CSP

CEP

B21

BKR

NA

VDC

NRSV

15 „Jestliže mne milujete, zachovejte má přikázání.

15 Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání;

15 "Jestliže mě milujete, zachovávejte má přikázání.

15 Milujete-li mne, přikázání mých ostříhejte.

15 Ἐὰν ἀγαπᾶτέ με, τὰς ἐντολὰς τὰς ἐμὰς τηρήσετε·

15 Dacã Mã iubiţi, veţi pãzi poruncile Mele.

15  "If you love me, you will keep my commandments.

16 A já požádám Otce a vám dá jiného Zastánce, aby byl s vámi na věčnost –

16 a já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi navěky -

16 Já pak požádám Otce a dá vám jiného Utěšitele, aby s vámi zůstal navěky,

16 A jáť prositi budu Otce, a jiného Utěšitele dá vám, aby s vámi zůstal na věky,

16 κἀγὼ ἐρωτήσω τὸν πατέρα καὶ ἄλλον παράκλητον δώσει ὑμῖν ἵνα μεθ' ὑμῶν εἰς τὸν αἰῶνα ᾖ,

16 Si Eu voi ruga pe Tatãl, şi El vã va da un alt mângîietor (Greceşte: Paraclet, apãrãtor, ajutor.), care sã rãmânã cu voi în veac;

16  And I will ask the Father, and he will give you another Advocate, to be with you forever.

17 Ducha pravdy, jejž svět nemůže přijmout, protože ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť u vás zůstává a ve vás bude.

17 Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude.

17 totiž Ducha pravdy, jehož svět nemůže přijmout, neboť ho nevidí a nezná. Vy ho však znáte, neboť žije u vás a bude ve vás.

17 Ducha pravdy, jehož svět nemůže přijíti. Nebo nevidí ho, aniž ho zná, ale vy znáte jej, nebť u vás přebývá a v vás bude.

17 τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὃ ὁ κόσμος οὐ δύναται λαβεῖν, ὅτι οὐ θεωρεῖ αὐτὸ οὐδὲ γινώσκει· ὑμεῖς γινώσκετε αὐτό, ὅτι παρ' ὑμῖν μένει καὶ ἐν ὑμῖν ἔσται.

17 şi anume, Duhul adevãrului pe care lumea nu-l poate primi, pentru cã nu-L vede şi nu-L cunoaşte; dar voi Îl cunoaşteţi, cãci rãmâne cu voi, şi va fi în voi.

17  This is the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees him nor knows him. You know him, because he abides with you, and he will be in you.

18 Nezanechám vás sirotky, přijdu k vám.

18 Nezanechám vás osiřelé, přijdu k vám.

18 Nenechám vás jako sirotky, přijdu k vám.

18 Neopustímť vás sirotků, přijduť k vám.

18 Οὐκ ἀφήσω ὑμᾶς ὀρφανούς, ἔρχομαι πρὸς ὑμᾶς.

18  Nu vã voi lãsa orfani, Mã voi întoarce la voi.

18  "I will not leave you orphaned; I am coming to you.

19 Ještě malou chvíli a svět mne již neuvidí, vy však mne vidíte, protože já žiji také vy budete žít.

19 Ještě malou chvíli a svět mne už neuzří, vy však mě uzříte, poněvadž já jsem živ a také vy budete živi.

19 Ještě kratičko a svět mě neuvidí, ale vy mě uvidíte. Protože já žiji, budete žít i vy.

19 Ještě maličko, a svět mne již neuzří, ale vy uzříte mne; nebo já živ jsem, a i vy živi budete.

19 ἔτι μικρὸν καὶ ὁ κόσμος με οὐκέτι θεωρεῖ, ὑμεῖς δὲ θεωρεῖτέ με, ὅτι ἐγὼ ζῶ καὶ ὑμεῖς ζήσετε.

19 Peste puţinã vreme, lumea nu Mã va mai vedea, dar voi Mã veţi vedea; pentru cã Eu trãiesc, şi voi veţi trãi.

19  In a little while the world will no longer see me, but you will see me; because I live, you also will live.

20 V onen den poznáte, že já ve svém Otci, vy ve mně a já ve vás.

20 V onen den poznáte, že já jsem ve svém Otci, vy ve mně a já ve vás.

20 V ten den poznáte, že já jsem ve svém Otci a vy ve mně a já ve vás.

20 V ten den vy poznáte, že já jsem v Otci svém, a vy ve mně, a já v vás.

20 ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ γνώσεσθε ὑμεῖς ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρί μου καὶ ὑμεῖς ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν ὑμῖν.

20 În ziua aceea, veţi cunoaşte cã Eu Sunt în Tatãl Meu, cã voi Sunteţi în Mine, şi cã Eu Sunt în voi.

20  On that day you will know that I am in my Father, and you in me, and I in you.

21 Kdo má moje přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A kdo mě miluje, bude milován od mého Otce; i já ho budu milovat a zjevím mu sám sebe.“

21 Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A toho, kdo mě miluje, bude milovat můj Otec; i já ho budu milovat a dám mu to poznat."

