CSP

NA

NRSV

1 Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh otcům v prorocích;

1 Πολυμερῶς καὶ πολυτρόπως πάλαι ὁ θεὸς λαλήσας τοῖς πατράσιν ἐν τοῖς προφήταις

1  Long ago God spoke to our ancestors in many and various ways by the prophets,

2 na konci těchto dnů nám promluvil v Synu, jehož ustanovil dědicem všeho skrze něhož učinil i věky.

2 ἐπ' ἐσχάτου τῶν ἡμερῶν τούτων ἐλάλησεν ἡμῖν ἐν υἱῷ, ὃν ἔθηκεν κληρονόμον πάντων, δι' οὗ καὶ ἐποίησεν τοὺς αἰῶνας·

2  but in these last days he has spoken to us by a Son, whom he appointed heir of all things, through whom he also created the worlds.

3 On je září slávy a otiskem jeho podstaty, všechno nese svým mocným slovem. Když skrze sebe vykonal očištění od hříchů, posadil se po pravici Majestátu na výsostech.

3 ὃς ὢν ἀπαύγασμα τῆς δόξης καὶ χαρακτὴρ τῆς ὑποστάσεως αὐτοῦ, φέρων τε τὰ πάντα τῷ ῥήματι τῆς δυνάμεως αὐτοῦ, καθαρισμὸν τῶν ἁμαρτιῶν ποιησάμενος ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τῆς μεγαλωσύνης ἐν ὑψηλοῖς,

3  He is the reflection of God's glory and the exact imprint of God's very being, and he sustains all things by his powerful word. When he had made purification for sins, he sat down at the right hand of the Majesty on high,

4 Stal se tím vznešenější nad anděly, čím význačnější jméno dědičně obdržel.

4 τοσούτῳ κρείττων γενόμενος τῶν ἀγγέλων ὅσῳ διαφορώτερον παρ' αὐτοὺς κεκληρονόμηκεν ὄνομα.

4  having become as much superior to angels as the name he has inherited is more excellent than theirs.

5 Neboť kterému z andělů kdy řekl: "Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes zplodil"? A opět: "Já mu budu otcem a on mi bude synem"?

5 Τίνι γὰρ εἶπέν ποτε τῶν ἀγγέλων, Υἱός μου εἶ σύ, ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε; καὶ πάλιν, Ἐγὼ ἔσομαι αὐτῷ εἰς πατέρα, καὶ αὐτὸς ἔσται μοι εἰς υἱόν;

5  For to which of the angels did God ever say, "You are my Son; today I have begotten you"? Or again, "I will be his Father, and he will be my Son"?

6 A opět, když uvádí Prvorozeného do světa, praví: ‚Ať se mu pokloní všichni andělé Boží.‘

6 ὅταν δὲ πάλιν εἰσαγάγῃ τὸν πρωτότοκον εἰς τὴν οἰκουμένην, λέγει, Καὶ προσκυνησάτωσαν αὐτῷ πάντες ἄγγελοι θεοῦ.

6  And again, when he brings the firstborn into the world, he says, "Let all God's angels worship him."

7 O andělech sice říká: ‚On činí své anděly větru a své služebníky plamenem ohně,‘

7 καὶ πρὸς μὲν τοὺς ἀγγέλους λέγει, Ὁ ποιῶν τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ πνεύματα, καὶ τοὺς λειτουργοὺς αὐτοῦ πυρὸς φλόγα·

7  Of the angels he says, "He makes his angels winds, and his servants flames of fire."

8 avšak o Synovi: ‚Tvůj trůn, Bože, na věky věků a žezlo přímosti žezlem tvého království.

8 πρὸς δὲ τὸν υἱόν, Ὁ θρόνος σου, ὁ θεός, εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος, καὶ ἡ ῥάβδος τῆς εὐθύτητος ῥάβδος τῆς βασιλείας σου.

8  But of the Son he says, "Your throne, O God, is forever and ever, and the righteous scepter is the scepter of your kingdom.

9 Miloval jsi spravedlnost a nenáviděl nepravost; proto pomazal tě, Bože, Bůh tvůj olejem veselí nad tvé společníky.‘

9 ἠγάπησας δικαιοσύνην καὶ ἐμίσησας ἀνομίαν· διὰ τοῦτο ἔχρισέν σε ὁ θεός, ὁ θεός σου, ἔλαιον ἀγαλλιάσεως παρὰ τοὺς μετόχους σου·

9  You have loved righteousness and hated wickedness; therefore God, your God, has anointed you with the oil of gladness beyond your companions."

10 A: "Ty, Pane, jsi na počátku založil zemi a nebesa jsou dílem tvých rukou.

10 καί, Σὺ κατ' ἀρχάς, κύριε, τὴν γῆν ἐθεμελίωσας, καὶ ἔργα τῶν χειρῶν σού εἰσιν οἱ οὐρανοί·

10  And, "In the beginning, Lord, you founded the earth, and the heavens are the work of your hands;

11 Ona pominou, ty však zůstáváš; všechna jako roucho zestárnou

11 αὐτοὶ ἀπολοῦνται, σὺ δὲ διαμένεις· καὶ πάντες ὡς ἱμάτιον παλαιωθήσονται,

11  they will perish, but you remain; they will all wear out like clothing;

12 a jako plášť je svineš, jako roucho budou i proměněna. Ty však jsi tentýž a tvá léta nepominou."

12 καὶ ὡσεὶ περιβόλαιον ἑλίξεις αὐτούς, ὡς ἱμάτιον καὶ ἀλλαγήσονται· σὺ δὲ ὁ αὐτὸς εἶ καὶ τὰ ἔτη σου οὐκ ἐκλείψουσιν.

12  like a cloak you will roll them up, and like clothing they will be changed. But you are the same, and your years will never end."

13 A kterému z andělů kdy řekl: ‚Seď po mé pravici, dokud nepoložím tvé nepřátele podnož tvých nohou‘?

13 πρὸς τίνα δὲ τῶν ἀγγέλων εἴρηκέν ποτε, Κάθου ἐκ δεξιῶν μου ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου;

13  But to which of the angels has he ever said, "Sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet"?

14 Což nejsou všichni služební duchové, posílaní k službě kvůli těm, kdo mají dostat do dědictví záchranu?

14 οὐχὶ πάντες εἰσὶν λειτουργικὰ πνεύματα εἰς διακονίαν ἀποστελλόμενα διὰ τοὺς μέλλοντας κληρονομεῖν σωτηρίαν;

14  Are not all angels spirits in the divine service, sent to serve for the sake of those who are to inherit salvation?