CSP

NA

NRSV

1 Petr, apoštol Ježíše Krista, vyvoleným příchozím rozptýleným v Pontu, Galacii, Kappadokii, Asii a Bithynii,

1 Πέτρος ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐκλεκτοῖς παρεπιδήμοις διασπορᾶς Πόντου, Γαλατίας, Καππαδοκίας, Ἀσίας, καὶ Βιθυνίας,

1  Peter, an apostle of Jesus Christ, To the exiles of the Dispersion in Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia,

2 podle předzvědění Boha Otce v posvěcení Ducha k poslušnosti a pokropení krví Ježíše Krista. Kéž se vám rozhojní milost a pokoj!

2 κατὰ πρόγνωσιν θεοῦ πατρός, ἐν ἁγιασμῷ πνεύματος, εἰς ὑπακοὴν καὶ ῥαντισμὸν αἵματος Ἰησοῦ Χριστοῦ· χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη πληθυνθείη.

2  who have been chosen and destined by God the Father and sanctified by the Spirit to be obedient to Jesus Christ and to be sprinkled with his blood: May grace and peace be yours in abundance.

3 Požehnaný Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás podle svého velikého milosrdenství znovu zplodil k živé naději vzkříšením Ježíše Krista z mrtvých,

3 Εὐλογητὸς ὁ θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ κατὰ τὸ πολὺ αὐτοῦ ἔλεος ἀναγεννήσας ἡμᾶς εἰς ἐλπίδα ζῶσαν δι' ἀναστάσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐκ νεκρῶν,

3  Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ! By his great mercy he has given us a new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead,

4 k dědictví nezničitelnému, neposkvrněnému a nevadnoucímu, uchovávanému v nebesích pro vás,

4 εἰς κληρονομίαν ἄφθαρτον καὶ ἀμίαντον καὶ ἀμάραντον, τετηρημένην ἐν οὐρανοῖς εἰς ὑμᾶς

4  and into an inheritance that is imperishable, undefiled, and unfading, kept in heaven for you,

5 kteří jste mocí Boží střeženi skrze víru k záchraně, která je připravena, aby byla zjevena v posledním čase.

5 τοὺς ἐν δυνάμει θεοῦ φρουρουμένους διὰ πίστεως εἰς σωτηρίαν ἑτοίμην ἀποκαλυφθῆναι ἐν καιρῷ ἐσχάτῳ.

5  who are being protected by the power of God through faith for a salvation ready to be revealed in the last time.

6 Proto jásáte, když jste nyní nakrátko, je-li nutné, zarmouceni rozličnými zkouškami,

6 ἐν ᾧ ἀγαλλιᾶσθε, ὀλίγον ἄρτι εἰ δέον ἐστὶν λυπηθέντες ἐν ποικίλοις πειρασμοῖς,

6  In this you rejoice, even if now for a little while you have had to suffer various trials,

7 aby osvědčenost vaší víry, vzácnější než pomíjející zlato, jež je zkoušeno ohněm, byla nalezena k chvále, slávě a cti při zjevení Ježíše Krista.

7 ἵνα τὸ δοκίμιον ὑμῶν τῆς πίστεως πολυτιμότερον χρυσίου τοῦ ἀπολλυμένου, διὰ πυρὸς δὲ δοκιμαζομένου, εὑρεθῇ εἰς ἔπαινον καὶ δόξαν καὶ τιμὴν ἐν ἀποκαλύψει Ἰησοῦ Χριστοῦ.

7  so that the genuineness of your faith-- being more precious than gold that, though perishable, is tested by fire-- may be found to result in praise and glory and honor when Jesus Christ is revealed.

8 Ač jste ho neviděli, milujete ; ačkoli nyní nevidíte, věříte v něho a jásáte nevýslovnou radostí, plnou slávy,

8 ὃν οὐκ ἰδόντες ἀγαπᾶτε, εἰς ὃν ἄρτι μὴ ὁρῶντες πιστεύοντες δὲ ἀγαλλιᾶσθε χαρᾷ ἀνεκλαλήτῳ καὶ δεδοξασμένῃ,

8  Although you have not seen him, you love him; and even though you do not see him now, you believe in him and rejoice with an indescribable and glorious joy,

9 docházejíce cíle své víry, záchrany duší.

