CSP

NA

NRSV

1 Pavel, apoštol ne od lidí nebo skrze člověka, ale skrze Ježíše Krista a Boha Otce, který ho vzkřísil z mrtvých,

1 Παῦλος ἀπόστολος, οὐκ ἀπ' ἀνθρώπων οὐδὲ δι' ἀνθρώπου ἀλλὰ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ θεοῦ πατρὸς τοῦ ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ νεκρῶν,

1  Paul an apostle-- sent neither by human commission nor from human authorities, but through Jesus Christ and God the Father, who raised him from the dead--

2 a všichni bratři, kteří se mnou, sborům Galacie:

2 καὶ οἱ σὺν ἐμοὶ πάντες ἀδελφοί, ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Γαλατίας·

2  and all the members of God's family who are with me, To the churches of Galatia:

3 Milost vám a pokoj od Boha našeho Otce a Pána Ježíše Krista,

3 χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ,

3  Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ,

4 který dal sám sebe za naše hříchy, aby nás vysvobodil z tohoto přítomného zlého věku podle vůle našeho Boha a Otce,

4 τοῦ δόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν ὅπως ἐξέληται ἡμᾶς ἐκ τοῦ αἰῶνος τοῦ ἐνεστῶτος πονηροῦ κατὰ τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ καὶ πατρὸς ἡμῶν,

4  who gave himself for our sins to set us free from the present evil age, according to the will of our God and Father,

5 jemuž sláva na věky věků. Amen.

5 ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν.

5  to whom be the glory forever and ever. Amen.

6 Divím se, že se od toho, který vás povolal milostí, tak rychle odvracíte k jinému evangeliu.

6 Θαυμάζω ὅτι οὕτως ταχέως μετατίθεσθε ἀπὸ τοῦ καλέσαντος ὑμᾶς ἐν χάριτι Χριστοῦ εἰς ἕτερον εὐαγγέλιον,

6  I am astonished that you are so quickly deserting the one who called you in the grace of Christ and are turning to a different gospel--

7 Není jiné , ale jsou někteří, kteří vás uvádějí ve zmatek a chtějí Kristovo evangelium překroutit.

7 ὃ οὐκ ἔστιν ἄλλο· εἰ μή τινές εἰσιν οἱ ταράσσοντες ὑμᾶς καὶ θέλοντες μεταστρέψαι τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ.

7  not that there is another gospel, but there are some who are confusing you and want to pervert the gospel of Christ.

8 Ale i kdybychom vám my nebo anděl z nebe zvěstoval v evangeliu jiného než to, co jsme vám zvěstovali, budiž proklet!

8 ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω.

8  But even if we or an angel from heaven should proclaim to you a gospel contrary to what we proclaimed to you, let that one be accursed!

9 Jak jsme řekli dříve, i nyní říkám znovu: Jestliže vám někdo zvěstuje jako evangelium mimo to, co jste přijali, budiž proklet!

9 ὡς προειρήκαμεν, καὶ ἄρτι πάλιν λέγω, εἴ τις ὑμᾶς εὐαγγελίζεται παρ' ὃ παρελάβετε, ἀνάθεμα ἔστω.

9  As we have said before, so now I repeat, if anyone proclaims to you a gospel contrary to what you received, let that one be accursed!

10 Získávám teď lidi, nebo Boha? Či se snažím líbit lidem? Kdybych se ještě líbit lidem, nebyl bych Kristův otrok.

10 Ἄρτι γὰρ ἀνθρώπους πείθω ἢ τὸν θεόν; ἢ ζητῶ ἀνθρώποις ἀρέσκειν; εἰ ἔτι ἀνθρώποις ἤρεσκον, Χριστοῦ δοῦλος οὐκ ἂν ἤμην.

10  Am I now seeking human approval, or God's approval? Or am I trying to please people? If I were still pleasing people, I would not be a servant of Christ.

11 Oznamuji vám, bratři, že evangelium, které jsem zvěstoval, není podle člověka.

11 Γνωρίζω γὰρ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον τὸ εὐαγγελισθὲν ὑπ' ἐμοῦ ὅτι οὐκ ἔστιν κατὰ ἄνθρωπον·

11  For I want you to know, brothers and sisters, that the gospel that was proclaimed by me is not of human origin;

12 Neboť jsem je nepřevzal ani se nenaučil od člověka, ale skrze zjevení Ježíše Krista.

12 οὐδὲ γὰρ ἐγὼ παρὰ ἀνθρώπου παρέλαβον αὐτό, οὔτε ἐδιδάχθην, ἀλλὰ δι' ἀποκαλύψεως Ἰησοῦ Χριστοῦ.

12  for I did not receive it from a human source, nor was I taught it, but I received it through a revelation of Jesus Christ.

