CSP

NA

NRSV

1 Pavel, apoštol Krista Ježíše podle příkazu Boha, našeho Zachránce, a Krista Ježíše, naší naděje,

1 Παῦλος ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ κατ' ἐπιταγὴν θεοῦ σωτῆρος ἡμῶν καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ τῆς ἐλπίδος ἡμῶν

1  Paul, an apostle of Christ Jesus by the command of God our Savior and of Christ Jesus our hope,

2 Timoteovi, vlastnímu synu ve víře: Milost, milosrdenství pokoj od Boha Otce našeho a Krista Ježíše, Pána našeho.

2 Τιμοθέῳ γνησίῳ τέκνῳ ἐν πίστει· χάρις, ἔλεος, εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν.

2  To Timothy, my loyal child in the faith: Grace, mercy, and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord.

3 Když jsem cestoval do Makedonie, vybídl jsem tě, abys zůstal v Efesu a nařídil jistým , aby neučili odchylným naukám

3 Καθὼς παρεκάλεσά σε προσμεῖναι ἐν Ἐφέσῳ πορευόμενος εἰς Μακεδονίαν, ἵνα παραγγείλῃς τισὶν μὴ ἑτεροδιδασκαλεῖν

3  I urge you, as I did when I was on my way to Macedonia, to remain in Ephesus so that you may instruct certain people not to teach any different doctrine,

4 a nezabývali se bájemi a nekonečnými rodokmeny, které vedou spíše k hloubání než k Boží správě, která na víře.

4 μηδὲ προσέχειν μύθοις καὶ γενεαλογίαις ἀπεράντοις, αἵτινες ἐκζητήσεις παρέχουσιν μᾶλλον ἢ οἰκονομίαν θεοῦ τὴν ἐν πίστει·

4  and not to occupy themselves with myths and endless genealogies that promote speculations rather than the divine training that is known by faith.

5 Cílem toho nařízení je láska z čistého srdce, dobrého svědomí a upřímné víry.

5 τὸ δὲ τέλος τῆς παραγγελίας ἐστὶν ἀγάπη ἐκ καθαρᾶς καρδίας καὶ συνειδήσεως ἀγαθῆς καὶ πίστεως ἀνυποκρίτου,

5  But the aim of such instruction is love that comes from a pure heart, a good conscience, and sincere faith.

6 Od toho se někteří odchýlili a obrátili se k prázdnému mluvení.

6 ὧν τινες ἀστοχήσαντες ἐξετράπησαν εἰς ματαιολογίαν,

6  Some people have deviated from these and turned to meaningless talk,

7 Chtějí být učiteli Zákona, nechápou ani to, co říkají, ani o čem se jistě vyslovují.

7 θέλοντες εἶναι νομοδιδάσκαλοι, μὴ νοοῦντες μήτε ἃ λέγουσιν μήτε περὶ τίνων διαβεβαιοῦνται.

7  desiring to be teachers of the law, without understanding either what they are saying or the things about which they make assertions.

8 Víme, že Zákon dobrý, když ho někdo užívá náležitě

8 Οἴδαμεν δὲ ὅτι καλὸς ὁ νόμος ἐάν τις αὐτῷ νομίμως χρῆται,

8  Now we know that the law is good, if one uses it legitimately.

9  je si vědom toho, že Zákon není dán pro spravedlivého, nýbrž pro nespravedlivé a nepoddajné, bezbožné a hříšné, pro nesvaté a světské, pro otcovrahy a matkovrahy, pro vrahy ,

9 εἰδὼς τοῦτο, ὅτι δικαίῳ νόμος οὐ κεῖται, ἀνόμοις δὲ καὶ ἀνυποτάκτοις, ἀσεβέσι καὶ ἁμαρτωλοῖς, ἀνοσίοις καὶ βεβήλοις, πατρολῴαις καὶ μητρολῴαις, ἀνδροφόνοις,

9  This means understanding that the law is laid down not for the innocent but for the lawless and disobedient, for the godless and sinful, for the unholy and profane, for those who kill their father or mother, for murderers,

10 smilníky, lidi praktikující homosexualitu, únosce, lháře, křivopřísežníky, a co jiného se příčí zdravému učení

10 πόρνοις, ἀρσενοκοίταις, ἀνδραποδισταῖς, ψεύσταις, ἐπιόρκοις, καὶ εἴ τι ἕτερον τῇ ὑγιαινούσῃ διδασκαλίᾳ ἀντίκειται,

10  fornicators, sodomites, slave traders, liars, perjurers, and whatever else is contrary to the sound teaching

11 podle evangelia slávy blahoslaveného Boha, které mi bylo svěřeno.