9 κομιζόμενοι τὸ τέλος τῆς πίστεως ὑμῶν σωτηρίαν ψυχῶν.

9  for you are receiving the outcome of your faith, the salvation of your souls.

10 Tuto záchranu horlivě hledali a pátrali proroci, kteří prorokovali o milosti pro vás ;

10 Περὶ ἧς σωτηρίας ἐξεζήτησαν καὶ ἐξηραύνησαν προφῆται οἱ περὶ τῆς εἰς ὑμᾶς χάριτος προφητεύσαντες,

10  Concerning this salvation, the prophets who prophesied of the grace that was to be yours made careful search and inquiry,

11 zkoumali, na který nebo jaký čas ukazoval Duch Kristův v nich, když předem svědčil o utrpeních Kristu a velké slávě, která po nich.

11 ἐραυνῶντες εἰς τίνα ἢ ποῖον καιρὸν ἐδήλου τὸ ἐν αὐτοῖς πνεῦμα Χριστοῦ προμαρτυρόμενον τὰ εἰς Χριστὸν παθήματα καὶ τὰς μετὰ ταῦτα δόξας·

11  inquiring about the person or time that the Spirit of Christ within them indicated when it testified in advance to the sufferings destined for Christ and the subsequent glory.

12 Jim bylo zjeveno, že ne sami sobě, nýbrž vám sloužili těmi , které vám nyní byly oznámeny skrze ty, kteří vám přinesli evangelium v Duchu Svatém, poslaném z nebe, do nichž andělé touží nahlédnout.

12 οἷς ἀπεκαλύφθη ὅτι οὐχ ἑαυτοῖς ὑμῖν δὲ διηκόνουν αὐτά, ἃ νῦν ἀνηγγέλη ὑμῖν διὰ τῶν εὐαγγελισαμένων ὑμᾶς ἐν πνεύματι ἁγίῳ ἀποσταλέντι ἀπ' οὐρανοῦ, εἰς ἃ ἐπιθυμοῦσιν ἄγγελοι παρακύψαι.

12  It was revealed to them that they were serving not themselves but you, in regard to the things that have now been announced to you through those who brought you good news by the Holy Spirit sent from heaven-- things into which angels long to look!

13 Proto přepásejte bedra své mysli, buďte střízliví, dokonale upněte svou naději k milosti, která je vám přinášena ve zjevení Ježíše Krista.

13 Διὸ ἀναζωσάμενοι τὰς ὀσφύας τῆς διανοίας ὑμῶν, νήφοντες, τελείως ἐλπίσατε ἐπὶ τὴν φερομένην ὑμῖν χάριν ἐν ἀποκαλύψει Ἰησοῦ Χριστοῦ.

13  Therefore prepare your minds for action; discipline yourselves; set all your hope on the grace that Jesus Christ will bring you when he is revealed.

14 Jako poslušné děti se nepřizpůsobujte dřívějším žádostem, jako když jste byli v nevědomosti,

14 ὡς τέκνα ὑπακοῆς, μὴ συσχηματιζόμενοι ταῖς πρότερον ἐν τῇ ἀγνοίᾳ ὑμῶν ἐπιθυμίαις,

14  Like obedient children, do not be conformed to the desires that you formerly had in ignorance.

15 ale podle toho Svatého, který vás povolal, se i vy staňte svatými v celém způsobu života.

15 ἀλλὰ κατὰ τὸν καλέσαντα ὑμᾶς ἅγιον καὶ αὐτοὶ ἅγιοι ἐν πάσῃ ἀναστροφῇ γενήθητε,

15  Instead, as he who called you is holy, be holy yourselves in all your conduct;

16 Vždyť je napsáno: ‚Buďte svatí, neboť já jsem svatý.‘

16 διότι γέγραπται ὅτι Ἅγιοι ἔσεσθε, ὅτι ἐγὼ ἅγιος εἰμι.

16  for it is written, "You shall be holy, for I am holy."

17 Jestliže vzýváte jako Otce toho, kdo nestranně soudí každého podle skutků, žijte v bázni čas svého přebývání v cizině.

