CSP

NA

NRSV

4 Z toho můžete při čtení poznat, že rozumím tajemství Kristovu,

4 πρὸς ὃ δύνασθε ἀναγινώσκοντες νοῆσαι τὴν σύνεσίν μου ἐν τῷ μυστηρίῳ τοῦ Χριστοῦ,

4  a reading of which will enable you to perceive my understanding of the mystery of Christ.

5 které v jiných pokoleních nebylo lidem oznámeno , jak nyní bylo Duchem zjeveno jeho svatým apoštolům a prorokům,

5 ὃ ἑτέραις γενεαῖς οὐκ ἐγνωρίσθη τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων ὡς νῦν ἀπεκαλύφθη τοῖς ἁγίοις ἀποστόλοις αὐτοῦ καὶ προφήταις ἐν πνεύματι,

5  In former generations this mystery was not made known to humankind, as it has now been revealed to his holy apostles and prophets by the Spirit:

6 že pohané jsou spoludědicové a údy téhož těla a spoluúčastníci toho zaslíbení v Kristu Ježíši skrze evangelium,

6 εἶναι τὰ ἔθνη συγκληρονόμα καὶ σύσσωμα καὶ συμμέτοχα τῆς ἐπαγγελίας ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ διὰ τοῦ εὐαγγελίου,

6  that is, the Gentiles have become fellow heirs, members of the same body, and sharers in the promise in Christ Jesus through the gospel.

7 jehož služebníkem jsem se stal podle daru Boží milosti, která mi byla dána v souladu s působením jeho moci.

7 οὗ ἐγενήθην διάκονος κατὰ τὴν δωρεὰν τῆς χάριτος τοῦ θεοῦ τῆς δοθείσης μοι κατὰ τὴν ἐνέργειαν τῆς δυνάμεως αὐτοῦ.

7  Of this gospel I have become a servant according to the gift of God's grace that was given me by the working of his power.

8 Mně, nejmenšímu všech svatých, byla dána tato milost, abych zvěstoval pohanům Kristovo nevystižitelné bohatství

8 ἐμοὶ τῷ ἐλαχιστοτέρῳ πάντων ἁγίων ἐδόθη ἡ χάρις αὕτη, τοῖς ἔθνεσιν εὐαγγελίσασθαι τὸ ἀνεξιχνίαστον πλοῦτος τοῦ Χριστοῦ,

8  Although I am the very least of all the saints, this grace was given to me to bring to the Gentiles the news of the boundless riches of Christ,

9 a objasnil všem, jaká správa toho tajemství od věků ukrytého v Bohu, jenž všechno stvořil.

9 καὶ φωτίσαι πάντασ τίς ἡ οἰκονομία τοῦ μυστηρίου τοῦ ἀποκεκρυμμένου ἀπὸ τῶν αἰώνων ἐν τῷ θεῷ τῷ τὰ πάντα κτίσαντι,

9  and to make everyone see what is the plan of the mystery hidden for ages in God who created all things;

10 Skrze církev se nyní má stát známou vládám a autoritám v nebesích přerozmanitá Boží moudrost,

10 ἵνα γνωρισθῇ νῦν ταῖς ἀρχαῖς καὶ ταῖς ἐξουσίαις ἐν τοῖς ἐπουρανίοις διὰ τῆς ἐκκλησίας ἡ πολυποίκιλος σοφία τοῦ θεοῦ,

10  so that through the church the wisdom of God in its rich variety might now be made known to the rulers and authorities in the heavenly places.