CSP

CEP

B21

BKR

NA

VDC

NRSV

21 V Zákoně je napsáno: ‚Jinými jazyky a rty cizinců budu mluvit tomuto lidu, ale ani tak mě nebudou poslouchat,‘ praví Pán.

21 V Zákoně je psáno: 'Jinými jazyky a ústy cizozemců budu mluvit k tomuto lidu, ale ani tak mě nebudou poslouchat', praví Hospodin.

21 V Zákoně je psáno: "Cizími jazyky, cizími rty k tomuto lidu promluvím, ani tak mě však neposlechnou," praví Hospodin.

21 Psáno jest v Zákoně: Že rozličnými jazyky a cizími rty budu mluviti lidu tomuto, a anižť tak mne slyšeti budou, praví Pán.

21 ἐν τῷ νόμῳ γέγραπται ὅτι Ἐν ἑτερογλώσσοις καὶ ἐν χείλεσιν ἑτέρων λαλήσω τῷ λαῷ τούτῳ, καὶ οὐδ' οὕτως εἰσακούσονταί μου, λέγει κύριος.

21 În Lege este scris: "Voi vorbi norodului acestuia prin altã limbã şi prin buze strãine; şi nici aşa nu Mã vor asculta, zice Domnul."

21  In the law it is written, "By people of strange tongues and by the lips of foreigners I will speak to this people; yet even then they will not listen to me," says the Lord.

22 Jazyky nejsou tedy znamením pro věřící, nýbrž pro nevěřící, proroctví však ne pro nevěřící, nýbrž pro věřící.

22 Mluvení jazyky není tedy znamením k víře, nýbrž k nevěře, prorocká řeč však nevede k nevěře, nýbrž k víře.

22 Jazyky tedy nejsou znamením pro věřící, ale pro nevěřící; proroctví naopak není pro nevěřící, ale pro věřící.

22 A tak jazykové jsou za div ne těm, jenž věří, ale nevěřícím, proroctví pak ne nevěřícím, ale věřícím.

22 ὥστε αἱ γλῶσσαι εἰς σημεῖόν εἰσιν οὐ τοῖς πιστεύουσιν ἀλλὰ τοῖς ἀπίστοις, ἡ δὲ προφητεία οὐ τοῖς ἀπίστοις ἀλλὰ τοῖς πιστεύουσιν.

22 Prin urmare, limbile Sunt un semn nu pentru cei credincioşi, ci pentru cei necredincioşi. Proorocia, dimpotrivã, este un semn nu pentru cei necredincioşi, ci pentru cei credincioşi.

22  Tongues, then, are a sign not for believers but for unbelievers, while prophecy is not for unbelievers but for believers.