CSP

NA

NRSV

1 Šimon Petr, otrok a apoštol Ježíše Krista, těm, kdo dostali stejně vzácnou víru jako my spravedlností našeho Boha a Zachránce Ježíše Krista.

1 Συμεὼν Πέτρος δοῦλος καὶ ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῖς ἰσότιμον ἡμῖν λαχοῦσιν πίστιν ἐν δικαιοσύνῃ τοῦ θεοῦ ἡμῶν καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ·

1  Simeon Peter, a servant and apostle of Jesus Christ, To those who have received a faith as precious as ours through the righteousness of our God and Savior Jesus Christ:

2 Milost a pokoj kéž se vám rozhojní v poznání Boha a Ježíše , našeho Pána.

2 χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη πληθυνθείη ἐν ἐπιγνώσει τοῦ θεοῦ καὶ Ἰησοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν.

2  May grace and peace be yours in abundance in the knowledge of God and of Jesus our Lord.

3 Jeho božská moc nám darovala všechno, čeho k životu a zbožnosti skrze poznání toho, který nás povolal vlastní slávou a mocí.

3 Ὡς πάντα ἡμῖν τῆς θείας δυνάμεως αὐτοῦ τὰ πρὸς ζωὴν καὶ εὐσέβειαν δεδωρημένης διὰ τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ καλέσαντος ἡμᾶς ἰδίᾳ δόξῃ καὶ ἀρετῇ,

3  His divine power has given us everything needed for life and godliness, through the knowledge of him who called us by his own glory and goodness.

4 Tím nám byla darována vzácná a veliká zaslíbení, abyste se skrze ně stali účastníky božské přirozenosti a unikli zkáze, ve světě v žádostivosti.

4 δι' ὧν τὰ τίμια καὶ μέγιστα ἡμῖν ἐπαγγέλματα δεδώρηται, ἵνα διὰ τούτων γένησθε θείας κοινωνοὶ φύσεως, ἀποφυγόντες τῆς ἐν τῷ κόσμῳ ἐν ἐπιθυμίᾳ φθορᾶς.

4  Thus he has given us, through these things, his precious and very great promises, so that through them you may escape from the corruption that is in the world because of lust, and may become participants of the divine nature.

5 A právě proto vynaložte všechno úsilí a doplňte svou víru ctností, ctnost poznáním,

5 καὶ αὐτὸ τοῦτο δὲ σπουδὴν πᾶσαν παρεισενέγκαντες ἐπιχορηγήσατε ἐν τῇ πίστει ὑμῶν τὴν ἀρετήν, ἐν δὲ τῇ ἀρετῇ τὴν γνῶσιν,

5  For this very reason, you must make every effort to support your faith with goodness, and goodness with knowledge,

6 poznání sebeovládáním, sebeovládání vytrvalostí, vytrvalost zbožností,

6 ἐν δὲ τῇ γνώσει τὴν ἐγκράτειαν, ἐν δὲ τῇ ἐγκρατείᾳ τὴν ὑπομονήν, ἐν δὲ τῇ ὑπομονῇ τὴν εὐσέβειαν,

6  and knowledge with self-control, and self-control with endurance, and endurance with godliness,

7 zbožnost bratrskou náklonností, bratrskou náklonnost láskou.

7 ἐν δὲ τῇ εὐσεβείᾳ τὴν φιλαδελφίαν, ἐν δὲ τῇ φιλαδελφίᾳ τὴν ἀγάπην.

7  and godliness with mutual affection, and mutual affection with love.

8 Máte-li totiž tyto a rozhojňují-li se, způsobí, že nebudete nečinní ani neplodní pro poznání našeho Pána Ježíše Krista.

8 ταῦτα γὰρ ὑμῖν ὑπάρχοντα καὶ πλεονάζοντα οὐκ ἀργοὺς οὐδὲ ἀκάρπους καθίστησιν εἰς τὴν τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐπίγνωσιν·

8  For if these things are yours and are increasing among you, they keep you from being ineffective and unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ.

9 Kdo však tyto nemá, je slepý, krátkozraký; zapomněl, že byl očištěn od svých starých hříchů.

9 ᾧ γὰρ μὴ πάρεστιν ταῦτα, τυφλός ἐστιν μυωπάζων, λήθην λαβὼν τοῦ καθαρισμοῦ τῶν πάλαι αὐτοῦ ἁμαρτιῶν.

9  For anyone who lacks these things is nearsighted and blind, and is forgetful of the cleansing of past sins.

10 Proto se, bratři, tím více snažte upevňovat svoje povolání a vyvolení; neboť budete-li to činit, nikdy nepadnete.

10 διὸ μᾶλλον, ἀδελφοί, σπουδάσατε βεβαίαν ὑμῶν τὴν κλῆσιν καὶ ἐκλογὴν ποιεῖσθαι· ταῦτα γὰρ ποιοῦντες οὐ μὴ πταίσητέ ποτε·

10  Therefore, brothers and sisters, be all the more eager to confirm your call and election, for if you do this, you will never stumble.

11 Tak vám bude bohatě poskytnut vstup do věčného království našeho Pána a Zachránce Ježíše Krista.

11 οὕτως γὰρ πλουσίως ἐπιχορηγηθήσεται ὑμῖν ἡ εἴσοδος εἰς τὴν αἰώνιον βασιλείαν τοῦ κυρίου ἡμῶν καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ.