13 Vždyť jste slyšeli o mém někdejším počínání, v židovství, že jsem do krajnosti pronásledoval Boží církev a ničil ji.

13 Ἠκούσατε γὰρ τὴν ἐμὴν ἀναστροφήν ποτε ἐν τῷ Ἰουδαϊσμῷ, ὅτι καθ' ὑπερβολὴν ἐδίωκον τὴν ἐκκλησίαν τοῦ θεοῦ καὶ ἐπόρθουν αὐτήν,

13  You have heard, no doubt, of my earlier life in Judaism. I was violently persecuting the church of God and was trying to destroy it.

14 Předčil jsem v židovství mnohé vrstevníky svého rodu, neboť jsem byl mimořádný horlivec pro otcovské tradice.

14 καὶ προέκοπτον ἐν τῷ Ἰουδαϊσμῷ ὑπὲρ πολλοὺς συνηλικιώτας ἐν τῷ γένει μου, περισσοτέρως ζηλωτὴς ὑπάρχων τῶν πατρικῶν μου παραδόσεων.

14  I advanced in Judaism beyond many among my people of the same age, for I was far more zealous for the traditions of my ancestors.

15 Když se však Bohu, který mne oddělil v lůně mé matky a povolal svou milostí, zalíbilo

15 ὅτε δὲ εὐδόκησεν ὁ θεὸσ ὁ ἀφορίσας με ἐκ κοιλίας μητρός μου καὶ καλέσας διὰ τῆς χάριτος αὐτοῦ

15  But when God, who had set me apart before I was born and called me through his grace, was pleased

16 zjevit ve mně svého Syna, abych evangelium o něm hlásal mezi pohany, neporadil jsem se hned s tělem a krví,

16 ἀποκαλύψαι τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐν ἐμοὶ ἵνα εὐαγγελίζωμαι αὐτὸν ἐν τοῖς ἔθνεσιν, εὐθέως οὐ προσανεθέμην σαρκὶ καὶ αἵματι,

16  to reveal his Son to me, so that I might proclaim him among the Gentiles, I did not confer with any human being,

17 ani jsem nevystoupil do Jeruzaléma k těm, kdo apoštoly dříve než já, nýbrž odešel jsem do Arábie a jsem se zase vrátil do Damašku.

17 οὐδὲ ἀνῆλθον εἰς Ἱεροσόλυμα πρὸς τοὺς πρὸ ἐμοῦ ἀποστόλους, ἀλλὰ ἀπῆλθον εἰς Ἀραβίαν, καὶ πάλιν ὑπέστρεψα εἰς Δαμασκόν.

17  nor did I go up to Jerusalem to those who were already apostles before me, but I went away at once into Arabia, and afterwards I returned to Damascus.

18 Potom po třech letech jsem vystoupil do Jeruzaléma, abych se seznámil s Kéfou, a zůstal jsem u něho patnáct dní.

18 Ἔπειτα μετὰ ἔτη τρία ἀνῆλθον εἰς Ἱεροσόλυμα ἱστορῆσαι Κηφᾶν, καὶ ἐπέμεινα πρὸς αὐτὸν ἡμέρας δεκαπέντε·

18  Then after three years I did go up to Jerusalem to visit Cephas and stayed with him fifteen days;

19  jiného z apoštolů jsem neviděl, jen Jakuba, Pánova bratra.

19 ἕτερον δὲ τῶν ἀποστόλων οὐκ εἶδον, εἰ μὴ Ἰάκωβον τὸν ἀδελφὸν τοῦ κυρίου.

19  but I did not see any other apostle except James the Lord's brother.

20 Hle, před Bohem , že co vám píšu, není lež.

20 ἃ δὲ γράφω ὑμῖν, ἰδοὺ ἐνώπιον τοῦ θεοῦ ὅτι οὐ ψεύδομαι.

20  In what I am writing to you, before God, I do not lie!

21 Potom jsem šel do končin Syrie a Kilikie.

21 ἔπειτα ἦλθον εἰς τὰ κλίματα τῆς Συρίας καὶ τῆς Κιλικίας.

21  Then I went into the regions of Syria and Cilicia,

22  sborech v Judsku, které v Kristu, mě osobně neznali.

22 ἤμην δὲ ἀγνοούμενος τῷ προσώπῳ ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Ἰουδαίας ταῖς ἐν Χριστῷ,

22  and I was still unknown by sight to the churches of Judea that are in Christ;

23 Pouze slýchávali, že ‚ten, který nás kdysi pronásledoval, zvěstuje nyní víru, kterou kdysi ničil‘,

23 μόνον δὲ ἀκούοντες ἦσαν ὅτι Ὁ διώκων ἡμᾶς ποτε νῦν εὐαγγελίζεται τὴν πίστιν ἥν ποτε ἐπόρθει,

23  they only heard it said, "The one who formerly was persecuting us is now proclaiming the faith he once tried to destroy."

24 a slavili kvůli mně Boha.

24 καὶ ἐδόξαζον ἐν ἐμοὶ τὸν θεόν.

24  And they glorified God because of me.