CSP

NA

NRSV

1 Pavel, z Boží vůle apoštol Krista Ježíše podle zaslíbení života, který v Kristu Ježíši,

1 Παῦλος ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ διὰ θελήματος θεοῦ κατ' ἐπαγγελίαν ζωῆς τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ

1  Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, for the sake of the promise of life that is in Christ Jesus,

2 Timoteovi, milovanému synu: Milost, milosrdenství, pokoj od Boha Otce a Krista Ježíše, našeho Pána.

2 Τιμοθέῳ ἀγαπητῷ τέκνῳ· χάρις, ἔλεος, εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν.

2  To Timothy, my beloved child: Grace, mercy, and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord.

3 Děkuji Bohu, jemuž sloužím s čistým svědomím jako předkové, když tě neustále připomínám ve svých modlitbách dnem i nocí.

3 Χάριν ἔχω τῷ θεῷ, ᾧ λατρεύω ἀπὸ προγόνων ἐν καθαρᾷ συνειδήσει, ὡς ἀδιάλειπτον ἔχω τὴν περὶ σοῦ μνείαν ἐν ταῖς δεήσεσίν μου νυκτὸς καὶ ἡμέρας,

3  I am grateful to God-- whom I worship with a clear conscience, as my ancestors did-- when I remember you constantly in my prayers night and day.

4 Vzpomínám na tvé slzy toužím tě spatřit, abych byl naplněn radostí.

4 ἐπιποθῶν σε ἰδεῖν, μεμνημένος σου τῶν δακρύων, ἵνα χαρᾶς πληρωθῶ,

4  Recalling your tears, I long to see you so that I may be filled with joy.

5 Připomenul jsem si tu upřímnou víru, v tobě; ta nejprve přebývala v tvé babičce Loidě a tvé matce Eunice a jsem přesvědčen, že i v tobě.

5 ὑπόμνησιν λαβὼν τῆς ἐν σοὶ ἀνυποκρίτου πίστεως, ἥτις ἐνῴκησεν πρῶτον ἐν τῇ μάμμῃ σου Λωΐδι καὶ τῇ μητρί σου Εὐνίκῃ, πέπεισμαι δὲ ὅτι καὶ ἐν σοί.

5  I am reminded of your sincere faith, a faith that lived first in your grandmother Lois and your mother Eunice and now, I am sure, lives in you.

6 Z toho důvodu ti připomínám, abys rozněcoval Boží dar, který je v tobě skrze vzkládání mých rukou.

6 δι' ἣν αἰτίαν ἀναμιμνῄσκω σε ἀναζωπυρεῖν τὸ χάρισμα τοῦ θεοῦ, ὅ ἐστιν ἐν σοὶ διὰ τῆς ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν μου·

6  For this reason I remind you to rekindle the gift of God that is within you through the laying on of my hands;

7 Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž moci a lásky a rozvahy.

7 οὐ γὰρ ἔδωκεν ἡμῖν ὁ θεὸς πνεῦμα δειλίας, ἀλλὰ δυνάμεως καὶ ἀγάπης καὶ σωφρονισμοῦ.

7  for God did not give us a spirit of cowardice, but rather a spirit of power and of love and of self-discipline.

8 Nestyď se tedy za svědectví našeho Pána ani za mne, jeho vězně, nýbrž spolu snášej útrapy pro evangelium podle moci Boží;

8 μὴ οὖν ἐπαισχυνθῇς τὸ μαρτύριον τοῦ κυρίου ἡμῶν μηδὲ ἐμὲ τὸν δέσμιον αὐτοῦ, ἀλλὰ συγκακοπάθησον τῷ εὐαγγελίῳ κατὰ δύναμιν θεοῦ,

8  Do not be ashamed, then, of the testimony about our Lord or of me his prisoner, but join with me in suffering for the gospel, relying on the power of God,

9 on nás zachránil a povolal svatým povoláním ne podle našich skutků, nýbrž podle vlastního předsevzetí a milosti, kterou nám daroval v Kristu Ježíši před věčnými časy

9 τοῦ σώσαντος ἡμᾶς καὶ καλέσαντος κλήσει ἁγίᾳ, οὐ κατὰ τὰ ἔργα ἡμῶν ἀλλὰ κατὰ ἰδίαν πρόθεσιν καὶ χάριν, τὴν δοθεῖσαν ἡμῖν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ πρὸ χρόνων αἰωνίων,

9  who saved us and called us with a holy calling, not according to our works but according to his own purpose and grace. This grace was given to us in Christ Jesus before the ages began,

10 a která se nyní ukázala zjevením našeho Zachránce Krista Ježíše. zničil smrt a skrze evangelium vyvedl na světlo život a neporušitelnost.

