CSP

BHS

NRSV

1 Adam, Šét, Enóš,

1 אָדָם שֵׁת אֱנוֹשׁ ׃

1  Adam, Seth, Enosh;

2 Kénan, Mahalalel, Jered,

2 קֵינָן מַהֲלַלְאֵל יָרֶד ׃

2  Kenan, Mahalalel, Jared;

3 Henoch, Metúšelach, Lámech,

3 חֲנוֹךְ מְתוּשֶׁלַח לָמֶךְ ׃

3  Enoch, Methuselah, Lamech;

4 Noe, Šém, Chám a Jefet.

4 נֹחַ שֵׁם חָם וָיָפֶת ׃ ס

4  Noah, Shem, Ham, and Japheth.

5 Synové Jefetovi: Gomer, Magóg, Mádaj, Jávan, Túbal, Mešek a Tíras.

5 בְּנֵי יֶפֶת גֹּמֶר וּמָגוֹג וּמָדַי וְיָוָן וְתֻבָל וּמֶשֶׁךְ וְתִירָס ׃ ס

5  The descendants of Japheth: Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshech, and Tiras.

6 Synové Gomerovi: Aškenaz, Rífat a Togarma.

6 וּבְנֵי גֹּמֶר אַשְׁכֲּנַז וְדִיפַת וְתוֹגַרְמָה ׃

6  The descendants of Gomer: Ashkenaz, Diphath, and Togarmah.

7 Synové Jávanovi: Elíša, Taršíš, Kitejci a Dódanci.

7 וּבְנֵי יָוָן אֱלִישָׁה וְתַרְשִׁישָׁה כִּתִּים וְרוֹדָנִים ׃ ס

7  The descendants of Javan: Elishah, Tarshish, Kittim, and Rodanim.

8 Synové Chámovi: Kúš, Misrajim, Pút a Kenaan.

8 בְּנֵי חָם כּוּשׁ וּמִצְרַיִם פּוּט וּכְנָעַן ׃

8  The descendants of Ham: Cush, Egypt, Put, and Canaan.

9 Synové Kúšovi: Seba, Chavíla, Sabta, Raema a Sabteka. Synové Raemovi: Šeba a Dedán.

9 וּבְנֵי כוּשׁ סְבָא וַחֲוִילָה וְסַבְתָּא וְרַעְמָא וְסַבְתְּכָא וּבְנֵי רַעְמָא שְׁבָא וּדְדָן ׃ ס

9  The descendants of Cush: Seba, Havilah, Sabta, Raama, and Sabteca. The descendants of Raamah: Sheba and Dedan.

10 Kúš zplodil Nimroda. Ten se stal prvním hrdinou na zemi.

10 וְכוּשׁ יָלַד אֶת־נִמְרוֹד הוּא הֵחֵל לִהְיוֹת גִּבּוֹר בָּאָרֶץ ׃ ס

10  Cush became the father of Nimrod; he was the first to be a mighty one on the earth.

11 Misrajim zplodil Lúďany, Anámce, Lehábany, Naftúchany,

11 וּמִצְרַיִם יָלַד אֶת־לוּדִיִּים וְאֶת־עֲנָמִים וְאֶת־לְהָבִים וְאֶת־נַפְתֻּחִים ׃

11  Egypt became the father of Ludim, Anamim, Lehabim, Naphtuhim,

12 Patrúsany, Kaslúchany (z nich vzešli Pelištejci) a Kaftórce.

12 וְאֶת־פַּתְרֻסִים וְאֶת־כַּסְלֻחִים אֲשֶׁר יָצְאוּ מִשָּׁם פְּלִשְׁתִּים וְאֶת־כַּפְתֹּרִים ׃ ס

12  Pathrusim, Casluhim, and Caphtorim, from whom the Philistines come.

13 Kenaan zplodil Sidóna, svého prvorozeného, a Chéta,

13 וּכְנַעַן יָלַד אֶת־צִידוֹן בְּכֹרוֹ וְאֶת־חֵת ׃

13  Canaan became the father of Sidon his firstborn, and Heth,

14 Jebúsejce, Emorejce, Girgašejce,

14 וְאֶת־הַיְבוּסִי וְאֶת־הָאֱמֹרִי וְאֵת הַגִּרְגָּשִׁי ׃

14  and the Jebusites, the Amorites, the Girgashites,

15 Chivejce, Arkejce, Sínejce,

15 וְאֶת־הַחִוִּי וְאֶת־הַעַרְקִי וְאֶת־הַסִּינִי ׃

15  the Hivites, the Arkites, the Sinites,

16 Arvádejce, Semárejce a Chamátejce.

16 וְאֶת־הָאַרְוָדִי וְאֶת־הַצְּמָרִי וְאֶת־הַחֲמָתִי ׃ ס

16  the Arvadites, the Zemarites, and the Hamathites.

