον αὐτοῦ πάσαις ταῖς ἡμέραις ἡμῶν.

75  in holiness and righteousness before him all our days.

76 A ty, dítě, budeš nazváno prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit jeho cesty,

76 Καὶ σὺ δέ, παιδίον, προφήτης ὑψίστου κληθήσῃ, προπορεύσῃ γὰρ ἐνώπιον κυρίου ἑτοιμάσαι ὁδοὺς αὐτοῦ,

76  And you, child, will be called the prophet of the Most High; for you will go before the Lord to prepare his ways,

77 aby dal jeho lidu poznání záchrany v odpuštění jejich hříchů,

77 τοῦ δοῦναι γνῶσιν σωτηρίας τῷ λαῷ αὐτοῦ ἐν ἀφέσει ἁμαρτιῶν αὐτῶν,

77  to give knowledge of salvation to his people by the forgiveness of their sins.

78 pro milosrdný soucit našeho Boha, v němž nás navštíví Úsvit z výsosti,

78 διὰ σπλάγχνα ἐλέους θεοῦ ἡμῶν, ἐν οἷς ἐπισκέψεται ἡμᾶς ἀνατολὴ ἐξ ὕψους,

78  By the tender mercy of our God, the dawn from on high will break upon us,

79 aby se ukázal těm, kdo sedí ve tmě a stínu smrti, uvedl naše nohy na cestu pokoje.“

79 ἐπιφᾶναι τοῖς ἐν σκότει καὶ σκιᾷ θανάτου καθημένοις, τοῦ κατευθῦναι τοὺς πόδας ἡμῶν εἰς ὁδὸν εἰρήνης.

79  to give light to those who sit in darkness and in the shadow of death, to guide our feet into the way of peace."

80 Chlapec rostl a sílil na duchu a pobýval na pustých místech až do dne, kdy otevřeně vystoupil před Izrael.

80 Τὸ δὲ παιδίον ηὔξανεν καὶ ἐκραταιοῦτο πνεύματι, καὶ ἦν ἐν ταῖς ἐρήμοις ἕως ἡμέρας ἀναδείξεως αὐτοῦ πρὸς τὸν Ἰσραήλ.

80  The child grew and became strong in spirit, and he was in the wilderness until the day he appeared publicly to Israel.