CSP

NA

NRSV

1 Pavel, z Boží vůle apoštol Krista Ježíše, svatým v Efesu a věrným v Kristu Ježíši:

1 Παῦλος ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ διὰ θελήματος θεοῦ τοῖς ἁγίοις τοῖς οὖσιν ἐν Ἐφέσῳ καὶ πιστοῖς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ·

1  Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, To the saints who are in Ephesus and are faithful in Christ Jesus:

2 Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.

2 χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.

2  Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ.

3 Požehnaný Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nám požehnal veškerým duchovním požehnáním v nebeských v Kristu.

3 Εὐλογητὸς ὁ θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ εὐλογήσας ἡμᾶς ἐν πάσῃ εὐλογίᾳ πνευματικῇ ἐν τοῖς ἐπουρανίοις ἐν Χριστῷ,

3  Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places,

4  si nás v něm vybral před založením světa, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří v lásce,

4 καθὼς ἐξελέξατο ἡμᾶς ἐν αὐτῷ πρὸ καταβολῆς κόσμου, εἶναι ἡμᾶς ἁγίους καὶ ἀμώμους κατενώπιον αὐτοῦ ἐν ἀγάπῃ,

4  just as he chose us in Christ before the foundation of the world to be holy and blameless before him in love.

5 když nás podle zalíbení své vůle předurčil sobě k synovství skrze Ježíše Krista

5 προορίσας ἡμᾶς εἰς υἱοθεσίαν διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς αὐτόν, κατὰ τὴν εὐδοκίαν τοῦ θελήματος αὐτοῦ,

5  He destined us for adoption as his children through Jesus Christ, according to the good pleasure of his will,

6 ke chvále slávy jeho milosti, kterou nás obdařil ve milovaném .

6 εἰς ἔπαινον δόξης τῆς χάριτος αὐτοῦ ἧς ἐχαρίτωσεν ἡμᾶς ἐν τῷ ἠγαπημένῳ,

6  to the praise of his glorious grace that he freely bestowed on us in the Beloved.

7 V něm máme vykoupení skrze jeho krev – odpuštění provinění podle bohatství jeho milosti,

7 ἐν ᾧ ἔχομεν τὴν ἀπολύτρωσιν διὰ τοῦ αἵματος αὐτοῦ, τὴν ἄφεσιν τῶν παραπτωμάτων, κατὰ τὸ πλοῦτος τῆς χάριτος αὐτοῦ,

7  In him we have redemption through his blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of his grace

8 kterou nás hojně zahrnul ve vší moudrosti a rozumnosti,

8 ἧς ἐπερίσσευσεν εἰς ἡμᾶς ἐν πάσῃ σοφίᾳ καὶ φρονήσει

8  that he lavished on us. With all wisdom and insight

9 když nám oznámil tajemství své vůle, jak se mu líbilo a jak si předsevzal,

9 γνωρίσας ἡμῖν τὸ μυστήριον τοῦ θελήματος αὐτοῦ, κατὰ τὴν εὐδοκίαν αὐτοῦ ἣν προέθετο ἐν αὐτῷ

9  he has made known to us the mystery of his will, according to his good pleasure that he set forth in Christ,

10 aby pro správu v němž budou naplněny časy, uspořádal pod jednu hlavu v Kristu všechny věci: ty na nebesích i ty na zemi, v něm.

10 εἰς οἰκονομίαν τοῦ πληρώματος τῶν καιρῶν, ἀνακεφαλαιώσασθαι τὰ πάντα ἐν τῷ Χριστῷ, τὰ ἐπὶ τοῖς οὐρανοῖς καὶ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς· ἐν αὐτῷ,

10  as a plan for the fullness of time, to gather up all things in him, things in heaven and things on earth.

11 V něm jsme se stali i dědici, když jsme byli předurčeni podle předsevzetí toho, který působí všechno podle rady své vůle,

11 ἐν ᾧ καὶ ἐκληρώθημεν προορισθέντες κατὰ πρόθεσιν τοῦ τὰ πάντα ἐνεργοῦντος κατὰ τὴν βουλὴν τοῦ θελήματος αὐτοῦ,

11  In Christ we have also obtained an inheritance, having been destined according to the purpose of him who accomplishes all things according to his counsel and will,

12 abychom byli k chvále jeho slávy, kteří jsme předtím doufali v Krista.

12 εἰς τὸ εἶναι ἡμᾶς εἰς ἔπαινον δόξης αὐτοῦ τοὺς προηλπικότας ἐν τῷ Χριστῷ·

12  so that we, who were the first to set our hope on Christ, might live for the praise of his glory.