17 Synové Šémovi: Élam, Ašúr, Arpakšád, Lúd, Aram, Ús, Chúl, Geter a Mešek.

17 בְּנֵי שֵׁם עֵילָם וְאַשּׁוּר וְאַרְפַּכְשַׁד וְלוּד וַאֲרָם וְעוּץ וְחוּל וְגֶתֶר וָמֶשֶׁךְ ׃ ס

17  The descendants of Shem: Elam, Asshur, Arpachshad, Lud, Aram, Uz, Hul, Gether, and Meshech.

18 Arpakšád zplodil Šelacha, Šelach zplodil Hebera.

18 וְאַרְפַּכְשַׁד יָלַד אֶת־שָׁלַח וְשֶׁלַח יָלַד אֶת־עֵבֶר ׃

18  Arpachshad became the father of Shelah; and Shelah became the father of Eber.

19 Heberovi se narodili dva synové: První se jmenoval Peleg, (protože v jeho dnech byla rozdělena země), a jeho bratr se jmenoval Joktán.

19 וּלְעֵבֶר יֻלַּד שְׁנֵי בָנִים שֵׁם הָאֶחָד פֶּלֶג כִּי בְיָמָיו נִפְלְגָה הָאָרֶץ וְשֵׁם אָחִיו יָקְטָן ׃

19  To Eber were born two sons: the name of the one was Peleg (for in his days the earth was divided), and the name of his brother Joktan.

20 Joktán zplodil Almódada, Šelefa, Chasarmáveta, Jeracha,

20 וְיָקְטָן יָלַד אֶת־אַלְמוֹדָד וְאֶת־שָׁלֶף וְאֶת־חֲצַרְמָוֶת וְאֶת־יָרַח ׃

20  Joktan became the father of Almodad, Sheleph, Hazarmaveth, Jerah,

21 Hadoráma, Úzala, Diklu,

21 וְאֶת־הֲדוֹרָם וְאֶת־אוּזָל וְאֶת־דִּקְלָה ׃

21  Hadoram, Uzal, Diklah,

22 Ébala, Abímaela, Šebu,

22 וְאֶת־עֵיבָל וְאֶת־אֲבִימָאֵל וְאֶת־שְׁבָא ׃

22  Ebal, Abimael, Sheba,

23 Ofíra, Chavílu a Jóbaba. Ti všichni synové Joktánovi.

23 וְאֶת־אוֹפִיר וְאֶת־חֲוִילָה וְאֶת־יוֹבָב כָּל־אֵלֶּה בְּנֵי יָקְטָן ׃ ס

23  Ophir, Havilah, and Jobab; all these were the descendants of Joktan.

24 Šém, Arpakšád, Šelach,

24 שֵׁם אַרְפַּכְשַׁד שָׁלַח ׃

24  Shem, Arpachshad, Shelah;

25 Heber, Peleg, Reú,

25 עֵבֶר פֶּלֶג רְעוּ ׃

25  Eber, Peleg, Reu;

26 Serúg, Náchor, Terach,

26 שְׂרוּג נָחוֹר תָּרַח ׃

26  Serug, Nahor, Terah;

27 Abram, je Abraham.

27 אַבְרָם הוּא אַבְרָהָם ׃ ס

27  Abram, that is, Abraham.

28 Synové Abrahamovi: Izák a Izmael.

28 בְּנֵי אַבְרָהָם יִצְחָק וְיִשְׁמָעֵאל ׃ ס

28  The sons of Abraham: Isaac and Ishmael.

29 Toto jejich rodopis: Izmaelův prvorozený Nebajót, Kédar, Abdeel, Mibsám,

29 אֵלֶּה תֹּלְדוֹתָם בְּכוֹר יִשְׁמָעֵאל נְבָיוֹת וְקֵדָר וְאַדְבְּאֵל וּמִבְשָׂם ׃

29  These are their genealogies: the firstborn of Ishmael, Nebaioth; and Kedar, Adbeel, Mibsam,

30 Mišma, Dúma, Masa, Chadad, Téma,

30 מִשְׁמָע וְדוּמָה מַשָּׂא חֲדַד וְתֵימָא ׃

30  Mishma, Dumah, Massa, Hadad, Tema,

31 Jetúr, Náfiš a Kedma. Toto jsou synové Izmaelovi.

31 יְטוּר נָפִישׁ וָקֵדְמָה אֵלֶּה הֵם בְּנֵי יִשְׁמָעֵאל ׃ ס

31  Jetur, Naphish, and Kedemah. These are the sons of Ishmael.

32 Synové Ketúry, Abrahamovy konkubíny: Porodila Zimrána, Jokšána, Medána, Midjána, Jišbaka a Šúacha. Synové Jokšánovi: Šeba a Dedán.

