CSP

CEP

B21

BKR

NA

VDC

NRSV

7 Ale říkám vám pravdu: Je pro vás užitečné, abych odešel. Neboť neodejdu-li, Zastánce k vám nepřijde; odejdu-li, pošlu ho k vám.

7 Říkám vám však pravdu: Prospěje vám, abych odešel. Když neodejdu, Přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám.

7 Říkám vám ale pravdu: Je pro vás lepší, abych odešel. Když neodejdu, nepřijde k vám Utěšitel; když ale odejdu, pošlu ho k vám.

7 Já pak pravdu pravím vám, že jest vám užitečné, abych já odšel. Nebo neodejdu-liť, Utěšitel nepřijde k vám; a pakliť odejdu, pošli ho k vám.

7 ἀλλ' ἐγὼ τὴν ἀλήθειαν λέγω ὑμῖν, συμφέρει ὑμῖν ἵνα ἐγὼ ἀπέλθω. ἐὰν γὰρ μὴ ἀπέλθω, ὁ παράκλητος οὐκ ἐλεύσεται πρὸς ὑμᾶς· ἐὰν δὲ πορευθῶ, πέμψω αὐτὸν πρὸς ὑμᾶς.

7 Totuş, vã spun adevãrul: Vã este de folos sã Mã duc; cãci, dacã nu Mã duc Eu, mângîietorul nu va veni la voi; dar dacã Mã duc, vi-L voi trimite.

7  Nevertheless I tell you the truth: it is to your advantage that I go away, for if I do not go away, the Advocate will not come to you; but if I go, I will send him to you.

8 A on, až přijde, přinese světu důkaz o hříchu, o spravedlnosti a o soudu:

8 On přijde a ukáže světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud:

8 Až přijde, odhalí světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud.

8 A onť přijda, obviňovati bude svět z hříchu, a z spravedlnosti, a z soudu.

8 καὶ ἐλθὼν ἐκεῖνος ἐλέγξει τὸν κόσμον περὶ ἁμαρτίας καὶ περὶ δικαιοσύνης καὶ περὶ κρίσεως·

8 Si când va veni El, va dovedi lumea vinovatã în ce priveşte pãcatul, neprihãnirea şi judecata.

8  And when he comes, he will prove the world wrong about sin and righteousness and judgment:

9 o hříchu, že nevěří ve mne,

9 Hřích v tom, že ve mne nevěří;

9 Hřích, že nevěří ve mne;

9 Z hříchu zajisté, že nevěří ve mne;

9 περὶ ἁμαρτίας μέν, ὅτι οὐ πιστεύουσιν εἰς ἐμέ·

9 În ce priveşte pãcatul: fiindcã ei nu cred în Mine;

9  about sin, because they do not believe in me;

10 o spravedlnosti, že odcházím k Otci a již mne neuvidíte,

10 spravedlnost v tom, že odcházím k Otci a již mne nespatříte;

10 spravedlnost, že jdu k Otci a už mě neuvidíte;

10 A z spravedlnosti, že jdu k Otci, a již více neuzříte mne;

10 περὶ δικαιοσύνης δέ, ὅτι πρὸς τὸν πατέρα ὑπάγω καὶ οὐκέτι θεωρεῖτέ με·

10 în ce priveşte neprihãnirea: fiindcã Mã duc la Tatãl, şi nu Mã veţi mai vedea;

10  about righteousness, because I am going to the Father and you will see me no longer;

11 a o soudu, že vládce tohoto světa je odsouzen.“

11 soud v tom, že vládce tohoto světa je již odsouzen.

11 a soud, že vládce tohoto světa je již odsouzen.

11 Z soudu pak, že Kníže tohoto světa již jest odsouzeno.

11 περὶ δὲ κρίσεως, ὅτι ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου κέκριται.

11 în ce priveşte judecata: fiindcã stãpânitorul lumii acesteia este judecat.

11  about judgment, because the ruler of this world has been condemned.

12 „Ještě vám mám mnoho říci, ale nemůžete nyní snést.

12 Ještě mnoho jiného bych vám měl povědět, ale nyní byste to neunesli.

12 Ještě vám mám mnoho co říci, ale teď to nemůžete unést.

12 Ještěť bych měl mnoho mluviti vám, ale nemůžete snésti nyní.

12 Ἔτι πολλὰ ἔχω ὑμῖν λέγειν, ἀλλ' οὐ δύνασθε βαστάζειν ἄρτι·

12 Mai am sã vã spun multe lucruri, dar acum nu le puteţi purta.

12  "I still have many things to say to you, but you cannot bear them now.

13 Když však přijde On, Duch Pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit to, co uslyší; oznámí vám i to, co má přijít.

13 Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít.

13 Až ale přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy. Nebude totiž mluvit sám od sebe, ale řekne vše, co uslyší - oznámí vám i věci budoucí.

13 Ale když přijde ten Duch pravdy, uvedeť vás ve všelikou pravdu. Nebo nebude mluviti sám od sebe, ale cožkoli uslyší, toť mluviti bude; ano i budoucí věci zvěstovati bude vám.

13 ὅταν δὲ ἔλθῃ ἐκεῖνος, τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁδηγήσει ὑμᾶς ἐν τῇ ἀληθείᾳ πάσῃ· οὐ γὰρ λαλήσει ἀφ' ἑαυτοῦ, ἀλλ' ὅσα ἀκούσει λαλήσει, καὶ τὰ ἐρχόμενα ἀναγγελεῖ ὑμῖν.

13 Când va veni mângîietorul, Duhul adevãrului, are sã vã cãlãuzeascã în tot adevãrul; cãci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit, şi vã va descoperi lucrurile viitoare.

13  When the Spirit of truth comes, he will guide you into all the truth; for he will not speak on his own, but will speak whatever he hears, and he will declare to you the things that are to come.

14 On mne oslaví, neboť z mého vezme a oznámí vám.

14 On mě oslaví, neboť vám bude zvěstovat, co přijme ode mne.

14 On mě oslaví, neboť vám oznámí, co přijme ode mě.

14 Onť mne oslaví; nebo z mého vezme, a zvěstuje vám.

14 ἐκεῖνος ἐμὲ δοξάσει, ὅτι ἐκ τοῦ ἐμοῦ λήμψεται καὶ ἀναγγελεῖ ὑμῖν.

14  El Mã va proslãvi, pentru cã va lua din ce este al Meu, şi vã va descoperi.

14  He will glorify me, because he will take what is mine and declare it to you.