CSP

NA

NRSV

1 Pavel, z Boží vůle apoštol Krista Ježíše, a bratr Timoteus

1 Παῦλος ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ διὰ θελήματος θεοῦ καὶ Τιμόθεος ὁ ἀδελφὸς

1  Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, and Timothy our brother,

2 svatým a věrným bratřím v Kristu v Kolosách: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.

2 τοῖς ἐν Κολοσσαῖς ἁγίοις καὶ πιστοῖς ἀδελφοῖς ἐν Χριστῷ· χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν.

2  To the saints and faithful brothers and sisters in Christ in Colossae: Grace to you and peace from God our Father.

3 Vždy, když se za vás modlíme, děkujeme Bohu a Otci našeho Pána Ježíše Krista –

3 Εὐχαριστοῦμεν τῷ θεῷ πατρὶ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ πάντοτε περὶ ὑμῶν προσευχόμενοι,

3  In our prayers for you we always thank God, the Father of our Lord Jesus Christ,

4 neboť jsme slyšeli o vaší víře v Kristu Ježíši a lásce, kterou máte ke všem svatým –

4 ἀκούσαντες τὴν πίστιν ὑμῶν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ καὶ τὴν ἀγάπην ἣν ἔχετε εἰς πάντας τοὺς ἁγίους

4  for we have heard of your faith in Christ Jesus and of the love that you have for all the saints,

5 pro naději, která je pro vás uložena v nebesích. O ní jste slyšeli dříve ve slovu pravdy – evangeliu,

5 διὰ τὴν ἐλπίδα τὴν ἀποκειμένην ὑμῖν ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἣν προηκούσατε ἐν τῷ λόγῳ τῆς ἀληθείας τοῦ εὐαγγελίου

5  because of the hope laid up for you in heaven. You have heard of this hope before in the word of the truth, the gospel

6 jež k vám přišlo. A jako na celém světě přináší ovoce a roste, tak i mezi vámi od toho dne, jste uslyšeli a poznali Boží milost v pravdě

6 τοῦ παρόντος εἰς ὑμᾶς, καθὼς καὶ ἐν παντὶ τῷ κόσμῳ ἐστὶν καρποφορούμενον καὶ αὐξανόμενον καθὼς καὶ ἐν ὑμῖν, ἀφ' ἧς ἡμέρας ἠκούσατε καὶ ἐπέγνωτε τὴν χάριν τοῦ θεοῦ ἐν ἀληθείᾳ·

6  that has come to you. Just as it is bearing fruit and growing in the whole world, so it has been bearing fruit among yourselves from the day you heard it and truly comprehended the grace of God.

7 tak, jak jste se naučili od Epafry, našeho milovaného spoluotroka, jenž je věrný služebník Kristův pro vás.

7 καθὼς ἐμάθετε ἀπὸ Ἐπαφρᾶ τοῦ ἀγαπητοῦ συνδούλου ἡμῶν, ὅς ἐστιν πιστὸς ὑπὲρ ὑμῶν διάκονος τοῦ Χριστοῦ,

7  This you learned from Epaphras, our beloved fellow servant. He is a faithful minister of Christ on your behalf,

8 On nám také pověděl o vaší lásce v Duchu.

8 ὁ καὶ δηλώσας ἡμῖν τὴν ὑμῶν ἀγάπην ἐν πνεύματι.

8  and he has made known to us your love in the Spirit.

9 Proto i my, od toho dne, jsme uslyšeli, nepřestáváme se za vás modlit a vyprošovat, abyste byli naplněni poznáním jeho vůle ve veškeré moudrosti a duchovním pochopení,

9 Διὰ τοῦτο καὶ ἡμεῖς, ἀφ' ἧς ἡμέρας ἠκούσαμεν, οὐ παυόμεθα ὑπὲρ ὑμῶν προσευχόμενοι καὶ αἰτούμενοι ἵνα πληρωθῆτε τὴν ἐπίγνωσιν τοῦ θελήματος αὐτοῦ ἐν πάσῃ σοφίᾳ καὶ συνέσει πνευματικῇ,

9  For this reason, since the day we heard it, we have not ceased praying for you and asking that you may be filled with the knowledge of God's will in all spiritual wisdom and understanding,

10 abyste vedli život hodný Pána a ve všem se líbili, nesli ovoce v každém dobrém skutku a rostli v poznání Boha

10 περιπατῆσαι ἀξίως τοῦ κυρίου εἰς πᾶσαν ἀρεσκείαν, ἐν παντὶ ἔργῳ ἀγαθῷ καρποφοροῦντες καὶ αὐξανόμενοι τῇ ἐπιγνώσει τοῦ θεοῦ,

10  so that you may lead lives worthy of the Lord, fully pleasing to him, as you bear fruit in every good work and as you grow in the knowledge of God.