10 φανερωθεῖσαν δὲ νῦν διὰ τῆς ἐπιφανείας τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ Ἰησοῦ, καταργήσαντος μὲν τὸν θάνατον φωτίσαντος δὲ ζωὴν καὶ ἀφθαρσίαν διὰ τοῦ εὐαγγελίου,

10  but it has now been revealed through the appearing of our Savior Christ Jesus, who abolished death and brought life and immortality to light through the gospel.

11 K tomu jsem já byl ustanoven hlasatelem a apoštolem a učitelem národů.

11 εἰς ὃ ἐτέθην ἐγὼ κῆρυξ καὶ ἀπόστολος καὶ διδάσκαλος.

11  For this gospel I was appointed a herald and an apostle and a teacher,

12 Proto také toto snáším, ale nestydím se ; vím, komu jsem uvěřil, a jsem přesvědčen, že je mocen ochránit to, co jsem svěřil, až do onoho dne.

12 δι' ἣν αἰτίαν καὶ ταῦτα πάσχω, ἀλλ' οὐκ ἐπαισχύνομαι, οἶδα γὰρ ᾧ πεπίστευκα, καὶ πέπεισμαι ὅτι δυνατός ἐστιν τὴν παραθήκην μου φυλάξαι εἰς ἐκείνην τὴν ἡμέραν.

12  and for this reason I suffer as I do. But I am not ashamed, for I know the one in whom I have put my trust, and I am sure that he is able to guard until that day what I have entrusted to him.

13 Měj za příklad zdravých slov co jsi slyšel ode mne ve víře a lásce, která v Kristu Ježíši.

13 ὑποτύπωσιν ἔχε ὑγιαινόντων λόγων ὧν παρ' ἐμοῦ ἤκουσας ἐν πίστει καὶ ἀγάπῃ τῇ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ·

13  Hold to the standard of sound teaching that you have heard from me, in the faith and love that are in Christ Jesus.

14 Ten krásný svěřený poklad zachovej skrze Ducha Svatého, který v nás přebývá.

14 τὴν καλὴν παραθήκην φύλαξον διὰ πνεύματος ἁγίου τοῦ ἐνοικοῦντος ἐν ἡμῖν.

14  Guard the good treasure entrusted to you, with the help of the Holy Spirit living in us.

15 Víš o tom, že se ode mne odvrátili všichni, kdo v Asii, mezi nimi Fygelos a Hermogenés.

15 Οἶδας τοῦτο, ὅτι ἀπεστράφησάν με πάντες οἱ ἐν τῇ Ἀσίᾳ, ὧν ἐστιν Φύγελος καὶ Ἑρμογένης.

15  You are aware that all who are in Asia have turned away from me, including Phygelus and Hermogenes.

16 Kéž Pán prokáže milosrdenství domu Oneziforovu, protože mě často občerstvil a nestyděl se za mé řetězy,

16 δῴη ἔλεος ὁ κύριος τῷ Ὀνησιφόρου οἴκῳ, ὅτι πολλάκις με ἀνέψυξεν καὶ τὴν ἅλυσίν μου οὐκ ἐπαισχύνθη,

16  May the Lord grant mercy to the household of Onesiphorus, because he often refreshed me and was not ashamed of my chain;

17 nýbrž když přišel do Říma, usilovně mě hledal, a nalezl.

17 ἀλλὰ γενόμενος ἐν ᾩώμῃ σπουδαίως ἐζήτησέν με καὶ εὗρεν

17  when he arrived in Rome, he eagerly searched for me and found me

18 Kéž mu Pán dá, aby našel milosrdenství od Pána v onen den. A jak veliké služby prokázal v Efesu, víš nejlépe sám.

18 δῴη αὐτῷ ὁ κύριος εὑρεῖν ἔλεος παρὰ κυρίου ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ καὶ ὅσα ἐν Ἐφέσῳ διηκόνησεν, βέλτιον σὺ γινώσκεις.

18  -- may the Lord grant that he will find mercy from the Lord on that day! And you know very well how much service he rendered in Ephesus.