CSP

NA

NRSV

1 Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.

1 Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος.

1  In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.

2 To bylo na počátku u Boha.

2 οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεόν.

2  He was in the beginning with God.

3 Všechno vzniklo skrze ně a bez něho nevzniklo vůbec nic, co je.

3 πάντα δι' αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν. ὃ γέγονεν

3  All things came into being through him, and without him not one thing came into being. What has come into being

4 V něm byl život a ten život byl světlo lidí.

4 ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων·

4  in him was life, and the life was the light of all people.

5 A to světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.

5 καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει, καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν.

5  The light shines in the darkness, and the darkness did not overcome it.

6 Objevil se člověk poslaný od Boha, jehož jméno bylo Jan.

6 Ἐγένετο ἄνθρωπος ἀπεσταλμένος παρὰ θεοῦ, ὄνομα αὐτῷ Ἰωάννης·

6  There was a man sent from God, whose name was John.

7 Ten přišel jako svědek, aby o tom světle vydal svědectví, aby skrze něho všichni uvěřili.

7 οὗτος ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν, ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός, ἵνα πάντες πιστεύσωσιν δι' αὐτοῦ.

7  He came as a witness to testify to the light, so that all might believe through him.

8 On nebyl to světlo, ale , aby o tom světle vydal svědectví.

8 οὐκ ἦν ἐκεῖνος τὸ φῶς, ἀλλ' ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός.

8  He himself was not the light, but he came to testify to the light.

9 Bylo pravé světlo, které osvěcuje každého člověka, přicházelo na svět.

9 Ἦν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, ὃ φωτίζει πάντα ἄνθρωπον, ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον.

9  The true light, which enlightens everyone, was coming into the world.

10 Na světě byl, svět skrze něj vznikl, a svět ho nepoznal.

10 ἐν τῷ κόσμῳ ἦν, καὶ ὁ κόσμος δι' αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω.

10  He was in the world, and the world came into being through him; yet the world did not know him.

11 Přišel do vlastního, a vlastní ho nepřijali.

11 εἰς τὰ ἴδια ἦλθεν, καὶ οἱ ἴδιοι αὐτὸν οὐ παρέλαβον.

11  He came to what was his own, and his own people did not accept him.

12 Těm však, kteří ho přijali, dal pravomoc stát se Božími dětmi, těm, kteří věří v jeho jméno.

12 ὅσοι δὲ ἔλαβον αὐτόν, ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα θεοῦ γενέσθαι, τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ,

12  But to all who received him, who believed in his name, he gave power to become children of God,

13 Ti se nenarodili z krve ani z vůle těla ani z vůle muže, nýbrž z Boha.

13 οἳ οὐκ ἐξ αἱμάτων οὐδὲ ἐκ θελήματος σαρκὸς οὐδὲ ἐκ θελήματος ἀνδρὸς ἀλλ' ἐκ θεοῦ ἐγεννήθησαν.

13  who were born, not of blood or of the will of the flesh or of the will of man, but of God.

14 A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou od Otce jediný , plný milosti a pravdy.

14 Καὶ ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός, πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας.

14  And the Word became flesh and lived among us, and we have seen his glory, the glory as of a father's only son, full of grace and truth.

15 Jan o něm vydával svědectví. Volal: „To je , o němž jsem řekl: ‚Ten, který přichází za mnou, je přede mnou, neboť byl dříve než já.‘“ –

15 Ἰωάννης μαρτυρεῖ περὶ αὐτοῦ καὶ κέκραγεν λέγων, Οὗτος ἦν ὃν εἶπον, Ὁ ὀπίσω μου ἐρχόμενος ἔμπροσθέν μου γέγονεν, ὅτι πρῶτός μου ἦν.

15  (John testified to him and cried out, "This was he of whom I said, 'He who comes after me ranks ahead of me because he was before me.'")

16 Z jeho plnosti jsme my všichni vzali, milost za milostí.

16 ὅτι ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ ἡμεῖς πάντες ἐλάβομεν, καὶ χάριν ἀντὶ χάριτος·

16  From his fullness we have all received, grace upon grace.

17 Neboť Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista.

17 ὅτι ὁ νόμος διὰ Μωϋσέως ἐδόθη, ἡ χάρις καὶ ἡ ἀλήθεια διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο.

