CSP

NA

NRSV

1  starší milovanému Gaiovi, jehož miluji v pravdě.

1 Ὁ πρεσβύτερος Γαΐῳ τῷ ἀγαπητῷ, ὃν ἐγὼ ἀγαπῶ ἐν ἀληθείᾳ.

1  The elder to the beloved Gaius, whom I love in truth.

2 Milovaný, modlím se, abys ve všem prospíval a byl zdráv, tak jako prospívá tvá duše.

2 Ἀγαπητέ, περὶ πάντων εὔχομαί σε εὐοδοῦσθαι καὶ ὑγιαίνειν, καθὼς εὐοδοῦταί σου ἡ ψυχή.

2  Beloved, I pray that all may go well with you and that you may be in good health, just as it is well with your soul.

3 Neboť jsem se velice zaradoval, když přicházeli bratři a vydávali svědectví v pravdě, jak chodíš v pravdě.

3 ἐχάρην γὰρ λίαν ἐρχομένων ἀδελφῶν καὶ μαρτυρούντων σου τῇ ἀληθείᾳ, καθὼς σὺ ἐν ἀληθείᾳ περιπατεῖς.

3  I was overjoyed when some of the friends arrived and testified to your faithfulness to the truth, namely how you walk in the truth.

4 Nemám větší radost, než když slyším, že mé děti chodí v pravdě.

4 μειζοτέραν τούτων οὐκ ἔχω χαράν, ἵνα ἀκούω τὰ ἐμὰ τέκνα ἐν τῇ ἀληθείᾳ περιπατοῦντα.

4  I have no greater joy than this, to hear that my children are walking in the truth.

5 Milovaný, věrně činíš , co konáš pro bratry, a zvláště cizí.

5 Ἀγαπητέ, πιστὸν ποιεῖς ὃ ἐὰν ἐργάσῃ εἰς τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τοῦτο ξένους,

5  Beloved, you do faithfully whatever you do for the friends, even though they are strangers to you;

6 Oni vydali před církví svědectví o tvé lásce. Dobře učiníš, vypravíš-li je, jak je důstojno Boha.

6 οἳ ἐμαρτύρησάν σου τῇ ἀγάπῃ ἐνώπιον ἐκκλησίας, οὓς καλῶς ποιήσεις προπέμψας ἀξίως τοῦ θεοῦ·

6  they have testified to your love before the church. You will do well to send them on in a manner worthy of God;

7 Neboť pro jméno se vydali na cestu a od pohanů nic nepřijímají.

7 ὑπὲρ γὰρ τοῦ ὀνόματος ἐξῆλθον μηδὲν λαμβάνοντες ἀπὸ τῶν ἐθνικῶν.

7  for they began their journey for the sake of Christ, accepting no support from non-believers.

8 My jsme povinni se takových ujímat, abychom se stávali spolupracovníky pravdu.

8 ἡμεῖς οὖν ὀφείλομεν ὑπολαμβάνειν τοὺς τοιούτους, ἵνα συνεργοὶ γινώμεθα τῇ ἀληθείᾳ.

8  Therefore we ought to support such people, so that we may become co-workers with the truth.

9 Něco jsem tomu sboru napsal, ale Diotrefés, který chce být první z nich, nás nepřijímá.

9 Ἔγραψά τι τῇ ἐκκλησίᾳ· ἀλλ' ὁ φιλοπρωτεύων αὐτῶν Διοτρέφης οὐκ ἐπιδέχεται ἡμᾶς.

9  I have written something to the church; but Diotrephes, who likes to put himself first, does not acknowledge our authority.

10 Proto jestliže přijdu, připomenu jeho skutky, které činí, když nás pomlouvá zlými slovy, a že na tom nemá dost, ale sám bratry nepřijímá, a těm, kdo chtějí , brání a vylučuje ze sboru.

10 διὰ τοῦτο, ἐὰν ἔλθω, ὑπομνήσω αὐτοῦ τὰ ἔργα ἃ ποιεῖ, λόγοις πονηροῖς φλυαρῶν ἡμᾶς· καὶ μὴ ἀρκούμενος ἐπὶ τούτοις οὔτε αὐτὸς ἐπιδέχεται τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τοὺς βουλομένους κωλύει καὶ ἐκ τῆς ἐκκλησίας ἐκβάλλει.

10  So if I come, I will call attention to what he is doing in spreading false charges against us. And not content with those charges, he refuses to welcome the friends, and even prevents those who want to do so and expels them from the church.

11 Milovaný, nenapodobuj zlé, ale dobré. Kdo činí dobře, je z Boha; kdo činí zle, Boha neviděl.

11 Ἀγαπητέ, μὴ μιμοῦ τὸ κακὸν ἀλλὰ τὸ ἀγαθόν. ὁ ἀγαθοποιῶν ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστιν· ὁ κακοποιῶν οὐχ ἑώρακεν τὸν θεόν.

11  Beloved, do not imitate what is evil but imitate what is good. Whoever does good is from God; whoever does evil has not seen God.

12 Demétriovi všichni vydali svědectví, i sama pravda; i my vydáváme svědectví a víš, že naše svědectví je pravdivé.

12 Δημητρίῳ μεμαρτύρηται ὑπὸ πάντων καὶ ὑπὸ αὐτῆς τῆς ἀληθείας· καὶ ἡμεῖς δὲ μαρτυροῦμεν, καὶ οἶδας ὅτι ἡ μαρτυρία ἡμῶν ἀληθής ἐστιν.

12  Everyone has testified favorably about Demetrius, and so has the truth itself. We also testify for him, and you know that our testimony is true.

13 Měl bych ti mnoho co napsat, ale nechci ti psát inkoustem a perem.

13 Πολλὰ εἶχον γράψαι σοι, ἀλλ' οὐ θέλω διὰ μέλανος καὶ καλάμου σοι γράφειν·

13  I have much to write to you, but I would rather not write with pen and ink;

14 Doufám však, že tě brzo uvidím a budeme mluvit tváří v tvář.

14 ἐλπίζω δὲ εὐθέως σε ἰδεῖν, καὶ στόμα πρὸς στόμα λαλήσομεν.

14  instead I hope to see you soon, and we will talk together face to face.

15 Pokoj tobě. Pozdravují tě přátelé. Pozdravuj přátele, každého zvlášť!

15 εἰρήνη σοι. ἀσπάζονταί σε οἱ φίλοι. ἀσπάζου τοὺς φίλους κατ' ὄνομα.

15  Peace to you. The friends send you their greetings. Greet the friends there, each by name.