11 κατὰ τὸ εὐαγγέλιον τῆς δόξης τοῦ μακαρίου θεοῦ, ὃ ἐπιστεύθην ἐγώ.

11  that conforms to the glorious gospel of the blessed God, which he entrusted to me.

12 Děkuji tomu, který mne posilnil, Kristu Ježíši, našemu Pánu, že mě uznal za spolehlivého ustanovil ke službě,

12 Χάριν ἔχω τῷ ἐνδυναμώσαντί με Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν, ὅτι πιστόν με ἡγήσατο θέμενος εἰς διακονίαν,

12  I am grateful to Christ Jesus our Lord, who has strengthened me, because he judged me faithful and appointed me to his service,

13 ačkoli jsem byl předtím rouhač, pronásledovatel a násilník. Došel jsem však milosrdenství, protože jsem činil z nevědomosti v nevěře.

13 τὸ πρότερον ὄντα βλάσφημον καὶ διώκτην καὶ ὑβριστήν· ἀλλὰ ἠλεήθην, ὅτι ἀγνοῶν ἐποίησα ἐν ἀπιστίᾳ,

13  even though I was formerly a blasphemer, a persecutor, and a man of violence. But I received mercy because I had acted ignorantly in unbelief,

14 A tím hojněji se projevila milost našeho Pána s vírou a láskou, která v Kristu Ježíši.

14 ὑπερεπλεόνασεν δὲ ἡ χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν μετὰ πίστεως καὶ ἀγάπης τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.

14  and the grace of our Lord overflowed for me with the faith and love that are in Christ Jesus.

15 Věrohodné to slovo a zaslouží si plného přijetí: Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Z nich jsem já první,

15 πιστὸς ὁ λόγος καὶ πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος, ὅτι Χριστὸς Ἰησοῦς ἦλθεν εἰς τὸν κόσμον ἁμαρτωλοὺς σῶσαι· ὧν πρῶτός εἰμι ἐγώ,

15  The saying is sure and worthy of full acceptance, that Christ Jesus came into the world to save sinners-- of whom I am the foremost.

16 avšak proto jsem došel milosrdenství, aby Kristus Ježíš na mně prvním ukázal veškerou trpělivost jako příklad pro ty, kdo v něho budou věřit k životu věčnému.

16 ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἠλεήθην, ἵνα ἐν ἐμοὶ πρώτῳ ἐνδείξηται Χριστὸς Ἰησοῦς τὴν ἅπασαν μακροθυμίαν, πρὸς ὑποτύπωσιν τῶν μελλόντων πιστεύειν ἐπ' αὐτῷ εἰς ζωὴν αἰώνιον.

16  But for that very reason I received mercy, so that in me, as the foremost, Jesus Christ might display the utmost patience, making me an example to those who would come to believe in him for eternal life.

17 Králi věků, nepomíjejícímu, neviditelnému, jedinému moudrému Bohu čest a sláva na věky věků. Amen.

17 τῷ δὲ βασιλεῖ τῶν αἰώνων, ἀφθάρτῳ, ἀοράτῳ, μόνῳ θεῷ, τιμὴ καὶ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν.

17  To the King of the ages, immortal, invisible, the only God, be honor and glory forever and ever. Amen.

18 Toto nařízení svěřuji tobě, synu Timoteji, na základě předešlých proroctví o tobě, abys s jejich bojoval dobrý boj,

18 Ταύτην τὴν παραγγελίαν παρατίθεμαί σοι, τέκνον Τιμόθεε, κατὰ τὰς προαγούσας ἐπὶ σὲ προφητείας, ἵνα στρατεύῃ ἐν αὐταῖς τὴν καλὴν στρατείαν,

18  I am giving you these instructions, Timothy, my child, in accordance with the prophecies made earlier about you, so that by following them you may fight the good fight,

19 maje víru a dobré svědomí, jímž někteří pohrdli, a ztroskotali ve víře.

19 ἔχων πίστιν καὶ ἀγαθὴν συνείδησιν, ἥν τινες ἀπωσάμενοι περὶ τὴν πίστιν ἐναυάγησαν·

19  having faith and a good conscience. By rejecting conscience, certain persons have suffered shipwreck in the faith;

20 Patří k nim Hymenaios a Alexandr, které jsem vydal Satanu, aby se naučili nerouhat.

20 ὧν ἐστιν Ὑμέναιος καὶ Ἀλέξανδρος, οὓς παρέδωκα τῷ Σατανᾷ ἵνα παιδευθῶσιν μὴ βλασφημεῖν.

20  among them are Hymenaeus and Alexander, whom I have turned over to Satan, so that they may learn not to blaspheme.