17  The law indeed was given through Moses; grace and truth came through Jesus Christ.

18 Boha nikdo nikdy neviděl; jedinečný Bůh, který je v lůnu Otcově, ten pověděl.

18 θεὸν οὐδεὶς ἑώρακεν πώποτε· μονογενὴς θεὸς ὁ ὢν εἰς τὸν κόλπον τοῦ πατρὸς ἐκεῖνος ἐξηγήσατο.

18  No one has ever seen God. It is God the only Son, who is close to the Father's heart, who has made him known.

19 Toto je svědectví Janovo, když k němu Židé z Jeruzaléma poslali kněze a Levity, aby se ho zeptali: „Kdo jsi ty?“

19 Καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ μαρτυρία τοῦ Ἰωάννου, ὅτε ἀπέστειλαν πρὸς αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι ἐξ Ἱεροσολύμων ἱερεῖς καὶ Λευίτας ἵνα ἐρωτήσωσιν αὐτόν, Σὺ τίς εἶ;

19  This is the testimony given by John when the Jews sent priests and Levites from Jerusalem to ask him, "Who are you?"

20 I vyznal a nezapřel; vyznal: „Já nejsem Mesiáš.“

20 καὶ ὡμολόγησεν καὶ οὐκ ἠρνήσατο, καὶ ὡμολόγησεν ὅτι Ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ὁ Χριστός.

20  He confessed and did not deny it, but confessed, "I am not the Messiah."

21 Zeptali se ho: „Co tedy? Jsi Eliáš?“ Řekl: „Nejsem.“ „Jsi ten Prorok?“ Odpověděl: „Ne.“

21 καὶ ἠρώτησαν αὐτόν, Τί οὖν; Σύ Ἠλίας εἶ; καὶ λέγει, Οὐκ εἰμί. Ὁ προφήτης εἶ σύ; καὶ ἀπεκρίθη, Οὔ.

21  And they asked him, "What then? Are you Elijah?" He said, "I am not." "Are you the prophet?" He answered, "No."

22 Řekli mu tedy: „Kdo jsi? Ať můžeme dát odpověď těm, kteří nás poslali. Co říkáš sám o sobě?“

22 εἶπαν οὖν αὐτῷ, Τίς εἶ; ἵνα ἀπόκρισιν δῶμεν τοῖς πέμψασιν ἡμᾶς· τί λέγεις περὶ σεαυτοῦ;

22  Then they said to him, "Who are you? Let us have an answer for those who sent us. What do you say about yourself?"

23 Řekl: „Já hlas volajícího v pustině: ‚Vyrovnejte Pánovu cestu‘, jak řekl prorok Izaiáš.“

23 ἔφη, Ἐγὼ φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, Εὐθύνατε τὴν ὁδὸν κυρίου, καθὼς εἶπεν Ἠσαΐας ὁ προφήτης.

23  He said, "I am the voice of one crying out in the wilderness, 'Make straight the way of the Lord,'" as the prophet Isaiah said.

24 Ti poslaní byli z farizeů.

24 Καὶ ἀπεσταλμένοι ἦσαν ἐκ τῶν Φαρισαίων.

24  Now they had been sent from the Pharisees.

25 I zeptali se ho: „Proč tedy křtíš, když nejsi Mesiáš ani Eliáš ani ten Prorok?“

25 καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν καὶ εἶπαν αὐτῷ, Τί οὖν βαπτίζεις εἰ σὺ οὐκ εἶ ὁ Χριστὸς οὐδὲ Ἠλίας οὐδὲ ὁ προφήτησ;

25  They asked him, "Why then are you baptizing if you are neither the Messiah, nor Elijah, nor the prophet?"

26 Jan jim odpověděl: „Já křtím ve vodě, ale uprostřed vás stojí , koho vy neznáte:

26 ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰωάννης λέγων, Ἐγὼ βαπτίζω ἐν ὕδατι· μέσος ὑμῶν ἕστηκεν ὃν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε,

26  John answered them, "I baptize with water. Among you stands one whom you do not know,

27 To je ten, který přichází za mnou, ; jemu nejsem hoden rozvázat řemínek jeho sandálu.“

27 ὁ ὀπίσω μου ἐρχόμενος, οὗ οὐκ εἰμὶ ἐγὼ ἄξιος ἵνα λύσω αὐτοῦ τὸν ἱμάντα τοῦ ὑποδήματος.

