CSP

CEP

B21

BKR

NA

VDC

NRSV

28 A v církvi Bůh ustanovil nejprve apoštoly, za druhé proroky, za třetí učitele, potom moci, potom dary uzdravování, pomoci, vedení, druhy jazyků.

28 A v církvi ustanovil Bůh jedny za apoštoly, druhé za proroky, třetí za učitele; potom jsou mocné činy, pak dary uzdravování, služba potřebným, řízení církve, řeč ve vytržení.

28 Bůh v církvi ustanovil jedny za apoštoly, druhé za proroky, třetí za učitele, potom zázraky, dary uzdravování, pomocné služby, vedení a různé druhy jazyků.

28 A některé zajisté postavil Bůh v církvi nejprv apoštoly, druhé proroky, třetí učitele, potom moci, potom ty, kteří mají dary uzdravování, pomocníky, správce jiných, rozličnost jazyků mající.

28 καὶ οὓς μὲν ἔθετο ὁ θεὸς ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ πρῶτον ἀποστόλους, δεύτερον προφήτας, τρίτον διδασκάλους, ἔπειτα δυνάμεις, ἔπειτα χαρίσματα ἰαμάτων, ἀντιλήμψεις, κυβερνήσεις, γένη γλωσσῶν.

28 Si Dumnezeu a rânduit în Bisericã, întâi, apostoli; al doilea, prooroci; al treilea, învãţãtori; apoi, pe cei ce au darul minunilor; apoi pe cei ce au darul tãmãduirilor, ajutorãrilor, cârmuirilor, şi vorbirii în felurite limbi.

28  And God has appointed in the church first apostles, second prophets, third teachers; then deeds of power, then gifts of healing, forms of assistance, forms of leadership, various kinds of tongues.

29  snad všichni apoštolové? snad všichni proroci? snad všichni učitelé? snad všichni moci?

29 Jsou snad všichni apoštoly? Jsou všichni proroky? Jsou všichni učiteli? Mají všichni moc činit divy?

29 Jsou snad všichni apoštolové? Jsou snad všichni proroci? Jsou snad všichni učitelé? Konají všichni zázraky?

29 Zdaliž jsou všickni apoštolé? Zdali všickni proroci? Zdali všickni učitelé? Zdali všickni divy činí?

29 μὴ πάντες ἀπόστολοι; μὴ πάντες προφῆται; μὴ πάντες διδάσκαλοι; μὴ πάντες δυνάμεισ;

29 Oare toţi Sunt apostoli? Toţi Sunt prooroci? Toţi Sunt învãţãtori? Toţi Sunt fãcãtori de minuni?

29  Are all apostles? Are all prophets? Are all teachers? Do all work miracles?

30 Mají snad všichni dary uzdravování? Mluví snad všichni jazyky? snad všichni vykládají?

30 Mají všichni dar uzdravovat? Mají všichni schopnost mluvit ve vytržení rozličnými jazyky? Dovedou je všichni vykládat?

30 Mají všichni dary uzdravování? Mluví snad všichni jazyky? Vykládají snad všichni?

30 Zdali všickni mají dary k uzdravování? Zdali všickni jazyky rozličnými mluví? Zdali všickni vykládají?

30 μὴ πάντες χαρίσματα ἔχουσιν ἰαμάτων; μὴ πάντες γλώσσαις λαλοῦσιν; μὴ πάντες διερμηνεύουσιν;

30 Toţi au darul tãmãduirilor? Toţi vorbesc în alte limbi? Toţi tãlmãcesc?

30  Do all possess gifts of healing? Do all speak in tongues? Do all interpret?

31  však usilujte o větší dary milosti. A ukazuji vám ještě mnohem vzácnější cestu.

31 Usilujte o vyšší dary! A ukážu vám ještě mnohem vzácnější cestu:

31 Horlete po těch nejlepších darech. Ukážu vám však ještě mnohem vyšší cestu:

31 Snažujtež se pak dojíti darů lepších, a ještěť vyšší cestu vám ukáži.

31 ζηλοῦτε δὲ τὰ χαρίσματα τὰ μείζονα. Καὶ ἔτι καθ' ὑπερβολὴν ὁδὸν ὑμῖν δείκνυμι.

31 Umblaţi, deci, dupã darurile cele mai bune. Si vã voi arãta o cale nespus mai bunã.

31  But strive for the greater gifts. And I will show you a still more excellent way.