CSP

NA

NRSV

1 Pavel, vězeň Krista Ježíše, a bratr Timoteus milovanému Filemonovi, našemu spolupracovníku,

1 Παῦλος δέσμιος Χριστοῦ Ἰησοῦ καὶ Τιμόθεος ὁ ἀδελφὸς Φιλήμονι τῷ ἀγαπητῷ καὶ συνεργῷ ἡμῶν

1  Paul, a prisoner of Christ Jesus, and Timothy our brother, To Philemon our dear friend and co-worker,

2 sestře Apfii, našemu spolubojovníku Archippovi a církvi ve tvém domě:

2 καὶ Ἀπφίᾳ τῇ ἀδελφῇ καὶ Ἀρχίππῳ τῷ συστρατιώτῃ ἡμῶν καὶ τῇ κατ' οἶκόν σου ἐκκλησίᾳ·

2  to Apphia our sister, to Archippus our fellow soldier, and to the church in your house:

3 Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.

3 χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.

3  Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ.

4 Děkuji svému Bohu vždycky, když se o tobě zmiňuji ve svých modlitbách,

4 Εὐχαριστῶ τῷ θεῷ μου πάντοτε μνείαν σου ποιούμενος ἐπὶ τῶν προσευχῶν μου,

4  When I remember you in my prayers, I always thank my God

5 neboť slyším o tvé lásce a víře, kterou máš vůči Pánu Ježíši a ke všem svatým.

5 ἀκούων σου τὴν ἀγάπην καὶ τὴν πίστιν ἣν ἔχεις πρὸς τὸν κύριον Ἰησοῦν καὶ εἰς πάντας τοὺς ἁγίους,

5  because I hear of your love for all the saints and your faith toward the Lord Jesus.

6  aby se společenství tvé víry projevilo v poznání všeho dobrého, jež v nás pro Krista.

6 ὅπως ἡ κοινωνία τῆς πίστεώς σου ἐνεργὴς γένηται ἐν ἐπιγνώσει παντὸς ἀγαθοῦ τοῦ ἐν ἡμῖν εἰς Χριστόν·

6  I pray that the sharing of your faith may become effective when you perceive all the good that we may do for Christ.

7 Neboť jsem měl mnoho radosti a povzbuzení ze tvé lásky, protože skrze tebe, bratře, byla občerstvena srdce svatých.

7 χαρὰν γὰρ πολλὴν ἔσχον καὶ παράκλησιν ἐπὶ τῇ ἀγάπῃ σου, ὅτι τὰ σπλάγχνα τῶν ἁγίων ἀναπέπαυται διὰ σοῦ, ἀδελφέ.

7  I have indeed received much joy and encouragement from your love, because the hearts of the saints have been refreshed through you, my brother.

8 Ačkoli mám v Kristu plnou svobodu ti přikazovat, co se patří,

8 Διό, πολλὴν ἐν Χριστῷ παρρησίαν ἔχων ἐπιτάσσειν σοι τὸ ἀνῆκον,

8  For this reason, though I am bold enough in Christ to command you to do your duty,

9 pro lásku raději prosím já, Pavel, stařec a nyní i vězeň Krista Ježíše:

9 διὰ τὴν ἀγάπην μᾶλλον παρακαλῶ, τοιοῦτος ὢν ὡς Παῦλος πρεσβύτης, νυνὶ δὲ καὶ δέσμιος Χριστοῦ Ἰησοῦ

9  yet I would rather appeal to you on the basis of love-- and I, Paul, do this as an old man, and now also as a prisoner of Christ Jesus.

10 Prosím tě za svého syna, kterého jsem zplodil ve vězení, Onezima,

10 παρακαλῶ σε περὶ τοῦ ἐμοῦ τέκνου, ὃν ἐγέννησα ἐν τοῖς δεσμοῖς Ὀνήσιμον,

10  I am appealing to you for my child, Onesimus, whose father I have become during my imprisonment.

11 který ti kdysi neužitečný, avšak nyní tobě i mně prospěšný.

11 τόν ποτέ σοι ἄχρηστον νυνὶ δὲ καὶ σοὶ καὶ ἐμοὶ εὔχρηστον,

11  Formerly he was useless to you, but now he is indeed useful both to you and to me.

12 Toho ti posílám nazpět, jeho, to jest moje srdce.

12 ὃν ἀνέπεμψά σοι, αὐτόν, τοῦτ' ἔστιν τὰ ἐμὰ σπλάγχνα·

12  I am sending him, that is, my own heart, back to you.

13 Chtěl jsem si ho ponechat u sebe, aby mi místo tebe sloužil v vězení pro evangelium,

13 ὃν ἐγὼ ἐβουλόμην πρὸς ἐμαυτὸν κατέχειν, ἵνα ὑπὲρ σοῦ μοι διακονῇ ἐν τοῖς δεσμοῖς τοῦ εὐαγγελίου,

13  I wanted to keep him with me, so that he might be of service to me in your place during my imprisonment for the gospel;

14 ale bez tvého souhlasu jsem nechtěl nic udělat, aby tvůj dobrý skutek nebyl jakoby z vynucení, ale z ochoty.