27  the one who is coming after me; I am not worthy to untie the thong of his sandal."

28 Tyto věci se udály v Betanii za Jordánem, kde Jan křtil.

28 Ταῦτα ἐν Βηθανίᾳ ἐγένετο πέραν τοῦ Ἰορδάνου, ὅπου ἦν ὁ Ἰωάννης βαπτίζων.

28  This took place in Bethany across the Jordan where John was baptizing.

29 Druhého dne uviděl Ježíše, jak k němu přichází, a řekl: „Hle, Beránek Boží, který snímá hřích světa.

29 Τῇ ἐπαύριον βλέπει τὸν Ἰησοῦν ἐρχόμενον πρὸς αὐτόν, καὶ λέγει, Ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ θεοῦ ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου.

29  The next day he saw Jesus coming toward him and declared, "Here is the Lamb of God who takes away the sin of the world!

30 Toto je , o němž jsem řekl: ‚Za mnou přichází muž, který je přede mnou, neboť byl dříve než já.‘

30 οὗτός ἐστιν ὑπὲρ οὗ ἐγὼ εἶπον, Ὀπίσω μου ἔρχεται ἀνὴρ ὃς ἔμπροσθέν μου γέγονεν, ὅτι πρῶτός μου ἦν.

30  This is he of whom I said, 'After me comes a man who ranks ahead of me because he was before me.'

31 Ani já jsem ho neznal, ale proto jsem přišel a křtil ve vodě, aby byl zjeven Izraeli.“

31 κἀγὼ οὐκ ᾔδειν αὐτόν, ἀλλ' ἵνα φανερωθῇ τῷ Ἰσραὴλ διὰ τοῦτο ἦλθον ἐγὼ ἐν ὕδατι βαπτίζων.

31  I myself did not know him; but I came baptizing with water for this reason, that he might be revealed to Israel."

32 A Jan vydal svědectví: „Viděl jsem, jak Duch sestupoval jako holubice z nebe a zůstal na něm.

32 Καὶ ἐμαρτύρησεν Ἰωάννης λέγων ὅτι Τεθέαμαι τὸ πνεῦμα καταβαῖνον ὡς περιστερὰν ἐξ οὐρανοῦ, καὶ ἔμεινεν ἐπ' αὐτόν·

32  And John testified, "I saw the Spirit descending from heaven like a dove, and it remained on him.

33 Ani já jsem ho neznal, ale ten, kdo mne poslal křtít ve vodě, mi řekl: ‚Na koho uvidíš sestupovat Ducha a zůstávat na něm, to je ten, který křtí v Duchu Svatém.‘

33 κἀγὼ οὐκ ᾔδειν αὐτόν, ἀλλ' ὁ πέμψας με βαπτίζειν ἐν ὕδατι ἐκεῖνός μοι εἶπεν, Ἐφ' ὃν ἂν ἴδῃς τὸ πνεῦμα καταβαῖνον καὶ μένον ἐπ' αὐτόν, οὗτός ἐστιν ὁ βαπτίζων ἐν πνεύματι ἁγίῳ.

33  I myself did not know him, but the one who sent me to baptize with water said to me, 'He on whom you see the Spirit descend and remain is the one who baptizes with the Holy Spirit.'

34 A já jsem viděl a dosvědčuji, že toto je Boží Syn.“

34 κἀγὼ ἑώρακα, καὶ μεμαρτύρηκα ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ.

