CSP

NA

NRSV

1 Pavel, Silvanus a Timoteus církvi Tesaloničanů v Bohu, našem Otci, a Pánu Ježíši Kristu:

1 Παῦλος καὶ Σιλουανὸς καὶ Τιμόθεος τῇ ἐκκλησίᾳ Θεσσαλονικέων ἐν θεῷ πατρὶ ἡμῶν καὶ κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστῷ·

1  Paul, Silvanus, and Timothy, To the church of the Thessalonians in God our Father and the Lord Jesus Christ:

2 Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a Pána Ježíše Krista.

2 χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.

2  Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ.

3 Bratři, jsme zavázáni stále za vás Bohu vzdávat díky, jak je správné, protože převelice roste vaše víra a rozhojňuje se láska všech vás k sobě navzájem.

3 Εὐχαριστεῖν ὀφείλομεν τῷ θεῷ πάντοτε περὶ ὑμῶν, ἀδελφοί, καθὼς ἄξιόν ἐστιν, ὅτι ὑπεραυξάνει ἡ πίστις ὑμῶν καὶ πλεονάζει ἡ ἀγάπη ἑνὸς ἑκάστου πάντων ὑμῶν εἰς ἀλλήλους,

3  We must always give thanks to God for you, brothers and sisters, as is right, because your faith is growing abundantly, and the love of everyone of you for one another is increasing.

4  my sami se tedy vámi chlubíme v církvích Božích pro vaši vytrvalost a víru ve všech vašich pronásledováních a souženích, která snášíte.

4 ὥστε αὐτοὺς ἡμᾶς ἐν ὑμῖν ἐγκαυχᾶσθαι ἐν ταῖς ἐκκλησίαις τοῦ θεοῦ ὑπὲρ τῆς ὑπομονῆς ὑμῶν καὶ πίστεως ἐν πᾶσιν τοῖς διωγμοῖς ὑμῶν καὶ ταῖς θλίψεσιν αἷς ἀνέχεσθε,

4  Therefore we ourselves boast of you among the churches of God for your steadfastness and faith during all your persecutions and the afflictions that you are enduring.

5  jistým znamením spravedlivého soudu Božího, abyste byli uznáni hodnými Božího království, pro něž také trpíte,

5 ἔνδειγμα τῆς δικαίας κρίσεως τοῦ θεοῦ, εἰς τὸ καταξιωθῆναι ὑμᾶς τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ, ὑπὲρ ἧς καὶ πάσχετε,

5  This is evidence of the righteous judgment of God, and is intended to make you worthy of the kingdom of God, for which you are also suffering.

6 pokud spravedlivé u Boha , aby těm, kteří vás sužují, odplatil soužením,

6 εἴπερ δίκαιον παρὰ θεῷ ἀνταποδοῦναι τοῖς θλίβουσιν ὑμᾶς θλῖψιν

6  For it is indeed just of God to repay with affliction those who afflict you,

7 a vám, kteří jste v soužení, úlevou s námi, až se zjeví z nebe Pán Ježíš se svými mocnými anděly

7 καὶ ὑμῖν τοῖς θλιβομένοις ἄνεσιν μεθ' ἡμῶν ἐν τῇ ἀποκαλύψει τοῦ κυρίου Ἰησοῦ ἀπ' οὐρανοῦ μετ' ἀγγέλων δυνάμεως αὐτοῦ

7  and to give relief to the afflicted as well as to us, when the Lord Jesus is revealed from heaven with his mighty angels

8 a v plameni ohně bude trestat ty, kteří neuznávají Boha, a ty, kteří nejsou poslušni evangelia našeho Pána Ježíše.

8 ἐν πυρὶ φλογός, διδόντος ἐκδίκησιν τοῖς μὴ εἰδόσιν θεὸν καὶ τοῖς μὴ ὑπακούουσιν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ,

8  in flaming fire, inflicting vengeance on those who do not know God and on those who do not obey the gospel of our Lord Jesus.

9 Ti ponesou trest, věčnou zkázu od Pánovy tváře a od slávy jeho síly,

9 οἵτινες δίκην τίσουσιν ὄλεθρον αἰώνιον ἀπὸ προσώπου τοῦ κυρίου καὶ ἀπὸ τῆς δόξης τῆς ἰσχύος αὐτοῦ,

9  These will suffer the punishment of eternal destruction, separated from the presence of the Lord and from the glory of his might,

10 když přijde, aby v onen den byl oslaven ve svých svatých a předmětem obdivu ve všech těch, kdo uvěřili, neboť naše svědectví došlo u vás víry.

10 ὅταν ἔλθῃ ἐνδοξασθῆναι ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ καὶ θαυμασθῆναι ἐν πᾶσιν τοῖς πιστεύσασιν, ὅτι ἐπιστεύθη τὸ μαρτύριον ἡμῶν ἐφ' ὑμᾶς, ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ.

10  when he comes to be glorified by his saints and to be marveled at on that day among all who have believed, because our testimony to you was believed.

11 Proto se za vás také stále modlíme, aby vás náš Bůh učinil hodnými povolání a v moci naplnil každý dobrý úmysl a skutek víry,

11 εἰς ὃ καὶ προσευχόμεθα πάντοτε περὶ ὑμῶν, ἵνα ὑμᾶς ἀξιώσῃ τῆς κλήσεως ὁ θεὸς ἡμῶν καὶ πληρώσῃ πᾶσαν εὐδοκίαν ἀγαθωσύνης καὶ ἔργον πίστεως ἐν δυνάμει,

11  To this end we always pray for you, asking that our God will make you worthy of his call and will fulfill by his power every good resolve and work of faith,

12 aby tak bylo oslaveno jméno našeho Pána Ježíše ve vás a vy v něm podle milosti našeho Boha a Pána Ježíše Krista.

12 ὅπως ἐνδοξασθῇ τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ ἐν ὑμῖν, καὶ ὑμεῖς ἐν αὐτῷ, κατὰ τὴν χάριν τοῦ θεοῦ ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.

12  so that the name of our Lord Jesus may be glorified in you, and you in him, according to the grace of our God and the Lord Jesus Christ.