32 וּבְנֵי קְטוּרָה פִּילֶגֶשׁ אַבְרָהָם יָלְדָה אֶת־זִמְרָן וְיָקְשָׁן וּמְדָן וּמִדְיָן וְיִשְׁבָּק וְשׁוּחַ וּבְנֵי יָקְשָׁן שְׁבָא וּדְדָן ׃ ס

32  The sons of Keturah, Abraham's concubine: she bore Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak, and Shuah. The sons of Jokshan: Sheba and Dedan.

33 Synové Midjánovi: Éfa, Éfer, Chanók, Abída a Eldáa. Ti všichni synové Ketúry.

33 וּבְנֵי מִדְיָן עֵיפָה וָעֵפֶר וַחֲנוֹךְ וַאֲבִידָע וְאֶלְדָּעָה כָּל־אֵלֶּה בְּנֵי קְטוּרָה ׃ ס

33  The sons of Midian: Ephah, Epher, Hanoch, Abida, and Eldaah. All these were the descendants of Keturah.

34 Abraham zplodil Izáka. Synové Izákovi: Ezau a Izrael.

34 וַיּוֹלֶד אַבְרָהָם אֶת־יִצְחָק ס בְּנֵי יִצְחָק עֵשָׂו וְיִשְׂרָאֵל ׃ ס

34  Abraham became the father of Isaac. The sons of Isaac: Esau and Israel.

35 Synové Ezauovi: Elífaz, Reúel, Jeúš, Jaelam a Kórach.

35 בְּנֵי עֵשָׂו אֱלִיפַז רְעוּאֵל וִיעוּשׁ וְיַעְלָם וְקֹרַח ׃ ס

35  The sons of Esau: Eliphaz, Reuel, Jeush, Jalam, and Korah.

36 Synové Elífazovi: Téman, Ómar, Sefí, Gátam, Kenaz, Timna a Amálek.

36 בְּנֵי אֱלִיפָז תֵּימָן וְאוֹמָר צְפִי וְגַעְתָּם קְנַז וְתִמְנָע וַעֲמָלֵק ׃ ס

36  The sons of Eliphaz: Teman, Omar, Zephi, Gatam, Kenaz, Timna, and Amalek.

37 Synové Reúelovi: Nachat, Zerach, Šama a Miza.

37 בְּנֵי רְעוּאֵל נַחַת זֶרַח שַׁמָּה וּמִזָּה ׃

37  The sons of Reuel: Nahath, Zerah, Shammah, and Mizzah.

38 Synové Seírovi: Lótan, Šóbal, Sibeón, Ana, Díšon, Eser a Díšan.

38 ס וּבְנֵי שֵׂעִיר לוֹטָן וְשׁוֹבָל וְצִבְעוֹן וַעֲנָה וְדִישֹׁן וְאֵצֶר וְדִישָׁן ׃

38  The sons of Seir: Lotan, Shobal, Zibeon, Anah, Dishon, Ezer, and Dishan.

39 Synové Lótanovi: Chorí a Hómam. Lótanova sestra: Timna.

39 וּבְנֵי לוֹטָן חֹרִי וְהוֹמָם וַאֲחוֹת לוֹטָן תִּמְנָע ׃ ס

39  The sons of Lotan: Hori and Homam; and Lotan's sister was Timna.

40 Synové Šóbalovi: Alján, Manachat, Ébal, Šefí a Ónam. Synové Sibeónovi: Aja a Ana.

40 בְּנֵי שׁוֹבָל עַלְיָן וּמָנַחַת וְעֵיבָל שְׁפִי וְאוֹנָם ס וּבְנֵי צִבְעוֹן אַיָּה וַעֲנָה ׃

40  The sons of Shobal: Alian, Manahath, Ebal, Shephi, and Onam. The sons of Zibeon: Aiah and Anah.

41 Synové Anovi: Díšon. Synové Díšonovi: Chamrán, Ešbán, Jitrán a Keran.

41 בְּנֵי עֲנָה דִּישׁוֹן ס וּבְנֵי דִישׁוֹן חַמְרָן וְאֶשְׁבָּן וְיִתְרָן וּכְרָן ׃ ס

41  The sons of Anah: Dishon. The sons of Dishon: Hamran, Eshban, Ithran, and Cheran.

42 Synové Eserovi: Bilhán, Zaavan Jaakan. Synové Díšonovi: Ús a Aran.

42 בְּנֵי־אֵצֶר בִּלְהָן וְזַעֲוָן יַעֲקָן בְּנֵי דִישׁוֹן עוּץ וַאֲרָן ׃ פ

42  The sons of Ezer: Bilhan, Zaavan, and Jaakan. The sons of Dishan: Uz and Aran.

43 Toto králové, kteří kralovali v edómské zemi, dříve než se stal králem nad syny Izraele: Bela, syn Beórův; jeho město se jmenovalo Dinhaba.