14 χωρὶς δὲ τῆς σῆς γνώμης οὐδὲν ἠθέλησα ποιῆσαι, ἵνα μὴ ὡς κατὰ ἀνάγκην τὸ ἀγαθόν σου ᾖ ἀλλὰ κατὰ ἑκούσιον.

14  but I preferred to do nothing without your consent, in order that your good deed might be voluntary and not something forced.

15 Snad proto byl pryč na chvíli, abys jej navždy přijal nazpět –

15 τάχα γὰρ διὰ τοῦτο ἐχωρίσθη πρὸς ὥραν ἵνα αἰώνιον αὐτὸν ἀπέχῃς,

15  Perhaps this is the reason he was separated from you for a while, so that you might have him back forever,

16 ne již jako otroka, nýbrž více než otroka, milovaného bratra. obzvláště mně, ale tím víc tobě: i jako člověk, i v Pánu.

16 οὐκέτι ὡς δοῦλον ἀλλ' ὑπὲρ δοῦλον, ἀδελφὸν ἀγαπητόν, μάλιστα ἐμοί, πόσῳ δὲ μᾶλλον σοὶ καὶ ἐν σαρκὶ καὶ ἐν κυρίῳ.

16  no longer as a slave but more than a slave, a beloved brother-- especially to me but how much more to you, both in the flesh and in the Lord.

17 Máš-li mě tedy společníka, přijmi ho jako mne.

17 Εἰ οὖν με ἔχεις κοινωνόν, προσλαβοῦ αὐτὸν ὡς ἐμέ.

17  So if you consider me your partner, welcome him as you would welcome me.

18 Jestliže ti nějak uškodil nebo je dlužen, přičti to na můj účet.

18 εἰ δέ τι ἠδίκησέν σε ἢ ὀφείλει, τοῦτο ἐμοὶ ἐλλόγα·

18  If he has wronged you in any way, or owes you anything, charge that to my account.

19 Já Pavel jsem napsal vlastní rukou: já nahradím. Abych ti ne říci, že mi dlužíš i sám sebe!

19 ἐγὼ Παῦλος ἔγραψα τῇ ἐμῇ χειρί, ἐγὼ ἀποτίσω· ἵνα μὴ λέγω σοι ὅτι καὶ σεαυτόν μοι προσοφείλεις.

19  I, Paul, am writing this with my own hand: I will repay it. I say nothing about your owing me even your own self.

20 Ano, bratře, ať mám z tebe radost v Pánu. Občerstvi mé srdce v Kristu!

20 ναί, ἀδελφέ, ἐγώ σου ὀναίμην ἐν κυρίῳ· ἀνάπαυσόν μου τὰ σπλάγχνα ἐν Χριστῷ.

20  Yes, brother, let me have this benefit from you in the Lord! Refresh my heart in Christ.

21 Píšu ti přesvědčen o tvé poslušnosti, neboť vím, že uděláš více, než říkám.

21 Πεποιθὼς τῇ ὑπακοῇ σου ἔγραψά σοι, εἰδὼς ὅτι καὶ ὑπὲρ ἃ λέγω ποιήσεις.

21  Confident of your obedience, I am writing to you, knowing that you will do even more than I say.

22 Zároveň mi také připrav hostinskou místnost, neboť mám naději, že vám skrze vaše modlitby budu darován.

22 ἅμα δὲ καὶ ἑτοίμαζέ μοι ξενίαν, ἐλπίζω γὰρ ὅτι διὰ τῶν προσευχῶν ὑμῶν χαρισθήσομαι ὑμῖν.

22  One thing more-- prepare a guest room for me, for I am hoping through your prayers to be restored to you.

23 Pozdravuje tě Epafras, můj spoluvězeň v Kristu Ježíši,

23 Ἀσπάζεταί σε Ἐπαφρᾶς ὁ συναιχμάλωτός μου ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ,

23  Epaphras, my fellow prisoner in Christ Jesus, sends greetings to you,

24  moji spolupracovníci Marek, Aristarchos, Démas Lukáš.

24 Μᾶρκος, Ἀρίσταρχος, Δημᾶς, Λουκᾶς, οἱ συνεργοί μου.

24  and so do Mark, Aristarchus, Demas, and Luke, my fellow workers.

25 Milost Pána našeho Ježíše Krista s vaším duchem. Amen.

25 Ἡ χάρις τοῦ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ τοῦ πνεύματος ὑμῶν.

25  The grace of the Lord Jesus Christ be with your spirit.