34  And I myself have seen and have testified that this is the Son of God."

35 Druhého dne Jan opět stál se dvěma ze svých učedníků.

35 Τῇ ἐπαύριον πάλιν εἱστήκει ὁ Ἰωάννης καὶ ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ δύο,

35  The next day John again was standing with two of his disciples,

36 Pohlédl na Ježíše, jak jde kolem, a řekl: „Hle, Beránek Boží!“

36 καὶ ἐμβλέψας τῷ Ἰησοῦ περιπατοῦντι λέγει, Ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ θεοῦ.

36  and as he watched Jesus walk by, he exclaimed, "Look, here is the Lamb of God!"

37 Ti dva učedníci slyšeli, říká, a šli za Ježíšem.

37 καὶ ἤκουσαν οἱ δύο μαθηταὶ αὐτοῦ λαλοῦντος καὶ ἠκολούθησαν τῷ Ἰησοῦ.

37  The two disciples heard him say this, and they followed Jesus.

38 Ježíš se otočil, a když uviděl, že jdou za , řekl jim: „Co hledáte?“ A oni mu řekli: „Rabbi“, což se překládá ‚Učiteli‘, „kde bydlíš?“

38 στραφεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς καὶ θεασάμενος αὐτοὺς ἀκολουθοῦντας λέγει αὐτοῖς, Τί ζητεῖτε; οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ, ᾩαββί, ὃ λέγεται μεθερμηνευόμενον Διδάσκαλε, ποῦ μένεισ;

38  When Jesus turned and saw them following, he said to them, "What are you looking for?" They said to him, "Rabbi" (which translated means Teacher), "where are you staying?"

39 Řekl jim: „Pojďte a uvidíte.“ Šli tedy, viděli, kde bydlí, a zůstali ten den u něho. Bylo kolem čtvrté hodiny odpoledne.

39 λέγει αὐτοῖς, Ἔρχεσθε καὶ ὄψεσθε. ἦλθαν οὖν καὶ εἶδαν ποῦ μένει, καὶ παρ' αὐτῷ ἔμειναν τὴν ἡμέραν ἐκείνην· ὥρα ἦν ὡς δεκάτη.

39  He said to them, "Come and see." They came and saw where he was staying, and they remained with him that day. It was about four o'clock in the afternoon.

40 Jeden z těch dvou, kteří uslyšeli od Jana a připojili se k němu, byl Ondřej, bratr Šimona Petra.

40 Ἦν Ἀνδρέας ὁ ἀδελφὸς Σίμωνος Πέτρου εἷς ἐκ τῶν δύο τῶν ἀκουσάντων παρὰ Ἰωάννου καὶ ἀκολουθησάντων αὐτῷ·

40  One of the two who heard John speak and followed him was Andrew, Simon Peter's brother.

41  nalezl nejprve bratra Šimona a řekl mu: „Nalezli jsme Mesiáše“ (což je v překladu: Kristus).

41 εὑρίσκει οὗτος πρῶτον τὸν ἀδελφὸν τὸν ἴδιον Σίμωνα καὶ λέγει αὐτῷ, Εὑρήκαμεν τὸν Μεσσίαν, ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον Χριστόσ·

41  He first found his brother Simon and said to him, "We have found the Messiah" (which is translated Anointed).

42 Přivedl ho k Ježíšovi. Ježíš na něho pohlédl a řekl: „Ty jsi Šimon, syn Jonášův; budeš se jmenovat Kéfas“ (což se překládá Petr).

42 ἤγαγεν αὐτὸν πρὸς τὸν Ἰησοῦν. ἐμβλέψας αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν, Σὺ εἶ Σίμων ὁ υἱὸς Ἰωάννου· σὺ κληθήσῃ Κηφᾶς, ὃ ἑρμηνεύεται Πέτροσ.

42  He brought Simon to Jesus, who looked at him and said, "You are Simon son of John. You are to be called Cephas" (which is translated Peter).

43 Druhého dne se Ježíš rozhodl odejít do Galileje. Nalezl Filipa a řekl mu: „Následuj mne.“

43 Τῇ ἐπαύριον ἠθέλησεν ἐξελθεῖν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, καὶ εὑρίσκει Φίλιππον. καὶ λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Ἀκολούθει μοι.