11  For in this way, entry into the eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ will be richly provided for you.

12 Proto vám hodlám tyto stále připomínat, ačkoliv víte a jste utvrzeni v přítomné pravdě.

12 Διὸ μελλήσω ἀεὶ ὑμᾶς ὑπομιμνῄσκειν περὶ τούτων, καίπερ εἰδότας καὶ ἐστηριγμένους ἐν τῇ παρούσῃ ἀληθείᾳ.

12  Therefore I intend to keep on reminding you of these things, though you know them already and are established in the truth that has come to you.

13 Považuji však za správné probouzet vás tím, že připomínám, dokud jsem v tomto stanu .

13 δίκαιον δὲ ἡγοῦμαι, ἐφ' ὅσον εἰμὶ ἐν τούτῳ τῷ σκηνώματι, διεγείρειν ὑμᾶς ἐν ὑπομνήσει,

13  I think it right, as long as I am in this body, to refresh your memory,

14 Vím, že složení mého stanu je velice blízko, jak mi i ukázal náš Pán Ježíš Kristus.

14 εἰδὼς ὅτι ταχινή ἐστιν ἡ ἀπόθεσις τοῦ σκηνώματός μου, καθὼς καὶ ὁ κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς ἐδήλωσέν μοι·

14  since I know that my death will come soon, as indeed our Lord Jesus Christ has made clear to me.

15 Vynasnažím se, abyste si mohli i po mém odchodu toto pokaždé připomínat.

15 σπουδάσω δὲ καὶ ἑκάστοτε ἔχειν ὑμᾶς μετὰ τὴν ἐμὴν ἔξοδον τὴν τούτων μνήμην ποιεῖσθαι.

15  And I will make every effort so that after my departure you may be able at any time to recall these things.

16 Vždyť jsme nenásledovali vymyšlené báje, když jsme vás seznámili s mocí a příchodem našeho Pána Ježíše Krista, ale jsme se stali očitými svědky jeho velebnosti.

16 Οὐ γὰρ σεσοφισμένοις μύθοις ἐξακολουθήσαντες ἐγνωρίσαμεν ὑμῖν τὴν τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ δύναμιν καὶ παρουσίαν, ἀλλ' ἐπόπται γενηθέντες τῆς ἐκείνου μεγαλειότητος.

16  For we did not follow cleverly devised myths when we made known to you the power and coming of our Lord Jesus Christ, but we had been eyewitnesses of his majesty.

17  přijal od Boha Otce čest a slávu, když k němu z velebné slávy zazněl takovýto hlas: ‚Toto je můj milovaný Syn, v němž jsem nalezl zalíbení.‘

17 λαβὼν γὰρ παρὰ θεοῦ πατρὸς τιμὴν καὶ δόξαν φωνῆς ἐνεχθείσης αὐτῷ τοιᾶσδε ὑπὸ τῆς μεγαλοπρεποῦς δόξης, Ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός μου οὗτός ἐστιν, εἰς ὃν ἐγὼ εὐδόκησα

17  For he received honor and glory from God the Father when that voice was conveyed to him by the Majestic Glory, saying, "This is my Son, my Beloved, with whom I am well pleased."

18 A tento hlas, který zazněl z nebe, jsme my slyšeli, když jsme s ním byli na té svaté hoře.

18 καὶ ταύτην τὴν φωνὴν ἡμεῖς ἠκούσαμεν ἐξ οὐρανοῦ ἐνεχθεῖσαν σὺν αὐτῷ ὄντες ἐν τῷ ἁγίῳ ὄρει.

18  We ourselves heard this voice come from heaven, while we were with him on the holy mountain.

19 A máme pevnější prorocké slovo. Dobře činíte, že se ho držíte jako světla, které svítí v temném místě, dokud se nerozbřeskne den a jitřenka nevzejde ve vašich srdcích.

19 καὶ ἔχομεν βεβαιότερον τὸν προφητικὸν λόγον, ᾧ καλῶς ποιεῖτε προσέχοντες ὡς λύχνῳ φαίνοντι ἐν αὐχμηρῷ τόπῳ, ἕως οὗ ἡμέρα διαυγάσῃ καὶ φωσφόρος ἀνατείλῃ ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν·

19  So we have the prophetic message more fully confirmed. You will do well to be attentive to this as to a lamp shining in a dark place, until the day dawns and the morning star rises in your hearts.

20 Toto především vězte, že žádné proroctví Písma není vlastního výkladu.

20 τοῦτο πρῶτον γινώσκοντες, ὅτι πᾶσα προφητεία γραφῆς ἰδίας ἐπιλύσεως οὐ γίνεται·

20  First of all you must understand this, that no prophecy of scripture is a matter of one's own interpretation,

21 Neboť proroctví nikdy nebylo proneseno z lidské vůle, nýbrž unášeni Duchem Svatým mluvili lidé od Boha.

21 οὐ γὰρ θελήματι ἀνθρώπου ἠνέχθη προφητεία ποτέ, ἀλλὰ ὑπὸ πνεύματος ἁγίου φερόμενοι ἐλάλησαν ἀπὸ θεοῦ ἄνθρωποι.

21  because no prophecy ever came by human will, but men and women moved by the Holy Spirit spoke from God.