17 Καὶ εἰ πατέρα ἐπικαλεῖσθε τὸν ἀπροσωπολήμπτως κρίνοντα κατὰ τὸ ἑκάστου ἔργον, ἐν φόβῳ τὸν τῆς παροικίας ὑμῶν χρόνον ἀναστράφητε,

17  If you invoke as Father the one who judges all people impartially according to their deeds, live in reverent fear during the time of your exile.

18 Víte, že ze svého marného způsobu života, zděděného po otcích, jste byli vykoupeni ne pomíjejícími , stříbrem nebo zlatem,

18 εἰδότες ὅτι οὐ φθαρτοῖς, ἀργυρίῳ ἢ χρυσίῳ ἐλυτρώθητε ἐκ τῆς ματαίας ὑμῶν ἀναστροφῆς πατροπαραδότου,

18  You know that you were ransomed from the futile ways inherited from your ancestors, not with perishable things like silver or gold,

19 nýbrž drahou krví Krista jako beránka bez vady a bez poskvrny.

19 ἀλλὰ τιμίῳ αἵματι ὡς ἀμνοῦ ἀμώμου καὶ ἀσπίλου Χριστοῦ,

19  but with the precious blood of Christ, like that of a lamb without defect or blemish.

20  byl předem poznán před založením světa a byl na konci časů zjeven pro vás,

20 προεγνωσμένου μὲν πρὸ καταβολῆς κόσμου, φανερωθέντος δὲ ἐπ' ἐσχάτου τῶν χρόνων δι' ὑμᾶς

20  He was destined before the foundation of the world, but was revealed at the end of the ages for your sake.

21 kteří skrze něho věříte v Boha, jenž ho probudil z mrtvých a dal mu slávu, takže vaše víra i naděje se upíná k Bohu.

21 τοὺς δι' αὐτοῦ πιστοὺς εἰς θεὸν τὸν ἐγείραντα αὐτὸν ἐκ νεκρῶν καὶ δόξαν αὐτῷ δόντα, ὥστε τὴν πίστιν ὑμῶν καὶ ἐλπίδα εἶναι εἰς θεόν.

21  Through him you have come to trust in God, who raised him from the dead and gave him glory, so that your faith and hope are set on God.

22 Když jste poslušností pravdy skrze Ducha očistili své duše k bratrské lásce bez přetvářky, vroucně se navzájem milujte z čistého srdce.

22 Τὰς ψυχὰς ὑμῶν ἡγνικότες ἐν τῇ ὑπακοῇ τῆς ἀληθείας εἰς φιλαδελφίαν ἀνυπόκριτον, ἐκ καθαρᾶσ καρδίας ἀλλήλους ἀγαπήσατε ἐκτενῶς,

22  Now that you have purified your souls by your obedience to the truth so that you have genuine mutual love, love one another deeply from the heart.

23  jste se znovu narodili ne z pomíjitelného semene, nýbrž nepomíjitelného, skrze živé a na věčnost zůstávající slovo Boží.

23 ἀναγεγεννημένοι οὐκ ἐκ σπορᾶς φθαρτῆς ἀλλὰ ἀφθάρτου, διὰ λόγου ζῶντος θεοῦ καὶ μένοντος·

23  You have been born anew, not of perishable but of imperishable seed, through the living and enduring word of God.

24 Neboť ‚každé tělo jako tráva a všecka jeho sláva jako květ trávy. Uschne tráva, květ opadne,

24 διότι πᾶσα σὰρξ ὡς χόρτος, καὶ πᾶσα δόξα αὐτῆς ὡς ἄνθος χόρτου· ἐξηράνθη ὁ χόρτος, καὶ τὸ ἄνθος ἐξέπεσεν·

24  For "All flesh is like grass and all its glory like the flower of grass. The grass withers, and the flower falls,

25 ale Pánovo slovo zůstává na věčnost‘ – to je to slovo, které vám bylo zvěstováno.

25 τὸ δὲ ῥῆμα κυρίου μένει εἰς τὸν αἰῶνα. τοῦτο δέ ἐστιν τὸ ῥῆμα τὸ εὐαγγελισθὲν εἰς ὑμᾶς.

25  but the word of the Lord endures forever." That word is the good news that was announced to you.