21 Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A kdo mě miluje, bude milován mým Otcem a já ho budu milovat a dám se mu poznat."

21 Kdož by měl přikázaní má a ostříhal jich, onť jest ten, kterýž mne miluje. A kdož mne miluje, milován bude od Otce mého, a jáť jej budu milovati a zjevím jemu samého sebe.

21 ὁ ἔχων τὰς ἐντολάς μου καὶ τηρῶν αὐτὰς ἐκεῖνός ἐστιν ὁ ἀγαπῶν με· ὁ δὲ ἀγαπῶν με ἀγαπηθήσεται ὑπὸ τοῦ πατρός μου, κἀγὼ ἀγαπήσω αὐτὸν καὶ ἐμφανίσω αὐτῷ ἐμαυτόν.

21 Cine are poruncile Mele şi le pãzeşte, acela Mã iubeşte; şi cine Mã iubeşte, va fi iubit de Tatãl Meu. Eu îl voi iubi, şi Mã voi arãta lui."

21  They who have my commandments and keep them are those who love me; and those who love me will be loved by my Father, and I will love them and reveal myself to them."

22 Juda, ne ten Iškariotský, mu řekl: „Pane, co se stalo, že chceš zjevovat sám sebe nám, a ne světu?“

22 Řekl mu Juda, ne ten Iškariotský: "Pane, jak to, že se chceš dát poznat nám, ale ne světu?"

22 Juda (ne ten Iškariotský) mu řekl: "Pane, proč se chceš dát poznat nám, a ne světu?"

22 Řekl jemu Judas, ne onen Iškariotský: Pane, jakž jest to, že sebe nám zjeviti chceš, a ne světu?

22 Λέγει αὐτῷ Ἰούδας, οὐχ ὁ Ἰσκαριώτης, Κύριε, καὶ τί γέγονεν ὅτι ἡμῖν μέλλεις ἐμφανίζειν σεαυτὸν καὶ οὐχὶ τῷ κόσμῳ;

22 Iuda, nu Iscarioteanul, I-a zis: "Doamne, cum se face cã Te vei arãta nouã şi nu lumii?"

22  Judas (not Iscariot) said to him, "Lord, how is it that you will reveal yourself to us, and not to the world?"

23 Ježíš mu odpověděl: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.

23 Ježíš mu odpověděl: "Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.

23 Ježíš mu odpověděl: "Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo; můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu a budeme žít s ním.

23 Odpověděl Ježíš a řekl jemu: Miluje-li mne kdo, slova mého ostříhati bude, a Otec můj bude jej milovati, a k němu přijdeme, a příbytek u něho učiníme.

23 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ἐάν τις ἀγαπᾷ με τὸν λόγον μου τηρήσει, καὶ ὁ πατήρ μου ἀγαπήσει αὐτόν, καὶ πρὸς αὐτὸν ἐλευσόμεθα καὶ μονὴν παρ' αὐτῷ ποιησόμεθα.

23 Drept rãspuns, Isus i-a zis: "Dacã Mã iubeşte cineva, va pãzi cuvântul Meu, şi Tatãl Meu îl va iubi. Noi vom veni la el, şi vom locui împreunã cu el.

23  Jesus answered him, "Those who love me will keep my word, and my Father will love them, and we will come to them and make our home with them.

24 Kdo mne nemiluje, nezachovává má slova. A slovo, které slyšíte, není moje, ale Otce, který mne poslal.“

24 Kdo mě nemiluje, nezachovává má slova. A slovo, které slyšíte, není moje, ale mého Otce, který mě poslal.

24 Kdo mě nemiluje, nezachová moje slova. A slovo, které slyšíte, není mé, ale Toho, který mě poslal, Otcovo.

24 Kdož pak nemiluje mne, slov mých neostříhá; a slovo, kteréž slyšíte, neníť mé, ale toho, kterýž mne poslal, Otcovo.

24 ὁ μὴ ἀγαπῶν με τοὺς λόγους μου οὐ τηρεῖ· καὶ ὁ λόγος ὃν ἀκούετε οὐκ ἔστιν ἐμὸς ἀλλὰ τοῦ πέμψαντός με πατρός.

24 Cine nu Mã iubeşte, nu pãzeşte cuvintele Mele. Si cuvântul, pe care-l auziţi, nu este al Meu, ci al Tatãlui, care M-a trimis.

24  Whoever does not love me does not keep my words; and the word that you hear is not mine, but is from the Father who sent me.

25 „Toto jsem vám pověděl, zůstávám u vás.

25 Toto vám pravím, dokud jsem s vámi.

25 To vše jsem vám říkal, dokud jsem žil u vás.

25 Toto mluvil jsem vám, u vás přebývaje.

25 Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν παρ' ὑμῖν μένων·

25 V-am spus aceste lucruri cât mai Sunt cu voi.

25  "I have said these things to you while I am still with you.