43 וְאֵלֶּה הַמְּלָכִים אֲשֶׁר מָלְכוּ בְּאֶרֶץ אֱדוֹם לִפְנֵי מְלָךְ־מֶלֶךְ לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל בֶּלַע בֶּן־בְּעוֹר וְשֵׁם עִירוֹ דִּנְהָבָה ׃

43  These are the kings who reigned in the land of Edom before any king reigned over the Israelites: Bela son of Beor, whose city was called Dinhabah.

44 Když Bela zemřel, stal se po něm králem Jóbab, syn Zerachův, z Bosry.

44 וַיָּמָת בָּלַע וַיִּמְלֹךְ תַּחְתָּיו יוֹבָב בֶּן־זֶרַח מִבָּצְרָה ׃

44  When Bela died, Jobab son of Zerah of Bozrah succeeded him.

45 Když Jóbab zemřel, stal se po něm králem Chúšam z témanské země.

45 וַיָּמָת יוֹבָב וַיִּמְלֹךְ תַּחְתָּיו חוּשָׁם מֵאֶרֶץ הַתֵּימָנִי ׃

45  When Jobab died, Husham of the land of the Temanites succeeded him.

46 Když Chúšam zemřel, stal se po něm králem Hadad, syn Bedadův, který pobil Midjánce na moábském poli. Jeho město se jmenovalo Avít.

46 וַיָּמָת חוּשָׁם וַיִּמְלֹךְ תַּחְתָּיו הֲדַד בֶּן־בְּדַד הַמַּכֶּה אֶת־מִדְיָן בִּשְׂדֵה מוֹאָב וְשֵׁם עִירוֹ עֲיוֹת ׃

46  When Husham died, Hadad son of Bedad, who defeated Midian in the country of Moab, succeeded him; and the name of his city was Avith.

47 Když Hadad zemřel, stal se po něm králem Samla z Masreky.

47 וַיָּמָת הֲדָד וַיִּמְלֹךְ תַּחְתָּיו שַׂמְלָה מִמַּשְׂרֵקָה ׃

47  When Hadad died, Samlah of Masrekah succeeded him.

48 Když Samla zemřel, stal se po něm králem Šaúl z Rechobótu na řece.

48 וַיָּמָת שַׂמְלָה וַיִּמְלֹךְ תַּחְתָּיו שָׁאוּל מֵרְחֹבוֹת הַנָּהָר ׃

48  When Samlah died, Shaul of Rehoboth on the Euphrates succeeded him.

49 Když zemřel Šaúl, stal se po něm králem Baal-chanan, syn Akbórův.

49 וַיָּמָת שָׁאוּל וַיִּמְלֹךְ תַּחְתָּיו בַּעַל חָנָן בֶּן־עַכְבּוֹר ׃

49  When Shaul died, Baal-hanan son of Achbor succeeded him.

50 Když Baal-chanan zemřel, stal se po něm králem Hadad. Jeho město se jmenovalo Paí a jeho žena se jmenovala Mehétabel, dcera Matredy, dcera Mezahabova.

50 וַיָּמָת בַּעַל חָנָן וַיִּמְלֹךְ תַּחְתָּיו הֲדַד וְשֵׁם עִירוֹ פָּעִי וְשֵׁם אִשְׁתּוֹ מְהֵיטַבְאֵל בַּת־מַטְרֵד בַּת מֵי זָהָב ׃

50  When Baal-hanan died, Hadad succeeded him; the name of his city was Pai, and his wife's name Mehetabel daughter of Matred, daughter of Me-zahab.

51 Pak zemřel Hadad. Edómskými náčelníky se stali náčelník Timna, náčelník Alva, náčelník Jetet,

51 וַיָּמָת הֲדָד ס וַיִּהְיוּ אַלּוּפֵי אֱדוֹם אַלּוּף תִּמְנָע אַלּוּף עַלְיָה אַלּוּף יְתֵת ׃

51  And Hadad died. The clans of Edom were: clans Timna, Aliah, Jetheth,

52 náčelník Oholíbama, náčelník Éla, náčelník Pínon,

52 אַלּוּף אָהֳלִיבָמָה אַלּוּף אֵלָה אַלּוּף פִּינֹן ׃

52  Oholibamah, Elah, Pinon,

53 náčelník Kenaz, náčelník Téman, náčelník Mibsár,

53 אַלּוּף קְנַז אַלּוּף תֵּימָן אַלּוּף מִבְצָר ׃

53  Kenaz, Teman, Mibzar,

54 náčelník Magdíel náčelník Íram. To edómští náčelníci.

54 אַלּוּף מַגְדִּיאֵל אַלּוּף עִירָם אֵלֶּה אַלּוּפֵי אֱדוֹם ׃ פ

54  Magdiel, and Iram; these are the clans of Edom.