13 V něm i vy, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium své záchrany, a když jste uvěřili, v něm jste byli zapečetěni zaslíbeným Duchem Svatým,

13 ἐν ᾧ καὶ ὑμεῖς ἀκούσαντες τὸν λόγον τῆς ἀληθείας, τὸ εὐαγγέλιον τῆς σωτηρίας ὑμῶν, ἐν ᾧ καὶ πιστεύσαντες ἐσφραγίσθητε τῷ πνεύματι τῆς ἐπαγγελίας τῷ ἁγίῳ,

13  In him you also, when you had heard the word of truth, the gospel of your salvation, and had believed in him, were marked with the seal of the promised Holy Spirit;

14 jenž je závdavkem našeho dědictví až do vykoupení vlastnictví k chvále jeho slávy.

14 ὅ ἐστιν ἀρραβὼν τῆς κληρονομίας ἡμῶν, εἰς ἀπολύτρωσιν τῆς περιποιήσεως, εἰς ἔπαινον τῆς δόξης αὐτοῦ.

14  this is the pledge of our inheritance toward redemption as God's own people, to the praise of his glory.

15 Proto i já, když jsem uslyšel o vaší víře v Pánu Ježíši a lásce ke všem svatým,

15 Διὰ τοῦτο κἀγώ, ἀκούσας τὴν καθ' ὑμᾶς πίστιν ἐν τῷ κυρίῳ Ἰησοῦ καὶ τὴν ἀγάπην τὴν εἰς πάντας τοὺς ἁγίους,

15  I have heard of your faith in the Lord Jesus and your love toward all the saints, and for this reason

16 nepřestávám za vás děkovat, když se o vás zmiňuji na svých modlitbách,

16 οὐ παύομαι εὐχαριστῶν ὑπὲρ ὑμῶν μνείαν ποιούμενος ἐπὶ τῶν προσευχῶν μου,

16  I do not cease to give thanks for you as I remember you in my prayers.

17 aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal Ducha moudrosti a zjevení v pravém poznání jeho

17 ἵνα ὁ θεὸς τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ πατὴρ τῆς δόξης, δώῃ ὑμῖν πνεῦμα σοφίας καὶ ἀποκαλύψεως ἐν ἐπιγνώσει αὐτοῦ,

17  I pray that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you a spirit of wisdom and revelation as you come to know him,

18  osvícené oči srdce, abyste věděli, jaká je naděje jeho povolání, jaké bohatství slávy jeho dědictví ve svatých

18 πεφωτισμένους τοὺς ὀφθαλμοὺς τῆς καρδίας ὑμῶν εἰς τὸ εἰδέναι ὑμᾶς τίς ἐστιν ἡ ἐλπὶς τῆς κλήσεως αὐτοῦ, τίς ὁ πλοῦτος τῆς δόξης τῆς κληρονομίας αὐτοῦ ἐν τοῖς ἁγίοις,

18  so that, with the eyes of your heart enlightened, you may know what is the hope to which he has called you, what are the riches of his glorious inheritance among the saints,

19 a jak nesmírná je velikost jeho moci vůči nám, kteří věříme v souladu s působením převahy jeho síly.

19 καὶ τί τὸ ὑπερβάλλον μέγεθος τῆς δυνάμεως αὐτοῦ εἰς ἡμᾶς τοὺς πιστεύοντας κατὰ τὴν ἐνέργειαν τοῦ κράτους τῆς ἰσχύος αὐτοῦ

19  and what is the immeasurable greatness of his power for us who believe, according to the working of his great power.

20 Tu uplatnil v Kristu, když jej vzkřísil z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích,

20 ἣν ἐνήργησεν ἐν τῷ Χριστῷ ἐγείρας αὐτὸν ἐκ νεκρῶν, καὶ καθίσας ἐν δεξιᾷ αὐτοῦ ἐν τοῖς ἐπουρανίοις

20  God put this power to work in Christ when he raised him from the dead and seated him at his right hand in the heavenly places,

21 vysoko nad každou vládu i autoritu i mocnost i panstvo a každé jméno, které je jmenováno nejenom v tomto věku, ale i v budoucím.

21 ὑπεράνω πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας καὶ δυνάμεως καὶ κυριότητος καὶ παντὸς ὀνόματος ὀνομαζομένου οὐ μόνον ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ μέλλοντι·

21  far above all rule and authority and power and dominion, and above every name that is named, not only in this age but also in the age to come.

22 A všechno podřídil pod jeho nohy a dal ho hlavu nade vším církvi,

22 καὶ πάντα ὑπέταξεν ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ, καὶ αὐτὸν ἔδωκεν κεφαλὴν ὑπὲρ πάντα τῇ ἐκκλησίᾳ,

22  And he has put all things under his feet and has made him the head over all things for the church,

23 která je jeho tělem, plností toho, jenž všechno ve všem naplňuje.

23 ἥτις ἐστὶν τὸ σῶμα αὐτοῦ, τὸ πλήρωμα τοῦ τὰ πάντα ἐν πᾶσιν πληρουμένου.

23  which is his body, the fullness of him who fills all in all.