11  byli posilováni každou mocí podle síly jeho slávy k veškeré vytrvalosti a trpělivosti, s radostí

11 ἐν πάσῃ δυνάμει δυναμούμενοι κατὰ τὸ κράτος τῆς δόξης αὐτοῦ εἰς πᾶσαν ὑπομονὴν καὶ μακροθυμίαν, μετὰ χαρᾶς

11  May you be made strong with all the strength that comes from his glorious power, and may you be prepared to endure everything with patience, while joyfully

12 vzdávajíce díky Bohu Otci, který nás učinil způsobilými k účasti podílu svatých ve světle.

12 εὐχαριστοῦντες τῷ πατρὶ τῷ ἱκανώσαντι ὑμᾶς εἰς τὴν μερίδα τοῦ κλήρου τῶν ἁγίων ἐν τῷ φωτί·

12  giving thanks to the Father, who has enabled you to share in the inheritance of the saints in the light.

13 On nás vysvobodil z pravomoci temnoty a přenesl do království Syna své lásky,

13 ὃς ἐρρύσατο ἡμᾶς ἐκ τῆς ἐξουσίας τοῦ σκότους καὶ μετέστησεν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ υἱοῦ τῆς ἀγάπης αὐτοῦ,

13  He has rescued us from the power of darkness and transferred us into the kingdom of his beloved Son,

14 v němž máme vykoupení, odpuštění hříchů.

14 ἐν ᾧ ἔχομεν τὴν ἀπολύτρωσιν, τὴν ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν·

14  in whom we have redemption, the forgiveness of sins.

15 On je obraz neviditelného Boha, prvorozený všeho stvoření,

15 ὅς ἐστιν εἰκὼν τοῦ θεοῦ τοῦ ἀοράτου, πρωτότοκος πάσης κτίσεως,

15  He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation;

16 neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebesích i na zemi, věci viditelné i neviditelné, ať trůny nebo panstva, vlády nebo autority; všechno je stvořeno skrze něho a pro něho.

16 ὅτι ἐν αὐτῷ ἐκτίσθη τὰ πάντα ἐν τοῖς οὐρανοῖς καὶ ἐπὶ τῆς γῆς, τὰ ὁρατὰ καὶ τὰ ἀόρατα, εἴτε θρόνοι εἴτε κυριότητες εἴτε ἀρχαὶ εἴτε ἐξουσίαι· τὰ πάντα δι' αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν ἔκτισται,

16  for in him all things in heaven and on earth were created, things visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or powers-- all things have been created through him and for him.

17 On je přede vším a všechno v něm spočívá.

17 καὶ αὐτός ἐστιν πρὸ πάντων καὶ τὰ πάντα ἐν αὐτῷ συνέστηκεν.

17  He himself is before all things, and in him all things hold together.

18 A on je hlavou těla, církve. On je počátek, prvorozený z mrtvých, aby on sám zaujal ve všem první místo,

18 καὶ αὐτός ἐστιν ἡ κεφαλὴ τοῦ σώματος, τῆς ἐκκλησίας· ὅς ἐστιν ἀρχή, πρωτότοκος ἐκ τῶν νεκρῶν, ἵνα γένηται ἐν πᾶσιν αὐτὸς πρωτεύων,

18  He is the head of the body, the church; he is the beginning, the firstborn from the dead, so that he might come to have first place in everything.

19 neboť se zalíbilo, aby v něm přebývala veškerá plnost

19 ὅτι ἐν αὐτῷ εὐδόκησεν πᾶν τὸ πλήρωμα κατοικῆσαι

19  For in him all the fullness of God was pleased to dwell,

20 a aby skrze něho smířil všechno se sebou a způsobil pokoj skrze krev jeho kříže – skrze něho vše jak na zemi, tak v nebesích.

20 καὶ δι' αὐτοῦ ἀποκαταλλάξαι τὰ πάντα εἰς αὐτόν, εἰρηνοποιήσας διὰ τοῦ αἵματος τοῦ σταυροῦ αὐτοῦ, δι' αὐτοῦ εἴτε τὰ ἐπὶ τῆς γῆς εἴτε τὰ ἐν τοῖς οὐρανοῖς.

20  and through him God was pleased to reconcile to himself all things, whether on earth or in heaven, by making peace through the blood of his cross.

