CSP

NA

NRSV

1  starší vyvolené paní a jejím dětem, které miluji v pravdě – a nejen já, nýbrž všichni, kteří poznali pravdu –,

1 Ὁ πρεσβύτερος ἐκλεκτῇ κυρίᾳ καὶ τοῖς τέκνοις αὐτῆς, οὓς ἐγὼ ἀγαπῶ ἐν ἀληθείᾳ, καὶ οὐκ ἐγὼ μόνος ἀλλὰ καὶ πάντες οἱ ἐγνωκότες τὴν ἀλήθειαν,

1  The elder to the elect lady and her children, whom I love in the truth, and not only I but also all who know the truth,

2  pro pravdu, která zůstává v nás a bude s námi na věčnost.

2 διὰ τὴν ἀλήθειαν τὴν μένουσαν ἐν ἡμῖν, καὶ μεθ' ἡμῶν ἔσται εἰς τὸν αἰῶνα.

2  because of the truth that abides in us and will be with us forever:

3 Bude s námi milost, milosrdenství pokoj od Boha Otce a od Pána Ježíše Krista, Syna Otcova, v pravdě a lásce.

3 ἔσται μεθ' ἡμῶν χάρις ἔλεος εἰρήνη παρὰ θεοῦ πατρός, καὶ παρὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ υἱοῦ τοῦ πατρός, ἐν ἀληθείᾳ καὶ ἀγάπῃ.

3  Grace, mercy, and peace will be with us from God the Father and from Jesus Christ, the Father's Son, in truth and love.

4 Velice jsem se zaradoval, že jsem mezi tvými dětmi nalezl , které chodí v pravdě podle přikázání, které jsme dostali od Otce.

4 Ἐχάρην λίαν ὅτι εὕρηκα ἐκ τῶν τέκνων σου περιπατοῦντας ἐν ἀληθείᾳ, καθὼς ἐντολὴν ἐλάβομεν παρὰ τοῦ πατρός.

4  I was overjoyed to find some of your children walking in the truth, just as we have been commanded by the Father.

5 A nyní tě prosím, paní – ne že bych ti psal nové přikázání, nýbrž které jsme měli od počátku –, abychom milovali jedni druhé.

5 καὶ νῦν ἐρωτῶ σε, κυρία, οὐχ ὡς ἐντολὴν καινὴν γράφων σοι ἀλλὰ ἣν εἴχομεν ἀπ' ἀρχῆς, ἵνα ἀγαπῶμεν ἀλλήλους.

5  But now, dear lady, I ask you, not as though I were writing you a new commandment, but one we have had from the beginning, let us love one another.

6 A to je ta láska: abychom chodili podle jeho přikázání. To je to přikázání, o kterém jste od počátku slyšeli, že v něm máte chodit.

6 καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ἀγάπη, ἵνα περιπατῶμεν κατὰ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ· αὕτη ἡ ἐντολή ἐστιν, καθὼς ἠκούσατε ἀπ' ἀρχῆς, ἵνα ἐν αὐτῇ περιπατῆτε.

6  And this is love, that we walk according to his commandments; this is the commandment just as you have heard it from the beginning-- you must walk in it.

7 Neboť do světa vyšli mnozí svůdci, kteří nevyznávají Ježíše Krista přicházejícího v těle; každý takový je svůdce a antikrist.

7 ὅτι πολλοὶ πλάνοι ἐξῆλθον εἰς τὸν κόσμον, οἱ μὴ ὁμολογοῦντες Ἰησοῦν Χριστὸν ἐρχόμενον ἐν σαρκί· οὗτός ἐστιν ὁ πλάνος καὶ ὁ ἀντίχριστος.

7  Many deceivers have gone out into the world, those who do not confess that Jesus Christ has come in the flesh; any such person is the deceiver and the antichrist!

8 Dávejte si pozor, abyste nepřišli o , na čem jsme pracovali, ale abyste dostali plnou odměnu.

8 βλέπετε ἑαυτούς, ἵνα μὴ ἀπολέσητε ἃ εἰργασάμεθα ἀλλὰ μισθὸν πλήρη ἀπολάβητε.

8  Be on your guard, so that you do not lose what we have worked for, but may receive a full reward.

9 Každý, kdo zachází dále a nezůstává v učení Kristově, nemá Boha; kdo zůstává v učení Kristově, má i Otce i Syna.

9 πᾶς ὁ προάγων καὶ μὴ μένων ἐν τῇ διδαχῇ τοῦ Χριστοῦ θεὸν οὐκ ἔχει· ὁ μένων ἐν τῇ διδαχῇ, οὗτος καὶ τὸν πατέρα καὶ τὸν υἱὸν ἔχει.

9  Everyone who does not abide in the teaching of Christ, but goes beyond it, does not have God; whoever abides in the teaching has both the Father and the Son.

10 Přichází-li někdo k vám a nepřináší toto učení, nepřijímejte ho do domu ani ho nezdravte;

10 εἴ τις ἔρχεται πρὸς ὑμᾶς καὶ ταύτην τὴν διδαχὴν οὐ φέρει, μὴ λαμβάνετε αὐτὸν εἰς οἰκίαν καὶ χαίρειν αὐτῷ μὴ λέγετε·

10  Do not receive into the house or welcome anyone who comes to you and does not bring this teaching;

11 kdo ho zdraví, má účast na jeho zlých skutcích.

11 ὁ λέγων γὰρ αὐτῷ χαίρειν κοινωνεῖ τοῖς ἔργοις αὐτοῦ τοῖς πονηροῖς.

11  for to welcome is to participate in the evil deeds of such a person.

12  vám mám mnoho co psát, nechtěl jsem prostřednictvím papíru a inkoustu. Ale doufám, že se k vám dostanu a promluvím tváří v tvář, aby naše radost byla úplná.

12 Πολλὰ ἔχων ὑμῖν γράφειν οὐκ ἐβουλήθην διὰ χάρτου καὶ μέλανος, ἀλλὰ ἐλπίζω γενέσθαι πρὸς ὑμᾶς καὶ στόμα πρὸς στόμα λαλῆσαι, ἵνα ἡ χαρὰ ἡμῶν πεπληρωμένη ᾖ.

12  Although I have much to write to you, I would rather not use paper and ink; instead I hope to come to you and talk with you face to face, so that our joy may be complete.

13 Pozdravují tě děti tvé vyvolené sestry. Amen.

13 Ἀσπάζεταί σε τὰ τέκνα τῆς ἀδελφῆς σου τῆς ἐκλεκτῆς.

13  The children of your elect sister send you their greetings.