43  The next day Jesus decided to go to Galilee. He found Philip and said to him, "Follow me."

44 Filip byl z Betsaidy, města Ondřejova a Petrova.

44 ἦν δὲ ὁ Φίλιππος ἀπὸ Βηθσαϊδά, ἐκ τῆς πόλεως Ἀνδρέου καὶ Πέτρου.

44  Now Philip was from Bethsaida, the city of Andrew and Peter.

45 Filip nalezl Natanaela a řekl mu: „Nalezli jsme , o němž psal Mojžíš v Zákoně a proroci, Ježíše, syna Josefova z Nazareta.“

45 εὑρίσκει Φίλιππος τὸν Ναθαναὴλ καὶ λέγει αὐτῷ, Ὃν ἔγραψεν Μωϋσῆς ἐν τῷ νόμῳ καὶ οἱ προφῆται εὑρήκαμεν, Ἰησοῦν υἱὸν τοῦ Ἰωσὴφ τὸν ἀπὸ Ναζαρέτ.

45  Philip found Nathanael and said to him, "We have found him about whom Moses in the law and also the prophets wrote, Jesus son of Joseph from Nazareth."

46 Natanael mu řekl: „Může být z Nazareta něco dobrého?“ Filip mu řekl: „Pojď a podívej se.“

46 καὶ εἶπεν αὐτῷ Ναθαναήλ, Ἐκ Ναζαρὲτ δύναταί τι ἀγαθὸν εἶναι; λέγει αὐτῷ ὁ Φίλιππος, Ἔρχου καὶ ἴδε.

46  Nathanael said to him, "Can anything good come out of Nazareth?" Philip said to him, "Come and see."

47 Ježíš uviděl Natanaela, jak k němu přichází, a řekl o něm: „Hle, opravdu Izraelita, ve kterém není lsti.“

47 εἶδεν ὁ Ἰησοῦς τὸν Ναθαναὴλ ἐρχόμενον πρὸς αὐτὸν καὶ λέγει περὶ αὐτοῦ, Ἴδε ἀληθῶς Ἰσραηλίτης ἐν ᾧ δόλος οὐκ ἔστιν.

47  When Jesus saw Nathanael coming toward him, he said of him, "Here is truly an Israelite in whom there is no deceit!"

48 Natanael mu řekl: „Odkud mne znáš?“ Ježíš mu odpověděl: „Viděl jsem tě dříve, než tě Filip zavolal, když jsi byl pod tím fíkovníkem.“

48 λέγει αὐτῷ Ναθαναήλ, Πόθεν με γινώσκεισ; ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ, Πρὸ τοῦ σε Φίλιππον φωνῆσαι ὄντα ὑπὸ τὴν συκῆν εἶδόν σε.

48  Nathanael asked him, "Where did you get to know me?" Jesus answered, "I saw you under the fig tree before Philip called you."

49 Natanael mu odpověděl: „Rabbi, ty jsi Syn Boží, ty jsi král Izraele.“

49 ἀπεκρίθη αὐτῷ Ναθαναήλ, ᾩαββί, σὺ εἶ ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ, σὺ βασιλεὺς εἶ τοῦ Ἰσραήλ.

49  Nathanael replied, "Rabbi, you are the Son of God! You are the King of Israel!"

50 Ježíš mu odpověděl: „Věříš proto, že jsem ti řekl: ‚Viděl jsem tě pod fíkovníkem‘? Uvidíš větší než toto.“

50 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ὅτι εἶπόν σοι ὅτι εἶδόν σε ὑποκάτω τῆς συκῆς πιστεύεισ; μείζω τούτων ὄψῃ.

50  Jesus answered, "Do you believe because I told you that I saw you under the fig tree? You will see greater things than these."

51 A řekl mu: „Amen, amen, pravím vám, od nynějška uvidíte nebe otevřené a Boží anděly vystupovat a sestupovat na Syna člověka.“

51 καὶ λέγει αὐτῷ, Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὄψεσθε τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγότα καὶ τοὺς ἀγγέλους τοῦ θεοῦ ἀναβαίνοντας καὶ καταβαίνοντας ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου.

51  And he said to him, "Very truly, I tell you, you will see heaven opened and the angels of God ascending and descending upon the Son of Man."