21 I vás, jste kdysi byli odcizeni a myslí nepřátelští ve zlých skutcích,

21 Καὶ ὑμᾶς ποτε ὄντας ἀπηλλοτριωμένους καὶ ἐχθροὺς τῇ διανοίᾳ ἐν τοῖς ἔργοις τοῖς πονηροῖς,

21  And you who were once estranged and hostile in mind, doing evil deeds,

22 nyní smířil ve svém lidském těle skrze smrt, aby vás před sebou postavil svaté, bez poskvrny a bez úhony,

22 νυνὶ δὲ ἀποκατήλλαξεν ἐν τῷ σώματι τῆς σαρκὸς αὐτοῦ διὰ τοῦ θανάτου, παραστῆσαι ὑμᾶς ἁγίους καὶ ἀμώμους καὶ ἀνεγκλήτους κατενώπιον αὐτοῦ,

22  he has now reconciled in his fleshly body through death, so as to present you holy and blameless and irreproachable before him--

23 zůstáváte-li vskutku víře založeni a pevni a nevzdálíte-li se od naděje evangelia, které jste slyšeli, které bylo hlásáno v celém stvoření pod nebem kterého jsem se já, Pavel, stal služebníkem.

23 εἴ γε ἐπιμένετε τῇ πίστει τεθεμελιωμένοι καὶ ἑδραῖοι καὶ μὴ μετακινούμενοι ἀπὸ τῆς ἐλπίδος τοῦ εὐαγγελίου οὗ ἠκούσατε, τοῦ κηρυχθέντος ἐν πάσῃ κτίσει τῇ ὑπὸ τὸν οὐρανόν, οὗ ἐγενόμην ἐγὼ Παῦλος διάκονος.

23  provided that you continue securely established and steadfast in the faith, without shifting from the hope promised by the gospel that you heard, which has been proclaimed to every creature under heaven. I, Paul, became a servant of this gospel.

24 Nyní se raduji v utrpeních pro vás a ve svém těle doplňuji, co zbývá ze soužení Kristových pro jeho tělo, jímž jest církev.

24 Νῦν χαίρω ἐν τοῖς παθήμασιν ὑπὲρ ὑμῶν, καὶ ἀνταναπληρῶ τὰ ὑστερήματα τῶν θλίψεων τοῦ Χριστοῦ ἐν τῇ σαρκί μου ὑπὲρ τοῦ σώματος αὐτοῦ, ὅ ἐστιν ἡ ἐκκλησία,

24  I am now rejoicing in my sufferings for your sake, and in my flesh I am completing what is lacking in Christ's afflictions for the sake of his body, that is, the church.

25 Jejím služebníkem jsem se stal podle Boží správy, která mi pro vás byla svěřena, abych naplnil slovo Boží –

25 ἧς ἐγενόμην ἐγὼ διάκονος κατὰ τὴν οἰκονομίαν τοῦ θεοῦ τὴν δοθεῖσάν μοι εἰς ὑμᾶς πληρῶσαι τὸν λόγον τοῦ θεοῦ,

25  I became its servant according to God's commission that was given to me for you, to make the word of God fully known,

26 to tajemství, které bylo od věků a od pokolení ukryté, nyní však bylo zjeveno jeho svatým,

26 τὸ μυστήριον τὸ ἀποκεκρυμμένον ἀπὸ τῶν αἰώνων καὶ ἀπὸ τῶν γενεῶν νῦν δὲ ἐφανερώθη τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ,

26  the mystery that has been hidden throughout the ages and generations but has now been revealed to his saints.

27 kterým Bůh toužil oznámit, jaké bohatství slávy tohoto tajemství mezi pohany: tím je Kristus ve vás, naděje slávy.

27 οἷς ἠθέλησεν ὁ θεὸς γνωρίσαι τί τὸ πλοῦτος τῆς δόξης τοῦ μυστηρίου τούτου ἐν τοῖς ἔθνεσιν, ὅ ἐστιν Χριστὸς ἐν ὑμῖν, ἡ ἐλπὶς τῆς δόξης·

27  To them God chose to make known how great among the Gentiles are the riches of the glory of this mystery, which is Christ in you, the hope of glory.

28 Jeho my zvěstujeme napomínajíce každého člověka a vyučujíce každého člověka ve vší moudrosti, abychom každého postavili dokonalého v Kristu.

28 ὃν ἡμεῖς καταγγέλλομεν νουθετοῦντες πάντα ἄνθρωπον καὶ διδάσκοντες πάντα ἄνθρωπον ἐν πάσῃ σοφίᾳ, ἵνα παραστήσωμεν πάντα ἄνθρωπον τέλειον ἐν Χριστῷ·

28  It is he whom we proclaim, warning everyone and teaching everyone in all wisdom, so that we may present everyone mature in Christ.

29 Proto také usilovně pracuji a zápasím v souladu s jeho působením, které je ve mně mocné.

29 εἰς ὃ καὶ κοπιῶ ἀγωνιζόμενος κατὰ τὴν ἐνέργειαν αὐτοῦ τὴν ἐνεργουμένην ἐν ἐμοὶ ἐν δυνάμει.

29  For this I toil and struggle with all the energy that he powerfully inspires within me.