CSP

NA

NRSV

1 Skutečně je slyšet o smilstvu mezi vámi, a o takovém smilstvu, jaké ne ani mezi pohany, že někdo má ženu otce.

1 Ὅλως ἀκούεται ἐν ὑμῖν πορνεία, καὶ τοιαύτη πορνεία ἥτις οὐδὲ ἐν τοῖς ἔθνεσιν, ὥστε γυναῖκά τινα τοῦ πατρὸς ἔχειν.

1  It is actually reported that there is sexual immorality among you, and of a kind that is not found even among pagans; for a man is living with his father's wife.

2 A vy jste nadutí, místo abyste raději byli zarmouceni odstranili ze svého středu toho, kdo se dopustil tohoto činu.

2 καὶ ὑμεῖς πεφυσιωμένοι ἐστέ, καὶ οὐχὶ μᾶλλον ἐπενθήσατε, ἵνα ἀρθῇ ἐκ μέσου ὑμῶν ὁ τὸ ἔργον τοῦτο πράξασ;

2  And you are arrogant! Should you not rather have mourned, so that he who has done this would have been removed from among you?

3 Neboť já, ač tělem vzdálen, duchem však přítomen, už jsem, jako přítomen, vynesl rozsudek tím, kdo takový čin spáchal:

3 ἐγὼ μὲν γάρ, ἀπὼν τῷ σώματι παρὼν δὲ τῷ πνεύματι, ἤδη κέκρικα ὡς παρὼν τὸν οὕτως τοῦτο κατεργασάμενον

3  For though absent in body, I am present in spirit; and as if present I have already pronounced judgment

4 ve jménu našeho Pána Ježíše Krista – až se shromáždíte, vy a můj duch spolu s mocí našeho Pána Ježíše –

4 ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ, συναχθέντων ὑμῶν καὶ τοῦ ἐμοῦ πνεύματος σὺν τῇ δυνάμει τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ,

4  in the name of the Lord Jesus on the man who has done such a thing. When you are assembled, and my spirit is present with the power of our Lord Jesus,

5 vydejte takového Satanu k záhubě těla, aby duch byl zachráněn v den Pána .

5 παραδοῦναι τὸν τοιοῦτον τῷ Σατανᾷ εἰς ὄλεθρον τῆς σαρκός, ἵνα τὸ πνεῦμα σωθῇ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ κυρίου.

5  you are to hand this man over to Satan for the destruction of the flesh, so that his spirit may be saved in the day of the Lord.

6 Vaše chlouba ne správná. Nevíte, že trocha kvasu prokvasí celé těsto?

6 Οὐ καλὸν τὸ καύχημα ὑμῶν. οὐκ οἴδατε ὅτι μικρὰ ζύμη ὅλον τὸ φύραμα ζυμοῖ;

6  Your boasting is not a good thing. Do you not know that a little yeast leavens the whole batch of dough?

7 Vyčistěte proto starý kvas, abyste byli novým těstem, neboť jste nekvašení. Vždyť Kristus, náš velikonoční Beránek, byl za nás obětován.

7 ἐκκαθάρατε τὴν παλαιὰν ζύμην, ἵνα ἦτε νέον φύραμα, καθώς ἐστε ἄζυμοι. καὶ γὰρ τὸ πάσχα ἡμῶν ἐτύθη Χριστός·

7  Clean out the old yeast so that you may be a new batch, as you really are unleavened. For our paschal lamb, Christ, has been sacrificed.

8 Slavme tedy svátek ne se starým kvasem, ani s kvasem špatnosti a zloby, ale s nekvašenými upřímnosti a pravdy.

8 ὥστε ἑορτάζωμεν, μὴ ἐν ζύμῃ παλαιᾷ μηδὲ ἐν ζύμῃ κακίας καὶ πονηρίας, ἀλλ' ἐν ἀζύμοις εἰλικρινείας καὶ ἀληθείας.

8  Therefore, let us celebrate the festival, not with the old yeast, the yeast of malice and evil, but with the unleavened bread of sincerity and truth.

9 Napsal jsem vám v dopise, abyste se nesměšovali se smilníky;

9 Ἔγραψα ὑμῖν ἐν τῇ ἐπιστολῇ μὴ συναναμίγνυσθαι πόρνοις,

9  I wrote to you in my letter not to associate with sexually immoral persons--

10 ne všeobecně se smilníky tohoto světa nebo s chamtivci, lupiči a modláři, neboť to byste museli z toho světa vyjít.

10 οὐ πάντως τοῖς πόρνοις τοῦ κόσμου τούτου ἢ τοῖς πλεονέκταις καὶ ἅρπαξιν ἢ εἰδωλολάτραις, ἐπεὶ ὠφείλετε ἄρα ἐκ τοῦ κόσμου ἐξελθεῖν.

10  not at all meaning the immoral of this world, or the greedy and robbers, or idolaters, since you would then need to go out of the world.

11 Napsal jsem vám však, abyste se nesměšovali , kdo si říká bratr, a je smilník nebo chamtivec nebo modlář nebo utrhač nebo opilec nebo lupič; s takovým ani nejezte.

11 νῦν δὲ ἔγραψα ὑμῖν μὴ συναναμίγνυσθαι ἐάν τις ἀδελφὸς ὀνομαζόμενος ᾖ πόρνος ἢ πλεονέκτης ἢ εἰδωλολάτρης ἢ λοίδορος ἢ μέθυσος ἢ ἅρπαξ, τῷ τοιούτῳ μηδὲ συνεσθίειν.

11  But now I am writing to you not to associate with anyone who bears the name of brother or sister who is sexually immoral or greedy, or is an idolater, reviler, drunkard, or robber. Do not even eat with such a one.

12 Proč bych měl soudit i ty, mimo ? Nesoudíte snad vy ty, uvnitř?

12 τί γάρ μοι τοὺς ἔξω κρίνειν; οὐχὶ τοὺς ἔσω ὑμεῖς κρίνετε;

12  For what have I to do with judging those outside? Is it not those who are inside that you are to judge?

13 Ty, mimo, bude soudit Bůh. Odstraňte toho zlého ze svého středu!

13 τοὺς δὲ ἔξω ὁ θεὸς κρινεῖ. ἐξάρατε τὸν πονηρὸν ἐξ ὑμῶν αὐτῶν.

13  God will judge those outside. "Drive out the wicked person from among you."